Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1788 0
15 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 15 Oktober. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 22 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pk06w9760c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nuanmer 545 Prijs : £5 Oentiemen Zondag 15 Qcto'ber 1$16. ONS VADERLAND Drwfckcr-Uiftcevttr : ^. TEMPËRE-MUYLE 11 DHtefcei-kelaan, S£, DE PMIIIB <Bl0ic) Voor Frankrijk ■ 17, pu* da *i«i CALJH8. OFSTEL'i I. BAECKELANOT, me Mortc*| 17, CALAI*. j-jg*525«S5SSaBSCSKïSSïSïS»«i^^î^* ■*«■*■■■■•■■»M ■"• RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK * -*-•»■ ■*- VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! I ABONNEHPNTKJI i Belgla FrankJHjk Evgeiani mi Mhm< 1.50 Ip. par maand 1.80 tr. p«r rnaaad 2.70 fi% par maand 4.00 fp par trimaatcr 1.00 fp. per trimestar 8.00 fr> par tpim. Mea saJLrlJft la ; 73, rue ebantllly; »i bis, rme St. AaaM. Calais «a Ul «1 «mm ___ ^ Borrespondeaten. De toekomst van Vlaamsch Seigle fieen Zijpaden In heftige bewoordingen werd de kwes-tie van Vlaamsch Hoogsr Onderwi s dezer dagen terug op het voorplan gebracht. Aanleiding liiertoe gaf het plan van von Bissing cm de Gentsche Ufiiversiteit te vervlaamschen : een honderdtal vlaamsche inteileciueelen uit het bezette gebiedwaren het plan genegen en zetten in een vrij uit-voerig manifest de redenen uiteen waarop hun handfclAÎjze steunde. Andere vooraan-staande vlaamsche leiders onder wie Frans van Cauwelaert en Julius Hoste Jr veroor-deelden dit optreden als onti dig en schade-lijk voor de zaak van Vlaanderen. Tezelfdertijd als een gedeelte van de be'.gische pers in het buitanland, met een virtuosiieit dis oefening ondersteh, de messt energieke termen naar het hoofd van de onderteekenaars gooide, waseen nieuwe toon te bespeuren in 't bespreken van het Hoogeschoolv aagstuk. Er werd den Vlamingen esn zoet gevedel voorgespeeld waar nj sedert lang aan o.t-vend geraakt waren. Maaschen die vroeger op de or.op-geioste onderwijskwestie in Vlaanderen van uit ce hoogte nterkeken, vragen nu een Vlaa'msche Univeisitsit ; anderen zingen reeds op voorhand den lof van een Hooge-school d e hua persoonlijk ton volste be-vredigt maar waarir.ee geen enkel Viaming genoegeri kan vinden. Nu de zaak ors weer ter overweging w»rdt vooitge>du*d is het van kapitasl be-hng geen verkoerde meenin^en Ve laten veortweekeren. Een eerste scheeve voorstelling van de fsiten waaraan &en officieus fiansch-bel-gisah dagblad zich heeft bezondigd, is de Hoogeschool, doorvon Bissing te Gent ingericht, in iéri z&k te steken met het pra grain van de vervlasmschirg der Gentsche Universiteit waarop onmiddeluk na den ©orlfcg, alla gezagveerends fhminganten het een* aulkn ssija. Het.is een go'ocheltoer vas wainig e«srli]K. slooi het streven van ©Sikîlen ela algemeenheid in de schosnen te witien schuiv&n ; het is çei gemeen woord-spel de huidige vervlaamsching van Gent op éan lija te stel!an met davervkamsching d«z-2r Universiteit in normale omstandig-faaden «n klaarziende blind te blijven vo»r oaderschaid tusscnen beide. Bij al de moei'i,kheien door het plan van von bissing en het optreden van een zeker (jetai vlamingen in den weg gelegd aan ver-antwoordeli)ke personen die tiever den grond van de zaak ontwijken, wordt nu een lapmiddel gezocht. Waar men liefst een rechtzmnigaotwoordontduikt opdevraag: « Zal Gent na den oorlog, ja cf nëen, vervlaamschen ? » schuift n:ô"î op een Z'jpad. En hierop wilen vrij niet verdolen. In « Het Vaderland » werd namelijk een oplossing voorgesteld die voor den oorlog door de algemeenheid derstr jdende Vlamingen verworpen werd : het opiichten van een Viaam^che Hoogeschool te Antwer-pen. Wij willen hier nielin den breede de redenen herhalen die door de vlamingen deze oplossing als mank en verwerpelijk deden aan den kant stellen. Wij willen hier herinneren dat dsze oplossing voor denoo -l®g alleenjwerd voorgettaan door de bestrij-der-s van de vervlaamsciriir)g van ons Hoo-ger Onderwijs die zagen dat de strooming niet langerte dammen was ons het minimum derkansenvan slagen gunden. En het ly-rische betoog waarmee het definitief ver-worpen planopni^u v wordt opgerakeld kan het wantrouwen niet wegnemen dat deze zij-manœuvers bij de Vlamingen verwekken zuilen. f > Einc'elijk willen wij erop wijzen dat de Vlaamsche Hoogeschool door ons nietaan-schouwd wordt als een gift die de Vlamingen na dan oorlog wordt in den sehoo. ge-worpen. De7e oorlog heeft in dit opzicht •as sl&ndpunt r.iet gewijjigd. Wat wij voor den aorl®j als ons rec^t aanzagen, zuilen wij na den oarlog niet beschou vven als een geschenk dat ons door een vorstelijk ge-baar uit goedgunstigheid wordt voortgezet. Wij hopen slechts dat deze tijd van ernst en ge wetensonderzoek aan sommige onzer bestrijders een ruimer inzakeViaamscheBe-weging heeft gegeven ; wij zelf hebben enkel ons onwankelbaar vasthouden aan ons vlaamsch programma voelen versterken en zijn ons bewust geworden van de voile maat van onze krachten. Wanneer men goedvindt in de gegeven omstandigheden wierook te laten branden voor een opzet dat de vlamingen terecht aanzien als een zijdelingsehe aanval tegen hun streven geficht, moet men ook gedoo-gen dat de vlamingen hun program met de-zelfde vrijheid verdedigen. Wij zijn bereid vanmeetafaan onze zienswijze over die levenskwesiie voor de toekomst van Belgie uiteen te doen, met het?elfde geduld dat wij voor den oorlog zoo ruimschoots gelegen-heid hadden te beoefen. Maar dat de be-: spreking dan gevoerd worde met den ernst ■ die in verhouding dient te zijn met de osi-| standigheden en het belangvanhetgeschil. { Dat geen al te licht gekwetste « Susceptibilité » de gedachtenwisseling o/erstemt door weegeklag of verwensching. Wat er ook van zij, één ding kan door fla-; minganten niet werkeloos worden aange-| zien : dat de kwestie der Vlaamsche Hoo-' geschool op een zijpad zo« worden gebracht en dat delapmiddelen ons vo!k worden in de hand gesteken, wanneer de verdediging van het Vlaamseh program als een schending van den Godsvrede wordt uitgekreteh. FIliP DE PILLECYN. VLAANDEREN gedenkt de heilige dagea van denYîerslag, October 1914. Gedenkt uw grootheid en uw eigen kracht. De Duitschârs bezgen onzichtbare yassin Londan, 12 Oct, — Het nieuwsoort g«z door de Duitsshera tegen^aordig gebezigd, is ceg een* laakbarer uitvi&diBg dsn deze der veor-gsarjdt stikgasseni Op ds S©came wîrd het gebruik van de eerste ptassen door onz« artillerie camogeli k ge-msakt. Maar de barbares hebben tegen de I » gelschen meer ten Nôorian o. achtbare gas-sen verspreid. Een Eogelschman in \erlof vertelt het vol» gende : Men heeft getracht oas met onzichtbare gas-sen te verrassen, maar wij waren er op voorbe-reid.Deze nienwe damp, alhoewel hij uit de c7-linders komt in onaichtbare Wolken, wordt meer en meer doorschijnend en onzichtbaar zoodat wij er kunnen door omrirgd worden zonder het te weten. Op zekeren dag warde^Q wij door een vliegei Vf rwittigd dat voer ons, de Duitschers eene g; swolk verspreldden. Wij zagen niets maar wij bereidden ors de-zsn nieu^en vi'aadte ontrangen. lenigea tijd verllep maar wij hieldan de maskers aan, alhoewel we nioîs ïîgea aoeh voelden. Men irerwittigde ors datdowind plotselings gey Jlen was en dat wij waarâchijalijk ia een bad vaa gifiige dampsa gedecnpeld waren. Benigen miek'în eea waaier van pspier en \erdreven aldns de lueht rondom hen. Met dit middel werd de otz'chtbare en doodelijke vi and verdreren. Gelukkiglijk hadden ocze maskers ons voldoende beschermd. Maar wij ook hebben gassen, beter dan de hunne en die zallen wij hun warm opdienea. t) M t> g. t> «f- 11. «« «» »» \ Officieele mededeelingen ! Parijf9 13 Oet, 15 n. j j Tamelijke bedrijvigheid op beide oevers van de Somme t Langs weerzijden schermutselingen en bombardementen, die soms zeer ? hevig worden in de sectors van M or val y Bouchavesnes, Ablaincourt en J Chaulnes. _ .. ^ I l>«rijs, 13 ©et, 23 u. Ten N. van de Somme namen de Duitschers ons met hunne bommenwer-pers een gedeelie loopgrachten aan den zoom van het bosch St Pierre- Waast. Ten Z. van de Somme artilleriestrijd. , , ln de streek van Verdun langs weerzijden artillcriebedriflyigheid. i la(|eiceh leg«rb«rieht t Londen, 13 Oct. -- Gisieren brachlen wij onz°, li/n vooruit tusschen t Gueudecourt en L^sbœufs, alsook ten N.- W. van Gueudscourt. t Wij namen 150 gevangeneu. t Gedurende den nacht viel de vijand onze stellingen aan ten N. van onze l schans Stuff maar werd afgeslagen. .. t Verledm nacht drongen veertien verkenningen in de vijandelijke lijnen t in de sectors van Y per en en Armentiers, na den vijand groote verhezen t topgebracht te hebbeni namen zij eenige gevangenen. » | Londen. 13 Oct. 21 u. 10-Op den Ancre buitengewoon hevig vijandig i bombardement bijzonderlijk in de sectors van Gueudecourt, Marlinpuich en î ten W. van Courcelette. j Een aanval tegen onze loopgrachten van Wuherghem werd afgeslagen. RUSSISCH FRONT De Rumen ncmen loopg«*« ares» Petrograd 13 Oct. — Nabij Guldourî dreven wij den vijand uit eene loopgracbt die hij kwara te veroveren. Hij onder-glogzware verliezen. Wij veroverdenloopgraven in de streek van Bournovo. UIT ITALIE Kieowe vaaruUgaHg ep des C air su Rome 13 Oct. — Op den Carso tnieken wij een grooten sprong vooruit bereikten de hellingen ten W. Pécinka en de eerste huizen van Loquiza-Aubelog. Wij namen 400 gevangenen. _ . —" "Z De @orlog in Roumanie Roemeeaaeh-SlDseitelie t ooraitg*«f ia Uobroudja Londen i2 Oct. — Nietteye stsande den bar^nekkigen wederstand, hebbi-n Russen en Roemenen in Dobroudja den '♦ijarjd vai 8 tôt s5 mijleo setiteruit geslagen en maken voort rasseu voctuitgantr. De v jaudige linker vlr-ugel bouit no^ altijd s and la den omtrek van Rasova, de rech er tleugel heeft 2f mijlen gewektn en het «enter wat min. igggfe, De Balpren hebben meest yerliesen onder-gaan daar zii meest aan het bombardement blootgesteld waren. Roemenen beheerschen den Darau. DnHiiehe sehelmstreek. Bucarest 9 Oot. — Verachterd. — In den hof van de Duitsche legatie heeft men ver-ïcbiliende koifers or tgraven, ffevuld mat ont-ploffings uigen en besmettelijke micioben d e yan Duitsehland afgeaonden werden, aog ia den tijd toen Roemeni# oazijdi* waa De overheden hadden van deze varïendifg knt-Bis ge'cregen. Zij oefenieu eene gri ote waafeaaamheid Ht f n thens werden de kUten ontgrav^r, in te^ei woordi^beid v«d den poluiepr f kt en den af^e act tan Amerika. Deze ontdrkking <erw»kt diepsn indruk. Okk» vrie»d«n alasn hevige aau«al!cB af Bmkarest, ia Oct. — Yaa af de bergen Ba-asa tôt aan Bran sloegen wii talrijke aanVali<»n af. Op hart overige ^aa het f ont tôt aan dta Doh'.u artillerie es iaf^nteriegeveeht. In de Balkans SI ? &:»gel*eh<rB in met de Ëulgarea Lenden 13 Oct. — Op het front van den Struma heeft ons peerdevolk gansch ! de streek gezuiverd tôt aan de voorste-t den van Sêres. Zij vonden de stad sterk I bezet door de Bulgaren. 1 1 1 Deverbondene vliegerswerpen [ 4340 kgr. obusseti op de 1 werkhuizen Mauser F Een groep Fransch-Bngelsche vliegers be-[ staarde ui 40 vlieg'uigen hetft de werkhuizen f Mauser vaa Obemdorf gebombardeeid. 4340 kgr, ontploff ngstujgen werden opde Werkhuizen geworpen. Zes Duitsche Tliegtuig.en die met de verde-'• digir g der «erfehuizen gelast waren, werden nedergeschoten door de veibondene vliegers. j De Koning m, Beisren overleden Parijs, ia Oct. — Men selnt uit Munich dat , Koning Othan van Beieren overleden is, na I eene lange ziekte. i Hij was gebaren in 184$. SNou£iuaoediff.« raid vaa de Bel* gim#he gebliodeerde aotai lea groep B<ilgis&he g&bbndearde aatea ep het Z. Westeifrant vaa het leger vaa Brous* siloff heeft ©en raid ûitgevo<jrd met baiteage-waae steutmoedigheid. Het fait is bijna ongeJoelbaax. Het plaa wâidin 'tgeheim opgeoaaakt ea. aaeeaegroB* de 8tndie en herhaalde aarzelingea gai de op-perstaf eindelijt toelatiag de aitveexing te agea. Het detachemsnt bestond ait versakeiitae gebiînde&rde autos, De mackienea vertrokkoo op den gestelden datvm, orereehredea bij ver* rasiiog en als sehimmea de vij^ndlge lijnea en vetdwanen in het oametelijke terreia dat voor hen kg Z j drongtn in Qalitit etn diepla tan 150 km. en dtden er ten •fnloop van èOO km. Veertien dagen bleven de heidea op weg, oveischreden epoieuw de Daitsoh-Oostenrijksche lij ten wat ten N. van het #«r-tretpunt ea ver oegden het Raeeisek leger^ zoader een man te verliezen, sonder dat een enkel auto beschadigd werd. Snel ah de bliksem doorliepen de gevreesda autos het land schrik enangst doed en vsroie* li^g zsaifnde. Vijandige cavalerie die de ijzeren mansters in ae verte zag opdagen, versprcldde aieh ia aile richiingen, alsof zij den duirel in per« sooa gezien had; kolommen infanterie stondea met vers omming Reslagen, vlachtien in wa-norde of lieten zich dooden als lamaaerea. Ztilfs de artillerie was onmaehtig tegen de staleu monsters, die met de snelheid van den wind aa^kwamenen verdwenen. Gansch de vijandige achterdlenst werd ortred^eri. Het detacbemett had voedsei medegenomen »oor i4 dagen maar deze voor-zorg was onuoodig Op hunuen tocht vonden da dappere autovoerders ia de verlatene voax-raadskampen meer daa lij noodig hadden m essence, olie en levenawaren. Nog veel bijzonderheden over daa raid ont-brekeu. Maar volgens de korte verslageavaa da officieren, die het atoutmoedig plaa kial-pen aitvoerea, werd eea dubbel doel bereiït ; de ent^eddering van d*n dienst achtof de lijnen en eete griots ontmoediging «ader de versearikte vijandige bavolki g- mr Le est ta ons immoler van Dinsdag i Fan altseœaaltte zaak, _ . / van V. Van Oraxabareai ViamlnsraQ l F on A de V«rJsarJ«£ va» J* Taerslaf, vaa F Diecakx. Oaa Parsovapalabi VII eigaa lend, vaa «àffen valk, Vaa ea rondoua Gaaikridçe l Martoowria^aa ^Oetalftierfcte va» dea wijaad voor BajpaKina. Van het Britwh Heofdkwarti^ aan da « Daily Mail ». — Om den meed der treapeo op te beuren hadden de Boitseheas ia dea cmtrek vaa Le Sars an Eeaeoûrt 1 Abbaya, nabij de bedreigde puntea, bdangnjka ver-sterkingen aaagebra«ht. Vaa weerzijden den weg vaa Btpaaaie ia een bekrompen aedlor, haeâ de vijaad taa minste drie divisiiia bijeeugebracht, met eeae rierde als reserve. Nabij Le Sars ïsmen wij aealiedea «a aaaar nen van de 36* en 362e di«i®ie gevaagea. Tnsseben Ltfsbeeaf en Traasloy Wrachtea da Duitschers banne bsste troepen ia doa «tpijd en onderdezen bevond zieh de 7'«liviale van Hambarg. Wij namen de eerste lija zoader groota verliezen ea na ean flauwea weder-stand.In de riehtëng vaa Morval echter voerde de vijand een he-fige tegenaanval uit, waardoor onze vermoeide troîpen verplicht werden zich te oniplooiea bijna tôt aan het uitgangspunt. NieitegeBstsacde ailes konden wij de be-langrijkste punten behouden. Abanneeri u op « OMS VI0ERUHD » horingirtcM •# uWgibriW. «

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes