Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

687908 0
22 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 22 September. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 16 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7m03x84b3v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

w*? 'i%4RGiir % PT! t1? • ?" •••••Tir-'c») ZONOAG, 22 SEPTt»»^ <»m Ons Vaderland I^ Belgisch.dagblad verschijnende aile dagen der weeË IIVI3CHRIJVIN6EN Pcp ntaaacl lielgie 1.V5 FrauliPijk 3.5J5 Engeland-HouaDd 3.GO P«r triiuenter » 5«00 » G.SO » 10.00 WecklnafiixMvinscn 0.35 fp. of 5 eentlemeu Der nuiuiuei* RECHT DOOR, VSU EN VRANK VAAR fiftîl KN Viiï.K f.n Ï.ÂKS mi ; ■ - . " ' \ Jr% Stichters : J. BÏÏlESKELH^JDT en A. Tempere pi >heer : rua Neuve, 91, Calais LANDS HEROPBOUW LANDBOUW { T ~mrn - 6 Een der grootste bekommeraUsen, teveas een groote plioht, onzer regee* ïing is in de toekomst van on» land te voorziec. Daarop schijnt men dan ook ainda lang te denken. Getuige al de kommissies die werkea aan den zoo gucstig mogelijken heropbouw voor te bereidea van «us zoo diep geteisterd lar>î. Het voorbereidea van den na-oorîog ïiaoet met,r dan in welk land ook, de werkzaamheid bezig houdea onzer ministères. Vroeger sprakea we reeds in « 0. V.» over het vele en schoone werk dooî' minister Helleputta in zijn département tôt stand gebracht om een blociend en viug heropleven mogelijk te maken van onzen landbouw. Door Zijn aard zeif «ai de laacibouw oemid-dsllijk na den oorlog een der hoofd-faktoron zîjn in dea heropbloci van Ons iaad." Daaraaa denhecd willsn we liedsn spreken over een hoofàzaak zon-der dewelka deze kferppbioi.-i fal zal worden tegen gehouaen. Het is zeer goed nu aauzienlijke hosveeihedan groûiistoffdu op te doen, zeergoed ailes gereed te maken wat noodig is om ver-keerwtgen weer btuikbaar te maken, leer goed steffen te verzamtlen om den heropbouw der verwoeste hofsteden t8 verhiasien en te vergema kelijken, Ge-lien de dringendenoodzakeiijkheldom Onsen zoo rijkén g rond veei meer ta doon vocrtbroEgen dan hij placht, ia h«t vaa liât uiterste beJaag nu reeds *oo veel mogelijk stocks van kunst» mesten samen ta atilien alsook eene groote hoeveelheid landbouwwerkfuï-gen in gereedaeid te hebbea. Dat ailes la goed, is onmisbaar en lost reeds eëu groot deel van het geatelde vraagsfuk op. Er is echter iets dat meer bylasg-rija is en het zou den iaadbouwers ge-noegen doen te weiea of men in de nsate van het mo^elijke ook daar aan denkt. * _ Dat raser belangrijktats, het gewich-tigste van al is dat da landbouwtr liefde rotien blijft voor zijn groad, wer-kende, taaie liefde. En daarvoor is noodig dat het getal pachlers vermmdere, dat het getal landbouwerseigenaars ver• rheerdere, ja, de regel word«. Spreek met oaz.. fliûke boeren uit het Yeurne-^.mbacât, spraakt ge voor dsa oorlog met Oi.ze bo^raa uit uet Waesiand oi uit do andtre Yiaamsciie strgken ; over-ai hoort ge dezeifàs kacht: land-Ï30uw wordt te weinïg boschermd. Ovtral aiet ge het zelfdo verschijnsel : de boeren-eigenaars verdwijnen om pachters te worden en te vallen in de handen van de Heeren} die hun groad boe langer hoe meer opkoopen. Men geve sich de moeUs een kleia onder-ïoek te doen daarover, b. v. in de stretk ▼an Vturne-Ambacht, en met verba-ling komt ge tôt de uitkomst dat in een twintig jaar tijd, daar waar 't vroe-ger voi was vaa boeren d^e hun erf en land in eigeadooa bezatea, er nu bijna geen eigenaars meer zijn. Da fîere eige-iiaars hebben zich, noodgedwoagan, *ien verlagen tôt den rang van pachters, geheel en aï afkankelijk van de heeren-eigenaars uit de stodan. Ean earste voor bet land niet genoeg te betrturen na-deel hiervan is het iangzaam-aaa ver-dwijnea Taa dien grooten boerenstand, van die deliige, je, aristooratisebe land-bouv?erefamiliën, die zooveel er toe bij-dragen om een land zijn eigen aard, rijn eigen zedea, zijn ras-eigen overle-VeriEgsn te doen bewaren. Daar waar de vroegere heereboer ia siaat was zijn *00ns aïs bruidschat eca eij;en koere mede te geven, mottiu zoons xoi het laad uit ttr koioaisatia ofwel zooais da Yervailea ouders op een oneigene pacht-ho<*e gaan leven. '"* De Heercboer ophoudend eigenaar te rijn van den grond dien hij bebouwt, Verliest natuurîijg. de liefde vcor zijn erf, Aloedelooshïii s aat litm op het iind. De toeno.iist is n or hein met zc-ker. Na elk verloopen pnclittirmijn stel zich voor hem weer de vraag of hij zg blijren op den groad, dia dronk zij prbeid en zijn zweet, oi het gepacht . S dat nog zijn zal van zijn zoons e: dochters. De paoblprijs, stijgend bij el varaieuwgn van da pacht, dwiagt d bosr ertoe uit het land aile oamidde! lijk goed ta trekkea uit dea grond e dit met de mmste kosten. Hoe langia mers zal bij iiut trekken uit zijn ko! tan? De dag van morgen ia zoo onzekei De heer-dgenaar uit de stad, in soove. gavaîien, wii leven van zijn land. Maa terwijl de waarde van dit land sleohl ïaRgzaam stijgt, stijgen de weelde-ui gaven van den eigenaar en diens gezi steeds meer en meer. Zoo moetde pael ter stsedi maar meer betalen. Andc-i staat hem de keuze vrjj zijn erf en lan te vsrlaten. " Dat Is een toestand die bsstond e nog bestaat. En hij is oorzaak dat b velen oezer deftlge landbouwers, di vergroeid aïjn met hun land, de hoo in àe ioekomst gaandeweg verdwijj en met dit vertrouwen in de toekoms da liefde tôt het land. Daarom dat s ertoe bevoegd zijn en dia bestudaere de middelea tôt heropbloai van de landbouw eraaa desken dat al hun pi gen grootelijùS drdgt te zuilen fale zoo ze naar gaen middeïen uitsien oi dea paohter weer te makea eigenas van zijn erf, oi om het pachtracht zo ; ta r-gelen dat da toekomst voor de i pachter miader onzeker is. Ea wat à i koogere staadea, diemeeaea weelderi j ta mogea levea vaa ket land, zick a , vragea of za niet ta veel vergen vaxi ee kias vaa measeken, wier verdwijne of te niet gaan noodîakelijk samengai met een verminderen der vo-kssre vaart, der volksfierheid. WILLY. ?;■ E IjZ ER-MEDALIl « Notre Belgique # uit naar aanleidin van het toehennen eener herinneringsnn dalie van den 1Jzersiageenigo wtnschet die wij van harte bijtreden, Het nieiM's dat de Heer Minister va Oorlog er aan dacht een herinneringi medaiie te doen ontwerpen voor de st'ij ders. bij den lJzer, is ovo>al met groo fenoegen ontvangen. Maar aanstond lom een vrees in veler gemoed. Zal d toekenning algemeen zijnP Zuilen allee de echte strijders uit de loopgraehte vereeremerkt worden of zuilen het aile zijn die door hun steun hun den sirij mogelijk of liehter maaktenp Zoo zijn d troepen der vervoer- en beveorraadsdier sien. Zoo zijn vooral de leden van ziû ken- en aalmoezeniers diens t ; qeneeshee ren, branhardiers, ziekendieners, aa-moezeniers.Al wie die dagen medemaah te weet genoeg wat er van hen gavraag werd. Zij mogen niet vergeten worder Dit eereteeken,.dat spreken zal van de mezst bloedige aller veldslagen van on léger, mag geen reden va.i afgunst c ontgooeheling worden. Daarom hope we met onzen geachten confrater da allen deelen zulten in de glorie die dee den in den last} in de veroioeienisssn, i 't gevaar. IS MACËDOME Bulgarië vra«|î cm ver-sïerkisigeta a «m Oôsie»rij* « Dalïy Eatprêss » : Een nleuwo aanval vreezende der ve bondene legers, versterken de Bulgare met groote daast hunne oude grenzei De hongersnood heergcht nogal g' weldig In Bulgarie bijaondcrîîjk i Rlaoedonlë en in Thracie. „ Het goevernement deed een warme oproep aan Weenen ton einde verste: kîngen te krijgen voor 't front va Maeedonië. Weenen antwoordde reeds dat hi voor den oogenblik on mogelijk is hu versterkingen te zenden. Oademaiideïlcgen zijn reeds aang< kroopfc om veisterkicgea te putten i 't iurîsca lf',;er. DE TOESTAND 't Stuift er voort ten allen kante. Wij zuilen de Duitschers geen oogenblik rust meer gunnen, zogde generaal Foch, en hij houdt woord. Nauweiijks is het vuurtje uitgebrand t langs Salnt'Mihiël, en raeds moet de i Duitsoh opnieuw het hoofd bieden ten N. van St.Quentin. Do Hindenburglijn, 11 die sinds twee jaren als oninneembaar e aaezien wsrd, wordt dan vijand met a stukken en brokken ontrukt. 't ls alsof men een gebouw aantast In de grondvesten. Y&lt doze iïjn, dan stort 5 gaî'Sch het Duitsche verdedigingsstelsel " ncêr. Ieder^stoot is een hamerslag die q tôt in Beriijn zijn weerklack heeft en er h den grootsfen augst en spannmg ver» wfckt. Elk zijn'î b^urt is niet te veel. 't Is dus begrijpeiijk dat de Duitsche opperst&f aile pogingen insteit om dit d noodlottSg oogenblik te verdagen. Yan-r daar de hardnekkige te^enaanvallen die a tôt nu toe coter aan de galg waren. . Wat er voort zal gebeuren 1s nog[ een raadsel. 't is echtar bijiia zeker dat de Q verbondenen nog, terwjjl zij hunne sla-t- gcn toebrangep, reeds andere aanvahen 3 ijcrtlivt». j De AmsrikaHen liggen op den loer langs de grextzen van Lorreinen, zoodat de vijand, die niet waet waar het hoofd n weituon tusschea Nieuwpoort en Yer-tj dun, nog op een aanval moet voorbereid rija op het Amerîkaansch front. 't Is al meer dan genoeg om hem tôt P nadenken ta stommen. st En op den hoop toe komt het oostglljk i, front piots wakker. De Bulgaren zijn in |j voiien aftocht met de verbondenen op d«J hielen, bij zoo verre dat de Duit-n eohers daar ook ter hulp moeten sneilan. a 't Gavoig van dit dubbel offonsitf is )- dat de vijandiga mogendhaden met de n grootste moeilijkhzden ta kampen heb» n ben. Oostenrijk vooral moet nog eens den r bal keeren. Niettegenstaande eene aan-o houdende bsdreiglcg langv den kant a van Italie, moet het de leemten aanvul* 0 len op het wf.steiijk froct. Bulgarie ook komt zijce halp in te roepen en Hep reeds eene welgering op. f- De Turken zuilen waarschijnlijk gtroe-a pen worden om eenlge van hunne plui-Q : men te laten. B.ELGISCII FROMT Kieuw succès op Kloostermoless Ziehier eenlge bijkomenda faiten over het eehoon wapenfeit door onze troepen in den nacht van 3 cp September be> haald. Na eene !•' rte doch hevige yoorberei-! dît/g vaa au , . ischut, deden de storm-troepen een flmken aanval op de vijan» s dsilijko stelkng van Kloostermolen met [ hari varstsrkingan en schuilogrden In ; gewapsnd béton. » Oaza jassen hebben In een praohtigen strijd al de doeleiaden bereikt. Wei was da tege.:standhevSg, doch wat iie caman hieia»n se, met die hardnekkigheid aan onze iroiepon eig^n. Gsveohten lsjf om lijf hebben de groote gaven van onze mannen aan 't iicht gebracht. Zoo wierp Eich foldaat Vande Vijvcre cp de Duitschers, u»e een machiengsweer bsdionden en stelde ze allen bust3n gevtcht. Hij rîohtte daarna hst wapen op andere moffan die er rondom worstelden en schuot ze raka-llngs omverre. Soldaat Gérard, die nochtacs ziek was en sedert verscûeide* ne dagen van dienst ontslagan, wiida ook aan het ge^echt deslncman. ZI' a gedrag was er eff<s.naf prachtig i Ean balf uurtjs h^rden atrijd was voldoende om al da steilingen te verove^ ren. Oaze mannen kwamen terug en hadden benevens ean balangrijken buit 30 ongedeerde krljgsgevangenen mee. (Dese mededeeiing werd ons siechts haden besteld ; wij wilien toch niet na-iaten er onze iezarskennis vante gcvaa). f^ieuw duâtsche vllegtdestellen. Londen : Mr Philip Gibbs, briefwi3se-; iaar van het Engelsch blad « Daily Chromcie » meldt dat de duitschers uiiaa troepen beschieten met nieuwe « kolosale » vliegtulgen van veel groo-tera ar'meting. Zij hebben 8 man aan boord en nemen tôt duizend kilos bom-men met zich. j Eess Kruiser gezonken. Londea, 19 September : -• *' Zeevaartbericht : Een oude kruiser la getorpataerd geworden door een dult« sche onderzee|r op 13 September laatst» leden. Er zijn 58 vermlsten waaronder 8 officiel an. LAATSTE BERICHTEN Franssben en Engelsehen maken nwen vooruitgan; — * — In Maeedonië fereldt zich 't oîîensleî op eene geïuk&ige wij^e ul Meer dan 5000 gevaageneia en 80 kanons buit gemaak AMBTELIJKE BERSCHT1N -BANSCHE LEGERBEBICHTEN VAK 20 SEPTEMBER 15 u. In de streek van St-Quentin verover-5en de Fransoehn gisteren Ëssi<rny-le> iraad en maakten gevangenen. Tan 0. ter Ailette was da nacht gekenmarkt ioor hevige vijandelijke tegenaanvallen. rot vijfmaal toe werden die afgasljigen >p onze nieuwe steliingen ten N< van lllemant en ten 0. der hoeve Molsy. De vijand leed overgroote verliezen. De Franscho troepen maakten ook nog rooruitgang ten W. van Aisy en ten N.« 3. van Vallly. De vijand trachtte de Vesle over te itekan te Jonohery, maar werd terugge> dagen. Onze verkenners drongen In de vijari-leiijke lijnen ten N.-W. van Souaiu en 2amen krljgsgevaagenen. Yoor elders is er niets bljzonders te nelden, 23 Binst den dag vorderden de Fran-schen ten 0. van Esslgny le Grand als-Dok op de hoogvlakte der hoeve Molsy, Zij maakten gevangenen. Het artilleriegeschut blijft geweldlg aanhouden In de streek van St> Quentin en ten N. der Aisne. Kalme dag elders. ENGELSCHE LEGERBERICHTEN VAN 20 StPTEfflBER 15 u. GIsteren een welnig voor den middag irielen Engelsche troepen aan in het vak ?an Lempire»Ëpehy. Niettegenstaande ien havigen tegen&tand des vljacds, on» îersteund door zijne zware stukken en ;en groot getal machiengeweren, vor-ierden z[ eene mijl diep in de vijande* lijke steliingen. Wij veroverden de sterke stelllng ge» le'tid onder den naam van hoeve Malas-dse alsook klelne bosschen en andere rerstarkle punten weike een deel uit-formclen otz&r oude steliing. la hiit noorderlljk geûaeite van 't front, rieieu o.isa troepen gisteren aan en her-jverden Mœures. In ait vaa was de vijandelijke weer* stand nijzonder hevig. 't Gevecht duurt roort. Lokaïe ondernemingen op verscheide-ae puaten van 't front uitgevoerd alsook ten N.-W. van Hulbuch, brachten ons Benige gevangenen op. Ten N. van Lens sioegon wij een ver-rassende aanval af. 23 u. Dezen morgen gelukten wij erin Mœu-vrts te herovaren ondauks dan hevigen weerstand des vijands. Na ean havig ardilerievuur voerden de Duitschsrs een verrassenden aanval uit ten W. van Huliuch. Zij werden Ten N.-O. van La Basséa brachten wij oei- 5 lijnen voor uit op eane breedte van 2 mijlan en hall tôt aan de dorpen Rive de Marvîs en Tourelle» meer dan 400 gevangenen makende. Latcr sioegeu wij een gewaldige legen aan?al des vijaadsaf. Jt ' ' ,, \XÏE«»ÏEX(ST 19 September : De vijandelijke waren welnig bedrlj-vig. Yier werden afgeschoten en dnj andere vcrpiioht ta d<tlan. . Yier der onzen werden gemist. Binst onze vordering van gisteren ble-ven onze vliegera gedurlg in verbinding met het voetvolk en kraohten yeel bij, met bommen te werpen en vijandelijke troepen te beschieten, om onaen aanval te doen gelukten. De laatste vier en twintig uren wier-pan zij 16 ton bommta. - Op 16 Sept, werd een dultsch toeste afgeschoten door onze Iuchtkanons. Eei ander vliegtuïg ward neerge&ohoten nachts van 27 Sept, door oas gewaer vuur, ' 20 Sept. Op 19 September wag het weder zee: ongunsti? voor 't vliegen. De regelinj van 't artilieriegesohut was bijzonda; moellijk. Onze gro ^pan vllegers der 3 en 4e legerkorpsen bie?en voortdurenc in verbinding mat de troepen. Zij duid den da steliingen aan d«r vijandelijk batterijen en voorzagen aan sohîetvoor raad onza-vooiuitgeschovaBe posten. Wij wierpen 5 1/2 bommen op aiierle werken. Twee vtjandelijke vliagtuîgen wcrdei neergeschoten en een ander was ver plioht ta dalen. 's Avoads ward nog een Duîtsch toe stel neergesohoten door onze luchtka noas. Geen enkel der onze bleef achter. Amerikaansch legerberich 18 Sept. Buiten de gewone bedrljvlgheld vai artilleriegeschut in Lotharsngen en i: den Elzas is er niets te meldun voor d verschlliige vakkan door onza troapei bezet. Gedurande ean luohtrltln Lotharingai werden onze viÎ8gers aangevallan doo een veel sterker In getal vïjaadelijki vliegers. Vijf dor oaza blaven achter. 19 Sept. In Wœvre gelukten wij bij een varas senden aanval op de vijandelijke lljne! en maakten 15 gevangenen. Wij sioegeu een vijandelijke verras sende aaaval af In de Vogeozen dei vijand verliezen toebranganda. 20 Sept., 21 u. De Duitschers voerdan verrasssnd aanvallen uit op vier verschlliige puntei In Woëvre an ia de Vogezen. Alien wer den afgeslagen. Behaive gewone artiilerkbednjvlg held ln Woëvre en ia valt e niets bijzoadars ta mclden. Ualiaansch îs^erberichî 18 Sept. < De vijand, ondersteund door een hev! artillerievuur, vial gedurig onze eenhe dea aan in het vallei van Sern. Hij wer teruggeslagea. - Yaraecniagstochten en art!lierieg( vschten op verscheidene-punten van ht front. Yijandelijke militaire lnrichtinge werden meî goed gevolg door onze viie gers'gebombardeerd. Twee vijandelijk viiegtoestollen werden neergeschoten. 19 Sept. la het vak der Brenta, op de hoo£ vlakte van Asiago en op den berg G. pri le drongen onze troepen in de vijandc lijke lijnen en maakten 130 gevangenex waaronder 3 cfficiaren. Zij verovorde ook 6 machieEgaweran. 's Nachts van 18 Sept, viel de vljan tôt drijmaal toe aan in de streek va Grappo, maar werd teikens terugg« siagen. - Drij vijandelijke vliegtoestellen wei den afgeschotan en een vierde was vei qllchi ontredderd te dalen. ln Albanie maakten onze verkennei eenlge vijanden gevangen. 20 Sept. Artîiieriebedrljvigheid op versehilllg punten van 't front. Ken onzer groepen verkenners name eenlge gevangenen op den berg Ferrom Onze vliegers bombardeerden het a senaal van Pola en de werkhulzen va Seggllo Uiizl. Twee vijandelijke vliegtuigen werde neergeschoten en S andere waren vc pîicht ta dalen. ^ — + — f — Oostelijk bericht Niettegenstaande de hevige tegen» stand der vijandelijke achterhoede zettea wij onze vordarit'g voort tusschea dei I Berna en de Vardar. In den loop van den dag op 19. SeptJ-, berelktsn de ruiterij der verbondene^' de streek van Ootosko. De Serben bezetten den llnkeroevei^, der Berna ln de streek van Dunye-V Hunne vordering werd dapper voort»' geeet la de riohtlng van Konapicta opj taen bljzonder moaiiijk terrain weike dëi' Pekchnitza van het hooga lloskayifj -îcheidt.t De Fransche-Grifksche troepen ver^ overden de dorpen Tushin en Nonte aaa? don voet van de Dzana gelegen. D©| moailijke verbindingea ea het opzoeken1 in eena zeer bergachtige en grooto, il streek, laten ons niet toe rekenschap t^ a geven van den gemaakten bui... ^ s 't Getal gevangenen overtreft roeds'. •« 5000 en meer dan 80 kanons werdett£ tôt hlertoe buitgemaa&t. Het Fransche-Griskscne offensief In^ de streeS van Doiraa, weike aanleiding r gaf tôt hevige gevechten, vordert steadjfj g niettegenstaande den geweldigen weer* r stand des vijands. -~:j l In Mourmanie e Esigclsch legerbericht Eea vijandeiijk vliagtuig, welri d^ l?jaan dar verbonJ.aaan trachlts te bom^ I bar le ren, werd <?oor onze iuehtkanon^ neergeschotea. Wij verovertlen op de^- n D?ina het grootsia gap»nlserd schip dei| vijands. " » Op he.t front hadden er oniangs veri scheideue ontmoetiugaa plaats tusschea^ l" Careliers en vi;andalijke verkenner3, dia de Finiaadscha grans waren overgeste^ ke i en In Carelïô droagan. Da Caraliers waron ov rwinnaars eftf J maaktan gevaoganea ; zij veroverdea) ook machiengeweren ea gewaerac. ^ j Op 18 September brachten de Careliers dea vijaad eea geweidigsa slag toe ta ; n Ekh-Tlnskaya. De vijaad oaderging? II groote verliezen en ward achtcrvolgd inj e voile wanorde in de richtiag der grens^i Q Meer dan 1000 gewerea en schi«tvooi<'r raad alsook booten en paardea vieîan iS,' Eesâ plasi van Ludendcr/ verijdeîd ^ Parijs, 20 S .pt. ^ Het verioran terrain was la de oogea yan Ludendorf zoo belangrijk dat hij " veia hardrtekkige tegeBaaavalien laed 1 uitvoeraa daar waar het Encreisc'a iront de richting neemt vaa 't W doel was de troepen weike nu de Hin« e denburglija besettan ln een zaer rnoaU n lijken toesiand te breagen, maar .1 /ajna •- pogingea warea vruchteiojs ea de v^and liep overgrooto verliegen t p. r De viuchl der Buiîsc iss 'I vak vaa SJ-fiitmi Parijis, 20 S^pr. la huanen aftocht vaa St-iiiaxc- ga« bruikten de jjaitschers tw<5o w. -en, waarvaa eene werd aigt.s=as:den door da Amerikaansche troopen. Da au der a ® langs denweikan zij konden ontsr ppea j was de weg van St-Mihiel naar Wo;i. Deso baaa was vol verfoereu ea ^ vluciitelingea. Die koloanen in aftocht j* werdan aan^evallan door 150 Amerl«i kaanscha vliegers die middan ia ds groep kieiane bommen lieten vailen en eik 500 kardoezen nn de loouers den. . De pasrden vielen, de soldaten fcozen het hazeapad, de wagens vatten vuur sa » weldra was ailes in een onbeschrijfelij«f| t. kan warboei herschapea. * ^ i. Do Ameriksnen hadden waarlijk geeai 3. beteran bljval kunnen wenschen. n De lijkplechHgheden '% van M. Abel Ferry«^[ ^ i Parijs, 20 Sept. [ j_ Mr Abel Ferry werd dezen morgea1^ begravaa onder een grooten toeloop t r> van krijgsoverheden en politieke per<f| " sonan. ; Mr René Renouit sprak de iijkredo uitii ps De ter aardebestellicg h«d vooriooplg t plaats op 't kerkhof van Père LachalsQj'^ De Italiaansche verliezea^J je Parijs, 20 Sept. ? Ban statistiek is oniangs gedaan ge2| in worden In de Vcreenigde-Staten aan^ \ a. gaande de Italiaansche verliezen sindz j p. het begia van dea oorlog. t m Zij beloopen 160.000 niau. Aiderai lijstea toonen aaa dat dit ge^ii mot de sn helft moet vermearderd woide". Br Zttlks bewijst de gro&w op s ^en doo? V-alfe p^tîaan.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie