Ons Limburg

2530 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 April. Ons Limburg. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pc2t43jz9n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nu m mer 11. Maand April 1917. Ons Limburg Mieuwsblad nilgegeven door den ce Kring der Lirriburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Mededeelingen De maandelijksciie vergaderîng van ■ onzen Kring zal plaats hebben op Zon-dag, 6 Mèi 1917, te. 1 are's namiddags, in ons gewoon lokaal Grande Taverne, éerste verdieping, rue Edouard Lame, /'/^(tegenover de Mairie) Le Havre. Ingang langs (je einema. Noimiaals vest&eii wii er de aandacht O O op, dat de sol d a te n dringend ve.rzocht worden ons hun nieuw adres bekend te maken. Yerseliiliende zijn daar nog aan le kprt gebjeven. Degeneo, welke ons hun naiiwkèurig adres niet zullen doen ge word en zullen ons blaadje niet ineer ontvangen. Als gevolg aan den oproep, welken wij in ons laatsle huminer gedaan had-den, hebben ons een groot aantal Lim-burgsehesoldaten hun poriret opgézort-den. Daar onthreken er echter nog.vele. j| Wij verzoeken dus onze provinciege-I noo'ten dringend alleu onzen oproep te 1 beanlwoorden, opdat wij lijdig met bel I samenstellen van een Eerealbum zou-i den kunnen heginnen. « Ons Limburg » In Âmerika Onlangs werden wij aangenaam ver-rast door een brief uit de Vereenigde Stalen van Amerika. IIi j kwam van een aldaar gevestigd Limburger, die onze • provincie sinds 25 jaar verlafen maar niet vergeten heeft, namelijk de heer .1. H. Greefkens van Ophoven. Deze strëekgenôot had ons blaadje toevallig in handen gekregen en was zeer gelukkig er nieuws uit zijii geboor-tedorp in le vin den. Hij stuurde ons een belangrijke som gelds, om uilge-deeld le worden onder de soldaten van Geystingen en Ophoven. Wij verzoeken den heer Greefkens onze hartelijke -dankbeluiging te aanvaarden voor zijne miïde gift en we verzekeren hem, dat de Limburgers hem steeds erkentelijk zullen blijven voor zijne. schoone en menschlievende daad. De soldaten, geboren te Geyslingen en Ophoven, worden dus verzoçht, ons aanslonds hun adres bekend te maken. Hoe geraken wij aan ons nieuws uit Limbufg ? Van verschillende zijden vraagt men ons, hoe wij loch aan het nieuws ko-men,dalwe voortdurend in « Ons Limburg » mededeelen. Daarop zullen we een klein antwoord geven. Onze vaste medewerker Jan Nergensthuis, welke in Limburg gebleven is en ons geregeld de mededeelingen doet ge worden, had nioeilijkheden gekregen met den Mof Keim, mililair gouverneur van Limburg e,n om deze le verneuken heeft onze Jan een toestel voor draadlooze telegrafie ergens in de Kempische hei-de geplaatst. Dank aan dit toestel kunnen wij voortdurend nieuws uit onze provincie bekomen. De Mof Keim is daar natuurlijk woedend overen tracht Jan op alïerlei wijzen te vangen, Zoo wij dus in 't vervolg geen geregeld nieuws kunnen geven in ons blaadje dan is dit le wijten aan de vervolgin-gen van Keim, die Jan niet met rust laat. Wat er ook gebeure, Jan zal niet gevangen genomen worden, daarvoor is hij den duivel le plat, en wacht hij soms wat, zwijgen zal hij niet ! Voetbalspel in Limburg Op de vergadering van het Provinciaal Co-miteit van den Belgischen Voetbalbond werd besloten dater gespeeld zal worden'voor "het Kampioenschap van Limburg, 1e en 2e Divisie 1917. Volgende ploegen nemen er deel aan : l" D1VISIE : Excelsior F. C. I., Hasselt. H. V. V. I., id C. S. Tongrois 1. Tongeren. Red Star F. C. L, Sint-Truiden. IF DIVISIE : Excelsior F. C. II, Hasselt, H. V. V. ÎI, id. Patri-a F C ! , Tdftgéren, Racing F- C. I. id. C. S. Tongrois II. id. iDe matchen zijn begonnen op 18 "Maart en zullen duren tôt 10 Juni. — In 'Maart had er te Hasselt een schoone match plaats tusschen Excelsior F. C. I. en Red Star F. C. I. Sint-Truiden. Excelsior trad met zijn puikste elftal op. Buiten de gewone spelers deden mee Vervoort, Yanstraelen en Beckx. De geheele . ploeg werkte prachtig en de uitslag was 7-1 voor Excelsior. Hermans, Vander Hallen, Van Straelen, Renodeyn en Beckx speelden prachtig. Bij de Red Star on-derscheidden zich degoallceeper Van derSmis-sen en de middenvoor Van Can. — Op 11 Maart speelden te Tongeren de (~f(>Ff*!'1 Tnnorr "' * ^ortr>r. V..V.. 1 De heer Scheepers was scheidsrechter. De C. S. T. was samengesteld uit : G. Eve-raerls ; B. Lacquaye; Meyers G.; H. B. Han-sen; Douha; Stoffels; F. "Martin; Deeraecker; Nysten; Hellings; Maes Ch. Hasselt V. V. bestond uit : G. Hendri^ B. Smeets; 'A. Praets; H. B. Bleux; Dirixj^Beu-[én F. ; Smeets G. ; Hulsmans ; Dylst ; Loos ; Lenaerts. Het was een uiterst boeiend spel. "Na half-time stond het 2-1 voor Tongeren. De eind-uitslag was 3-3. De Tongerenaars hebben zich vooral onderscheiden. Deeraecker, Douha, Meyers, "Maes en Hansen werkten prachtig. Bij de Hasselaars werd uitmuntend spel gele-verd door Praets, Hendrix, Dirix, Beulen en Hulsmans. Nieuws uit Limburg. Achel Wij vernemen dal de Eerw. Pater Cornet dePeissant, Prior van de abdij der Benedic-tijnen te Maredsons, door de MofTen naar Duitsefaland gevoerd is. De oorzaak is niet gekend. Hij is de broeder van Graaf G. Cornet de Peissant, welke vrijwillig .dienst ge-nomen heeft bij het leger en onîangs lot adjudant benoemd is aan de Belgische militaire censuur te Parijs. Beeringcn Stérfgeval. — Maànda'g 11 Maart 1.1., is tôt zijne làatste rustplaats gedragen, onder een grooten toevloed van vrienden en kennissen, Louis Van Overstraeten, vaartwaclUer van bruggen en wegen. De overledene was nog geen vijftig jaar oud en laat eene wediiwe en twee zonen aclitër. Bilsen Burgerlijke stand van lS Febr. lot 18 Maart. Geboorlèn. — Bertrand Jos/ Eug. Albert ; Wils Jozef Willem Albert ; Hasevoets Albert Hendr. ; Fastré Agnes Elisabeth ; Pellaers Elis. Cath. ; Colla Guillaume ; Maelviels Albert Jan Joseph ; Bollen Lucien Jos. Jan. Slcrflen. — Vioneron Jan Jos., 34 jaar, geb. te Tilleur, ong. ; Bertrand Jos. Eug. Albert ; Knapen Jplianna, 5-1 jaar,echtg. van Lormans Alf., geb. te Hoesselt ; Schoubs Anna Cath., 3 jaar, gel), te Sint-Nicolas bij Luik ; Bierna Toussaint Julien, 67 jaar, geb. te Sint-Nicolas bij Luik, ong. ; Nulens Ilelena, 71 jaar, echtg'. van Willem Mùt-issen, weduwe Willem Maurissen ; Holsatein Cath. Isab., 02 jaar, echtg. vaii Willem Daniels, geb. te Waltwil-der ; Dupont L., 19 jaar, geb. te Luik. Hiiwelijk. — Cremers Michel, 45 jaar, met Marling Elisabeth, 30 jaar. geboren te Iloes-selt.— Bij Ernest Valkenborg, herberg « In den Posthoorn, » heeft men een biljartwedstrijd ingericht ten vaordeele der Bilseusehe krijgs-gev ange lien ; de winner stort 0,50 fr. en de vërspeler 1 fr. ■ — Verseheidene herbergiers werden ge-straft om na 10 uren opengehouden te hebben. Bij Tic van Goo zaten er nog vçrschei-dene na 10 uren, onder andere Julke ; toen de Pruis binnen kwam en iedereen won buiten zetten, antwoordde Julke : « Dig bes ja-loes omdat dig gin marken mei liebs, mer wij hebben ters nog en kunnen nôg een pot pak-ken ! » 's Anderendaags moest Julke bij den overste op de Villa Joséphine komen en werd er duehtig uitgescholden wegens gebrek aan eerbied voor een soldaat Keizer Pinhelm. — Eerstdaags zullen hier geen sigaren meer te bekomen zijn dan tegen 0,20 fr. stuk. — Als de Pruisen hier op verlof gaan, dan loopen zij aile winkels al' om inkoQpen te doen en als ze vertrekken zijn ze geladen als inuilezels met alïerlei soorten van eetwaren. Wel een bewijs dat er geen weelde heerseht in Duitschland. — Mejuf. Bertha Claes, dochter van den vrederechter, zal eerstdaags in het luiwelijk tredèn met den heer grifïiervan Loon. » Lisken uit de Meersemer-molen gaat ook trouwen met Florent van den Pachter van ^den Ouden Biezen. Bocholi Verdroàken. — In 't beginvan Maart 1.1., in den avond, gingen twee jongens te dicht Ifings het kanaal op te Loozen en tuimelden, bcjide in het water. Een hunner kon zich ge-lukkiglijk reddèn ; de andere verdronk onde/- de oogen van zijnen kameraad. i ,y • i _ i burgerlijke stftnd van 1 Jan. tôt 24 Feb. 1917. • Gëboorteïï : man'ii. : 2 ; vrouw. : 7. fiterflen : Degreef Mart., .84 j., wed. van! van Martens Cath. ; Van Busselt Maria, 46 j.,? klo'osterzùster ; Montions Egiçle, 08 j, ; Cree-ten Pli., wed. van Smets Jan,' 90 j. ; Knuts Joannes-Gisbertus, 52 j. ; Coninckx, Henri-Jos., 20 j., overleden te Luik; Benaeis, Joan-na-Maria-Pliil., 67 j., Wed. van Neven, Pieter-Joh. ; Voets, Joseph, 80j., wed. van Yaiiislen-dael, Adriaan ; Stevens, M a f i a - J o s.-Ja n - H ub., 20 j. ; .Stas, Mariâ-Gertr., 71 j., wed. van Neven, Thomas ; Vandersmissen, Jan, 39 j. Htiwélïfken : Deroye, Jan-Lamb., en Deprez, Maria-Johanna ; Nassen, Denis-Jàn-Jos., en Drossin, Maria-Joanna-AHee-Louisa. Bcmmershoven Overlijden : Vrijdag, 9 M-aart had alhier, onder grooten toeloop van volk en algemeene deelneniing, de plechtige lijkdienst plaats van Jozef Raskin, vrijwilliger bij het Belgisch leger. Hij werd geboren t,e Vliermael, den 8 Eehruari 1890, en overleed in de niaand December 1916. Bree. Burgerlijke stand van ISFebr. tôt 18 Maart. Geboorten — Déxters Jan Albert ; Vander-straeten Anna Jos. Hubert ; Iluysmans Alber-tina Hubertina Victoria. Slcrflen. — Coninx Jan Jac. ; Ceysscns Maria Elis. Albertina; Cevssens Theodora, Chris-tina Alf'ons ; Tlieys Albert Hennan Léo ; Da-miaens Anna Maria ; Brusten Clemens Jos. ; Meus Anna Mecht. Huwelijk. — Schôuteden Joannes Mathys met Gagné Maria Leonia Gertrùdis. Coriessem Eerlijkê daad. — Eene reeds bejaarde dame begaf zich Donderdag, 8 Maart te voet naar Tongeren om er eenige aankoopen te doen. Onderw.eg, verloor zij liaar handtasje met eene redelijke som gelds erin. Zij keerde aanslonds op liare stappen terug en was aangenaam verrast toen een zekere C. van Tongeren liaar het kostbaar lasje terugsclionk. Onnoodig te zeggen, dat deze eerlijke daad inibl beloond werd. Curingen. Alhier is op 5 Maart 11., in den gezegenden ouderd'om van 81 jaar overleden de heer Emile Rubens-IIellenbosch, eere-bureelover-ste bij het Bèheer der Spoorwegen. DiepenHeek. Alhier is op 10 Maart, II,, aan een beroerte gestorven de heer Jan Neven, de betreurde overledene was 74 jaar oud. Wij bieden aan zijn zoon, dpn heer Félix Neven,, ambtenaar aàn het Ministerie van Oorlog, en getrouw lid van den Kring der Limburgers, ons innig rouwbeklag" aan. Exel ■ Wij vernemen het huwelijk van den heer Alfoiis Libregs, C 181, 2° C. M. A., van Exel, met mej. Zelie Maeckereel van Bulseamp. Wij bieden aan het jcugdig paar onze beste heilwenschen. Freeren. De E. Heer Armand Denis van Tongeren, welke pastoor was te Piringen is in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar Freeren. Gelinden Schoolsoep. — Het liefdadig werk der sclioolsoep is alhier, sedert Dinsdag, 6 Maart, tôt stand gekqmen. Dagelijks wordl de 5111a-kelijke en voedzame soep aan de schoolkin-deren van Gelinden, Engelmanshoven en Klein-Gelmen verstrekt. Genck Overlijden. —Twee aclilbare families dezer gemeente werden in 't begui der maand Maart in diepen rouw gedompeld. Den 1 dier maand is in den Heer ontsla-pen, in den oiiderdom van 82 jaar, Mad. Anna Maria Clenjans, wed. van den heer Thomas Andréas Knapen. Den 2 Maart overleed in den ouderdom van 72 jaar, de Heer Mathieu Hubert Berghs, we-duwenaar van wijlen Anna Maria Coninx. — Onder de Genckenaars, die naar Duitschland gevoerd werden, bevonden zich : Victor Vanderheust ; Jan Vanspauwen, en een zoon van Jozef Ackermans van Ter Boekt. — De moeder van den burgemeester, den heer J. Lantmeeters, is onlangs overleden. Gingclom Onder de weggevoerden naar Duitschlaud bevinden zich : 2 zonen van Petrus Lismont, 2 zonen van Jozef Gevers, de zoon van Joa-çhim Claes, de zoon van Louis Lismont, 2 zonen van Jérôme I.oneux. C . • f Overlijden. — De heer Lambert Vroonen, m molenaar op de « Engelingenwinning » gele-gen onder Houppertingen, koiiit diep in den rouw gedompeld te worden door het afster-ven zijner geliefde gade Maria Vananderoy. De plechtige begrafenis heeft op Donderdag, 1 Maart, onder eenen grooten volkstoeloop plaats geliad. Gutshoven. Sterfgeval. — De heer Henri Ory, is in den vollen bloei zijns levens, pas 29 jaar oud, na eenige dagen onpasselijkheid, aan de liefde zijner ouders ontrukt geworden. Ongeval. - In 't begin van Maart werd zekere Jos Knaepen, geboortig van Veulen, door zijnen meester gelast, bij eenen plafon-neerder te Ilex, eene lioeveeïheid cernent te gaan halen, toen hij onderweg op de modde-rige baan uitgleed, met het ongelukkig gevolg, dat zijn lioo't'd op den kruiwagen terecht kwam. Zeer ern^tig gekwetst, heeft men spoe-dig geneeskundige liulp moeten inroepen. Hasselt — De Duitscbers hebben weer twee vreed-zamp burgers onzer stad gevankelijk naar Duitschland gevoerd, namelijk Gustaaf Cor-souls, baas uit de bekende herberg ; « De Kroon », en Heleven, schoenmaker uit de Nieuwstràat. De reden hunner aanhouding is niet gekend. — Op 6 Maart 1.1., is te Hasselt zacht in den Heer overleden, in den ouderdom van 44 jaren, mevrouw de weduwe Gustaaf Nijs, geboren Margaretha Montfort. De betreurde overledene laat 2 zonen na, waarvan de oud-ste als vrijwilliger bij het Belgisch leger aan den Yzer strijdt. Ontvoeriagen. — Meer dan 1800 werklieden van Hasselt en omstreken zijn door de Mof-fen weggevoerd. Op 17 Febrtiari, 1.1., liet de Duitsçhe over-heid te Hasselt volgend bericht aanplakken : « De Belgische werklieden, die in Noord-Frankrijk, voor de Duitsehe belangen wer-ken en in het arrondissement Hasselt hunne woonplaats hebben, zullen van nu af aan in de gejegenheid gesteld worden met hunne familieleden in briefwisseling te treden. » Dit is dus een klaar bewijs, dat de ongeluk-kigen, welke door de MofTen weggevoerd werden, voor het vijandelijke léger moeten werken. Verschillende van lien zijn reeds naar Ilas-selt terug'gekeerd, bijna dood van ellende en uitputting. Meer dan een is er reeds van gestorven.De Belgische school in Zwitserland. — Dank zij de vrijgevigheid van de stichting lîocke-feller en de welwillendheid van liet komiteit voor hiilp aan de vluchtelingen van Frei-■burg, is eene school geopend geworden in-het kanton Vaud, te Vaubruz, bij Freiburg. Zij telt meer dan 200 vluchtelingen uit de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Limburg behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Le Havre van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes