Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

645 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 18 Juni. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 18 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gt5fb4xd14/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONS VADERLAND AMKlItTiATiB s à» TIRPli» l»r*sfei«**^5Tt6«s-" v<-r. 1V<. f s«> dp Vie» Cstlafs — —— -*" ' - • Al .«»«■«»»—^aassïm*> l—lll ^W«K*>ç TBSWW^-WWW'J®^ Belgisch dagblad vprschij u de al de d&geB der v xeek —a**———>—m —i—— Mm— wcaii——— ■ i > _ m mm mm lilfeMIl i 4, i&ieiIi#EBÎ ' £■*, ?••»«■ Mortet. CA1U/SÏJ* «mHÈNjËHTSPnUZEB t 8»** s«a;s!f.is s t?&fgi* i.$0 pNW*riil( 3MHJ Ega0«Sa»â»liiisSI«iiiP Sf.O£ 6*** 5rï»s»»®t»r «.RÇ * 3.50 * S„S0 SÊtsfr M>tw*I$W« s m (K«« tfogertaiig > !? *■»« &e WIs ®ssS«sç bêcht doob, vrw en vrank ♦ ■* "*■- "*' voûr pod tH volk en land! *«4m«ixstmcknc i mr*r* . »««»«■.- ? ««.«■<«< iv«B *,», msatili* «t o«m|| aBORKEHERTFK VDOR ftOLDATEK » <*•»" «ft«Mfet (ï ««IjMWfï BJS J »- X' «>9UM, tû#î iO «s^«i8î^ S-ÏSS * »o Aag-«Mjk* «M t«'*« *«x&aé«» -s i» Werkers hebt uw ambacht lief (Vooryeak.an is nageieerd.) Leters wil het mij niet kwada duiden, zoo mijn schrijvi n te beginnea. D« val* onderwerpen, k>tiar en duidelijk ©atwik k»ld, door den alcmge&ehttn schrijver E. P. Callewaert hebben rnij b*ïn?loôd. Ik -wil m dnwêrkeo in de mate van mijn vermogea, ora het goeda zaad te strooiefi, dat oatkieraen moet in gozondere beroaps-opvattingen.Ala wejrkj origan wii ik tôt u sprefcen, tôt u mij ce werkbroeders, mijne gezellen. Ik wil beantwoorden aaa den dringenden •pro«p. dien hij riaht tôt aile welwillanden, in zija srtikel verschenea in De Stem ait Belgï N" 3i van 20 April 1917. Hij schrijffonder meer : Dokters, Aalmoezeaiers, Officieren, Stu-denten m Brancardiers « leert onze jongena daaken of liever btlpt ben denken ». Ehwel i ik voeg er bij. U werkers die bet gosd mesnfn, spreekt tôt uwe broeders. Door woord en daad, helpt msde om ben den goeden weg aan te toonen, hem te lee-r&n bewandelfn. « Sij die liefde hebt voor onze volksjon-gens, stort ze uif, fcswijst ze. » Ik hoop navolgers te hebben, Ik wil hst spei inzetten. M«despelers vooruit 1 ! ! Schooee prij^en zijn te winntn. De sedelijke en stofFelijke verh^fflcg sran oaze j«ng*n», osrass wwkgeaalien onze broe-dara.I. In eene kieins reeks arlikela wil ik trach-t«n t<3 baschrijvea, de opvatlingen van sommige werklieden nop«as hnn ambacht, hun leven op 't werkbmis, ever-zoa hunner nalatighpden in 't nastreven van 't oamis- I bare, middelsn tôt verheffing trachsan voor j te houden en om hen te daen inzien de i no»dzakeiijsheid hun*er zêdeîijke «n stof-ftilijL# waard8. De opvatticgen die mes maar el te dik-wijl8 te hooren krjjgt van somiqige am-bacbislieden, nopscs hunnen siiel zijn minst^ns œisplaatst. Vela werklieden oeftaen hua ambacht uit mpt teganzin. Han aœbseht schijnt hen te gering. Het is niât kunstig geaoeg. 't is *iet wimstgevend, t'is van te weiaig aan-zbn, 't is te vniJ, f« moeilijk en vergt te veel aren onopboadand arbeidea. la 't werkhuis is 't eentoonig,\ altijd tas-schen vier murta opg3«loten. De veusters zijn te eng en *a kuunen de voorbijgangerg niet na^portn Meaigmsal beaijd=n zîj bet let der pak jsadragers.boodscbappers.geldinzamelaara, faardenkaecbtea, aatomobi«lvoerd#rs, in «en woord, de iieden die op straat han braod verdienea. Yelea asnzien dez9 soort werklieden voor gelakkiger daa 2ij. D« anderea genieten meer van 't leven. Hun werk is monr afwis-selead. Somtijds kuaaen zij slenteren, de strat.ea, de leita en parkea doorwandelen. Op sommige grasploinen hebbea zij de ge~ lagenheid te rasten in de warme zoatrestra-len. Yaa 't lommer der boomea kaaaea zij gebraik makaa. om van tijd tôt tijd, eea niltie to vengea. In 't werkhuis bestaaa nooit goede kaaskeas. 'g Maandags moeten zij te vroeg opstaan. Zij zija aiat genoeg « ait » gerust. Het hoofd is nog zwair. De overblijfsels van den drank b0nevolen hann^n geost. Zij kaaaea niet opgesloten blijven en hebben geen werklaat. Anderea drakkea hua spijt ait, niet laa-ger ter schcol te zija gaweest. Het stieltje van kaatoorbediende is vefl aangtnamer. Die heerkons zijn beter gekleed, hebben een sahooner voorkomen en worden maer gasër-biedigd. 's Morgeas mogea zij later bagin-aen, 'a middags genietea zij meer rast, 's avonds mogen zij vroegar huaae bureelen verlaten. Soramigea koesteren eene zakera afgaast, tegeaffv^r da bediandea en drijrven haar soms zobverre, dat ds snoodste beleedigin-gen niet gespaard blijvea. Dergelijke r^devoeringea boori men da gelijks op den werkwinkel. Wie houdt «rznlke praatjos ? Toor't mser^ndeel, ?ij die haa ambacht niet groadig kaoaen en geaeigd zija tôt ovordaad, draakmhbraik, losbandig- §a on?edeîijkheid. Zij vervelen zioh, zij zijn misnoegd om-dat ze dikwijls het grofste, vuiista, micst vergoede werk te vemohten hebben. De bekwame vakman spreekt op een gansch and°ren toon. Gadarersde de werkurea deakt hij nooit aaa w^adaîen, rondzwervao, herbeïgett be-zoeken, enz., enz. Maand^g vierîa past h"m niet. Hij heeft het aiet noodisr, want den Zoadag rast hij. Zija>eaig doel is zich tne-leggea om goed werk aft« rnaken.Hij spoort zijae makkars aan tôt naarstigheid. -Hij spreekt over da v.aatde vaa «jn vak. Hij fraeht er verbiterin? aaatehrengep. Hij onderricht zich in da vakbo ki a, overweegt de voorgeschreven theoriën, ieproeftze in prpktijk te stallan en beijvfcrt zich, om oede uitslagea te bekomen, Voor 't btkomen vas betara werkyoor-waarden, zooals loon of minder werkareu gebraikt hij de afdexmde middfllen. Hij streeît aaar lolBYerbateriag gesteuad op kaade ea eigeawaarde. Hij treed de beroeps" vereenigiags bij. Hij stelt baldng ia den strijd naar deg slijke ioonsverhooglng. Hij is overtnigd dat eaa beheadig en oat wikkeld vakman aoowel te waarderan is, als een bahendig enoatwikkcldbaraelbediende. Yolgeade arlikale» handelsn over de noodzëkelijkheid der vakschool Yerders, hoe balacgrijk, ja onmisbaar het is, dat de vakman ean onberispalijk en zedelijk gedrag habbe. Tôt glotte : de plicht tôt veraanigiog. ('i! Vervolgt.) Een werk^rsjongea. POL. Losse Bladen m Yandaag werd het liik van een dokter naar het kerkh&f gevoerd met een statigen stoet. Hij sneuvelde op de vuurlijn. Sf mmelinas velgdep. wij het op. In die o«aenWikken is het hart welsprekend£r in de weemoedige s'era-mmg van ontrsering. Onze o( gen schoawd*n d'iello-s den stillen stoet na en onze, gee't in de uiispplturigheid van zijn gedich'en. ble-f bij di? ééne van de doode en drcef op die gedaente voort als een vog?l di» zich laat uit-gl jden, drôomeriç, op zijn open vlerken. Overal waar de stoet voorbijtrad werd het stilkr in de straat, rn de. menschen stonden ernstig-st.il in huv deur, onverzorgd vnorge-roepen. Sommige fezelden de levend gheid van han gevoelens uit met een medelijdend als mocde gelaat. Lança den weg namen de mars-maschen ootmoediç hun hoed af en blevei een stand napeimcnd staan als onder ton plots?Ungen indruk. Onze gedaehten drene.n. Onze geest in die oogenblikk' n is rifk aan veropenbaringen voor ors die vreemd opvallen omdat wij er zoo wcinig aan gewoon zijn. Het maziek speelde de doodrnmo.rsch van Chopin ; uit de verte g( hoord is 't of er zielen klagelijk kreunen. Eenige kinderen die woelletendig stoeidea op den top der bruine dainen, sionden plotss-ling stil als gebeurdt iets ongewoons. Onver-roerbaar staarden zij van ait de hoogte, naïf nedrrig, op die verwonderlijke, onver-wachtsche versehijning. Zij droemden een ongenhlik, dachten na, mtar zagen er toch niet klaar in en hun levendige speellust verivierp den aardigen indruk, Zij speelden en sprongea weer in 't ronde &p den gslen top der dainen dat het stof aehter hen wegstoof. Och ja, zij stoeiden nog in de wijde, lue'ntlge hoogte van het leven, dààr waar zij niets meer hoord n dan afwisselende liedjes van vogelenzang ; waar ze niets zagen dan d<n open lach van de klmrige zon en de troène schoonheid van de natuur of het aanlokkeltjke verst hijnsel van denwinter in zijn vernieuwing van hetland-srhap, waar in zij hun lan""nderbroken spvel-lutten konden herntmen. Het leven voor hen was no y een lieve maogdelijkh' id, wanrin zij de vervullirg ionden van wat ze verzuchtten en voorzagen, Z i zuU.cn weleens afdalen en dan eerst begrijpen dat hun jeugd voorbij is en hH leven andere not a heeft r>p zijn toonladder. Dan zal 't luid jubelliedje uitsterven of wanklankerig gestoord worden door iets weemoediffer. Daa i zol d' SQeeltijd ait z n ca dikwijls de lust naar het *prL E-nige jarln daarna, op een roerend t < rpunt, in denspirgel van het zelf-inzicht, zullen z,:j hun zelven misschien niet meer herkennen De stoet wa* uit het onfl ; hij was als een eluchfist voor n« v-W>ijt pkkend feit om onze aan acht ■' w kk&i als ein hei'zame herinne-\ ring aan het mee$t ira.ische ocugenblik van het leven, het faatsie : de oie r ban g van het eindige in het onetadige» LODE D1RIK. Waarom Acn rika in borlog is Voonitter Wiïion î*t eene belancrijke ] redevoerir-sr nitsreaprok^j. waaruit wij het i vo'sraada kainp s-, Na eetooid te hp^baa dat do aaftvalkn | ▼an D,uitscb and Amer ka tôt den oorlog j gedwongen hebb n, zecde h$j : M; hadd-n geen "de t uitweg dan, voor | de verded g ng van de rechter van een vriie | volk en voor nze eer. nnar de wapers te grij- î P"n. De Du'tehe militaristen wil '-en ont ver- * pVchten de onzUdighei i te sch n ien. Zij zon- i den naar ans land eenUger van spioenen en samenzweerders en trarhtten ons volk om te koopen t--n hunne.n voordeele Tien ze b merk-ten dat hun doel zou mi'lukken trach'ten ze onlust'n 1ev~rw*kken en beproefdenzelfsonze landg^no^ten van h'wn n plirh' aftewenden. : Vele. hnnr.er agentsn hiïgsn af van ht tDuitsrh g'zan^sefvip in onze eigen- hoofdstad. Zij poogden ook onze nifverh id te vernielen en onzen handel te belemmêren Ze wilden Mexico tegen ons in oorlog brengen en Japan tegen ons tôt''en verbond uUlokken. Aile onrecht-streek*cke middeien wrr 'en t" baat g nomen en u if gevoerd onder de bevelen van 't minisfe-rie van bnitmlandsche zaken te New- York. Ze weigerden ons de vrifheid op zee en braehten hunne doodsbedreigingen ten mtvoer wnnn^er onzi dapperen het w agden de Enropfesehe kustcn t > naderen. lalnfke Amerikanen zijn hun slachtoffer aeworden. Mr-n vroeg zich met reden af of niet ergms in Amerika z If eene vijandige propaganda koar eenter hid. Welks mtie pin in dergelijke vor>rwaardrn we'g-ren =1e wapens op te nemen wettegen-sfaond". zelfs h>m zucht naarvre ie. Ded'n wij 't ni t, wij stelden ons vaandel bloot aan oneer en schan.de. GatLsch de wereld is in oorlog omdat deze verdrukkende mogendheid zijne macht op de wereld uitstrekte en wij leveren ollen den. grooten strijd die zal beslissen of de wereld onder dit fuk zal gebukt gaan of er zich zal van verlossen. Ees Rêt is #v«r de wêr«!d gespaniM Oostenriik is in hur-ne macht ; he heeft ge-har.'bld niet volg ris d n wil van zijne volke-ren, maar volgens de bevelen van Berlijn en dit van het beçin van den oorlog. Thans wil j het volk in Oostenrijk den vre.de, maar het L an hem niet bekomen z<*nder de toestemming van Berlijn. De zoooezegde middenrijken vormen nog I eene enkele nwgendhrid. Sertiië is in zijne. j macht zelfs in Hen t>et vo ir den aaçenblik de j handen vrij b.ad ; Bulgarie fier ft zijn wil aan den zijnen ondrrworpen; R \em»nie iso-nerwel-digd ; de Turhsche leg rs do- r Dui'sche offi-e'eri a bevolen strijden niet voor h'-n zrlf en de Duitsehe kruis^rs tp Conf ianVn^pel h'rinneren ie.deren oogenblik aan de Turksche reçeering, dat zij enkel kan bevei n ontvangen uit Berlijn. Een onmet Iv'k net is over de wereld gespan-nen, . Het ii thons dui 'elijk dat deze oorlog een strifd is voor de vrijhcid, de rechtmardig-heid en het rrcht aan de voikeren zich zelf te b'sturen, een oorloo die aan aile voikeren, zelfs ook aan het Duitsehe volk zijn eigen vrij-hed n zal wwrtyrgen. Wij van onzen kant hebbsn te kiezen ofwel voor de vrijheid van de voikeren te strijden of wel de voikeren nog la-g en tijd onder het Duitsehe juk te loten zuch<en^- Onzen keus is geàaan. Wee aan degene die zich op onzen weg plaat-sen, Voor het behoud der voikeren zij wij toi allet bereid. In Griekenland Kob^£ Abxwdêr lcgt à*a ««d af Athenen 15 Juni. — Koning ÀJexaader heeff io dtrooazaal in t geawoordish-id var z'jne miaister?, â< t hof ea de geesta-lijkhfid.Hïj richtte aarstouds tôt het volk ds vol-g^nd pro-lamatià : « Op den oogenblik dat mijn g ëerd'Y* vader rljne kroon aaa h?t Vad^rland tea effer bi dt ea narfj de zwara lastea van den trooa to >vertreu i t, drà^ik dea wensch ni* dat God s"jne wenschen vervuUeode Griek'-aiand bascherm ■ en oas toelet ' het vereenied ea sterk te maken. « Op den oqganbiik dat ik. in moeilijke omstaodigheden voor mijnen b-miaden vader, van h^m ^«schpidea word beb ik eak' ] to- troost d »t mij eene heiîfga tosk opg-ie!?d wordt. Ik zal uit al miine krachten deza taak pogen te vervutlen, Bteunende op de raedav orfeirg van het Gri k<ch« volk. Ik bea ovtrtuigd dat ik gehoorzamende aan dea wi? ?aa miia?n vader het olk door zijae onderwerpin"za\ mcdfwferkea oa» het nitdea m f ilijken toestaad t3 helpea waar-ia het zich bevindt. » De h!§?ns g«heyes Sa^amine 15 Juai — D^ar koain.e Kon-stantijn Griekealaad verlaten heeft p a su M. Jonaart maatregelea om de blocas te staken- Daza maatrege! zal de taak van M, Zaïmis ver^emakkelijken ^n eena «rroote ■^oidoe- ing tewei.' brengen in gernseb. tirie-ke»land,Ean schip H»f5t grann geladen is refds in Piréa asTigfikomoa. Het werd onCfiddelijk gelost. Allas do°t veronderslellen dat geea oalas-ten te vreezea zija. Nog da Qu tschi luchtraid op Londan H.f derr bi x9B^crked»a Loadea 14 Jani — Het is thaas mogelijk m^er bnzond^rh^d^a te geven over den luchtraid op Londan. 't Is ?n f?n v a de vollïrjkste wjjkea der Btad, nam 'ijk in peae sebool waar er een zçstigtai kinder' n gedood en gekwetst wer-dea, dat de schrikkelijkste tooneelen plaats grepan. Op hfit oogenblik van den aaaval waren mfeisj: s ea knecbtjea •perzsmeld in de ver-scbiilende verdi^pingen va n het geboaw : de oadstefi verblev, n op het bovenste verdie p, de kleine kind-ren vss» vijf tôt z«»vea jaar op h«t fff lijksvloers. De bom valt te midden h -t dak waar ^ii nm pnt mB"kt van 70 cm. middenlijn ; zij dringt in bet tweede vtrdiep waar twee kinderen gedood worden; in het volgend* verdiep worden nog eens twee œeisjes gedood en een dozijn andere g-'kwetst, ea eiadelîjk ortpioft de bom op bet s^l'-ikvleers t>; middep de kleine kinderen die allen vreeselijk verminkt of gedood worden. In een oogwenk wes ailes wat îicb ter plaafs bevond in een hoop beblcade painen berschapen waarinnog esa dertigte' .kleine kiaderdî:, de ^enen sonder leven, de aade-ren erastig gekwetst doorsen lagen te ker-m«n aa te roepea van pijn en schrik. Door ean baitengewooa toeval was de onderwi z'ras enkel lichtjss gekwetst Zij Shehield issre koelbloedigHeid, hielp de kia-deren ait de pu-'aea ea bracht hen in z ker-heid terwijt a'gentea ea aadere balp op-dapgdea.la eene ander schnol boorde de onder-wijïer'S de ontplf ffiog»«D der bomtnen pb het kanonvuar Om het ereruebt der knallea te dempen en de kinderen peen schrik aan te jajren. deed zij vaderlandscbe lieder^n z'rg=*n sao la- sr de anval daarde. R^ad df scbol^n Rr p n ba»-tvcrscbeuren-d tooneelen plitats. De onders verdrongea zich voor de poortea om aaar nieuwg over hnnn^ kleinen te vern^men. Mea kaa *5ch de wanboop di^r oncrelakk:een voorstellen to n zij banne kinderen dood of verminkt teragvoedea. In oene statie ward een treia gafr< ffen. Een wagron vatw - aur en met zeer rroote mosite koa raea de r."iz5(rer8 reddec. Eenige zijrs niettepeasfasnd aile pogiagen i«veod verbrand. In eea hooe geboaw werd en de twee hoofrste der vijf verdiepen volledig verbrijzrld en de anrb re zeer besebadigd. Toan *hu!p opda-gde telde men niet min dan 31 prekwetftan. De gro 4s>te on'plofflng bad piaat? in eene drakkerij. Een bonderdlal werklieden waren tegenwoordig. G^lakkiglijk werd er.kel het eerste verdiep volkomrin veraieid. Het tw^eda vaar bet maerandeel der werkii^den zich bevondea werd weiaig beschadigd. Dasr sijn weinig slacbtoff r?. In den osntrek der hospiialen haldea gansch dea dag droevige toonealea plaats. Gedarende gansch den namiddsg- sag men oageruste p?rsonen komen de lijken v?r-kennen, vele keerden wanhopig terug bij het zien van haane doode kiaderea, maa-nen of vroawea. H vige protestati-s braken los oader het volk, om r--dea dat de bevolkiag van de komst der • ii-gi r ■ ,-ritt « as «crwittigd g«-weest, slbofwel de: overheid het gevaar ke'de sedart 50 minuf^n. Eene meeting had plants ts Tower Hill. Men eiscbta da8r voorzr'-gsmaatr.-g-len evenfîs te Parijs "n ia Duîtscbland en "ane biofdi^ weerwraak op de Duitsehe -teden. ftO ilachtoffer» Londan 14 Jani — 10 gekwetsten zijn aan haane wonden b^zwekan zoodat het aantal dooden 107 bereikt. - Da ,;emeent 'raden der meest baproefde kwartieren hebben a»n het parlement ge-vr»agd in 't vervolg de bevolking te ver-wittieen.M. B^nar Law verklaarde dat de kwestie ter stuàie lag. Bij 6mm vijaiRKS V«rklari>*«fr v«r mi«istor Badeshvoff Zurich 13 Jani, — Koning Ferdinand en sijn e rste minister Radfssiavoff ?iin door Munich sjffr isd f p wec naar het Daitsch gri 0« λv .nîfcwsriier. Von.i«or zij naar R -rlijn. Rad^sl^vnff b'eft aan een correspondent van de •< Nieawe Vrije Pars van Weenen » verklaard : Ik ben ta*re«:'en over mijne reis aaar Berlijn. Aide b-daicrijVa kwegtiën, zelfs de«e van d«n vr^d". zijn basproken eewaest. Da laat*ta kwestie k<m n^aar opeelost worden wanneer d« vredesonderhandeline^n b'-emnen ?ijn. Bulgarie «al duidelijk zijne onrl^i?sdoeleinde" laten k^nnen. Wij b'boulfinMacedonie Daarbij eisohen wij Dobroedji van Roemenia. Oo Duitsehe verlm in April on Moi De Daitsche verlîezsn waren ia de maan-den April en Mei zeer aanzienlijk. Mea heeft daarvan reeds talrijke bewijzan ontvaasren. Da krijgsgevangenen brengen dagelijka bewifz n aan. Da middelmatiga tretalsterkte der Dnitsche kompaer irs was tijdens de laatste gevechten op omirent 90 maaaen geschat. Mijne kompatniie, zeerde een Beiersch gevangene, beeft den eersten dag van zijne aankomst in den sector verloren : 1 < fficier en 30 mannen, 's andereodaasrs 1 officier en 15 rnannen ten pevoltre der besebietirg. Eene groep eevangenen van het 8e regim. 5 D. I. peeft de volgende bijzonderhedea : la den mowea vaa dea aanval vaa 30 Mei, enkel ten g^olpe vaa de artillerievoorberei-diag had de 3e komp. 10 doodea, de 4e eea doode en 30 pekwetstan, d« 68 50 dooden en een onbepaald aaatcl gekwetsten, de 7e 30 doodea, eene andero 9 dooden en 40 gekwetsten.Ean gefreiter vaa de 12e komp. 152e reg. had op hem toea hij pevaagea genomen werd, volganden brief, tijdens de beschieting gesebreven : « 1 Juni. — Wanneer gij dezen brief in handen hebt zal ik niet meer in leven zijn. Wij moeten op 3 Jaai Wintenberg aaaval-len. Gij kant a geea gedacbt vormen van wat dit beteekent. Meermalen werd Winten-b rg door de Duitschr-rs aanpevallen en telkens tostte hetstroomen natteloos hloed. Ditmaa! is het wij die aancednid aiin om ons ia de armen des doods ta werpan .. » Het 184a regiment werd naar den Elzas gr«ond<!o in een volkomen staat van aitpat-titïg. Eea der bntailloas heeit ia ailes 80 Ecaiaea. De 92° en 77« reer v?n de 26a D. I. hebb°n den «ersiea dag 800 ea de" tweedea dae 693 ge*a> genea ia on?e handen ireiaten. Daarbij hebben zij op den zelfden tijd ia dooden engekweîsten meer daa 300 mannen ver-lorea.la het 212e reservereg. werd de 6e komp. aitgeroeiii. de 7 verloor 90 0l0 vaa zijn eff cti f. de îOa 50 0i0. Da 103e en 1061 reg. hebben 50 0,0 van haa effectief verlorea ea werden op 18 Mei achteruitgebracht. Van 20 April tôt 5 Mei verîoor ds 44e D.R. 4000 ma n waarvan 1.070 g?vaagenen. D# 2a D. I. werd bijzonder hard beproefd. De le en 2e grenadiers en het lia reserve-regiment die het samenstallen, wordea aaa-ziea a;s baitea strijd gesteld Gaaache bataillons werden in huaae schaiîplaatsen verpletterd. Aan raike verliazea onderworpea worden de Dnifsche regimenten spoedig aifgepat. Maar daar men den viiaad op het westelijk fmnt maar weinig tijd gegeven haeft om zich te herstellea, zio kaa bij maar moeilijk de leemten aaa* alien ea aan de troepen de noodige rast verleeaea. Ziehier hoe een s^ctiebevelhebber van bet le b8t. van 'f 368e, 4e komp., zioh beklqsgt : Nabij Corbeny in lijn sedert 17 Mei — Wij b ?<ïtten eea sector van 500 mot. Wij bezrttea dit front met 80 trewerea. Iader treweer moet das 6 met. v^rdedigea. Het volgend bevel komt toe : D« koaipagrie zal zes groepen afstaan elk met zijn hevelheb-ber, om looppraGhten te graven. Dit maakt 27 gewerea minder. Blij1 ea aog 53 geweren 't zij een man voor ieder 10 meters. DERDK JAARGANG « Nummer T6S «f- -:mm MA AND A G fg JCBIî 491?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes