Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

762 0
06 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 06 Oktober. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 02 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7h1dj59539/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nummer 537 Priis : Centiem TV • • 1 1 1 J /S . ONS VADERLAND v. kker-UK^ever &. TE»S»OiE-aiIIIYLE ' OiiSwiîiéï-kaïsaw, 62, OE PAMMS <Be!8ie> V«sf FmnSnik i 17. eu* lia Via, CALAlâ. OPSTEL i J BAECKELANDT, rue Mortet, 17, CALAIS. I RtCHT DOOR. VRIJ EN VRANK -*- -s ■*■ VOOR non .FM VOI \C FN I ANH I' -' ■ ', •*"■" • ":; '•*'"* ■' " ■y--^--^= - ■ ■■- ^-r-rT^—r—T======^. ABOilNERSENTEN a Belgï® Frankrijk EngeSand en Holland 1.5# fr. pec maaad 1.80 f i*. per maand 2 70 fr. per maand 4.60 fr per trimester 5.00 fr. per trimester 8.00 fr. per trim. I orlcg dset de natuu I ontwaken Voor r aar h et uiiwendige kan badriege | — op den akeiigen stond van het oorlog I gewtld kan men knielen en bidden, me [| ^ ., ter kerke schuiien en keersen brandt I en bidden ook — en toch on atholiek bli [ veri en in 't hert riog vijandig. Zonder niet | v.en i' vlaed op dien man, a!s het gevai [ voorbij isen datde ronkende ^ ood z»ij° ' dan zal hij *ijne zieleirikingen vergetei zi na rolle hernemen in den grooien Comi diedans, en genegen zijn omhet leed zijnc schaamte ter kerke te laten — Toch z bij niet ioociienen dat er een stond waswaa op in htm, hetkind der natuur, het mei schelijk uezen piotseliags ontwaakte « oat het, in eenen sprong, tôt aan Godzelt kon reiken, Zal hi] luisterennaardat wezei zoodiep, zoo eet.voudig, zoo goed, zc vrij, zoo machlig ? Ofzal hij wederom lui teren iîaar het on^e'end wezen, vaîsoh e bedor-er!, dat enkelde zaken van 't levé langst die latgsten kant en oppervlakk beaet } Dat Iaag wezen huilt mij in de redenen dit onbedacht opkomen van zijn godsdie sti» gevoel was enket te danken aan < vrees : Zoo is het uitvrees d:t de wild< den isfeeriicht aanbidden als godheidjma; al s ^'ij tôt ons zelven terugkomen, dan he der.ken •> e, hoe de wete-ischap zelve di< v/ef riioht kent en leidt, hoe ze in den oo log, hael juist, derichting der kogels b< stuurt — waar de simpelen Goàs vinge wi![> n foon'e-ft, daar toont zedenîituurkrac tsn in v erking'nâàr wet en regel. Laat dit eeas waar zi: ■, toeh is dat spr ken geheel onvolledig. Immers bij aldie on der d< ; invloed der ^ree*, onze natu zoo g makkelij tôt gods iienstigheid or v a kt, is het ge. is r iatomdaf ze îel e du. godsil enstig s ? 1s die goûdelooze wete sch ,i • 2I zek. r dat ze die natuur nie: ve krach;, iet nederslaat, met ze :e marieli door iv.ar zia^.cn en zeeveren? En als d na uur r chtover hetgevaar staat, slaat al .:at z ;gen niet in den ^'ind, om ha ei r :r,e s'em te volgen en naar den hemel b'.ikken ? Kanzemissen in die diepe, die alg meene natuurstrekkingen ? O zeker, c v i den misdoen met den weerlicht te aa bid i< n, uistgeîijk die weienschap misdo met de natuur, die stoffeltjk is, te vergo dtîijken ~ maar tusseften de wilden en < ontworden beschaafien, bltjftciie godvre i ride .laraing in de waarheid, toen hij d greot , dis vreez'elijke natuurkrachten s werktuigen begroet van eene goddelijl v.erking De ?>/eter,scisp zullen ve noch bekni bil^n zo der wijsheid noch loven zond maat. H ire werken van -oorspoed bswo iden-.n we, lare getuigen van v rni lii verïehrïkken ui s Hare ^aarheden aa veefden e, m :a andere waarheden he b ;n e ook, !ie e noch maken noch br ke- al. Velez&kep; kan ze uitleggen voc 1 aar. snaar nog meer audere verstaat niet. Zonder tespreken cv^rde voorgevoele: die ons bestormden li^t het nakend oc logsge veld, laat ons liever Inisteren op h spreken van on zen vlaamschen lar.dsma Och ar; e, kiaagthij, waaromtochkws de dood juist in onze riebting, losgestorn op ons rustig hoeksken van het onschuld Vlaandaren i Waarom k vam de verni lingskracht juist qp onze pachthoev* Waaro:R stond mijn zoon juist opdienoo lottige plaats, die doorbare jongen die ni mand ooit kwlad gedaan had ?— Mijn Gi mijn Qod, waarom f O 'fc wete zoo goed nog hoe die v« vloekte moofdschersen van ijzer en su losbonk isn op het wachthuneriken van d veldove ïte terwi*l hij aan talel zat — v. h<3n vie en ze op tafel daar hij zijn ha reikte naar zijnen dienstknecht— ailes d{ ailen stonden on der dezelfde vernielinj kracht, aller in 't zelfde bereik der dood het huizeken wierd vergruisd, de dienst knecht stortte zieliogend ten gronde, —de veldheer bleef zitten, ongek*etst, onge-kneusd Och zeg het mij, vaarom zoo? Ho< komtditzoo ? Wiens hand dekte den veldheer onder den bemelaar van verweer? Het hand van het blind lotgeval, zeg hem de welweter — maar dan, aotwoord de landsman, zegtmij hoe dat lotgeval hee ,wie het is, waar het woont, opdat ik ziJn( rekening moge efïenen. : Nergens woont het, het draagt geer naam Hos zoo ? Het is dan geen persoor noch zaak ? Het is dan n ets ? En hoe kar de niet wel iets maken ? Wie kan er gever wat hij niet bezit ? ^ Voorwaar daaronder ligt eriets gedoker dat boven mij is en mij dwingen kan. Daai boven moet er iets zijn, iemand die werker kan, die eenewille draagt, een wezen vri en machtig. Onder den drang van den oorlog ont-waaU diegodsdienstiçe natunr, die na tuurlijke overtuiging soms wat in slaai gewiegd door plichfig genot. Die landsman niet minder dan elken deen onder ons heeft zijn levensscheti hem eigen, hem daarom lief Langs der wegvan lijn leven liggen beminde graver en geern spreekt hij rond den heerd ove] die twee herten weJke o/er zijne kinder jaren gewaakt bebben. Zijn vader er grootvader, zijne moeder en grootmoe der, zijne kinderen en vrienden speler dan voor zijne oogen nat van traneo, er ieder dier wezens zegt hem dat het jais op zijne plaats lvefde. daar waar hethen noodige hulp verschaffen kon, van eeni{ kwaad kon vrijwaren. Hij is blijde nie altijdnitgewrocht te hebben wat hij ge vild had, en soms gedaan wat hij verwer peu wilde. Dan was hij in angst pn i zielebetrillirig gfiweest, maar telkens ge voelde hij dat hij door hoogere \rijheid door feller macht gelt idwas. Li f en lee< feesten en rouw-dagen, zegening en b( graving, vrede < n < orlog, duizende scha tels en de kefen zijns levens schij iei hem, in verstandige eenheid, een liefde plan te heeten. Dan ook, dan na den oorlog zal hi klaarder zien, bij een lient dat van bo ei straalt, bij f>en licht dat van uit de di^p ten der nature stralen zal — die tsvei lichten zullen hunne stralen samenstren gelen, even als ia den zomeravond di zonne nederzinkt en vert eelicht in di zeewateren wsarin ze slapen gaat, on eene nieuwe zon te doen dagen, harei we^rgalm en haar beeld. — Zij e ontwaakte natuur geeft dan aai Gods voorzienigheid de getuigenis wëde van eigene godsdienstigheid : de oorlo ont»aakt die natuur. TICABUSCA Een Zeppelin in gevaai op zee *orj« d h - irach ten hem te rvddt» Kopenbae^heri. 4 Oo*. — Vis^ch-ns Hie a Er'ij rg Kwamen iagen op ^5 mijlet! t o N -W >aD L st ees Zeppelin op de boorden der ze drij vçn. Hi; was omri gd van Duitsche (orpeJa? oo tdn en torp«.iôW -e-ders à-« hem tracbtt n t redden. ('t is de Zeppelin die ais beschaug ges-i d werd.) RUSSISCH FRONT De mtken nog vooruitganf Petrogfti 4 Oct. — De gevechten dure Yoort niMjChchoff Korinit a ea op deTsnis niowka. bombardeerden de oe .-ers van den Zc lotahpa. Io Dubroudja bom' arJeerden wij den Bu iga-nchfn lin» ervleugel nacij Ka-so'ça Wij tnaken vooiuitgaig in de ;treek Kissai Kabacire en Per eli. âbsnitecrt u op « ONS VÂDEBLftND feeringtricht en uitgabreid. De Russisehe zegepralen e de pers De « Times » — Het offfeieel beriebt ts Petrograd, dat ons zoo lang niets bijzonde mcldde, seiot thans dat twee otitmoeti ge plaats gehad hebben en *iat onze "rerbonden* t opnieuw vooruitgane; mieken in de streek ▼! t Br.ody. Dit beriohl is bijzonder aanmoedijjen j Die goede uitslag is het gevolg van de dru kin i die wii uitoî'ferien ®p de Sammî. Hi stevigei' de drukktng zsl wezen op het Wfst i li)k front, hoe fliuwer zn zal worden op h 1 Oostelljk front. Ailes hsngtaf >an de miel ! di« de *er-ondenen zullen hebben, om d drukking sterk en aanhoudend te maken. C kuonen'ij alleen als zij over rei aKangroeiet -santal striidc-Bden beschikken. Het eeûii 1 middel om den oorl g te Vcrkorten en de o offering in rnannen en geld ta sparen, ligt | eene steeds he viger drukking met aile midd< w aro»er ;»• i 1 beschikken, tôt op den dag d I heï mora>l aa den v j tnd volledig gezakt i De « Petit Parisien ». De caaviil der R >sseo, op Z-terdag laat: g"lijkt door ..ijne uiîgestrekîheii aan de groc ge echlen v^sarsan wij op bun tron: s«woi geworten zijE. Hij werd uitgevoerd op e front van 81 km. van af de-- i]>erwfg' Brod L-iœber* tôt aan. Brzezany. De rijan^isie lt weid erg ïaag-tast en onze vrienden nami 4000 tevaiigenep. De uitsl g :s zeer ^antnc S digend. Wie weet of Uet îege; van Lî'caitsk datsedart.la a-den st ijd rerîangr, ook ni i a werkiBg zal komen. —— Oa Bisschsp vati feim ; aan Bineraal-Oouveriitur vo» Sis$î$ t Op i5 Jani i916schreef Moaseigteur Ht len, tâsschop van Narncu, eeu brieiaan Gen raai GoaverijBur »on B sstng in amwoord y eau schrij ven van d» z >. exc llect e en waai dit heersehsp zich bsuep op het Haag c Verdrag tegsï de vaderia dsliefde der b J g sjUe priest> s en klo-o terliiîgen-, Is b^o témoin b -tat'gen, 00 H , dat U we Fxcel entie ziei. voikom reke ?caap geeft aa den r je^igsn verbitte ead 1 invloed die ci e da<;e j sihe c; n oud ngen v priesters, hunue {?e aog ettiDg, huare re o< difltrg, hunne ->er a afœiDg ep het Beî^isc j volk uilo îe.! n ! E vtr-r ier : « de d «sngm'ddelen schad rrîin aan de waa>di^heid d» eu prieslerlt<k< 3 sta'at, in de oogen van hei volk, omk»a. s,t "d zij wel setta-'e toebrs'Egen aau het gez; g v het dui «che 1 ger ïe!f. 3 Wii ondirliinen ook deze merkwaardi 3 woorden : H l Duit cbe getsg mat; niet v 1 g ten dat het cok plichten te *ervu len he 1 en wi| hebbeo 1 i-t initd'rrecht da; zi) z< o s te beroepen op hst Haag che V>. draj.! ^ Verdrag werd met aileeu opgemaak in het t P lang van den overweidiper ir ear coSinh y beiaog: van het bezeite land. Aan di baze f la id wjrdt door dit verarag e-rbied veri ke voor Wkt het edelste is ia de m^nsehetnke zi dî Itefie tôt het vader aad, en het v^-rf lic hst beiette leger aluste ve mijden w/t d aderlan-jsli fde zou kunaen smadej. En ^ t# onde trsan, «at dit betreft, pij j j ke ge«reid d n en d it is het wat «?ii met de gro^tst ; b < L. J L . . .. . < 1 i De Roemenen maken op ver- c aVi Kknrif or» TTAA^nîf/*<-»«/- n • v/ n 3Eiî*«mis« «• Ons center maakf. vo ruitgang ten Z. va: . Djbroudja. . Bukarest, 4<>ct. •—OffMsieçl. Op onzen litiker vleugel *erjverden wij de 2 la de «ttetk Tan Oberk^ Steegen m\ den stellingen van Ansavea, nainec 7 kanonnen, vijai.d af en nameirt omeieren en'iio man IOOO gsvangenen en een gtoaten voorraad [ ne;< gevaojjea. Taaschen F«g«r«s es S^jlusorpa ve sloegen ftlei is algemesH ' wij de Diitica-ÔostertrljkïChe traepen en na- „ , ^ I mer. 800 <je/togiî»en. , ^ t p ~ Daitschers aanschoti-, Wi» miêkeii 5 mit»ailletiz«n huit. weûhet_Ro m den se h ofife s:ef a's algemeen. j • Wij gioMii vufriit i» de bergsn tën W. ran ^ !ei„an ^ t ten N van Foharas waar Oit. la de Tlekte tt» -Jihul moesttu wij ons eea D iUscr Oostenrij sehc aan val af slagen lichtiei oatploèién ei Vèmielien de kooimij- werd; ( ttjr.siet op .de Wastergrens nabij de a nen van PetrosenT. Roo-ie,; lote î.offe siet tea N. van Petrosi y II ^ • fin non Ha; 7ir y De verbondencn gaan zegepralend vnftniit fin liât front van Mapefinni* ,n j - - - — T r I sa : ^ y. 1 ilfee v»rb»igaas voopaït su e- Salorika4 O.ct — 0:G« ;el. y. ' De Sar iiche, Fxansche ea Rassiscbe troe- et psn zeiteu hun ïegepralsndea j-ooruitgarg yooî i. . In den r;*cht van 5 tôt 4OCÎ. bereikten zij de Ijj Petalioo en de w.steihelhngen «an "den KaniaiicalaE. - De linfeervleugel bez;l Pesoaaru. In de v.41ei van dea Svrutna sloegen de En-jj gelschsn, te Yeatl jy, Bulgjisrsohe aanvalieii ® ci f. y- © s Ê8«Ig«P©M ïïft &s«®sa»sa sfioelat ia Saloïlika 4 Oot. — Officieei. 1^0 De Bulgare t- op de 1 K^makcalu verslsgcsn il- zijn Q ifioch^, r» i v-:rvolgen op dea heuvel i «oo op Z. d< tj 1 Tôssalino-Cer a Reka en Levareka aie n Wij o isc.hreden. Ba ' Wi kwamen op 500 m, te vZ. van Hana.x, an De F .nachin ijaop dezeifde hoogts. > r - | . . cr' •1•' ae ] ---TrT" ' ; ! E"1u tee"ge et te he benhee wei : v7 n SQ Bi"i -'o i> etent et stond fcotsdeE ■ .wats- sa b-p.sc '^este-ii- d 'te 1 j 'en taeitooder •••'» de D iitsctj et uî-.-t {r.c.ï-dg H _y • • fn m t de '.o- p us l d r--.e:: dat j curi •• en de gevos t. s va Excelj«vd- o ; r-'ssing -.u g* vèra der-3- , cta door t»me feeààidde'i s de :r" duit che «verhedf«fâen ra bu « -J oneereoh'vaardiîié nOuiîng, dst e f po i :ei£ van vertiraagzaambeid het lidf n der eerste ^ zoude Terzscht tn çû »îS esn b s" voor de doodelijke woï de,n .zeud^ zijn d^e het et invallend duttsete leger t.p9,;ieet. te _ î M Grâksth Kahinet gsrft zijn il j ontsiag it- ; Athenen 4 Oct, — He » opUUg van het n i . — A AAr A Art V£ê d ■%> i I « «e §1 fcîeegné «I© wlaclit Saloniks 4 Ojt. — Officieel. ">'ij zstten de achtervolging van den vijanc v ort. Wij overschreden den C rna en den Reki en v^isloegen dan vij ud op den berg Niija'. De ijand slucht ia wanorâe, t Wij bezatten destatie van Kanalini. • 230 -km. van h t Servisch grondgebied di< 7 gem enteû bovatten en -îene gre s hebbti van 45 km. weidan reeds herorerd. %g«$l*eheB ^Bl^aar • ehe t^ei ■. * &( Loaden 4 O^t — Officieel, Ds Bulga en i J s met dr'^e bataljons onz! niô'uwe stellingen aan op d a Struma, rnaar zi werde ugges;.= en. Een nze> bita jo s viel aan met de bajone en asm 40 gc/angsnen. ; UIT ITALIE Voo iiïig-aiir op fersohilleffid ; panteffl Rome 4 Oct. — Officieel. Wij sloegen met s.roote vailiezen voor der Vi and verse i lie de aan "a lien a f op de hoog ten en de heilingea in da valleiva 1T avignolo i Wij mieken vooruitgang nabij de engte vas i Bricoppiscoïo. ! In Atbanie hebben w j Santi-Q aarenta, Ar I gyro Cast o en Del fini bezet. De Grieken trekken acbteruit naar Janima Eâtie laatsta nocainn j Officieele medede«lin|ta ] Paiif#,*4 15 a. t Wij volledigden de verovering van de Duitsche lêopgraçhtsn tusschen i Morval en het bosch Si Pierre-1 aast. W>j namen 200 gsvangenen waaronder 10 officieren. De vijand bombardeert htvig in de stretkvan Bclloy-en-Santerre. 4 aie! , «3 « Geene belangrijhe gebeurlenissenam te stippen. ' Hevige kanonnaie rond Belloy en Asserviller». : Onze infanterie miek vooruitgang ten ooslen van Morvûl. In Elzas strijd met tranchéeartillerie op Bat en en Rtichackerkopf. I£«!>ge3i«*h !«?■&«■ rb«?rict»* Londen, 4 Oct., 10 u. 30 — Wij verdreven den vijand van Eaucourt l'Abbaye. Het dorp is volledig in onze macht. Za.er hwig bombardement ten Z. van den Ancre. Verders valt niets aan te stippen. Lmden, 4 Oct., 21 u. 40 —Artilhriebcdrijvisheid en zeer hevig bom-bardeniPMt tusschen Gueudecêurt en Eaucourt l'Abbaye. Wij sloegen op dit | puni een qranatenaanval af. I Hevig bombardement ten Z. van den steenweg Yperen-Meenen. v B«lgiscb Seiserfesrie t « 4 Le Havre, 4 Oct. —- Niets biizonders aan te stippen. .1 N«w York, 29 Sept. — In een artikel, geti-teli « de lai ite troef va Daitschland », zegt d.' « Ni-'w-YorkTribuûe # dat de Dui sche agents- voigens aile w arschimlx kh.eid, Eog ee< e uik-ïs e poging /ulieii tcsparipen om Anierika te befc gen als cneidsrecbter op te treden om een eitnde t* s ellen an den oe log. eie pog ug-om Diis.hlaad va-- de ©n er-mij îelijke neder sgte red en, zal zeker mi»-lakRenz-gt e « Trt un ». Een tus chenbsmst v-an Ameiika zcu erkel oordeelig zijn asn I u ■ ct lsnd en tn <ie hoof isteden de verbon-den? landen aa z ;a worieu als het bewijs dat d V reer igde S ater onder éea invlsed zijn ran Diitschland .De « Tribune » zsgt ciat de tus eherkoctist het einde van den oorlog niet z u t espeedigen, m^ar de Amcilsanen in een zon?er>infen taestai d zou brengen. Indien deze den Europeemchen toestand wiilen ken-, ner, dan hoe»en zij enkel dsn geestestoestand ' na te gaan bij de verbondenec Deae zijn over-' tuigd dat de nedeilaag van Duifsobland ehver-( : mijdeliis is, dat de maaht van Du tschland ► 1 reeds-ge^'n-k" is, datde vollsdige vcpletteri g ' niet \xr.meer af is en dat Duitsohland nog en-' ke1 kan geied worien door e n voorbarigtn ( , vrtde. i ) Da « Tribune » bes'uit : De A>nerikîcen mo tan hop n dat da Vonizitter zioh d»or den ^ Dui chen invloed niet zsl la en o e vinnen. ^ Em aanbod van bsmiideli g zou aan de z; ak [ van h t rscht g:en voordeel bi.brengen. De [ landen die Dditschlând besttijden willen tôt f het eiade gasn en wij zullen er niet in lukken i hen den striid te doen stskea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes