Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

2215 0
06 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 06 Oktober. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 21 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sq8qb9w21p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONS VADERLAND E PU (Belejë ÎJUYLE | RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK jjjj ^ 3fJ f j. dcv wi33nd I 80 ï (* sjcï* sïisdnd 2 70 f d&î* We»p f Mï, PU* d« Via» fâ*a-Aiâ, yAAÙ fAH p * I Urti Lf rM i * M H I 4.00 fp per tHmester 6.00 fr per trimester 8.00 «p.* per trim. OPSTEL i J, BAECKELAHOT, rue fflortet, 17, CALAIS. -%r ~lT VUUfi uUU tN VULK LN LAN D ! Men s«hrijft in: 78, rue Chantilly; 21 bis, rue St. Denis, Calais en bij al onze l correspondent en. , L ■ .i.m.-y. ^ _«&■!**,,,, I ■ . 1 'V ' ■ ■' ^TOWriSSBS=- "T." ' '.'J I".,.L' .. 1 1 " ■_■■-■■■ _ ' ■ - ■■ . '■ " ' ."_■■■ 1 i _ - .1 ViAt Kui'7ôL'An wiflrH vorcriitc?/4 r?A rîionçf- ! ffc ■ ■ ■ i »*>. "B Corlog diet de natuur ootwaken Voorwaar het uitwendigé kan badriegen — op den akeligen stond van het oorlogs-geweld kan men knieien en bidden, men kan ter kerke schuiien en keersen branden en bidden ook — en toch onivatholiek blij-ven en in 't hert neg vijandig. Zonder nieu-wen invloed op dien man, a!s het gevaar voorbij isen dat de ronkende cood zwijgt, dan zal hij îijne zieletriHingen vergeïen, zijo.3 rolle hernemei| in den grooien Come-diedans, en genegen zijn omhet leed zijner schaamte ter kerke te laten — Tocn zal hij niet ioochenen dat er een stond was waar-op in hem, hetkind der natuur, het men-scheiijk v;ezen plotselings ont»aakte en sdat het, in eenen sprong, tôt aan God zelve }kon reiken. Zal hij iuisterennaardat wezen, 2<©q diep, zoo eenvoudig, zoo goed, zoo_ N'rij, zoo maehtig ? Ofzal hij wederom luis-terjvi naar het onwetend wezen, valsoh en bedoi "'er' ertkelde za??sn van 't leven langst en * laagsten kant en oppervlakkig berï.Vka» we^n huilt m'j in de redenen : di,ïïX*- ra«i" i°â*d>r scie gevoel was e,^el te df^e.n aan. ,ds vrees : Zoo is het uit ^ees, de wilden den weerlicht aanbiddW *ls g°dhe'd imaar al s wij tôt on s zelven terug ^®en» fan ,fler" denken we, hoe de wetensc SgF zelve dien weerlicht kent en leidt, hoe ze i n "er| °°r~ log, heei juist. dericliting der ®* stuurt — v,raar de simpelen Gods wiljen toonen, daar toont redenatuurki^- "" ten in werking naar wet en regel. Laat dit eens waar zi} -, toch is dat spre^ ken geheel onvoliedig. I m mers bij aldien, onder den invloed der vrees, onze natuur zoo gemakkelijk tôt godsthenstigheid ont-vaakt, is het gewis niatorndatze zelve diep godsdiensUgis ? Is die goadelooze weten-schap wel zekc-r dat ze die natuur nie: ver-kracht, r iet nederslaat, met ze te ma-rtelen door naar 2ingen en zeeveren ? En als die natuur n. chtover het gevaar staat, slaat ze al dat zeggen niet in den wind, om hare eigeEe stem te volgen en naar den hemel te blikken ? Kanzemissen in die diepe, die alge-meene natuurstrekkingen ? G zeker, de v i'den misdoen met den weerlieht te aan-bidden, juist gelijk die wetenschap misdoet met de natuur, die stoffeltjk is, te vergod-delijken — maar tussche.i de wilden en de ontworden besehaafden, bltjftdie godvree-zende vlaming in de waarheid, toen hij die groôte, die vreezelijke natuurkrachten als •werktuigen begroet van eene goddelijke werking. De wetenschap zullen v.e noch beknib-belen zonder wijsheid noch loven zonder maat. Hare werken yanvoorspoed bewon-deren we, Lare getuigen van vernisling verschrikken ons Hare waarheden aan-veefden we, msa andere waarheden heb-ben we ook, die ze noch maken noch bre-ken ral. Velezaken kan ze uitleggen voorwaar, maar nog meer andere verstaat ze niet. Zondertespreken ovarde voorgevoelens die ons bestormden Jigt het nakend oor-logsgeweld, laat ons liever lnisteren op het spreken van onzen vlaamsehen landsman. Och arrae, kiaagthij, waaromtochkwam de dood juist in onze riduing, losgestormd op ons rustig hoeksken van het onschuldig Vlaanderen ? Waarom k^am de vernie-lin^skracht juist op onze pachthoeve ? Waarom stond miin zoon juist op dienoodv lottige plaats, die doorbare jongen die nie ■ mand ooit kwaad gedaan had ?— Mijn God mijn God, waarom ? O 'k wete zoo goed nog hoe die ver-vloekte moo.idscher.en van ijzer en staal losbonkten op het wachthuiier.ken van den veldoverste terwijl hij aan taiel zat — v or hen vielen ze op tafel daar hij zijn hand reikte naar zijnen dienstknecht— ailes daar allen stonden onder dezelfde verniehngs-kracht, allen in 't zeljde bereik der dood— ' , "V ; ■ rmrnrmt het huizeken wierd vergruisd, de dienst-\ knecht stortte zieltogend ten gronde, —-de veldheer bleef zitten, ©ngekwetst, onge-kneusd Och ze g het mij, waarom zoo? Hoe komtditzoo ? Wiens hand dekte den veldheer onder den b'eu elaar van verweer ? >n Het hand van het blind lotgeval, zegt s_ hem de welweter — maar dan, aotwoordt m de landsman, zegt mij hoe dat lotgeval heet [n wie het>is, waar het woont, opdat ik zi;n# rekening rnoge effenen. u_ Nergens woont het, het draagt geen ar naam. Hoe zoo ? Het is dan geen persoon t noch zaak ? Het is dan niets ? En hoe kan de niet wel iets maken ? Wie kan er geven e' wat hij niet bezit ? a'r Voorwaar daaronder ligt eriets gedoken al dat boven mij is en mij dwingen kan. Daar r_ boven moet er iets zijn, iemand die werken n_ kan, die eene wille draagt, een wezen vrij an en machtig. "ve Onder den drang van den oorlog ont-waa»t diegodsdienstiqe natunr, die na-n' tuurlijke overtuiging soms wat in slaap ■)0- ge.wiegd door plichtig genot. s" Die landsman niet minder dan elken-sn deen onder ons heeft. zijn leveçsschets sn hem eigen, hem daarom lief Langs den ig wegvan zijn ieven liggen beminde graven en geern spreekt hij rond den heerd over i ; die twee herten welke o/er zijne kinder-n_ jaren gewaakt bebben. Zijn vader en _[e grootvader, zijne moeder en grootmoe-~ der, zijne kinderen.en vrienden spelen " dan vooT zijne oogen nat van tranen, en" ar ieder dier wezens /egt hem dat het juist :r" op zijne plaats leefde, daar waar het hem sn noodige hulp verschaffen kon, van eenig >r- kwaad kon vrijwaren. Hij is blijde niet e- altijd uitge^rocht te hebben wat hij ge-;n wild had, en soms gedaan wat hij verwer-JiL pen wilde. Dan was hij in angst en in zielebetrilling ge^eest, maar telkens ge-voelde hij dat hij door hoogere vrijheid, door feller macht geltidwas. Lief en leed '» j'^esten en rouwedagen, zegening en be-!r orav îo®' vrec^0 t n ^oriog, duizende schâ-t- ° r/ ■« de keteo zijns levens sehijnen P hem, in vei?tandige eenheid> een liefde- 'r- PlDan oo?eda„ 0OT|°« h« n Waarderzién.Wj een le straalt, bij een licbt dat v an ult,.dpe ;e ten der nature stralen zal ^nstreP. •e lichten zullen hunne stralen sam ,J ■e gelen, even als in den zomeravoi, a , zonne nederzinkt en vertweelicht in zeewateren w&aria ze slapen gaat, om ^ eene nieuwe zon te doen dagen, haren e weprgalm en haar beeld. — 1_ Zij e ontwaakte natuur geeft dan aan -t Gods voorzienigheid de getuigenis weder i- van eigene godsdienstigheid : de oorlog le on twaakt die natuur. î- TK1ABUSCA. e » ls e Een Zeppelin in gevaar op zee îr EuiUc&e ^orp?dabâote» irach-j. ten hem r«dd«n. ig Kopenhaeghen, 4 Oct. — Visschers die van 1_ Erbjsrg kwatnen zagen op j}5 mdjlen ten N.-W. van List een Zeppelio op <le boordem der zee drijven. Hij was omringdvaa Duitsche torpedaboo-r- tan en torpedeW-e^ders die hem irachttsn te te redden. ('i is de Zeppelin die als beschaa'jgd ges ir.d werd.) I RUSSISGH \ FRONT I id 'g e- De M«*>.»«» msase œog , } %- « «■ rs« d"** Petrograd 4 Oct. — Ds geVèehtea dursa e- -roort naMjChei*off Korinit.a ea op deTsnie-jd niowka. Wij bornbardeerden de oe?ers van den Zo-lotîlipa.:r" la Dubroudji bornbardeerden wi) dt n Bul-ial ga rschen lim.ervleu^el nabij Kasso va. en Wij maken vooruitgarg in de ttreek Kl sscVa or Kaba.dine en Per?eli. nd f âbsitnesrt u op « OMS VA&F$L&Ntt » 1 yringêrlcht uitgel^reid. De Rns$ische zegepralen en de pers De « Times » —• Het efffctf.el bericht *an Petrograd, dat ons zoo laug niets bijzonders m«"ldde, seii t thans dat twee onimoeti gen plaats gehad-betioeii en oat onzs ▼srbondenen | opnieuw vooruit^âpg miekeil in de streek van Bcody. Dit bericht isbijzonderaanmoedigend. Die goede uitilag is het gevolg van de druk-kina die wi, uitoefersen *p de Somme. Hoe sSeviger de drukking zal wezen op het Weste-li)k front, hoe flsuwer zi) zal worden op het Oostelijk front. Ailes hangtaf ran de macht die de ver-îondenen zullen hebben, om die drukking stérk en aanhoudend te maken. Dit kunnen sij a'ieen als zij o?er eea aangroeiend santal strijdenden beschikken. Het eeniga middel om den oorlog te v«rkorten en de op-offering in mannen en geld te sparen, ligt in eene ateeds heviger drukking met allemiddels waaroTerwjj beschikken, tôt op den dag dat het moraal - an den vij*nd volledig gezakt is. De « Pe/it Parisien ». De saaval der Russen, op Ztterdag laatst, , gelijkt door zijae uitgestrektheid aan de groote gevechten wsaraan wij op hun iront gewoon geworden ?,ijK. Hij werd uitgevoerd op een front van 80 km, van af den îjzerwfg Brody-Lemberg tôt aan Brzezany. De vijandige lijn werd erg sangftast en onze \riendcn namen éooogevangenen. De uitslsg is zeer aanmoe-digend. Wie weet of het leger van Letchitsky, dat sedert la^-g den strijd trerlangt, ook niet ia werking zal komen. Oa Bisschop van Namsn aan Bansraal-Gouverneur von Bissing Op i5 Juni 1916 schreef Moaseigteur H«y-len, bisschop van Namen, een briefaan Gene-raat Goa^erueur von Bjssin? in antwoord op ean schnjven van dezi exc llentie en waann dit heerschap zich beriep op het Hasgsche Verdrag tegea de vaderlacdsliefde der bel-| g s^he priesters en kloosterlingen, Ii ben o-etisksig temogen bestat gen, îoo Z. H., dat Uwe Fxcellentie zich volkoman reken- { scaap geeft >an den irjeytgen verbitteieaden | invloed die de dagehji sobe-asnhoud ngen van 5 priesters, hunne gevang.>ettiEg, fcunre ve^oor- \ deelicg, hunne *er;amœiEg op het Belgische ? volk uito fenfn. E.iverler: « de dwangmiddelen schaden j min aan de waardigheid d»« r en priesteriijken staat, in de oogen van bet volk, omktacst, dan zij wel schade toebrerigen aan het gezag vsn het duitsche l gpr zelf. I Wi| ondarliinen ook deze merkwaardige î woorden : HeiDuitxbe geiag mag niet ver-( geten dat het cok plichten te vervu len heeft fc*n wij hebbea ci^t miidar recht dan zi) zelf Q,,s" te beroepen op htt Haag-che Verdrag. Dit Verdra'^ werd met alleen opgemaakï in het be-lang van*' den overweldiger maar cok in het i belaoe vas het bezetfe land. Aan dit beze'.te j > laad wordi doo*1" dit ferdrag esrbied <«er2ekerd j voor wat het edel^e is ia de m"?ns6helijke ziel: da liefde tôt het vaa\?r.'aad, en het verplicht het belette leger alks te vermijden watdîze j vaderlandsliefde zou kunsen smadêa. En wij [ onéergeaD, vsat dit betrfift, pi j liijke gewelda-' dsn, en dit is het wat wij met de grootsts bit- | t ;rheid betreuv'en in de Duitsche bezett.ng. | Offieieele mededeelingen '> I * Oct. *5 »• j i Wij volledigden de verovering van de Duitsche loopgrachten tusschen , i Morval en het bosch St Pierre- Vaast. 1 f Wij namen 200 gevangenen waaronder 10 officieren. t ; <! De vijand bombardeert hevigin de streekvan Belloy-en-Santerre.. ^ t i P«irij«i 4L Oct , 23 a. j GeeUe belangrijke gebeurlenissen aan, te stippen. i ! Hevige kanonnade rond Belloy en Assefvillers. i ! ! Onze infanterie miek vooruitgang ten oosten van Morval. i '■ j! In Elzas strijd met tranchéeartillerie op Bar en en Reichackerkopf. t ; j ' 5?««&©!<*spSt B©g*,*'b©i,i©ifet t . t Londrn, A Oct., 10 u. 30 — Wij'verdreven den vijand van Eaucourt T i | VAbbaye. Het dorp is volledig in onze macht. - î 1 t Zeer hevig bombardement ten Z. van den Ancre. I t Verders valt niets aan te stippen. I | Lmden, 4 Oct., 21 u, 40 — Artilleriebedrijvigheid en zeer hevig bom- ♦ | bardement tusschen Gueudeceurt en Eaucourt l'Abbaye. Wij sloegen op dit | ; 1 puni een granatenaanval af. J 1 Hevig bombardement ten Z. van densteenweg Yperen-Meenen. r f legerbfrie^t I 1 | ! Le Havre, 4 Oct. — Niets bijzonders aan te stippen, | « De Roemenen maken op ver- scheidene punten vooruitgang Zif HîiniH g»w«jsg©iï»ff5 ©ïu feuit j Oas ceater maakt v&jruitgang ten Z. van Dobroudja, Bucarest, 4 Oct. — Officieel. Op onzen linker vîeugel veroverden wij de In de streek van Oborhei sloegea wij den steliingen vac Aasavea, namen 7 kanonnen, vijai-d af en namen 4 officieren en 228 man- iooo gevangenen en een grooteu voorraad. nen gevangea. Tusschen Fo^aras en Siglusorpa ve sloegen lle4 «fi^sasief is aigemeea wij de Diitscb-Oostenrijkscbe troepen en na- „ . . ^ ^ meo 8oo gevangenen. U.,Ct1»^ De Duitschers aanschou* Wij mieken 5 mltFailleuzen buit. weTa Hoeiasensch offersifcf a!s algemeen. Wii eineen vooruit in de bergen ten W. van la de vallei van Oit ten N van Foharas waar Oit. In de vlakte van Jihul moesten wij ons 0sa D J]tsch Oostenrijl 's«he aanval afgeslagen lichtjes ontplooien en vernielien de kooii%ij- werd; oiïiasief op de Westergrens nabij den nen van Petrozecy. RoodenToren; offeasiet ten N. van Petrosary J en nabij Hatizegg*, De verbondenen gaan zegepralend vooruit op het front van Macedonie i i SSe v»rb»vtd«inea gaaa vooruH wî|®a«S geemt d© vlucht i î Salonika 4 Oct — Officieel. | Salonika 4 Oot. — Officieel. De Ser ische, Fransche en Russische troe- | Wij zetten de achtervolging van den vijand t pen zeitea hun zegepralenden vooruitgang voort. Yoort. Wij overschreden den C:rna en den Rek* In dan r acht van 3 tôt 4Oct. bereikten zlj de en versloegen den vijrnd op den berg Nidja. lij i Petalioo en de wastsrhëllingen van den De «djand vlucht in wanorde. Kaimakcalan. Wij bczetten de statie van Kanalini. De linkervleugelbez»t Pesodaru. 230 vkm. van het Servisch grondgebied die la de vallei van dea Struma sloegen de En- 7 gemeecten bevatten en eene grens hebben gelschsn, te Yeniloy, Bulguarsche aanvallen van 45 km. weiden reeds heroverd. - 8»,. «alMrea ia !<««»©» affioeb* ^fé,*ehe® SiSi5a8? ^«ïffaar-l»s '» ; ©lie ïe&efeaafe'vinlî©» af ^ q, , •i{a ^ Qct Officieei. Loaden 4 Oct — Officieel, l De Bulgaren op d«a Kajmakcalm verslagen De Bulgayen vitIsn met drie bataljons onze i n focht nieuwe steliingen aan op den Struma, maar zij ' ZWU ver volgen hen op den heuvel 1800 op werdea teruggeslagen. Ac ni n T»ssalino-Cerna Reka en Levareka die Een onzer bata joas viel aan met de bajonet T. ". 1 ia_ en aam 40 gevangenen. - wil oveïschreden. . 6 6 a I Wij kwamen op 500 m, ten Z. van Ivaaan. x | De-Franschsn ïijaop dezelfde hoogte. | Ea na ulteenge et te he^benhoe weir.ig von ' Bissiofc's P etent es, stand houden en wat al de helgischs geestelijkheid te 1 j -ien heefr onder de Daitsche verdruks ieg, eindîg; Mgr H^ylen mtdehoop uii t- d'ukfcen dat zija schrijven de sevoeieiis van Exceller,lie von ôissiog zul-laa veratderen, da' door ».iine bemiddelmg de duitsche everheden zullen afzien van hunne oneereoh'.vaardigde houding, dat eene poli îek van verdraagzaamheid het li.den der eerste daeen zoude verzachten en als een baisera ; vooe de doodelijke woi den zouda zijn die het | invallecd duitsche leger epeareet. i irW| : Hst Gmksch Kahinet gstft zijn ontslag î Athecen 4 0;t. — He t ontslag van het roi-? nisterie werd door det) Koi iag aa^veeid. UIT ITALIE Vooa'esïiop v©re«hilleaid« punten Rome 4 Oct. — Officieel. Wij sloegen met groote varliezen voor den vijand verscbiller de aanvallen af op de hoog-ten en de hellingea in de valleivaaTravignolo. Wi| mieken vooruitgang nabij de engte van Bricoppiacolo. In Albanie hebben wij Santi-Qaarenta, Af-gyro Castro en Del/ini bezet. De Gûeken trekken achteruit naar Janima. Eene laatste poging New York, 29 Sept. — la een artikel, geti-teld « de laatste troef van Duitsckland », zegt de « New-YorkTrtbune » dat de Duiîsche agen-! ten volgens aile w.^arschijnlijkheid, nog eene ! uiterste poging zullen inspannen om Amerika , te bewfgen als iebeidsrechter op te treden om een eiisde te stellen aan den oorlog. | Deze pogmg om Duischlanë van de onrer-1 mijdelijke nederhag te redden, zal zeker mis-lukken zegt de « Trioune». Een tusschenkamst 1 van Amerika zou enkel voordeelig zijn a*n i Duitscalsnd en in 6e hoofdsteden de verbon-' dene landen aar.zien worden als het bewijs dat de Vareenigde Staten onder éen invloed zijn i *an Duitscbland De « Tribune » zegt dat de , i tusseheEkomst het einde van den oorlog niet ' ' z )U bespoedigen, maar de Amerikanen in een » , zonderîingren toestard zou breegen. Indien [ 1 deze den Europeenschen toestand willen ken-k ! ner, dan hoeven zij enkel den geestestoestand [ 1 na te gaan bij de verbondenen. Deae zijn over-f ; tuigd dat de cederlaag van Duitschland «nver-[ mijdelijk is, dat de maaht van Duitschland [ reeds ge^nskt is, dat de volledige verplettering [ niet ver meer af is en dat Duitschland nog en- Ikel kan gered worden door een voorbarigen vre^0, ^ De. « Tribune » besluit : De Amerikanen moîtin hop n dat de Voorzitter zioh deor den Dui^schen in»loed niet zal la en o»eiwinnen. Een aanbod van bemiidelie g zou aan de zaak van het recht geen voordeel bijbrecgen. De landen die Daitscbland bestrijden willen tôt het eitide ga?n en wij zullen er niet in lukken v hen den strijd te doen sttken. !U ÏC.tobl'v » ■ MUSEUM 1EPES Nummer 587 Prijs : Centiem^n Yrijdag 6 Ootober 1916.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes