Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1093 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 04 Mei. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 02 april 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zc7rn3164h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lîigHTEBS : L Bscckslsg^ 08 - • f ■ -. - ■ Belgîsefa dàgblad YerscSiititescIa m %■ do dagea der mmk «ps?*! «a 8eh»»r : 1. 8ÂECKELAN0T 91 rue Neuve, CHJJt . - Il ■■ ■■■ ■' mHB Mi — — ■ 1 ■ ■' 1 — ■ m ABOWSnailEEîWï'KR ÊSaisg-fia l^nnWllk 855 SoB© •<ss» ^pîiasî'fBie'-'*' ®î«®© *> ®«KO » 2MS9 g£e* s«*wijv« s « ©km# VaMSesrJUuwl ■» 4% s"S(f-K5©rtet» 0«É.ÎS®G ^>^QV^A^^aM^.^^^UKa^JK'nf«y>rnMYTlia^crcààte>teî>tr«'Mriil'M^wiiirij 'Mi»« ti'im runVnrtniMfyraiprf,iTri.n Eecht doar.# vrij vrmih wû@t Gùd mm wilk en land S*».»«¥a*«'tUKti«K. WiHUWB ¥■ MNBM. Btll NEUVE 9-t «M RBI «DANTILLV tt'MLUk AJMî:WÏ^MHI*W8IPRMianBflf VOOR SOÎiKSAÏ'KW é-ev week <iT d»(j;ein> O.SS» _»«« «it «uxdvch» »*«■»« «u^tawigl 4 .KO TINB*N* ««NMvKKAan KM AAM MKY23LL.rt>K ABR2S SKZOHaitN TII WOHfeâ» " ' "" H '.•!■'■>' ■■ J "« , 11(- ^L^afi. ■■■»»» riiBiMHil III ■■ ■ — ■ l».« III ■ ■ ■' "* " ' — ' 1 '1 "' "**■ ' IIM* ' '"' ' ROND DE "VLMMSCIIE KOMMISSIE De daad door de Vlamingen steeds i neer en meer mst klém gevraagd is : esteld geworden door Minister Baron e Brocqueville. Geen Vlaming of bij : cett denMinisterdaukvoor'tsteUen dier ôaad. Al is ze niels audirs dan een le gin van strikte rechtsher&telling, ze is in de huidige omstandigheden een daad van moed. «Ons Vaderland» heeft deRegeering als zoodanig r.ooit be-sampt. Waar hetdacht dat de wegen lie werden opgegaan, nitt de echte svaren, heeft het, gebruik mekend van ïija recbt van vrije Belgen, « vrij en vrank » gewaarschuwd. Nu er betere wegen gaan bewaudeld worden, erken-nen we dit rechtzinnig en verhfugen o»s over dit f eit- In onze vorige num-mers hebben-wts ons vertrouwen uitge-sproken in 't goed werk en in de ernstige saraenstelling der kommissie entevens de hoop uitgtdrukt dat de flamingaoten van 't front er bun gezag-bebbende en erkende vertegenwoordi-g-ers hebben zuUerï. Penztlfden wensch koesteren we voor de Vlamingen uit Engeiand en Holland. Daar we de bulp van de fUminganten uit bezet Belgie niet rechtstreeks kunnen inroepen, dunkt bet ons, dat wil de Kommissie gotd en vruchtbaar werk leveren, ze zieb met niet te veel waarborgen van degelijkheid ornringen kan en ze waar lijk de zie). zijn raoet van 't Vlaanderen dat nu spreken kan. * » * Doch, nog een andere beschonwirg lepgen we den Heer Minister voor. Nu de Kommissie tôt zeer gewichtige opdracht heeft het ernstig bestudeeren der middelen om volledig in toepassing ta brengen het juistbegisstl van gelijk-heid in reehte en & feite van Vl'umiiigcn en Waleri, — en de punten, waar*au de praktische uitwerking iiîgtstudeerd worden, zijn '• *Een Vlaamscb bestuuv, cen Vlaamsch onder wijs, zoowel hooger als lager, eeu Vlaamsch gerecht, de ontwikkeling van ganscb het Vlaamsch volksleven in zijn eigen taal, en teveiss de toepassing dier begicselcn op bet leger », duukt bétons dathetmèer dan wenschelijk is dat de Vlaamsche pers over al deze punten nu meer vrij haa»' gedacbt zou mogen zeggen. • Wil de Kommissie ons voile verlrou-wen verdieneD, dan moet ze voeling houden met wat over deze punten de bevoegde Vlamingen denken. Persoonlijke raadpleging zal hiertoe niet altoos volstaan en daaroni schijnt het ons dat meer vrije gedachtenwisse-ling onontbeerlijk is. Waar blijft wat Miles schreef in «Ons Vaderland» van 9 April. « Ernstige studie en rijp over-leg in hét licht van een ongedwongsn wisselwerking van gedachtenuitingen'.. worden als onontbeerlijk gevergd. » We zijn Vlamingen en willen Belgen blijven- We willen niet van een Belgie zonder Vlaanderen, zooals we niet willen van een Vlaanderen zonder Belgie. Maar nu wordt toegegeven dat in Vlaanderen Vlaamsch bestuur moet zjjn, late men ons toe te zoekan naar die ware leefbare forrhule die Vlaande ren vrij en groot maakt en tegelijk door dit vrij Viaanderen, de eenheid en de vaste saamhoorigheid van 't Bel-gisch Vaderland versterkt. De Vlamingen hebben gezond verstand en besef van de leefbare Wtrkelijkheid genoég om in ernstig, gewetensvol en bedaard zoeken te vinden wat het beste is. We willen Vlaamsch onderwijs van laag tôt hoog. Eene Vlaamsche Hooge- school moet de logische bekroning zijn van al de andera trappen, zooaiet blijft de groote zonde van Belgie be-slaan : de hoogere klas die haar zending onvolltdig vervult, die haar volk niet \oIop geeft w;arop h^t rech* h"eft, om-dat die klas bet middel mist, den levenden zielenband der taal, ons over-vloedig mede le deelen van haar gets-tesrijkdom.Maar die Hoogeschool op welk een leest gaat ze gesebotid zijn ? Op den lecst der Franscbe, Ho'landsche of Duîtsche of andere Hoogescholen- Al open vragen, die ons dunkens een vrije bespreking noodig maken. Dit zijn twee voorberlden onder vele. ^ e hebben den indtuk dat nu vooral de bfperking der vrije gedachtenwis-seling over de levens .'ragen onzer toe-kom3t een, fout zou zijn tegen de eenheid van het, land. Meer dan ooit zou ze doen groeien het gevoel van onvasilieid, van onzekerheid dat zich hoe langer hoè meer van velen hal meester gemaakt. Nu vooral zou die beperking zijn «niet een beperking der Vlaamsche kracht, — die ten slotte wild zou ui'sltap, — maar wel een beperking der Bslgische eenheid ». * » * De wees voor een mogelijke terug* werking bij onze VYaatsche broeders mag niet weerhoulenom'tot dienmaat. regel ov(r te gaan.• De ernstige Walen en aHen die onzen strijd bestudeerd hfcbbenT weten dat geen enkel puat van het Vlaamsch Progran ma tegen Wallonie is g!?kar>t. Ze weten dat de Vlaamsche strijd is een strijd en voor gezonde herwor-ding. Ze weten dat, zooals Minisfer Poulh t bet zegde, zoo-het Vlaamsch Programma volledig werd verwerke-lijkt, er niels, absoluut niets zou ver-anderd zijn in . Wallonie, Aile rccht-zinnige Walen ziïllen moeten bekenneji dat er niets is in het Vlaamsch Programma dat de biijvende en wezenlijke belangen van het. Walenland op de miast onrechtstreeksche wijze triffen zou. (Zia boofdartikel «Ons Vaderland» 25 April.) De Walen kunnen dus redelijkerwjjze geen aanstoot nemen aan het feit dat we vrij onder oos besprtken ,,wat hei best oordeelen om dit Vlaamsch Programma op al de punten door de Kommissie aangeduid, in praktische ver-weikelijking om te zttten. Zoo meenen we dat de inrichting der officieele slu^ie Kommissie toi op-lossing van het Vlaamsche vraagstuk als gevolg zou moeten hebben een grooter vrijhtid voor de pers om de onderdeelen van dit vraagstuk en hun praktische uitwerking te bespreken. A. D. G. Voor onze vluchlelingen Vi e nemen ds vrijheid de welwMenât aandaeht der bevoegde overheid in te roepen over den volgenden toe.stand dit dv laatsteniaanden toch wat al te erg wordl. Webedoelen de groote tiioeilijkheder die onze landgeneoten van Kales en andere plaatsen ondervinden fis ze car wonnplaals veranderen willen, 't zij on het gevaar te onïgatin 'tzi/om te gaat werken waar ze gevraagd worden. Het boekje der vreemdelingen (carne d'étranger) voorziet voor de beantwoor ding eener vraag voor woonstverande ring een tijdruimte van S dagen. Bit i. begrijpelrjk. Maar sedert maanden word dit geen ucht ciageo, maar acht wekei BEfUCHT - Men gejieve aile briefwisseling te sturen aan (< Ons Vaderland d riie Neuve, 91, Calais en nog meer, eer er een antwoord binnen komt. Onnoodig te zeggen wat een lasl dat soms voor onze menschen medebrengt. ■ Zou er geen mogelijkheid bestnan een spaedtger antwoord te beke-rnen voor de rechtmttige vragen van woonstverandering onzer rffienschen. We meenen dat er een middel zij/i moet, ver-mi t s het wel bestaat voor dt Franschen. BELGA. Het treurspel \$n Ëeememe Van d« eerste veertien dagen na de oorîogsverklarîng scheenRoemenie door eeD ocbeschrijflijk, tragedisch noodlot vervolgd. Van den beginne af, als Roe-mer.ie's legers zegevierend vooruitruk-ten în Traossylvanie en rckenden op het vastgf ste'Ide ofïensief van Sarràil op het Salonika front, was het plots verplicht zijn tro^pen lerug te roepen en den op-toeht der Bulgaren te stuiten, optocht verontrust noch donr de mîslukkirig van generaal Sarrail om 't verwachte effen-sief te beginnen, noch door de geringe en onbehendige Russisçhe hulptroepen. Later, werd bet verdeeld loger door Mackensen's sterkere troepenmachten uitgemoord en teruggeslag^n naar de vlakten, en Rusland's hulp kwam telaat en in te kleinen getalle orp den val der hoofdstad en den aftopht naar Moldavie te beletten. Kindelijk was het Roemeensch leger hervofmri en weerstond zegevitrend aan de bloedige Diviische aanvallen op het front van den Ssreth. De omwenteling in Rusland bracbt het?oo wel begannen offensief tat ten nutteloos krachten verspillen, en maakte den toestand der Roomeensche legers zelfs zçer gevaar-lijk, ten gevolge van lut verraad der Russisçhe légers in Bukovina en Galîcie, De daaropvolgende oorlogsverk'aring c'er bo'cheviks voltrok den onverbreek-baren kring van Roemenie's vijanden en versperde den eenigen uitWeg voor zijn le^ersj De oorlogskans heeft de vijanden dier geroartelde notie Tn staat gesteld ze de meest verdrukkende vredesvoorvvaardeB optelegsjen. De kritif-ke toestand vsn de verbonden legers in het Wcsten boïit ieders aandaeht, en de vernederende voorwaarden door de Middenrijken aan Roemenie opj;edrongen baarden aihi"r de gemoedsstcmming en de sympathie niet die dit land verdiende. Die vredeavoorwaarden verkleinen niet alleen dat ongeJukkig land en maak-te het tôt vasaal zijner verdrukkera, niaar bevatten bepalingen tegecstrijdig aan de belwnge'n der Verbondenen, De verîeren grens Graaf Gzernin wist de berooving-van Roemenie van omtrent250 OOOvierkante kilometers zoo schilderaehtig te benoé-men : «eene grensregeiing ». Omtrent het vijfde van 's Iands oppervlakte werd ontnomen, hetgeen in verhouding zou overeenstemmen met het verlies vooi Frankrijk van 17 departementen, of voor Duitschland van Beieren, Wuitembtrg en een groot deel van Borden. Doch gewichtiger nog dan de vsrloren oppervlakte is de natuur van den af te stanen grond, dewelke eene natuurlijke verdediging voor Roemenie uitmaakte tegen een machtigen en bedreigenden gebuur. Deze rotspassen, steviger dan welk-danig kunstmatig verdedigingswerk, is nu noodig geoord?eld om het Oosten-rijksch-Hongaarsch keizerrijk, dat 6® mil io. n man telt, te beschermen tegen de aa«vallen van de zeven en half mil-îioen inwoners vaii Roemenie, en dat , oneindig veel kleiner land moet elke 1 kloeke stelling verliezen, dienstig tôt " zij ie verdediging tegen een overgroote 1 en gewetenlooze vijand. 1 In de toekomst ls het land aile verde-1 diging ontnomeD, dô bergtoppen zijn ru b zet met vijandelijke kanonnen die een t eeuwigdurende bedreiging zijn. Het lot vs» Constata s 1 Verplichtde Dobroudja af te staan is 1 Roemenie van de zee afgesneden en de prachtige haven van Const-'nza, die in * 1913, ruim 909 000 ton petroiie uitvoer de, wordt, nu eeu Daitsch-Bulgaarsche bgzitting, bestemd om met OJéssa ec Batoum de Zwarte Zee in een Duitsoï meer te hervormen. i DoubroJja was nochtarts nooit aan Bulgarie, tooh nooit bê'woond geweest door talrijke Bulgaren. in 1413 werd die provincie veroverd door de Turken, en in 1877 door de Russisch-Roemeensche legers. Die streek was dan bewoond door Turken, Tartaren, Roemenen en Bulgaren. Gedurende den laatsten Balkan-oorlog waren de Roemeensche legers zegevierend en de Doubrodja wer l aan Roernenie gegeven, maar Rusland ver-kree;> , -ssarabie dat. deel uitmaakte van Roemenie. De Roemeei sche staatsmari-nen aarzelden die verwisseling te aan-vaardnîi, maar het Congres van Berlijn keurde de ruiling goed en schonk enkel een deel van Doubrodja. * De Petroolbronnen Do huishoudkundige bepalingen van de vredesvoorsvaarden zijn uiterst na-deeiig voor de ontwikkeling en de nij-verheid van Roemenie. Duitschland eischt het monopool der petroolbron-nen met liHtine uitbating en recht van handel en doorvoerhandel van de Roemeensche petrool. En daar het land geene steenfeolermijnen bezit zoo hangt het af van den willekeur van den vijand voor de noodige brandstofïen voor spoorweg, vloot en motoren van sllen slaçh. Hier zijn ook de belangen der Verbondenen aangevallen, want van de jaar-lijksche opbrengst (1 885.225 ton) ont-ving Duitschland 25 ten honderd; de Verbondenen 42 9/0, waarvan 18 °/0 voor Ameriba, 1G 0 u voor Frankrijk, 6 °;o voor Engeiand en het overige voor Belgie en Italie. De Hollandsche maatschappijen o-,tvingen 30°/,. Duitschland heeft nu de hand gelegd op de laatste Europee-sche petioolvelden, die tôt hiertoe aan zijn vraatzucht ontsnapten. > De rijke korenvelden De prachtige korenvelden van Roemenie zullen eu ten gebruike staan van de Middenrijken, deprijzen en ailes wat in verba d staat met den verkoop zijn onderhevig aan aile voorwaarden welke zij meenen te moeten nemen; terwijl Roemenie, wiens jaarîijksch budget een half milliardbedraagt, verantwoordelijk zal zijn voor al de opvorderiogen die de vijand zal doen om twee milliards te verzamelen- Daarenboven vesklaart Duitschland het ijizioht te hebben het land geduren-de verscheidene jaren door de legers te bezetten. ten einde die voordeelen te verzekerçn. . De behou isgezinda ministers van den verbonden ministerraad weigerden « in bloc » den vrede aan te nemen. Er bestaat nochtans geen twijfel dat den eersten minister min of meer aanneme» lijke vrodesvporwaarden gesteld werden, met het doel de besprekiDg to be-ginnen, maar eens de onbezonnen vlieg in het spinneweb, evenals in Rusland, trok de'Duitsche spin hare netten alcijd dichter en dichti.r toe, Het nieuw gevonnd ministerie onder generaal Averesco's voorzitterschap kon de afstootelijke voorwaarden niet aan-nemen en sleclits een klein getal pro-Duitsche politieke personen wilden hunne namen neerschrijven onder het verdrag dat de eer en de onàfhankelijk- heid van hun land verbeUrde. — ——r Grôûfe bijval in Mesopoîaniie De Srifische troepen veroveren Kifri Londen, 1 Mei. — Na eene lange en zorgvuldige bereiding rukten de Ëagel-schen vooruit, noordv^aarts Bagdad, lar>gs de groote baan van Mosojl. Df-n 27 April werd de Stad Kifri inge-nomen en de Turken die haasug "de vlucht a»meD werden door de ruiteri achtervolgd. Zij verloreo 100 dooden et 538 krijgsgevangenen. Den 28 trok de rulterij over de Ak-Si en legerde langs de boorden der rivier Den 29 sneed de ri.iiterij aile gemeen schap af naar Tauk, op 70 km van K;fr en onze linietroepen namen 300 krijgs gevangenen en 5 kanons. De acbter olgiag duurt voort. DE VLAAffiSCHE S0LDATEN VRAGEN | HULLEBR0ECK 0P HET FRONT. ! ZAL HUN WENSCH EINiîELIJK AANHC0RI WORDEN Het brandpimt van den veldslag Mtt beklemd gemoed overpeinst een-leder den toestand op het Westelijk front. Sedert zes weken is de groote worsteling aan gang en nog kan men n!etzeggen wie er de bovenhand zal bihalenen wanneer de strijd zal be-siecht zijn. En toch, hoe talrijk de legerkorpsen ook mogen wezen, welke in den strijd geworpen worden, hoe machtig ook de strijdmiddelen in zielloos materiaal mogen zijn, toch mogen wij diep strijd slecht aanschouwen als een plaatselijk gevecht, wanneer wij het gansche front overschouwen. Want nooit mag er uit het oog verloren worden dat sedert No-vember 1914, één enkele vierjarige-veld-slag geleverd wordt. De aanstelling van één hoofdman — generaal Foch komt die bewering sta-ven. * Die vlerjarige veldslag ls begonnen met de slag der Mayne, met den terug-tocht der duitschers op de Aisne, de koers naar de zee en de slag van den Yzer. De legerbenden blijven aan mal-kander vastgeklampt... hun gevechts-front wordt zoozeer uitgerokken dat geen van beide tegenatrevers bekwaam is om het gevecht in hevigheid voort te zetten. Geen van beide wil noch kan het gevechtsfront inkrimpen; geen van beide wil achteruittrekken. Er vormt zich een brandpunt welk zich gaafideweg verplaatst van Soissons naar de zee, om later weer op te flakkej reo in Champagne en in Artois. Aile veldslagen hennen oie brandpunten welke het grootste gedeelte van het ge-vechtsvermogen schijnen op te slorpen. De slag kan geleverd worden door ge-tijk welke troepenmachten; het weza een bataljon, het weze een legerkorps of het mogen de kolossale legermassas der worstelende landen zijn, de veldslag zal altijd een of meer brandpunten bezitten. Doch naar gelang de strijdsnde troepenmachten groot of klein zijn, moeten de brandpunten in evenredigheid groot of klein wezen; eu alhoewel de strijd op hevigheid hoog moet uitsteken boven de algemeene worsteling, toch mag hij niet al de strijdkrachten en al den strijdgioed naar zich trekken. De strijd op het overige van hetîfront moet voort. duren, miuder hevig dan op de brandpunten, maar mag nimmer stilgelegd worden; zooniet is al de inspanning op de brandpuiiten doelloos en verloren moeite. Wanneer het brandpunt van den veldslag al de strijdkrachten naar zich overtrektdan mag men gerust voor-spelien dat al de irspanning verloren moeite zijn zal en geen beslissing aan-brengen zal. En in waarheiJ, wanneer men de ge-schiiidenis der vier laatste jaren nagaat, dan kan men bestatigen dat dat telkens de uitgcstrektheid der brandpunten niet in evenredigheid was met de uitgestrekt-heid van het front en telkens de brandpunten al hetgevechtsvermogen hebben opgeslorpt dat dan ook die opeenvoi-gende zoogenaamde oiîensieven allen op eene betrekkelijke mislukking hebben uitgeloopen, vermits de algemeene terugtdfeht niet vetwezentlijkt werd. 't KEIZERKE. Spanje Âanslag tegen den Koning Een anarchisl aaagehouden San Sebastien, 1 Mei. Een gevaarlijke anarchist van Hon-gaarsche afkomst werd heden aange-houdeu. Hij wordt beticht den moord van den koning beraamd te hebben, PTranitrijii • Een cnderzeeër gezonken Parijs, 1 Mei. Het ministerie van Zeewezen deel * volgende inlichting mede : Ten gevolge eene botsing van een on derzeeër en een handelsschip werd di onderzeeér « Prairial » gezonken. ' Aanstonds daagde hulp op en eei p;root dçel der hemanning werd gered Het Offensief in Vlaanderen Met gevecbt rond Locre De hevige gevechten in Vlaanderen duren voort. Gisteren werden de bloedigste aan-vallen gedaan om het bezit van Locre. Uit dorpje, dat nu. een echt wespennest is vol machien-geweren, ligt tusschen den Kemmelberg, den Rooden- en Scher» penberg. Het was bezet door de Franschen, de Duitschers met een regen granaten maakten er ztch meester van. De franschen heroverden de plaats met de bajonet. Men vecht er nog gedurig. Een stuk muur beschat de Beiersche grenadiers en langs den overkant dient een neergeschoten als schild voor de bran sche mitraljeurs. Dekerk, waarvan den vierkanten toren neergestort is op een hoop steenen dient als een sterke barrikade, achter dewelke het geweer-vuur knettert. Het klooster op den weg naar \ per, het begijnhof aan aen uitkant van 't dorp zijn -twee verschansingen waarnaar de kanonnen doelen, 't zijn als twee rookende grotten, twee hellen in vuur en vlam, waar strijders vechten en roepen. De Franschen wierpen den vijand 1.500 m. achteruit in do richting van den Kemmelberg. Het ernstig gevaar voor de heuvelen is wat verminderd. Rond Voormezeele Gesteund door de Engelsche troepen hebben de Franschen hunne stellingen rond Voormezeele behouden. Gedurende twee voile uren werden de Engelsche aanvaljen, en dat met eene doodsverachting die aile granzen te boven gaat. De aanval geschledde tusschen de Clytte en den vijver van ZiUebeke. Gedurig kwamen de regimenten van von Arnim ten aanval voor Dickebusch en Voormezeele*. Zij gelukten er eindelijk in ds eerste huizen van dit laatste genoemde dorp te bezetten. Twee km. en half is er slechts tusschen Voormezeele en Ypsr. Bijna eene geheele | week bpstormen de Duitsehers die plaats, maar noch kanonnen, noch Unie-troepen, noch oyelisten met machien-geweren, die zij op den schouder dragen hebben de hinderpalen niet overschre-den.De val van Voormezeele zou Yper in groot gevaar brengen, maar er zal nog veel gevochten worden vooraleer de Duitschers de vernielde hallen zullen mogen bewonderen. Het gevaar is nog niet nakend, maar het zou nakend kunnen worden. Maar het «verlies van ^iper zelf *ou geen groot militair verlies zijn. Wij zijn nu in een miu of meer bewegings-oorlog, binst denwelken het verlies van eene stad, van Belle of Armentiers, bv.. geen grooten invloed heeft op den eind-uitslag.Locre en Voormezeele zullen in de geschiedenis geboekt staan, als twee der schoonste voorbeelden van Engelsche en Fransche heldendaden. gelarl ci Canadeeschebootgetorpedeerd Al de reizigers werden gered Londen, 1 Mei.- — De « Daily Chroni-cle meldt : Gisteren morgen is de Canadeesche stoomboot «Oronsa» gezonken na getor-pedeerd geweest te zijn. Er waren 110 passagiers aan boord,» waaronder 57 Amerikanen. Allen werden gered; alleen 3 personen der bemanning worden vermist. De « Oronsa » zonk op 10 minuten tijds. Een Amerikaan, die zich aan boord bevond, zegt dat het schip getrôffea werd Zondeg nacht om 1 ure. De stoom-ketels ontploften. Drie minuten later waren de reddingsbooten te water. Na ein half uur werden de schipbreuke-, lingen opgenomen door een torpedo-weerder.t Vlsmlngen sbonneert op « Ons Vaderland » 'f l«r#« laergang — N«î«îae(r 1065 f'ElîS: lô CBHTf. ISr'fEK Haîer4*g 4 Mei 19iS

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes