Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1513 0
11 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 11 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 24 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/t43hx16p37/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONS VADERLAND , - -. ^ " Belgisch _ dagblad verscoijnende aile dagen der week >- =• 1 r--«rir ii i iifnma m mu irrinr n r ■ - - m— -i iLin ■iiii'in—11 ■'■ i ■■!■ «mi iiiw n« i mai kmih ' îKsaiRMviiïGraî " ' {'"' *-î^'vv; iraancS Belg-Se i.'ÎS Fnnikrijk S.S5 EBselaisil-HoïteEd 3.50 (::imc*(er » 5.00 » G.50 » 40.00 fcli«»elii>îjvîj8gcn 0,35 fr. of S centlemen jjci* nusutsiei» [---**• ••*■«• '■cwr-^nii., ,„a —- -, - "" ......rT .., - , . VOOR GO® EB VOLK fffl LAN® SticMersi J- BHEeKELÎÏNDT en A. Tempère 'K'f\ Opstei en Beheer : rue Neuve, 91, Calais v *£jtZac '3J. HOE ZIT HET NU bezi ' ' '-■>* • > « 0 sîaan ongetwijfeld voor de d vo< nooping van het wereiddrama n >u sco laag de wereld slave miekt c eye amp en ellenden tewee^bracht. m dereen zou dit bsslissend oogen * wiilen verhaasten, wenscben * • wfrkelijkheid nemen. Laat ors s de toestand indien zooals hij voordost, 2 in ea over vier jsrsn reeds hebben ; ' v de slimme strsken van Duiîsch-: Vl l bewonderd. Tôt den laatsten ] fû3 zullen sii met knepen voor 1 dâg|komenwâ5r?andisGireksnin3 J """* ouden te worden. j 30 sien wij nu éuïdelijk dat ! '■'"j ischland veiast niet te bo^rijpsn , bet sluiten van den wapênstil- ; ( : « id en het sluiten van den vrede ; 0 gansch verschillige saken zijn bij de militaire sfge?asrJigien, ; enbevosgd om de serste kwesti® e bandai en, hebben zij mini s (ex seii berger en de geza&t Obère dorf ■ he< oegd in ds boop dat deze ook in ; 3pd egenheid zouden gestsld worden id rae aangewezsn roi ta v@rvnllen. i Hi [asr Marscbalk Foch was de taak s n i ean soldaat opgelegi en aïs soirs. it hesfi hij dszs vervuld. Zonder ba ïkj s s er om te winden heeft. hij } eischen der vêr'condenen voorge-i. i en na l^et aanLoi vsn onmid-iiîi ijke wapenstil'stani afgewezen ta )ben gdf hij aan de dnitechers uren tijd om besluit ta nemen. s een ultimatum, eens lastige m voor den vijaad om te slikkea, . "jr se moeï er doar. . ( ïet feit dat de voorwaarden niet oe sîaauden voet aaavaard werden ïet oas nlet veronîrasten. Hêt is ,ev! i îwijfelaehtig dat bet offleieele itscKland zijn besluitgenorûenbad n ' >r d® afgevaàrdigden voatstappsn \ rs Qden bij generaal Foch. Zij wiilen m • ;.x j —| de zaak ean ander kleurtj© geven mst ta gaan onderhandelen te Spa of elders maar intusseben zuilen de verbondenen nuttig bunnen tijd gs-bruiken om door daden bun eiseben J kr?.cM bij ta zetten. < * 4 En. de berichten uit Duitscbland ] zi^n uiterst gs-sebikt om oas geduld ] le geven. De revolutie is er aan 1 't woeden.Sold^ten en ma'rosen k«-men er ia opstand en nemsn dael : aan de betoogingen tegen den corlog en c7en Kçizsr.Een wind van opstand v/aait als een tsmpeest over Letzco booveerâi^e Duiîschland. En Beisron wat voert bet in het scMld door de ultroeping van de Republiek en de overweldiging van Tyrol. Bereidt het reeds de aan-bscbting van een ùitgëstrôktgebied: Of beweert bot zieh van Duitscbland ! af te Echsuren om t3 pogén zijn ? grenzen te verdedigen op een oogen-1 blik dat ce vgrbondenen de volîe-; dige OTergave van Daitsehbnd eis-' ehrn '? Niets brengt de verbond«n9n van bun stuk. Het protest van Wilson • betrcdckelijk de bedreiging tegen de • Belgisclie mijnen toont dat de ver-i bonderten op denvijand bun ijzeren ■ vutstzullendoenwegen.Niets zaltegen ■ bsn opstaanen wii twijfeien er niet 5 aas 't zal het reebt ?ijn dat zal seg€-5 pralen en aile geketenie volkeren • worden trii. » Intusseben gaan de kriigsbower-> kiagen hunnen gang. De vijand vsr-l?.st sijae steli'ngen van Holland tôt ï aan de Maas. Hij verllest voorraad, i kaaonnea en materiaal bij de vîeat. 5 Niets meer kan Duiîschland van ï den ondergîng redden. Devredeisj 1 op komst. En dan... wordt de elek-i ' trlsohe strooming bij « Ons Vader- j i la ni » niet meer onderbroken. °k . € Pe militaire loesfand 1 ^ op de jmsfeu c 'arljs, S Nov. )p het Westsîljk front bescMkt de }ï ' iad nog over bonderd afdeeMngen en imoeroan het dubbel. Duitscbland eft nog eeiiîge troepasafdeellngea la ranie, Roemenîa en Bulgarie, ten s ogsto 39. Eindeîijk bsscbikt het nog ( :r de klas 20, waarraa ten andersr. i ! groot gedoeltc reeds op het frpnt is. )a Duitscbe vcrliezsn in de laatsts .. :andoa sijn zeer aausIenlijL-.. Er sijn c & :er dan 400.C00 {«'avangenen. Men mag !( ttotaal verliezsn met dooden en ge — retaten gemakkeUjk op een mlijoen , ai latten. "* J ^aa een anderen kant s!]n de Dult- ] i « iers volledîg ai^esnedon vaa het ' «ten en de blokkade door de Verbon- ] JO ser», yeroorzaakt în bst keizerrljk de . J sotsts ellende. ** Siadehjk etaan de wegen epan naar j ksaE, Beleren en Sliszie. Indien wij do huldlgakrijgsverrlchten , gi schouwen, danzlan wij dat de aftocbt , glnt ordeloos te worden en dat de : and onsogîijk vêla kanoansn ea voor- i id verlicst. Bînnsn weinigen tijd zou «krijk volledlg van vijauden gesul* =■ îdgSjn. Nooit was de toasîaad betsr voor de r i irbondenan en nooit was hij kritîschsr za or denvijand. g de el leger vm Msckcssêa s al io( ossgewspend al Esemeni» verlitcn lL1( Base], 7 Nov. A wordt van Budapest gemeld : Dî ,."o Destï Napîo » zegt dat veldbeer Mac» i&een aan het Hoagaarsch bestuur de «siatiïig heeft aangevraag om mst ïijna ! ? oepen door Moagarfe te trekken. , « Hat fcestuur beeft geantwoord dat yrt îorgaag eou vsrleend wordsc, op voor-on &ardea dat de Duitscbe troepen hunna ,[[l! lapeus souden afieggen, deweikeechter L c, ludea nagezosoden worden en iatërtijde ilrti,.'gescho!3keD. Hat bastuur zou protest aanteokenea, 1 [<lien de Duitschevs voorts aacbialdon s p gewapïad door Hongarie te trekkea. eel 00 iai is verkri^glsaar I s Ccrste^cfe, &ij Verbralge, Ksp^lhsîraat, 1, Wilson zmâi laar Ouifschlsmd j l een proies! fê|cn c!e verelellsg | ' 1er Eekisclie mikea e 3 à Washington, 8 Nov. , 3 De Staatssekretaris stuurde op 7 Nov. ! £ Q aan de Zwitserschs miiiis'cer geiast met | S de Duitscbe belaiagen, de volgsnde , 2 boodschap : j Mijnheer, î 0 Ik hsb de eer U te verzoeken de vol- ï a gende madedeeîïag te onderwerpan aan i de aandacht der Duitscbe regeeriag. ( n In zïjne - nota van 20 Oktcber h&d de ' Duitscbe regeerïng geseind, dat de Duit« j sebe frocpin bevel gekregen hadden de • bijzondere elgendommea te fcsscbermen ; en zorg ie nemen van de burgerlSjkg x" bevoikÏBg, \(* v ; Barlcbten zijn bîj de Acaerîkaanscbo ' regesring toegekomen, zeggends dat de Duitschs'overfcedea in Bîlgie de kom- . panias der koolmïjcen venvittigd hebben n dat aï de personen en dierenmefesten uit ds putten gehaald wordea, dat al da îe grondstolî-3n ïn 't bsdt dezsr komp?.n!es f" aan de Duitscbers moesten overhandigd u worden en dat de mijnen onraiddellijk b zouden vsmield worden. Dergsîiiîta kwae.dwlllige daden slepen t® na zieb de vernieligïng van een levons» sr aoodsakelijkbeid voor ds Beîgîsche he-voiking en vsoorsaken In 't vervolg, Hjdan en vsrliezen in menschenîevens y% die door ds Amerikaanscha regeerlog aansisn wordt als viijwilliga wraedbeid en onmenschelljkbeld. Indien desa gewàïddaden, în tegen» etrijd met ds verkltirfng van 20 Okt. in ^ uitvoeriag komen zullen ssij ons te mssr „ overtuigan dat Duitscbland in ^ sijne ^ bsloften niet te goeder trouw haadelt. 33 In deze vooïwaardon protestserd de Duitscbe regeering tegen de harïdelwijza at der Duitscbe overheden ea stelt tr de )r, Duitscbe regeering verantwoordelijk oa ™°r- : . '■9T i Krakôvie lei'wg asn dz Folea on ~ 'h. - n• Bassl, 7 Nov. , Volgens eene nieuv/smare van Pool» — Echen corsprong dia in Zwïtserlacd werd boksad gemaakÇ werd do stad Krakovïe met baren burebt aan de Polen teruggeseboakan. ' De daar vgrblijvendQ ragîmaatea heb» "%on d« opmeraaacfet y%a Polen aànvaafd. I Pitrijs, 9 Nov>; Da da?bladen salnen dat geaersal ^ Foch om 9 u. de Duitscbe afgtfvaardïg» • den OTîtviEg. Do Duitische onder-staatssekretaria ; Erzbsrger, Isider der pffaardigiHg, ver- , klaarda in het Frassch, dat de afvaar- ^ digiag zsading bai kencis ta aemen vaa , do voorwaarden der "Verbondecen en : gabsurlijk wapansiijstaad to sîuiîea. Maarschalk Foch las dan de voorw&ar- , de», drukkeada op lader waord. De afgevasrdigden sch«sen gansch te : neergedrukt, niaaktea weiaig cf geen opmerkipgso, tenzij voorwat aangaat de stuffeîijke mosliijkheid zekere voorwaar- : 1 dea u!t t<5 w-rjQ. la het beîang der merîscbhfiJ, vroeg Erzberger dan, ejea-wstpscstiistand to sinitîn. Zîjn aas bjd werd afgewezen. Ëdn ordonioasca officier vaa maar» gobais Foch, mst eene madadeelÎRg van • den oppargeaeraa?, verliei om 10 u. 25' • het Hôoftîfewartier en kwam om 11 u. 55' . aan in hst Ministerie. O® sssivaardiiîg der vdsrwaard®ïâ schiji&t zeker Parîjs, 9 Nov. De dagbladea zija hat eens om ta | voorzian dat da aanvaarding der vocr-waarden zeker is. ' Clemstice^ti ^'erwsc?iî eeis gusistlg anîweord Parîjs, 9 Nov. In de lCamergaEgea he?.£t M. Ciemea-'• ca&u varkiaard dat b>j voor gondag ean gimsiîg aniwoord verwachfc. De Kamtr zal «n geval van nood van» [ daag en mo?g6Q ia buiteagawoae'zitting . zetslsa. " Wsar de &eer?er vaa Spa s a|gewacht werdt I Parîjs, 9 Nov. 't Zou In 't k&stesl van Pontarmes zijn, 81 nabij Ssslis, dat de gevolmachtfgden de i terugkoinst van huanen kosrrier af» , s wachten. M get 1 saisie gewcerscfeoî î Amsterdam, 8 Nov. De « Vorwaerls » sprekenàe over de IAinêrikaaascba nota sa da heenrels der duiischa volmachtigcaîs?, zcgt ; Het Iaatsta geweerschot vaa dezen - wf reBkrijg zaï wollicht deze week wîsr-klinksn. Het duïtacb bestuur houdtsijae beïofto, maar dit zal 'ne barda noot zijn. Da ¥erboade«ea aemen aen dar 14 pua' a ten van M. Wiison weg en stellen er ean ander ia de plaats, aamantlijk aopaas a de sebadavergoediagan. ïioa hoog desa > zullea op'iCopen zal bij da vredesoadêr» é baadeliiQgea ïa cijlsrs worden omgeset. " Mêel neodEâkelijk vrele « voîgea op dea wapesslifsfaad la Wat ds Btjlfsclîs dagbladea a over dsn wafe&slilatand d Baal, 9 Nov. k Met het inzicht da opaabara meening in Duitscbland voor te bsreidea tôt da n openbaring der voorwaardan vaa den s- wapsnstilstaad, zeggaa da Duitscbe dag-s- bladen da'e do nota van Mr. Larslng in y, zijn geheel beantwoordt op hetgeen ïs Duîtschiaad kan verwacbten. 'S Zij v;ïliea da bevolking doea_ overtùl-id gea dat voorzlttar Wilson bij de ver-bondenen al zija Invloed doet gelden a» om de voorwaarden aannemelijk te ma» in ktn. sr Da « Gazatto da Francfort » allean •ù sehljnt eea andersn toon aan te slaaa en «egt": « Wij raoeten oas cïat alinéa aaa 5e horde Toorv^aardea van wapanstilstand, se ai»ar ook aan zeer dursvrsdasvoorwaar-îe dea vsrwacbtea.Deeïtcli vaa vergoeding jk kan oïiscbatbaregevolgoa Ea zlch skpan. Mea wil ons eea volledige ■vrsde van gef wald opdringen. » Duiîschland n &as& Eisg w®d€rsfasia v Man is algemaea van gsdacbt dat do vijandelijfebeden voor Kerstdag volïsdig >1* sullan geaîndigd zijn. Waarschïjnïijk zal ;d Duitscbland do vcorstellaa voor don ^d w&penstïlstand aanvaardsa. Binnen acbt eû dagen aouden de Verbondeaen dan hun« nfi vooïwaarden kenbaar makea en acht b* dagen Iater zouden die dûar DuitseM&nd d.( aaavaard worden.: . . ^ ^ 4 . . --y . ; In da Parijser dipiomatieka krlngea d«akt de overgrooto mserdeçheld dat DuSischlasd sa! buïgcxj. E^aigêa tccb deiifef», ^îaar da voorwsardrn zear hard zuileti zij», dat Duitscbland dio sal ver-werpsn en sijce ïsgers zal bijeectrekken langs den Rïja en vaa dasr da aanvallea der' Verboadenfcn zal aïweran. M<"n spi'eekt zalf over de al'waringsoorîog in ] B.'ierfla. ' Zcifs als de voorwaarden van w;p^n-stiistaad aafivaard zijn is de vrede nog rist voikomea ver?ekerd. Esn w.»psEstii-stand is immers maar r ons schorsing der vijandelijkheden. Wjj wetaa reeds dat de vooïwaardon vaa Foch dan vijaad zulien baletten den strijd ta hsraemen. Vocr aile vooralcbtfgheid dient evenv,'sl rekesiog ^ebouden te worden vaa on-voorzieae voorwaarden en vaa mogelijke aicuwe liston b'j dea vijand. Wi] mogea niet vergetea dat Duitfch» lancl tea O. ea tea W. vaa den Rija be-gchlk ovsr eanprachtig net invalsweft-sn. Ztlî als bat zïjne lagers tôt aan den R'jn tsi'ugtrekt kan het nog aanziealîjke samanlrtkken ea aanv'alsbswegingen uitvoeren. Ook d.en inval van Duitscbland, langs Oostenrijk aal niet kunasn aangevangon worden voo? eeniga weken. Da troepen wasraver da Verboadenea bcrchikkaa ia Ita'ië, Servie en Roameaië liggen ver af van de Duitscbe grenzen. Zsker zou een wapenstilstand, aan voorwaarden die wij reeds min oî mesr keenaa, het mf-x'mum waarborgea ge-V6C, maar op militair gebied aooit d© volstrekte zekarnaid. O® sendiiîg vaa Erzberger Te Berîija en In gansch Duitscbland vcorspalaa al de bswegingea ecnen spoadlgan opstand. De haltische vîoot is in grocta augst, da stad Hamburg in voile wanarde. Da maerderheid socia-Hsisa habban zieb gavoagd met da min» derhsid voor de immar aangroeieiide be-dreigiag van het Mcxunalismus. Za stu-rea Haasa naar Klel om de muitsrs te bedaran. Tarzslffertljd sturea se een ecbt ulilmaîum naar den Kanselier, seg= gende, dat een wapacstiîstand moat g?-teekend v/ordes, zooai&t dat za sich zullen terugtrekkea uit het Ivabinet. Hat bijvoegea aan de afvaardiging van eea S^aatssakretaris tcout genoeg hoe groot dit gevaar is. De opperc fïïcîerea, daor bet lasdsbïstuur uifgezondaa, mo3« tea vargaîeld zl|a door ean sïaatsman, die ds macbt hebb', sîs 't sija moat, aaaatoads ta beslissen, zsJfs sonder eeaige bekrachtiging vaa Berîija af te waebten. Prîns Msx vaa Badon zegt, dat men ook ten ails prljza moat tracbtaa oader^ handeliagen te opsaen ten voordeeîa vaa den vredè. Erzberger, stseds gereed om baantja vaorult ta èpelen, vervangt, kort en go°d, voa Hintse, dea oagewenochto : bij sebijat wel de galegeaheidsrodenaar té .sijao 0?erbodig Is 't wûI te hsrhalsa dat het Duitscbe bastuur slachtolïer is vaa : voortiureadea harsensebim ! Yeldheer > Foci zal zijn stasdpunt niet verlaSen, betwelke zuiver militair Ss, en teveas , zal hij va si en sseker aile wapan sohorslng weigeïan vooralssr da alg^meens wa-pCRStiîstand aaavaard zij. Wat sâj vsrwacMen ! / Zc-adag namiddag kwamen esn dul-a ïisndtal peisonen manifestesran tan i voordeele van 't voortduren van den oor-. Ic-g, voor het Rftlchstag.gabouw, 't v/a-a rea Isdea vaa behoudsgesindea en nanti ffermanistiisehe vÊreenîgingan. Eena ontmoating bad plaats mat een grosp ;an cnkela honderden gevangenon ; de ''m èelitie deod do plaats ontruimgn. " ' Da manifcstaatea trokken weg, miste» fredon over do tusschenkomst der poil" l' il0 ; een desl kwam ssmen la eea kofïîfl» buis. Hîar verkîaarie esn spreksr no> a pans dan wapsnstilstand : a . « EIzas-LoîharSagen moat door Fran-f sche troepsn bszet worden ; Keulon ea tioble&tz door Amerikanen en Esgel> ■* scheu ; de Krupp-fêbileken door Eagel-^ seban, ook Heligoïaad en Borkuai. De i- duitscbe vloot moet aaa EngelaEd wor-!: dsa afgestaan en daarbij valt eeaa oor» logsvergoading ta batalaa vaa 160 mil* J liards. Hst volkageslnd bastuur weat dit en redetwist hierover sadeîtDondardag, doch durft da voorwaarden vaa _ den wadenstilstand aan't volk niet bakend 9 maken. » g a Ôiifsîag van dea kanselier Parîjs, 9 Nov. û Eoa duittcha radio saint dat ae duit. d scho kanselisr, Max ve>a Badea, sijn oatshg heeftgegevs%;. ^"%:, - -w 1 - • S7 1OÎX . ' i T»*, . - -*•' «n v'." tM Bal?, 10 KEN SEINT OFFICIESL DAT KEiZER W1LSELM DEN TROÔN AF6ESTASN KEEFT. B-tla, 10 Nov. Mea seint dat de revolutie uitgabro-ken is ïa Duitscbland. Da agasca WoH zou onder het toszicht zija vaa ds sccia-listen.Amsterdam.— Da Iaatsta bsrlcbtea bevastlgen da geruchtan dat da révolutionnaire beweging uitgebrokan is Sa Keulsa en zeer spoadig u'itbrcicling aeemt. Da orda bïîirt bahoudea en er wordt geen bioed vsrgotea. Pries Msk regeasi v~ass hzi Eeiserrâjk Parijs, 10 Nov. Ean snalbaricht u!t Zurich zagt aat prjns Max voa Badan regent gaaoemd weid vaa het ksiserrifk. Oe Brunswick gsefi' zija ©atslsg Zurich, 9 Nov. De graaf vaa Brunswick volgda het voorbeeld van den feelzer en verzaabto aaa dsn trooa voor hem en zijae familie. Oe bsweâssg wiaf Btrîijn ea Ksseïi * Amsterdam, 10 Nov. Man soint dat batoogiagaa plaats grij-pan In de voorstaden. Duizando i^arso» aen nsmaa er aan deel. Liebknecbt neemt het woord. Da wachten drijven da samonsebolin-gan uiteen. Troepen werden te? hulp geroepan. Da fabrieken zi$n bezst. Te Bremaa brak de rsvolutia uit. Da Duitscbe rapubiiek werd toega-juicht.Andera opstandan werdoa gesaiat is Soaderbrug, Borkuai, llellgoland, Es-san, Wansboack,Hatiover ea Oldenburg. , ' - 1 De oaHrooiial vaa Wilhelm 1 Parijs, 9 Nov. Mea seint uit Berne, dat prias Mffx von Badaa zaterdag morgen sens gctae« ». kendo proklamatia afkoadigda ta Berîija waarin hij de oattrooning vaa doa 1 Keiïer saint. Da Ka^salisr moat ia bediening bLj« vaa tôt dat da plichtple=ringea van da iroonversakiBig van dea Kaiser en dsn Kroapriai geregeld zija ea aaa regesst aaagesteld. Van soohaast da nisuwo kanssusr zal genosmd zija (de socialist Erbffi/ schijat ; meest kans ta hebban), zal deze ean oatvysrp aoerîaggea van algomesns her-. > kissiag mat hst oog op da bsaosauisg -, vaa eeae aatlonala vsrgadering dis voor zaading haeft bat Duitscba volk eeno vaste grondwet te gavaa. Oe Ksiges* z&u Baie, 10 No?. Men seint dat graaf B:n" tu?c"s, vriend van den Kcizera^jn kastsa in Hollaad, nabi] de Duitsche grans, fer baschikkingvaa den Kaiser stelt. Het Pralsisch iiii^isleri© volgî Zurich, 10 Nov. , . Het Pruisisch ministerie beeft besio. tsn zijn ontslag aaa te biaden. Ds onder» voorzitter Friedbarg is gslast het t»at)i« net samea ta steîlea. postfe®di®ad®tt ia sfaMia^ Eeno algemaena werkstakieg dar posi-. badiendaa Is uitgebroken. Men telt 300,000 stakers. _ V00RUITGÀN6 OPÀL DE FRONTEN AINTOING EN DOOHNIIC YEROYERD '•P' WIJ NADEREN BERGEN — ïlelgisch !®gerb«rlcîît ' vaa 9 Kov. Le Havre. — la daa nach^, gescbuts« badrijvigheid op oss front. Da Bîlgan -bareikten de vaart Gont» a Terneuzan van Holland tôt Sslaaate. ' De Franscben gaan vooruit aan de { Schslde on nletîegeEstaaada do wedsr- i stand bszettsn sij Weldcn, Edelafire, i Malden en hst Noordergedeelte van Pot- 1 tes, waarvan het Zuider gadselta in de handan der Engalscben Is. i, Ten O. werden Molden en de boogtan < van Coppanberg veroverd. FratîscSie Legerfe@riefiî®a ! vaa 9 Hôvemfegs' 15 u. ïa den nacbt, badrijvigheid van het gasebut en do machlengeweren op ver-scheidane puntan van bat froat. Desan morgen hebben onze troepen op gansch het front dan vooru'tgang voortgezet. 23 u. Da Franschen gïngan In den dag cp sommige puntan 15 Km. vooruit. LlBks trok bun peerdavolk over de Belgische grens, dreef da vijandige ach» tarhoeden achferult, maaktan gavanga-non en kaapten kanonnen en treinen. Glageon9 Fourmîes, Hirsoa, Anor, St-Michel werdon bezot. Da achtervolgïng wordt voortgezat tôt op do lijn Monignîer, bosch St»Mïchel, Macqusnoise, Forge Philippe. I Meer ten O. na over do Thon an de 3 Auba getrokkan to zijn, veroverdon zij de vlakte ten N. van desa twea rîvleren en varoverdon Signyde»Petit. Zij bareikten verder don IjzerwegMeaîères Hersoa en het dorp Wagny. Rechts beraikten zij de Sormoane. Da ;• Franschen hebben Mazières en Mouron q omtrokkea en do Maas oversebroden ïoor Lume«» E&gelssts® LegerberichUo vaa 9 K©v. j 15 u. Da forteres vaa Maubeuge ward vero- ç vard door da gardon der 62a afdeclîng. Oaza troîpen maskten goodea vooruit- ^ gang tan Z> van desa stad en feavSadan zich ten O. den weg vaa Avesnes naa? ' Maubeugc, tusseben Maubeuga en da ~ , vaart vaa Bergen naar Goadé. V/ij gaan ook vooruit tusseben da < Schslde on de vaaït van Aatolng, oa in da richting vaa Pcru^als. Ten N. van Fourmi, vesti^den wij op.3 opds Ooster- , oevsv vaa ds Schclde, nabij Harbiues sa . Borchem, 23 u. Overal zittea wij dan vijand dicat cp de hielea. ; Rachis gaan de 3a ea 4a légers vooruit ia de riehtiag van de Belgischa gren% ! l&ngs beldeoévers van doSamber. Op hst caater gaan casa troepen goe® vooruit lasgs wasrzijdea da vaart Bère; gea-Condé. Tan Z. vaa do vaart trokkeœ, , onze troepen over don Ijserweg Mau« beugs-BePgan. Wij nadaran dis laatsts stad. Ds straek van de Scbslda on da vaart vaa Antoing zijn gezuiverd. Links bareikten dte 5a en 6ajc.gcrs den Oosteroevsr vaa de Schalde. Zij varover* den Antoiag en DoornSk en gaan vooruit in do rlchting van het O. Meer ten N. nadoren wij Renais. , ^aierikaaasch leg®rbericht vaa 9 H©v. 23 u. _ ■■ Het la leger is samea mat do Fran« seban aanzionlljk vooruitgegaan. ■ Once iroepan trokken over do rivietf -ten Z. van Stenay en veroverdea Mousay T fia n& eeno omtrokkendo bewsging war-. den Jametz, Louppy, Romouville vero* ¥6X*clk ** Ten Z. van Damvlllers verovarden wij ■ Moirey, Chaumont, Manhsulles.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes