Nieuwe Vlaamsche illustratie

2045304 0
13 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 13 September. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Geraadpleegd op 13 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gq6qz23n1z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 51. ZONDAG 13 SEPT. 1914. 19e JAARGANG. Verknjgbaar bij de (Jitgevers van her HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN Prijs Frcs. 3-60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij „N6eriandia" v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. Duitschers door Brussel trekkende. Vêle duizenden Buitscliers zijn door de Belgische hoofdstad getrokken, te paard, mai cheerende en gereden op allerlei in beslag genomen wagens, zooals men hierboven afgt beeld ziet. In dagen van verschrikkina:. Daar zijn nog maar weinige plekken in het oude Waar de strijdcycloon woedde. De aanblik van een Oost-Pruisisch welvarend stadje, nadat de Russische kozakken den oorlogs-storm er over hebben doen gieren. den en het met aile eer begra-veri der dooden. lnderdaad, daar wordt in deze dagen veel held-haîtigs, veel kloeks en over-moedigs, maar ook veel mensch-iievends ver-richt. Er zijn er, die het le-ven offeren op het slagveld in een dolovermoe-dige charge, die kogelregens en kartetsenhagels ten spijt er op los daveren zonder zich om h un lot te be-kommeren, doch er zijn er ook, die na afloop en zelfs gedu-rende den strijd de slagvelden bezoeken om de gewonden te la-ven en te ver-zorgen. Naast ruw oorlogsge-weld derhalve de meest belan-gelooze liefde-rijkheid ! •5f * * Engelseh-Indische hL.lptroepen. Lord Iiitchener, de Engelsche Minister van Oorlog minzaam de hand drukkend van de ' opperhoofden der Indisehe troepen, die tôt steun van het moederland, uit het verre Oosten naar Engeland zijn gekomen om aan dé zijde van Engelschen en Fransclien le strijden. Europa, zoo te land als'ter zee, waar de oorlofsfakkel niet hel brandt. Schier aile groote mogendheden n.l. hebben zich opgemaakt het oorlogs-pad te betreden en zijn sinds dagen en weken bezig elkaar te bekampen op eene wijze, die in felheid de mees-te vroegere strijdkampen overtreft. Dat was overigens te verwachten, daar de bekwaamste technici zich de laatste jaren dag « ntï H n rr nitclnnf- aan dag uitsloof-den om de moord-werken te verbete-ren en te vervolle-digen met een ijver, die — de fei-ten bewijzen het heden op bloedige wijze — niet ver-geefsch is geweest. Wat al ellende wordt er gelçden en zal er n.og ge-leden worden door deze volkerenbot-sing! Wat al jon-ge levens worden en zijn er reeds ge-knakt! wat naam-loos leed moet er gedragen worden in deze dagen, al-om in Europa, zoo door de overwin-nende als de over-wonnen volkeren! Doch bij dat ails : hoe heerlijk doet het werk aan der velen, die zelven niet in den strijd betrokken, zich met al hunne kracht geven aan het lenigen van smarten, het ver-plegen der gewon- De zwaar geteisterde stad Leuven. Op gruwelijke wijze heeft de eens zoo schoone stad Leuven de verschrïkkingen van den oorlog moeten ondervinden. Op de foto ziet' men het stadhuis te mid-den der puinhoopen met op den achtergrond de verwoeste kathedraal. -i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie