Meenen boven

752 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 April. Meenen boven. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/g44hm53551/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

April 1918 Hummer 7 MEENEN BOVEN Fronlblad voor de Neenensche soldaten Bestuurder: L, Vanheede Z 107 ie Battery. Denkt er Aan Ilceds byna4jaren ishetgeleden dat wy ons Bel-fort voor de laatste maal gezien hebben, dat wy onze ouders, vrouw of verloofde verlieten en met tra-n::n in de oogen hun zwoeren ons dapper te gedra-gen, hun aile dagen te herdenken en hun weer te komen zooals wy hen veriieten. Een maand, twee maanden ten hoogste zou den oorlog duren. Helaas ! onze familien zuchten nog altyd onder den hiel van den verdrukker. Ze lyden, maar met de hoop in t'hart. Sterk in hunne hoop, hoaden zy denkop omhoogen ondergaan stoïek de v^-rnederingen welke de vyand hun doet onderstaan Denkt er aan! Waar putten zy den moecl om hard-nekkig den vuigen mof weerstand te bieden ? T'is u 11 liefde voor het Vaderland, t'is 00k omdat zy we-ten dat hier aan den Yser,hunne vaders,zonen,broe-dcrs ofverloofden staan met den vasten wil bezield do vuige onderdrukkers uit hetlandte jagen. T'is o 1. iat zy overtuigd zyn dat gy mannen gébleven zylin den voilen zîn van t'woord, mannen met een wcard, mannen uit een stuk, mannen zooals ge-vrocger waart. Denkt er aan! Gedraagt u zooals ge hun beloofd hebt u te gedragen en opdat gy naar huis zoudct mo-gen wederkeeren zonder welverdiende berispingen te moeten onderstaan. Keeren wy terug eerlyk, zonder smet, opdat wy hun kunnen zeggen : Goliefden, hier ben ik, k'heb gestreden en k' bleef trouw aan ^ orst en Land, k'heb 00k myn plicht gedaan als getrouwe huisvader, als eerlyke zocn. Zoo mag het meerendeel onzer sprelten, ik weet het, eh indien er onder u zyn die van dezen weg afdwaalden, smeek ik ze, voor hun c igen welzyn, er terug op te komen voor het te laat is. Denkt er aan ! Gy die ontmoedigd of uit louter zinsgenot aile familieleven zyt vergeten en u in den poel der ergste ontucht geworpen hebt. K'wil u gee-nen preek houden, het is myn beroep niet, doch het is myn plicht u het gcvaar van onzedelyke betrek-kingen voor oogen te leggen. Toont u mannen met-wilskracht;bewaart uwe gezondheid en prent u goed de oude Meenensche Spreukin het geheugen : De voorzichtigheid is de moeder van den porceleinwin-kel. Gy zyt geene kinderen meer en kent het gevaar vanzulkdanige ziektendie hetongelukku nnen zyn van gansche huisgezinnen. Indien gy latcr ongelukkigen zult gcmaakt hebben zal het te laat zyn te ioepen,t'is myne schuld, Denkt er aan ! Anderen beelden zich in dat het gedrag onzer ge-liefden, ginds by den vyand, te wenschen laat. O-verdenkt hoe hatelyk deze kostelooze beschuldiging is, en die ineermalen voor den dag gehaald wordt om uwe eigene misstappen te verrechtvaardigen. Zyt mensch, zyt man, zyt vast in uwen wil, zyt getrouw aan uwe verbiiïdteaisscn, houdt moed want eerst-daags zal de overwinning aan ons zyn. DENKT ER AAN ! José,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Meenen boven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Saint-Martin-de-Ré van 1917 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes