Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

6859 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 27 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gx44q7rj4b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

/ r», i •' * V l l ■ > - < s 3 . 9»s%) 38' !toh«er : I. IlEMEUSi SÏSSHTERS : J. Batskaisidl A. T«nîp#f• 4* 5èlgîS€lî. d&gm&CI ¥er-elll|ltf;f * ■ K> Q£ & £g'6 iîïf * . 17, r«» Mortsî,CJU.IUS --riy-~~ . .--r ^ ~ — •• i j» KSBaatTiaSÏ's; a-;aN. SJiSJWWS YK *BN«SN »MK «tS-RTaV KM KMS eX.'.^î«Tll;t% va «<• ^«^MitoiwîSSîw BB®«aiMKMfc«tawr3Mw | -4&4S& : RCCht $k®ét9 WtJ ®» W-Illlâ f ^;?MÇk| . AS«;sSœf^wœîstoor p«r fe4»e«t«r « ®«®o » «■»» * i W*!!# <2**.s4 m v ' *% c*^ :W; i I ■ ^ <-'»*«*« - "Ti fiâr«ffî *«liI*tf,WB • ■« Oui* ItfiaAwIâUBMl » Af* p&feRloptet* $3®afi3*âs ywW» QSl3%£%a* *&&& y? '->. ?©4»ai . ar«a- Kfô3m«œ . ws*r*3*R»F,»R 4i*n&» •«*©»&*« m-Waprati TWEE , AANGEZICHTEN Menschen met twee aangezichten! 't Doet u voorzeker denken aan een Vlakmsche Kermis, waar tasschen . de vele barakken en kramen er eene tent staat wa&rin de onschuldige menscheu voor tien centiemen een kirid met twee aangezichten zullen zien. Maar ik wil u g >edkooper plezier verscbeflen ; 'k zal u menschen met twee aangezichten laten zien en dat... voor nîets. 't Eenig dat ik van u vraag, is, dat ge zoudt wiileu uw oogen open doen en kiiken. Z g me eens, kent gij daar onder de' menschen die bij u leven niet zekere p< rsonen die katholiek zijn wanneer zij bij katholipkeu zijn dif* hun kunnen goed doen, of van wie ze benauwd zija, en die ook even gera&kkelijk t-n met de zelfde bv< r-tuigiog geus zijn, wanneer hbl voor heu profljtigér îs geus te zijn. Welnu, dat zijn menschen met twee aangezichten : ze uraaien hun hi-ofd naar de omstandigheden en ze ht-bben ellijd het gepast aangezicht. lange voren. Hebt gij nooit van die manncn ge-kend die u met de meeste veront-wsardiging sprekenoverpertonendie zich niet schamen vuilen omçedigen praat te vertellen en in smerigs kot-]es te zitten, maar diezeifs na u ver-laten te hebben hun pleizier gesn vinden met de vuile tongen en in de g meene herbergskens en daar zUten te lachen met die kwezels en dibben die altijd ovsr eerlijkhéid en zedig-* heid spreken. Dût zijn wfstral menschen met twee aa1 gezichten : êèn wit e ééî zwart aangezicht; en 't verandert yan kleur voigens de voor* deeligheid. 0ebt gij nog op Vlaarasche verga-gaderi: gen of sneetingen geweest, wdir zekere mannen op het verhoog 6prongen en daar met de grootste overtuiging, met een g'oed van geest-dtifûge woorden u bewezeo dat ge raoest Vlaamsch zijn, doo'r en door; dat gij altijd en overal moest Vlaamsch spr<-ke^; dat ga uwe kin-ders moest Vlaamsch opbrer gen, enz., e?iz. En wist gij niet. a or per-soonlijke ondervinuing of door be-scheiden inwijding, dat diezelfdo mannen thuis f-ransch klappen met hunne.vrouw, dat hanne kis'ders nauwelijks eenige woorden Vlaamsch kenner-, maar sra'jkelen g"lijk een opgeleesde papegaai; dat hunne kinderen naar een fransebgyzind pensionaat ofkollege gezonde; wor-den om de echte opvoeding te kiij-gen, enz., enz. Welnu, dat waren weeral mannen met twee aangezichten en 't veran-derde ook volgens de gelegenheid vau groot te doen en succès te beha-len voor hun persoontje. En als 't u belieft, peinst toch niet dat ik ru overdrijf. Moest het r.oodig zijn : 'k zou u naam en toenaam van zulke personen met twee aangezichten noemen-. Maar 'k ben zeker . dat gij er zelf kent : ïfie heeft er niet zulke wondergeziehten aSnschouwt! Yrienden, 'k weet niet of ge ooit onschuldig genoeg geweest zijt om u te iaten vangen op een kermis door de bazen van die mysterieuze tenien met wondere gezichten. Voorzeker zijn sommigen onder a in 't geval geweest. Nu, ge moet er niet be-schaamd om zijn : on^chuld is geene ondeugd. Ik zslf ben nog gevangen geworden. Maar mag ik u eens vragen v.'at uwe gemoedsg îsteltenis was, nadat gij gefopt waai t. 'k Zal u maar zeggen hoe ik mij voeldé. 't Is waar, ik had een greinlje res-pekt voor de domme sliœheid v-m dan baas van 't kot, maar 'k zei toch bii mijn eigen,'t is b^-st dat bij rond-rijst en niet lang op dezeîfde plaats bïijft, want andera zou bij vergaas aan gebrek; eens dat de topperi, goed gekeijd is zou hem pien>and eer 3n! centje geven Maar één di&gen is «en xtker : 'k was vast besloten nooit sen meer omirent dien- fopper te gaan, me verre van nog naar zi|n dom gepraat ige te luisteret». DaarbiJ 'k waarschuwde >en nog mijn heste vriefiden zic.h ni„t te len iaten vangen en, niet zoo dom wea hun centen ta verkwisten. ier 'k Ben z ker dat uwe gemoedstem-net mir'g ook wel n.in of m.'er met da t... mijne overeenstetada toen ge zoo i u gefopt werdt. Maar 'k vraag u nu uw zoudr gij ook ni t op dezeîfde manier moeten handelen met de andere we-ier zens m8t twr*e aaï gezichten, die r-iet >iet ten toon gesteld worden door eenen .^n dom-slimmen baas, tnaar dis zich-(iie z^f ién toon sîeiler». Letop, betrouw çvie ze niet of ge zult gefopt woYderwHun /en plaats is in eene tente op een VTaam-( r_ sche Kermis : en dan zuilen de mes> ûur sche t die ernaar gaan zien toch iets voor hun geldkrijgeo en niet. gefopt vee worden cls ze buisen komen.ErJis het 0^, niet schoon wat ze gezien hebben; zg ze zullen toch iyts workelijks gezien cjlt hebboûyén 't zal hun leeren hoe som-mige mer schen b-, handelen. Maar bovenal, bovenal, zijt toch zelf nooit g en menschen met twee aangezichten. gen JEF VAN BOWCKHQUT. ot- Bericht aan de HH. Aalmoeseniers ; n GeesteHjke Braakardiers In de nabijheid van het Belgische klooster dat zij gedurende den oor-log oprichUen in lerland (Edermine-Priory, Enniscorihy (Wtxford) Ire-land) hebben de Benediktijner-mon-nikkeh een verlofsuis & St-Patriek's 1 Home»geopend, voor degeestelijken ! en kloosteriingcn van het Belgische front. Deze inrichting >-omt laat, mooht ze zeif nutteloos zjjrj . Desniettegensîaande heeft men de gelegenheid niet ongcbruikt willen laten, die zich. ongelukkiglijk niet vroeger aanbood, wijl men ovsr geen geschikt huis beschikken kon. Inrichting — Het d®el van St-Pa-, trick's Home is het volgende : Geestelijken en kloosterlingen van het Belgische fro: t de gelegenheid geven zich gedurende hun verloi aangenaam te ontspinnen, en teveng de getstelijke opbeuring te vinden die zjj noodig hebben. Da villa ligt op nauwelijks 300 me-ters van 1 et klooster. B rhoudens de liturgische vereeniging van den mor- ■ gen (Lauden, gediaiogeerde Mis en Oaderrich'ing) en het avondofficie (Gompléten en Onderrichtirg) ishet , o ver ige van den dag te St-Patrick's, volledig v-ij *,oor spelen, uitstapjes en onivpanning van versch iden aard. Wie zich m"er wil afzonderen ge- - durende enk. U- uren van den dag oi ! gedurende den ganschen d'ig, gà&l ; naar de Priorij, waar bij het lever i van ing 'iogenheid en gebed dermo-• nikken deelerr kan. l Verplichtend zijn dus enkel de ge-' meenschappelijke-morgen- en avond i ; oefeni. gen. Voor hetoverigebeschiki ■ ! ieder over zijn tijd in voile vrijheit > naar eigen iust. 1 Van af de maai d Mei zullen d< Betret-Verloven bevinnen elktn t^ee t den en vierden Woensdag van elks t msan.l tôt den volgenden-Dinsdag i De deelnetners kunn n alzoo voor o na hun aankomst Londen of Dubliî - zien of andere plaatsen bezoek: n i Wië zulks verlangen mogen gSrsci i den tijd van hun verlof te St-Patrick' - doorbrengen of ec op andere dat uni s komen, maar de geestelijke oefenvr a gen ïiebbe» sleéhts tweemaal pe j maand plaats, zooals hooger wer i opgegeven. N.-B. — Op aanvraag vç>n een a'al moezénier zal men per uitzonderin 00/ militairen ontvangen die geei clericus of kloost^rling zouden ziji en die zouden verlangen eene retre g te houden. t Vertr k uit Londen^Eustor-statioi i, om 8 u. 45 's avonds, zonder te ver it anderen naar Holyhead. Juist tegen e over den treinstiistand ligt de boo e voor Kingston (Ireland) waar me; g tegen 6 uur in den morgen aankoml Trein voor Enniscorthy om 6 u. ï . of 10 uur. Aankomst te EJermin 3 om 9 u. 17 of 1 u. 40. 0 Voor vaarden. — Het. dagelijksc 1 b^rdrng der kosten beloopt : voo r aalmoezariiers, 0 sh.; brankardier i- prieste'rs, 4 sh ; brànkardiers nit ;t pri -sters, 2sh. n Voor de formai iteiten enalléander l* inlichting«n zich wt>nden tôt : vv Dom L-smbert Beaudnin. Endei 11 mine Priory, Euniscorthy (Wexforc »■" Ireland. Het beheer belast zich me ^ alie militaire formaliteiten teLondo s en in leriand. )t •s J : FINLÂNO ! Eiississhe îegefistapil i Peirograd, ''24 April. — Een bf-rich van Zinoviefî Gusoff, gewezen voorzittei van den Yolksraad, geeft volgfiBde ver klsring aangaande deatotstand in Fia lard : Russlsche trospen bewaken de Rus stsche-Ficlandsche preczéii. Zii mo.-ter balttten dat Fitsc.be trocpsn in Rus acc ï dringfn. M^ar aïs eç andc^e troepon de gret s willen ove.rschreiden dan moet het Rus. siseh ïeger handelen aln een onzijdi;: r leger en geen tegenstand bieden, welkf - oek do nationaliteit d.ezer troepen zij. j FRàKKRIJK ' » i Duitsche rooverlj t Zurich, 24 April. — Gioote hoavcel-heda» staal zijn ontstolen in het I^oor-i d<K"departemeKt van Frankrijir. i Men lesst dieaaangaande iu de « 6a- zette van de Rhijn » : ^ Deze laatste weken hebben de haa-deïsgezelschappen versche.id6ne groot? hoev^elheden waren ontvangen, komcii-de uit de bezette str.eken. Zij zullen aan d« klanten aan den irjkoopprijs ? mo -.-i ten afgestaan wo^Jen. ' 1 Maar deze hoeve&lheden zijn niet vol i doei den, waat het gebruiksn van ijzel 3 werd veel vermeerderd. ^ — — ~ • - - IERLAHO i ; Home-Fuie \ Londen, 24 April. — Vooralecr he f budget ia de Kamers aan te bieden > verklaarde M Bonar Lav/, dat de we 3 op Ierlands' Hoocie-Ruie zonder dr.ilei î zal voortgelegd worden. Maar denjuis ten datiâm koa hij niet bepalen. J ..-.II. —— — î Oûitscbe en ôostenrijksche krygsgcvaBgen m iiberie Londen, 24 Apri'3. t Mon Mtldt ujt Pékin : 4 ûe toc stand .de Duitse>.e en ®osten rijksche kèîjgsgevaugenen in Sibeiie i: nu klaar. iteza die in ue stretk van d< e Amour zijD, w*rdan van nabii bewaak > door de Maxravaiisten. D«se van ®-it: e en meer naar het W. zijn vrij maar le ver» vooit in kai»psn omdat zij ge.et .f andere middels van best asi hebben. Vele», vooral Hongaren, hebben zicl bij de M.<ximaïisten gevo^-gd als intei '• naMouale s >cïalisten. Velan zouden i ,Q Rusiaad genaturaliseerd zijn. Voor h« 8 oogenblik voor^iet men nog de bewapf is niug der gevaageuen, «iet in 't voordet 1- van dea vijand. De ontseheping heel 5r aan de M.iximalisteji getoord dat z (J moeten instaan voor de orde en d wacbt over de krijgsgevangen. ;; RAAOSELACHTIGB l HOUDiKG VAN JÂPÀN ^ Hoe dilïwijîs dacht.en wij het ooge blik gekomen, waarop Japan de voL n dige medeweïkiiig op een front in b - ropa zeu verleenea ? Nu de toestand ernstiger is dan oo it (en de verbondènen zijn in voile akkoo n mtt Japan) waarom blijit Japan wurl ,, looa ? 0 Te vergeefs zou m n bij diplomat e inlichlingen bekomen. Zij zv/ijg dood. ^ Maar een artikôl van generaal Fo ville « in het kolouiaal leger » ond haoldiag « De tusschenkonjst van J ? par» » heeft onze aandacht gebo eid. militaire ciitieker leert ons onder s dere dat, wauneer de verbondeiien ee •g werkdadige huip aan Japan Vroegt zij dit nooit deden op 't gepaste ooge blik jsoch op de b?ste wijze. Altijd v< koos men Ue slechtste toestanden J or s front om die tusschenkomst tel spreken. Wij ver^atendatwij o :s ricî n te» tôt een verbonden stast. Jap^n heeft er hare les uit getrokk en hare pars zegt zonder omwegeb c - niett?g?;nstaande aile tegçnwerking ( tussehr n te komen er nochtans mide waraom eene over >enkomst te sluit« maar op wélke voorwaarden ! Tokio vraagt eerst en vooral aan A\ tralie hare wol te leveren en aan Vereeuigeie Staten h t verbod te vi it breken van ijzer uit te voeren. % >r Fr nkrijk hetzeifde niet mogen, yrage f- en met meer reden, dat de Ver. Stat i- en Engeland haar ijzer en staal zoud leveron ? Japan vraas,t nog ter. zij.'.en voordM n de rcchtrn der duitschers op Cha d toung t? ontîiem^n, alsook de duitsc bezittingen in Oceonie aan Japan s gevea, het recht de Ru.gsisehe ijzervy gjsa in Siberie ta mogen bestieren, a^ ,y cok deze van het Oost-:n van Chin e daarbjj een ooriogsschatting van 5 n>i liards yen; de erkenning van haar es stë recht op China. Dat is zeker een groot programma ( er zouden nog eenige opeentiemen b; gevoegd worden; maar ware het. onm gelijk tôt een akkoord te komen ? Wat generaal Fonvilîe ook zegge, < moeilijkhêid lag nooit in de stoffeliji middelen, die eene verzending van h - Jâpaneescfe leger in Rusland veel z< - vertragen. De ^aiissibensche ijzere weg heeft zijn proeven geleverd ea d - spoorlijn werd merkelijk verbeterd'tt tîjde van de expeditie van Mandcho „ rie. e De moeilijkheden om tôt ean Jap - Deeschetusschenkomstte geraken sch: a nen te Washington op te rijsen. > M. Wilson schr.ikt niet af voor eei verlcnging van den oorlog; hij hee [. ook*verkeerde begrippen over de heri t ric'hting van Rusland dia door de tw schenkomst van Japan zou verslechte eindelijk schij'nen feem eenige eisch vanJopaa overdrevsn, Amerika's voorzitter ziet ook den o< log niet zooals wij hem zier, ware ! met drie of vi-er jaren verlengd, hetz hem nlct verontrusten. Intusschen heeft Duitsc^hland d »t blocns gebroken in't Oosten, en hei nicuwe volkeren gekregen aan ha zijde. Duitschlacd doet ook miiiioou n menschen weiken voor haar oorloj 3. doel, die van haar slechts afhaagen c wille van hunne aaririjkskundîge i: ging. Waar moet ait ailes ons brengen 1 dien wij geene spoedige oplosslng 1: werken kunnen ? -w»— "*«58^83®»"*' " ■"-* - ' 11,1 ,r: HCLLAND Ouifsche elscîien I® Baie, 24 April. U De « Duitsche gazette van het Noi ta den » zegt dat-de Duitsch-Hollaiidsc onderhandelingen in drio groepen v l0 deeld ?ijn. 1 Iluisboudkuadige onderhandél h gen om het verdrag te vernieuwen c r- op.31 Maart eiriéigdo. De onderhani in lingen betreffon het levercu van h< et en kolen door Duitschland en voedi e- stoffen, boter, kaas, groenten en sel door Rolland. st't 2. Qnderhandelingen werden beg ?ij ne» om de schepsn die in de Holla de sehe havens zija te ruilen tegen d die door de verbondenen genQmen v Flm *»<ïîjrl >\ * Il •• Irne! i- Sir Eric Geddes, eerste lord van het de havon. De misten de reg a belette Bi'itsche zeewozen, heeft in de En gel- de huîp der vliegtuigen, die voorzi» i- schs Kamçr, volaende bijzonderheden W"s, om die onderneaii ig to ttocu y T V'.l J vi W V V» VIVU i Kr. 1 V* JT "" " "• [t sche kust. • rd De raid werd uitgevoerd ondar 't be-e- stuur van vice-admiraal Roger Ke-yas, bevelhebber der zeemacht van Dover. ,n Franschè kruîsers steunden den raid. îu Zes kru"sers van 20 tôt S0 jaar oud namen deel aan den aanval. Vijf dezer rj_ kruîsers Werden met cernent gevuld, zij 'n,. moesten in de twee has eugeulen gezon-a. keo worden. je De zesdekruiser mrtet eenige mannen k- ont^chepen die de muur van Z&ebrug-ne' ge moesten vernielen. Hij was vooraien r, van rnortieren en vlammenwerp.-rs. ir- Te veel vrijwilligcrs 3p ie- De îîiatîschsppen van deze zes sche-it- pen waren allen vrijwilligers, çezien de stoutmoedigheid en gevaarlijkheid der 2n onderneming. Men kon maar een klfiîo deel aannemen van de soldaten die zïch ,m vrijwiUlg aariboden. el Lichte oorlogschepen van Dover en n, Flarwich beschcrmden den aanval ten Noorden. Vele kustbewakera en kleine is motorbooten hoogstens me t zes matrone zen eîk vaarden, zonder lient, langs de ix-, vijandelijk^ kust, te midden de mijnen. au Ben def bijzonderste msdc-ele.n, dien-n? stig om den aas»val ie doen lukken, was 3n het vervaardigen \'an een kunstmatige ïd mist, om de schepen voor het bombar demant te bevrijden. ©agelukî iglijk le werd de officier, die deze uitvfndiûg n- deed, gedood. as te Het tût t« voeren plan e> s- Na een uur hf-vige besehleting van a; Zeebrugge, moesten drie krUisers de 1- muur naderen en metkanonner» de ver- r- de.ii jingswerkan beschieten. Een der kruîsers moest tôt tegen de muur vartn ic en mannen laaden om deze te vernielen. f- Drie andere kruisers roofsten zoover 0- mogelijk doordriagen tot>ir. het kanaal en daar moesten zij ge-zo^: ken worden ie Twee ou le onderzeëe.rs moesten het se stoketsel aaavallen. Zij waren gevuld »t met Fprîcgstof en moesten door hunne lu ontpluffing de «juur van de kust' schei- 1- den. ie VooV O détende was de uitvoering ge- « makkeiijker. Twee kruîsers moesten à- gezonken worden aan den ingang van a- j* den en naar Holland komen met eene ladïng graan. Dit ontwerp v, erd reeds i.e in Duitschland besproken en zal bin-ft nen kort bij het Hoiîandsch gouvsrac-Q- ment ingediend worden. s" 3. Het derdedeel der onderhandeîin-D' gen -heeft betrek op de douanenrechten in Benevelde poSifiek© luchî r • ''j Amsterdam, 24 April. )U De « Nieuwe Courant » zegt dat de n,ieuwe moeilijkheden niet zonder geen vaar zijn. De groote militaire gebeurte-îft nissen'in het N. van Frankrijk zouden ar ons in 't kort vo<w eene inbreuk op on a.n onze onzijdigheîâ kunnen brengen. De [s- duiteche honding tegénover Holland is m în de laatste tijden niet gebeterd en de g- duitsche pers schijnt on^e rechtzinnig-heid om de onzijdigheid te bewaren, n- in twijfel te trekken, e- AU S TRALIE De Bienstplichî Melbourne, 24 April. — M. Hughes •zegde i i eeae redevoerirg gehouden te ,r. Bendigo, dat zoo het volk van Austratie he de laatste gebeurtesâs'sen in Vlaaitdercr) had bijgewoond, de jonge mannen de iuschrijvingsbureelen zouden vervuld ; hebben. ! ,'t De tegenstrevers van den verpllch }e„ tenden dienst hebben gemagd wi voordeel een honderdduizendtal mac v,. schappen kon opleven ! f vet *Weln«, indien het 5 Engelsch legei als het verslagen werd, 100,000 A.'stn on. liers te zij lier beschikking gehad hac pj. zouden de Duitschers niet vooruitgeki fze nten. De Australianen hebben zieh i ,er. dezen slag met roem overladen. > ■ j lukfceii. Oe bekomen uitsl«geii Wat men reeds weet van de uitslag^ i is het volgende : i Te Oostende sprongen en zonken -i ' r twee schepen en de berr nnittg verliét j ze. Men weet niet of zij hunne zencin . goed volbracht hebben, d» mist bele! i v het zîchtt Al wat wij z? ,,on js dat i j schepen niet geheel en al op de aacgc- • duide plaats kv/amen. Te Ze>.brtigge werden twee schepe ■ 1 gezonken, het derde Konk te vroeg en 't lag in de geûl. Veel schade werdaan, f- richtdoor onze kanonnen en door d • torpiller, aan de vijandelijke sch«-p die langs de muurlagen. [ Een duitsche kruïser die in z.-e v i'd - 5 vluchten werd door een r otoorschi > 1 be-schoten. ! } Het ge^ccht op de ânuur vsra . Zeebrugge l Een der oude onder<?eërfi lereikî.i I zijn doel en door zijce ori.tp'.ofEng- werd b.et sfcaketsel vernieîddichîbi| derauu.. D,é bemanning die onlscheepte en d^r drie kruîsers die hen moesten help^ , " bleven een voile uur langs c.e 'muur t ; 3 veroorzaakten veel schade aan de vîj-' andige oorlogsschepan en yliegplaats-sen.! Onze verliezen waren groert inge^ien = de betrekkeiïjk kleine bemaîisir^. en. Een destroyer werd gezonker; en tw( • „ niotoorbooten en twee sloepen getroi'- fei3, ; Koning 3orls wenscht de ! hcïdesa geluk , De konin'g heeft aan d? vica-admira;! Keyes te Douver volgend snelb ricl t 'r gezonden : 1 lk houd er aan u geluk te v/ensch n. alsmede al de troepen die ondftr uw bt;-vel medewerJkten aan de ondernemln^ van verieden nacht, waar zooveel b jv; l j ingeoogst werd. ^ Het prachtig enheldh fîiggedrag va i allen in deze uitxonderlijk gevaarlijke aanval verrait mij mot dank en bewo; -deririg.Geoi-ge R. I. De redevoering van den gouverneur heeft de eenheid veel bevorderd. Hij hoopt eens aan het Engelsch volk t« mogen zeggeu, dat Australie ai doet wat het kan in zake manschappen ea geld en dat het antwoord van Australie aan Lloyd George's oproeping zich a. » der3 dan door woorden/sal uitoa. -»■ AMEEIKA ♦ • Het verlies v&n de "Florence' Uit een haven aa» den Atlantischen Oceaan, 24 April. — Zi^hicr eenife nadere bijzoncierhede)? over het vertî ,a van de Amerikaansche boot «Florence». Ret'schfp br cfc.tmunitirs naar Fraci-rîjk en ontplofie en zonk. Er w&rea 70 man aan boord. Het meerendeel der bemanning weî i gedood of gekwetst. Een tientai rekwet-sten worden in het hospitaal verzorgd, waar een dezer overleden is. De o.atploiïîng werd door geen torpédo veroorzaakt. Men den'.-t dat er een . aanslag gepleegd werd. Eene bom, die door horlogicwerk en door omvallen op een bepaalden tijd < moest ontploffen, zou van onder in h ; » schip verdoken geweest zijn voor he., » vertrek uit New-York. Deborn ontplofto i tp vroeg, het schip was nog in de baven « niet, waar er meer ongclukken zoudea i te bsireur-în geweest zija. ■ Onderzeesche ocrlog j Washington, 24 April. Hât eerste gevecht tusschen een Arv-rikaansche en e.en duitspbe or crzt ër had plaals in de Engelsche watérs i) * r' duitsche boot werd gedwop^ea te du -kelen.De vijandelijks onderzeeër kon ' i« t jtl een kar:onschdt lossen en werd'do<>r den Atnei'ikaanschen geheel buiten g«— vecht gesleld. : IN flhiïVW* I F»£tDS i fixrd* («urgaiig - Hum*** 1058 PRIJ»: 10 CENTiEMEN Wii»«

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes