Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

497096 0
27 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 27 September. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 02 maart 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8k74t6fv04/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

"^T, „ m itaBHIMQ aéM Xfil îsMi JAAR8AN<3 RaBtflBSI 800 —— i« ur r> •„ ç,y~* s0> ^ ® $8S*£© ONS VADERLAND "'«W' • iLiolsttrvtl* i !■ TShii»!»! E^3^«isw*r« I ï, ta* ma Wles SîAfc>.4ïSS; Bëlgisefe éâgblad wrsebijneBide al de iitga» i®? wmk 9tWëV(r.il9 c 4. MKOKKUNPT ï *,>«• ffiercw, OAJUAIt ;J" A»G9a»£838£IYgPK3JX£ai I i,|n0' S#îg!« S .0® Frsisiiplilc Î.C9 SRgtlsnâ>HleilaR4 $.00 ■testa** » 4.©0 » S.B# » ®„S© Xi iolirl|v« * ■ Ors Vs<*i>ienti » IT, ru* «Ce Vis, Q*fssib Hfecht ûmrt vrij en vrank voor God eus wïk en land "iw" '.'i'" ,' .il, i, '.Ni 'liiiii ii,i ■mm imiiiii iiiii "i SasiassiBitmlikaa, 4ln*w«, m «•>«« Matnsk. il mm rw» » •»• aUlly. "»£ isahss* ABOHRIlliiiMTINIJZBN VOOR SOLDAI EN I ftr wnk (7 4«mii),0.1B »«• tMoauiaun^in immhu AO «■*> »•:- ...ne | in «tri Unis ui{im "A* «>tili)UH« ~ fess seiM» «dp®» *ero»v "» t» -w«l*Aé» uitschland en het recht aan den oorlog bland beeft Jen oorlog g ^Ud. ! h»m bsreid De feiten atja jj obsar. Na de oorlogen van | t«n S70, die de dnittohe ééi- % erkitelliRd habben, sija al de 1 der natle op dit doal afge- :; ewceit. Opvoedingvaa *olk en 1 itaaden, binnenlandsohe en | ndiche palitik, wetanaohap, lidieaat, gaen enkel middel iriaimd om ds mssaa toi den plioht voor t« bcreid' o, die it06vertronwd, d. w. i Europa hsn en Tan daar nit : de We- werk « l'Allemagne et la pro-lirre v generaal von Brrsrdi, ^seht aan den ooilog » spre-'I: « msar zondsr da oorlog, «r&iaen tan mi&derc wsarde, Hijk da g«znnde elementeo ,disia utaat zi n zioh nit te m eene &l^em&e&e cntâârdiisg tnk^r.3 gevoîg van sijn. itaasisise? efatand van tle U zdsaleer Des® 1e r cp In-I oogpnat to- g paat son dr-taisdie an rendit! die zieb m van «en g baar toefigend^, orveudael «an de«?4*a ta be-iten. Zij ia de oatkennlag van jatid en aile moreel Voorta li tij jnlitheid en loglek Ho» J Barn^- rli aioh enîaarda, ^diy Shtarde, voïkersn '«ooratelle», ooa g*xonda rasaen nit tr ||iu la ?olle '«rerkîng sijn. Zni-ûErsd*, fiist verdedigbara la-r ILende ult ds T«rwaandh;id jjet tsche volk. Da iodividn^le I lAiu den gaïm&an, resdi o ttx-"Itat den ondknsd ^ an hoog {■•iteioh gemakk«lljk tôt ceae '•iudensin Tan sclf<mriobftt ^iiid. H 't dnit»o?ia volk gchU* fcotiisa, door aij«a waleiachup-1mtallant om Siià^-r î aaUi î te ®on ?n t ! Uiden. R-edi Tgn af jB.nîeJrQgd W£i dit grondb -I den joïtgân Germaan inge-Ae*9 cpvoîïding w®b da vo«r-# grondsîtR der îia»io»8lf éé -lïvso Prauiaens « militarissu» » ■irrite iniidelen xna»"ste?ï die-di do^l andea bsr®ik«n. iri ciep daî een ovatrbevolkt uoodsaakt ia oorlog U voeren h sUau. ta fersaketen ia gaeseb Op «rat atennt bat f op hett ta n itroad^obied, aaa? sr gjja npioa in de Nisn>?^ Wersid ilioetsan h-ciaren ^rachibar* «?oond^ l«nsaa ondersj&n v#»*» ii?naat De V raanitrd'fl State», Irg^aHaa, Kl-in As ë sa nos Mad a eeats tvloaiaj-eiîng aan, ni aawoonsar-j «oorwaa'4«». tiD^srpan dât dis esiia 4 b:cî!gt En de, overpi&uMng irigrf groadgfbiédea, bs^oond der-j ra*«en of '.'olkaras, ba^nrt >« niiwijking bij 7 Nasn 1 deie iQY^rbsvoiklng, kan dch niet Ipariigen dan in da ontkein-■&tlie gaaamentlijks en indi^i* |"rf-si er dis da monataraoh-i"r«'dstrijd ontketend beeft, |i *ij voor dan oojjsablik of (Bw*rs of t-em-apalera ^an «ijn. 't1 ontkannisg +aa alla s^dnn-nft sici ▼err?!oht»aaïdigd in het rdfla dar B^lgiiolia prisetsra an i>tade sodaadiag »aa het Mrop de DnitBGhg dfp'omaten QdUeken Iiaddan gem jrkt. lîeer door da waa&h-id g«dre-a alla «ednnwet ontdaan, sooali cl duid<stiik da voU-ende zin ot u t h~ts»eîfi9 verk van von «ftrokken. « Ont volk moet if herk'tn'-n, dat het behoaden i vredf, nnoit het 'Miel >an de pr>-l'i of mng zijn » H"t «aï,ait» volk tdm nng niet bagr^pisn, m»n h nog toa bijdr?g-n door < s op-en het oad^r^ija dor b»itn-t!»«8n en hflt vollt H î nur w«» ook viard da noodkiok c^slggf h ®!»odan der maatso^apoij, *ao ■f^darwij» der boo^reiehool, tôt H'j'ohm der nad>Brig^ dorpasahool ■Wojitan praad dsr edela kîsa P^dispat^ îsgsn «-an ds warkar» I^da vrijm<*ta?la8ra?a<?a tôt ir l»j ^w,s*P*iohtipB *i J, o^rsl |!d« ^ï^sîTjaikr^^t oni- r da be-l'n holl^ zingpr nk [• D'ntaohUnd fl #11 g * P da mlddalon dar nati* wi>-»1?n a îag srabraobt voo?- het varwe-►e« dis» linapuuk Dooh de in die al d»se middëlan rareeat ra,9 wtp het « militacisoiQ » het s leger Allas atrekfe tôt sijna ontwikke-| !ing en zijn volmaobt. De nsderige Ibardslareisigar in de ekonomiacba bs-trekkingen waa een apioon tan di*s:8Îe van h«t leger Da maehtiga handaltiar of nijveraar een vreaind land bawo-n -ada vartaganwoordigde er de dnif^ fohe ovarhaid. Zijn wot»ing via de bijesnkomat tan ai die lsflf i bespiedera die ovar^l ean denren en lniken gin-gen Inist^ran voor het aaabrangen van e>-ne iniiohting Da oonanlatan an *o-bingen der ambassadenra of gasantan wâren eohta agsctaohappen waar roan ailes vereenigda hetgaen kon nuttig zijn aan het anitache kger. Dat het behonden van den vrede de politkk da«r tatis niât kon sijn heeft Duitachland maer dan eens bcwnan en ^ooral in da t*eeda vradenabijsen» koaiiî yen den Haag in 1907 Op uit-noodigiag «^an dan kaiser NscoLsas «an RaïiiSfid, «aren er in d*n Hftssf 44 la»- | d n rsrt^ganwaordiRd ro^t h. tinalcbt la Vf6. g dar wsp 'iBsbeperkisg ta on- l deesnakesn, de inriebti&g «an aene aoh«idsreohtbank voor da volk range- | aohMan, an a-ifa bat vraagstak dar a!» . '♦maene ont#8panio}? ts ondarwarpîn. | In dess edala en ;ui<rere gedt cht^nlocp, ) «aarin da gansoha wereld eana ver- ; brordadng der voikar«n dacbt t?> hsr-ksnnen, mi»ik d« poiltiak van h^t driï-vondig verbond eane otiBitwi«ohbîire ▼Sak, en deed van of het bagln, nit snii-dadig en heerlijk plan vergaan» îiebier de vprkiesiag der Daitîche | c Rljkitdbnnn : i i rtâûs-liar, pris» von BtH >w, j t liet aaa de afgevwrsiigdea vas. Duit&çhr j « iana weten dat zij mandaat viudea hsb' | btti, zith t$ ontkti'seB, ia aile ytowdenr ^ wis .elingem voor d&el hebbende de wa- i peabi perkiag. Z«o tls kesp-êkiag voui \ tieze mak, voor deu oogenolik niet ge- j vaariijk is, t< gif prias von BK aw, is nij | gpeniit.s praktitch. Sa hij v ;rv*Lgd,e : j Wij ziilien er ons bjhoudeB de machten dis aan eensa gelakKig?.& uUslag van die zaak geloovem, er alkea te latea 9'jer betchikken. Hat Ooatanrijk Hjtng&arseh Bestuu? | ! lia m dssaifde hondiag aaa. [ Voor haer von Bttlow w?a aene b<-«-»pr«king o^er da tfepsnb<<parèiQ{? dn* als gevaarlijk bsaononwd, «n mocbtt », n«t w»a du ùi- ï maer noodig, verdedi- 1 . ^icgsraiddiisn op ts wc>p n tegen Q£bsnabtii?a gabnrsn, daar nat vont-stàl dsor Raaiand gedaan waa en di»? Eogknd en Frankrija es ia taastem-dan. la plaata «sa da bawapacing tfi bep^rksn had Daitaohland si in t dael sanderiing Vorm0<srdard. ia i913, «isrd een milliard bala8tin«?s&geitamd - ?oor be^ ver&,ïerde?«n der gil-'d?ran an d«r bawapaning. DiS3 bnita@g«-' wone bslastîsg, wtaïvoor msn ean f #-> débita der iakomatan da bsieatoe-1 telera chteruiald, wierl Mjoa met J algemeenhaid geaterad. Dia dasd fcp-l wltt genoeg dat Dnitiehland sioh tôt ' den kdjg baraidds voor het versyaseis-" ij k«n «an sijn aldmitsch p'mi. En nit « dit Rscht op dm aarlrg » sich op de oaàtariaKatisoft* laer d«r dvUaehc r wijagesren itmcrid, kwatn voor hen da u plicht van den oorlog ». Ganiob ns&tuar ijke leer ^oor den daiisohen ' gelaerda. Dasr hnnne bavclking siob ' «net rssïe schredan ontwikkaldp, mosa-1 tan zij aadara grondg^bi^dâa verove- * rsn om sa er ts vo?dan, en te hniavea-1 tin. De nabuf?gs voUsran, groote en klaina, v*«ar»an de b.<volking met tu'k» anaih«-id niât aan^ro ida moaat ■ pt»at« mïken voor den gertnasuiob^n i aoloa. 1 En door dit g?ondbagrip nit ta roa-1 p!*n, -^an den gewapandeo atrijd in da % natuor en d* œaatechsî pij, varoialda de Duitacha wijag'L er op «en weok, de 1 natnurlijke wet van ond*rlfng*n aa 1 menatand, en cec-dracht Hij vernia-ti^desda wet van de v^rdaelinc vea hat w rk in de skosomireha belrskkinp»-?', 1 en do wet «an vrij mil'arkear Hij * atr-cf naar da ontkenning van alla na- * tonrliika E?dï«leer. | DBééiiingkan niât alle^n beataat?, | bij b^ff- da ïjoodsakeiiikh^ld gavosld ! 1 *anbijstaîid en sa?B«uwerkisj£ Broa \ d rlijkhfid ondar da »arachiileode f, r ^enheden een^-r salfde »»tf- Waaroitn 1 ' wil san r»#, een volk, zieb ééa msk n an d^rbalve ge^ne «citronwan-'îa ba-tr»kkiDg?'p m^ar bt-fcfe *b ces t " sbnrijre natiëo, volgena d* dnit*oh • wij« aercn, a ino't tau woik «irb i « ïij?i« «r«Pisn j. b-hoaden om er «ioh ta cntvikkol&iJi, t te wapensn, tsn door ieza middelan il hnn midd m vergrooten voor de vrije )t oatwikkeliag vas het daitiehe volk, —!■! ■Ml || M ea voor het waltijn van hat ganache mamchdoïn (aie). De dorlt iedan zijn gegrondveat, da middeïi-n *>jo g^tescd, ijraobtnn wij er da bij ronderfita oorsaktn van te vindas. Oorzsken dla geibsndetd hebben, op de dnitaoha op^oading op het ondarwija Le- en op de voikaontwikkeiin«r, en die ge geata^fd waran door het «R eht » an #3' de « Plioht » aan des oorio . lie Ofaoboon daaa oorzaken, menigvnl-ar dig diep m ingewikkeld zijn, moat a- volganâ ons de roorna :3>sta oor^aak H" er van wordan gezooht la da i3ifso ferle Boh&ttiâg van dan garœaan. Ea hat oâdarrieht in alla dwitacba " acbolan van dttsa sanding van « fibar 'r1 manschen ® mattsenan yan hoogera ,n ^.•l50fea'f'î8^' vaa tt kultnr » vfrvormde ^ zieb ailengskena ia ééae myaii«ke god-. dalijke zending. Vau daar nit ia hat » j wf^ade dnitaoba « fasatiama » gaboran, biisondar het Pmiaiaana. En Kcizer Wiihem II zelf, daobt sioh &aag«Btald " voor deze goddel'jka sending, die be-8E Blond in h«t bewnrken van de dnitaobe éé ih-id Europa «n da Wereld b«h«er-"" aohai.d. Iadera ma ), fcij in een pt ch-tigaaid, fcana rêdevoeiiog t?ii*pr.^k, »■ mii>k hij a«Dapïaak cp die goddalijk* -l KJïdi 'g Voor den g^nnaan wie?d het n* bijna h t Idsaai van sijn îeven ; slji.sa I; traosafa^ warking in di«n sin tretn# î hsd z?«h gewand ia da riobtiag der 1,0 ; vsrnfcdsfing van da nabnri^e volker^. rf* j Da ondara uaaken aan hnn kroo«tdtse P» b^laogarijka sanding over, dia sii bijoa u" ala aen van d«a ^ooms&c&ate do- leini m ïF^ hntta lavas■ b «obonwden. E a dit. « ga-•" loel » waa soodanig in den garmaan-re teUen aobedal vaatga&nksrd dat het l " e n dar voomaamata bawa^gredanan Iwiard, hekwa^m omatilaande sialkan-diga vormifig va- âen Gaïma^n te kee-'ZZ; noor bat oadirwij», d«ir da bur W) | girlijke «a utilitaire opveadingen door ,V ; de erfimrhdd, '*• | ED VAN Dia GRACHT. t»- | r (lr i ——— a - ——— ^— 11 Raid m Duitscb Tliagir? ; boren Lo&den I 1 Londen, 25 Sept, officie*!. Ds Duitschers hebben gisteren avond f een luehtraid uitgevoerd op de Z.-O, kust van Engeiatd in de graaf chappea Kent en E s a. ' S mmige viagers volgden, de Theems en ! wierpen versch i ie&e bommen i& Loaden. » De eerste beriehte» m lieu 9 dooden ■ I en een twintigal gekxoststm. s 1 Oe inzet van da strijd nui Vlainderai j ^ Da aTimaa» aobrijft:Ia vier uran babban onza troapan al da beoogde pnuton bardkt. 't la voor ous eane ont-ï?.sting, ta w«t^n dat da boaaohan van .j Iavernsai en Glsnaooraa eindelijk var-ovsrd werdsn en dat hat oanter *an j onsa aan^îatroapan da WeatçHjke crans Polygona ber^ikt hebb-jn. T n aloUa bçbban wij ^root^n voor «jtgaog gamaakt in da snivesiag der b h^nvelan ^n wij b^bben gaen e«kai r' r den om ta verosd rat-dien, dat da ® atrijd Dosdfrdag begonnen, g- tin-a digdia. D;î Dnitaohera hebban d * gawoonta ni«t maar b.nnne mannen ta verapeien, ' maar zij hebben hat meximnm tan fenana kraohten iîîgfitald om d?*e on-iî doid nâc hoogiân ta banond '.n. Zij c b.igrljpan dat bui toaBtand krltiaoa sal wordan wannas;rsU vandi^hoogtan imllen ^adïeren aija Ù* ioset vga dan ° atrijd is veel bai&ngrijker dan daseeen-voudiga hftUTelfifl, waat op de hellin-i" gan, door onsa batterijsn b^aprosid, a wofdt ov®r test lot *'«a da Dnitaohe a l^g^r# beaSiat in h-t W at^n Da flisg-e msMJ^.isaen ha Jïtan in Hian strijd eecc i groota roi gf-apaeid. M-ar daa ooit *• wordt de strijd b*heèracht door een >t ov.Fïloedig g'bfuik van niaohienge->, warem. 't Zija d« maobiange«r?ran di^ Ij dsn vijand toelat«n zljna Ujo U b^hon i- den met bstrekkalijks JWr.kka tro*p n maohtan. Zonder dess aou bij spoaiig ?, | hat oadfirfpiî rao^tan dalvotn- N H t wi^saç® £8sfitt««!nS*i 1 di^i«îs Mtetgal n i Da î3aili?âira corp, véa de a Tim»a » n sohHjft : Da Daitecha o^ tboda »t- «at a voortaaa cp <sen veréadigi;>(raateiari a nii«t "aat^ateld oo eena e»k la «aar j, at»rka Hjo, maar op aen* srroota diapta n Vqqr on# Hi*th'»oog rp dan anval j, baddan Daitaeasr^ op »acui«l froot a hnnne aida^lingan, saa batnUlon ^sn je itdar reftîmsat sam?n getrokken. On-mîddelfijk d*ar achter «ea aader b«- e tuillor» vasi lader repi'nant toi ondar- 1 ■tanni^g, da t»ea andere bataillons s 8 war^a in rasarve gsbanian maer langa | r acbtar, om het hoofd ta biaden ^an- i aear oasa a^nval gro ita ontwikkaliag i i ê nam of omceg^nsan«aliennit ta voeran je i Ztibsaobikteaovar viar tôt «ijfmannaa v a p?>r vkm Daarbij had iadara Bîctor r. t zijne apaeiale troepen ia resarva gss- è | p!aat*t voor bdangrijk r tagssnaa va! !lan H^t tarreia waa overdakt met aobuilpkataan in gawap^nd bâton an m^t kanoanan opgeatdd op 4 tôt 7.500 m van h*t froat. JDitzorgvnidigiig^rloht atsls^l ia da £ voloaaaktits verdadigiog Walna de Eagalaoban habbeaganaoh dit verdsdigingastalsel varoiafd en . 1 ovsrwonnan. Niet allaan werd terrain . 1 va^ nitarst groot balang veroverd. niât „ ' aliaen wardan eaniga ragimantan ga-' vangen genoman of buiten atrijd ga- . at«id, maar «rij habban in dria tôt viar " urendoore«n ankslan eebok ganaob " 1 h't Duitieh verdedigiagBatalsel door-boord.- De Dviteeha virlitni tes 0. m Tpe É w«r4«i *p SO.OOO ■» geickat ! 'tWss den doed^rdagmorgen om 5 n. h t dat da Eogalaoba troep-m hat bavel tôt dan sanval ks-eg' n. Om 10 n.'a nsor» u( , gands baddnn oase boadg^mootan al de a beoogda pnotsn barrikt en da Dnit t> aohara wsr n onbakwaam oamtdd^liik h i «en tagenaaiivitl nit ta »o-r«n. Zij v@r-i genoagden sioh m-t da v-rloran st^l- b liegen : de boaaoban G1;»copb*, laver- g nts*, NaaneaboB.cb.en en Polygone te U foospbardeeran, n t 't li ankal in dan namiddag dat zij v , * rnobtalooB hanne teganaaavallen nit-vo rdm d Da Onitachera z^n niet ?ewr>«n zoo laag bu a taganaan'rallaa nit ta Bîfl'an, r maar ht t is thans bawezan dat zij ge- , br-k hâddau aan reservetro p-:n £ D&arnit rnag ti-t beilotan wordan ? d&t de vijand volledig verraat ward. De ô troepan dia deze bfrlaogrijka atslllng» n j bi^tdan wa^en baproefde soldaten dia j widin waafann zich te houdan en dis , gàiiosg b "gropen wat da Bchrikk^jke li beaohieting b«taekende. M-arda rfflciv 9 ren hadden verzakeri dat da Engel- [ r aohan zich tegen de ateliingan van ; Gleneorae, lavernaas en Polygone te ^ i platîar loopen soudan Volstrikt sekf.r ; " t van dit gedaokt hadden zij hua r»aarvc- , t teoapen zoover mogeliik s^obternit ge- braobt, bniten bst bar^ik der obnaaan. C » Toen de«a bataillons tar plasta kwam^n g «vas hft t laat. Al da poginjsea om h«t n tïrr'io tah^rovaren b efeTTa^htaloos. t De Dnitsâhsrs vtitwaobtten den «an- > c ▼al en hebben zella g«tr«oht hem te f voorkomen door sslf aaa t<s vallen. } Tiaa mianten voor d«a stormloop, i ibdardasd, kwam een aterka Du tache kol tn vooruit, met opdracbt da earate nEagsis^he loopgraveniijn t* bazattan en ges'antreaen te mak^n Oad^r bet «uar der Eagelaehe b&ttârijan g^nom^n ' moaaten des« troepen, na groota *er- ' . li^sen r e'fdun ta Uabbaa, tarn- trekkan. i Mjnsobat de vijandige v-rllMan in \ bat govecbt op 20 000 man. E ne «ifdï!6-J" 1 ag dia drie maal poogde Polygone te ! ® h^roverea, ward soodanig toegeiakald j J " door d« artilleria, da* sij moest wo-den '* acbtarnltgsbrâohtnadatde drla vierdan ! dar mannen leiîarlij^ ia atnkkan ge- ' , hakt waraa ; Dcor de Fagelaoha vlisgers aange- | ▼ aîlan en ge>:aitrailiaerd, segda een krijgsgevaagtme, wantohten wij dat de i groad ona varswoig. Vsel joagelingen vandeklas van 1918 1 ' dia deeln&men aan den teganaaavsl ( waren soo verschrikt dat sij op da J v'usht ginRfn of «lob dood gehaarder. , ^ Aan disan Hat baddan sij hnn behond U dankaa. [ " la aanhoudend^ vo«ling met da ar- tiliçrie nam^a d i ^ll'g^ps watk^lljk ' " deei a^n de^ atrijd. Niât allaen saittdân 1 zij da vija! diga troepanv-rzimalingan ! ' ma»r sij »ersoreiden nog met hnone ; | maohisncrïweran da panirk osd^r den ! tsgaiiBtrever. i ^ " Cosfa-Rica verklaart den oorlog 0 Liaden 25 S pt. — Da r pabli'k vtn 1 G >ata Rîca a fs dea oiïlo*- verkbard 1 a4n DuiUchlar.d. g |W i- Hindenburg zou pri«s uitge- i roep^n wordan » Men ssint nit Den haag ■at al d° l*rr- it lin:en der Dtiiische sc^olm t>p 22 Oct. 1 aa?istaan.de. ter g l°genh i < "an d°n zo. !>r venHrj t»n vcja rdag w n fJind >nburo • p ta het bevel «ai d "< K iz?r de h ot" k*ld*n- al fe ten mn den miarschal :u'Jenvtrhaald at U0 den. >n Men zegt zelfs dat Hindenburg bij die a- g legenheid den titel van prias zalbeko- *- ;n#n, Guynemer verdwenen i Partis, 25 Sept. — In den morgen «M il S pt, Vf rtmk Kapilein Guynemer op ver/tenning n d » streek va n Vlaanderen en werd tijdens de nervolging vas eem vijandige vli»ger afgescheiden van zij» makker. Sinds die n geeft men vas hem niets mecr vernomen. Llltttl itfiHNll kfiÉtB Belgisch front Le Havre, 25 S*pl. Op 2k en 25 besekoten onze batterijeu de vijandige stallingen als antwoord op de bombardementen in de streek va Ramscapelle es Nieuwcapelle. Vandaag zond-zn de Duit: chers stikkeu-de obussen op Knocke.Oaze artillerie «n<-woordie met de beschieting der vijandige stellingen. Onze vliegsrs waren zeer bedrijvig. ffransch front Parijs, 25 Sept. 15 u. Longs weerzijden artilleriebedrijvig-heid op het front van de Aime. la den srhtor van Hurttbise en ten Z. va* Ju nneourt hebb*n wij verrassende aan >allen ofgeslngen op onze kleine pot' ten ten O van Té,oa en ten N. van dea heuvel 304. Rechts oan de M tas heeft de vijand de b schleting vmrtgtzet en een amnval *!<-gevnerd ten N. van Bois le-Chaume. Niet' tegenstamde een groot gebrwk van vlam-menwerp -rs werd de vijand met zware verliezen afgtslagen. In de Vogeezea ontmostingsn van rondes.Parijs, 25 S pt. 23 s. Hevige artilieriestrijd in de atreek KM Hurtebi»e en Craonne en op d-n reehier oever van r*e Maas in den sektor vau het bn-tch Le Chaume i G zen iufantsricbewerkingen. ! Verders niets te seiaen. De Fransehe vliegerswierpen op 34 e» ! in den r acht van 24 tôt 25 10.900 kgr. sçringtoffen op de stadën van Kamer' rijk, Luatmburg, Longuyon en». - Brandan werden bestatigd. i E'^g#i»oh front j L»nden, 25 Srpt., 15 U. Gedureade een verrassende aanval ten O. van Epehy hebben wif eenige gevan* gsaea gemaakt. De vtan-i die traehtte een on»er posten t- ver o.ter en ten N. W. van Lens werd i afgelagen Un <eoolge van een granatem-gevecht.Dn tsche artilleriebedrijvigheid ten O. vau Tperen. i Loaden 25 S'pt, 23 u. | Bagurstigci door een dikken mist, YOsrden da Draitaohers dasen m or i end oesi ba«l^a teganaaoval nit op orne a eitiugaa «an T^wer Hamlat en Po?y* gone t a O van Yp»r. Zij wardan over-al afg«Bl gen t n*ij op twee pnntan, waar «-an ean tan N vaa den weg Mae» nea-Yo»r en ean aader tan Z. Tan het bo*oh Polyarona. Het ge^eoht w«b gansoh den morgen s°sr he »ig 's Midd^ga gelukte de vifan4 door een maohtigen tegenaanval erin obs te doau wijkan, maar nlettegen-stsa^da alla pogiagan herstelden wij voll«dig oase bja. Iq dan namtddçg verloren wij twee ffi»easa t&cgevniufl vaa een Dnltsohen raid tan Z vsr, QaAant Hevige avtilleriestfïjd in dsn icotov ▼ta Yp r. Oasa viiagars n&men op 24, ondanki hst onennatig wedar, talrijke photo'a en wiarpan 4 ton sprlngatoffin op do vijaadige vli*trpleinen tan Z. van Roe-Ba'are en nab'jKortrijk, op een b»«Ung-rijk apooriijaoeniar ten O van Door-aik, op d» vljtndigs bat-akkan nabij Leas «n Ronaaalare. Drie vijandigo vli e'u'jra» werden naarir?achotan en vi=f varplicht ta dalen. Viar on 1er vliag-tnigen zijn vtrloren ! Rusland Do TernjlBé*riBf vm kioi ftaaoiaok logor | P'troïrad, 25.Sept — M'a saint dal I de rearaftHnc b t laaiobt he*ft da getal-Btarkta van bat Rasaiaoh lesrer te var-mf d«rra t n earate otadet bat land ni*t la.'» r sonder werkll«den kan blij-▼aa, tan tw d omdat bal ^nttlffia nit het 1 ■wrcul'of Bakwptat" iold'ît',n te vcawljder .a di^s ge?n Btrijdlnst meeY betoo «n D.» hij d ; fioan'i'U ?ru4ar er doot T*rb ter a aang l n d fa mil)en van deie so'diâtac geen Ondctsitad meet soo sondea ostvangen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie