Ons pensioen: orgaan van het Verbond der Werkmanspensioenkassen van het Arrondissement Antwerpen

787 0
01 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Januari. Ons pensioen: orgaan van het Verbond der Werkmanspensioenkassen van het Arrondissement Antwerpen. Geraadpleegd op 15 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/125q815915/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

9e Jaargang, Nr 97. Antwerpen, Januari-Februari 1914. ONS PENSIOEN 27 9 0 28 ORGA -A î>r VAN IDE Verbopd der Werkrpagspeçsioegkasseç van Ijet Arroçdisseipeçt ^çtwerpeg. Voorzitter : PAUL SEGERS, Minister BEKOMEN ONDERSCHEIDINGEN. Wereldtentoonstf.lling van Brussel. Wereldtentoonstelling van Gent 1913. Door fcet Verbond: Eerediploma Door Ons Penaioen » : Zilveren Mfdalie Door het Verbond: Groote Prijs Door «Ons Pensioen » : Eerediplotna VERSCHIJKT MINSTENS ALLE TWEE MAANDEN. WORDT K0STEL00S UlTGEDEfclO A AN DE VER80N3EN MAATSOH^PPiJEN. - Abonnementprijs 1 fr. per jaar, vrij thuis per pojt. DE ONDERLINGE BIJSTAND O -R. G- A. A ïsT van het Verbond der Pensioenkassen en van de Federatie der Ziekenkassen van het Arrondissement Antwerpen Alf. N AUWELAERTS Sehrijver van het Verbond. Jos WAUTERS Voorzitter. Zetel van het Verbond . Viemiiickveld, 47, Antwerpen. Open aile dagen vî n g 1 tôt 12 1 /2 en van 2 tôt 5 uren. Aile briefwisseling rieliten nasr den zetel van het Verbond. W. VERELST Hoofdops telJer-Toezichter W. VERELST Fel. VLABMINCKX. Schrijvers Sehatbewaarders. Belangrijk Bericht. Het zal de lezers van « Ons Pensioen » verwonderen heden ons blad te zien verschijnen onder een dubbelen ti-tel. Wij gaan U daar spoedig uit helpen, beste lezer. Het is onbetwist dat « Ons Pensioen » overgroote diensten heeft bewezen aan de maatschappijen aangesloten bij ons Verbond : De bestuurleden werden inge-licht over al wat de wetten en hunne uitvoeringsmaatregelen betrol; de propagande werd druk besproken en geregeld ; de wenschen van onze bestuurleden werden meègedeeld en aan de bevoegde overheden overgemaakt Groote verga-deringen werden uitgelokt, machtige propaganda over heelhet arrondissement ingericht. Thans staan wij op een keerpunt. De wet gaat verplichten tôt storten. De propaganda zal dus een heel ander karak-ter hebben. 't Zal vooral cp 't oogenblik van de invoering der wet wezen, dat een flinkestrijdzalmoetenaangegaanworden; doch, eens ingelijfd gaat de propaganda zich beperken tôt de personen, die niet vallen onder toepassing der wet. Dat getal zal nog wel belangrijk zijn, doch in verre na niet meer wat het nu is, daar 2 miljoen Belgen onder toepassing der wet gaan vallen. Doch er is meer : niet alleen zal de wet verplichten tôt storten in de pen-sioenkas, maar 00k tôt storten voor de ziekte verzekering en de herverzekering. Die drie verzekeringen zullen een geheel uitmaken; daarom 00k zullen de ziekenkassen eene enkele volledige bijdrage vergen van hunne leden, om ze te gelijk voor de drie risico's te verzekeren Tôt heden hielden de ziekenkassen zich enkel bezig met de ziekte en de herverzekering ; nu zullen zij 00k moeten pensioeneering behartigen. En omgekeerd, vele pensioenkassen hebben reeds hunne standregelenherzien om zich 00k bezig te houden met ziekte-verzekering. Een blad blijven uitgeven om enkel pensioen kwestie te behandelen scheen ons dan heel en al ondoelmatig voor het nieuw regiem ; 't zou geene bevrediging gegeven hebben. Vandenanderenkant was de Federatie der Ziekenkassen 00k verplicht heur blad « Onze Federatie » regelmatig uit te geven ter opleiding van bestuurleden harer aangesloten maatschappijen. Wanneer wij nu nagingen, wie op den buiten dat blad ontvangen moest, bevon-den wij dat het waren, de werkers voor de pensioeneering. Dezelfde personen gingen dus dezelfde twee blaadjes ontvangen, en die twee bladen gingen gedrongen zijn allerbei dezelfde vraag-punten te ontwikkelen Daarom werd tusschen het «Verbond der Pensioenkassen» en de Federatie der Ziekenkassen een akkoord gesloten : De twee bladen « Ons Pensioen » en « Onze Federatie» zouden versmelten tôt een : Onderlinge Bijstand. en de bestuurleden der twee verbonden zouden allen hetzelfde blad ontvangen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes