Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1117 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 20 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/np1wd3r80x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

i . v aï - _ . _ FEUS: 10 CEK-TIEHEN « 20 Af ril 19sS lli i M* il mu mi" , i»i ■ lin .m'rii- ' •*).-. - >->":> -- ' ' ^ T'' * ' L"lC-"v"'J ONS VADERLAND Hr ixn SfJl df .111? i & ?t "V ■ ■- ? --jh.x £ A. ^ J SfsSs? <m fcsh'é*' ; J. SXfcf«Ki:i.â?!9l -1 y, ma Mssrtîi, GIMIIS j>m©wfî»aw®ï«ebk i «sesaose fe.** .w**»|ert£îe£ 55.3s eas: ijtorts^-kosgstor. à s ®-. k>" •» s^o® ■>■• «» •>!-■!• s •« «fe»® *> e srmorîeé. 0«.s»,ir I ; llècht éo&r* wif . j #éër G -tc> •- • r„ -Ti—j. —, ,i»».J-,yj-jam.«-jiaaeaeMta3nwimffnaaaft«Otfi.«sw«tMs<i»>'»z»EfV'r^» mitw jwifAfc»u+-'■- ■ .SAlSTWSVUKKK»» H.i'-'Wfl V* JSKiiSi» Bas WORtï» «9 tH RUS aUfOTWM »« SAl-SiS* !/j6jfi5kl,s®sskl!k,r^|prï«ssï5?j V«èm>r s®£,»aï,fes 2>«r wçe* <■? flgg **; r'ïêrsp ps-;t''r&££k& **, •% -î•••» "■ ;«?>«— FRANS VAN GAUWELAERT I "met dezô nienwe Lentp is er, in df ■a;ien van zooveel Ylsëttifçbe jon ksaadhet froojt, ook weer nieuwt mcp geslopen. ■jioeder Cersuur too. t zich zoo ge ■jggbjk dit een hunner dierbaarsl» se fchen, dien om eene beter* Heritideciirig, om Viaamscbe ei Baaische rêgirnenten dus, verrait; JJijhet k'tiid nu tôt h eearraal bij zijî ■lm kunneu uoemen, nit t lange: In eene proofe -wiite piek in on: Kad moet getezen worden. ï|Het Vfààmsch-BeîgiscH verbond H zija landdag van 4 Maart, waar ■jverwij reeds de gelegenheid baddei ■ onze voidoening uit te drukken mffft dien eisch omlijnd op e.ei kjz die nocha'anduideiijkbeid noc] lœ kiem, ieîs te wenscherj oyeîliel ■In de e^ns zoozeer verdeelde ran ■en der fkrain'gânten komt iedere Kg rneer eenheid. Zoo groeit oo ■ideren deg onze rnecht die oc '■[ader tôt de vefwezéniijking onze lmenschtn zai breggrn. Kiets gf meens met df Duitscben mredge afkeuring van de akiiviste BiemetdeîJ vija d hfuler; mfearoc lieht voor de Vlamiogen, iuwiltigir San hun meest dringende eifc,h>;n Be betere 1< g r ind^eiifg ofimuidt ■i pvi vonr de toekomst, een Kore ftiissie die |at Vlaamsche vraavsiu ffiderzoeken zal, dcit zijn d« 1-uzf Baarovt r d« overgîoote meerderh, ■jerViamii gen het lhans eens is. ■ Fracs Van Cauweiaerf, de voo fctr van het Viaamsçb-Belgiec mftttond en de onbytwistbare leid< Km 'Aie loyale fl imioga'nten, hec ■Roor zijn bekw^am en stand asi beleid tijdens d^zs drie moeilij! Hren,waarin bij nitnmer Boigscl: BadedandsliefdeaanViaamscbr ove Blsigin bracht, nooh om^ekeerd, b* bre?en hoe z'4er bij het v r'rouw: ■verdient dat allen in hem stellèn. I Is het dan te verwonder- n d Boo eel flaminganten hoopvol na Bemopzien, heden dat zi> zich sle Bervoelen dan ooit, pu zich teve: Bichter bij de, verwezenlijiù g v, Bon eers^e wensc'nen -wari n '? I Iiiderdaad, h t. schijnt wel dat ■pegezagheb&erde krirgen, daar ] ■ de hooge heeren die rond de'groe Blafel zitton waar de lakens afgemet ■ en uitgedeeld worden, de Vlaamsc Bg^dachte aan invloed gewonii Ijlietft; riiet één meer, doch versch ■teie, sehijnen er de eischen c ■Vlarait gen gunsîig gezind. i Hst fsit van Frans Van Cauwelaei ■ rda naar de zetelpiaats van or Biregeering, vijn s ezoek aan het fro H rte ontvangst door z'jne Majesf ■IKoning Albert, krijgen i« de tegf Hnoordige omstandigbeden eene t ^■zoiidere beteekenis B Ware het slechts als antwoord ■ de lastétfkampagne die er sed ■eenigsntijd in deanti-vlaamsche p< ■ weer met meer woede tfgen v B''aawelaert werd gevoerd, dan ret fl ïûud»n wij aan dit bezoek een sy ■Lbollsche beteekenis kannen hechti i otaategenstrevers, nu zij ors I aanzien en in macht zien winn; B Men inderdaad gsen gehgenh I voorWj gaan om den leider en, : I de bewtging, verdaoht te mak B bernais akti.ist ta doodver^en, ■ mo eens te meer onza rechtmat Bischen voor iangen tijd op d«n ai ■'er; rond gedrongen te zien. Doch, die pers-vel itochi; is al ■ stelseimatig, hii is to goed en gel ■ llJdig gecombinetrd opdat wij t ■ onnûddf lijk zoude i vo.leïi van v> ■ bli uit gaat. I Daar htbt gij eerst de Ersatz ■ ■Miriganten; de m nschen waar i {|lôû voor den oorlog no »ir, in à i 1jâweging bad hooren spreien en i lu als flimifig mien t^gen ons uii I ^peelci worden; zoo'n echt onrb i produit, menschen die de flan ■ gaaten m^eten vervangen, on >* tpÉ-r-."*1* JlWrr ~v~r -• : deze zicb te go-^d achten voorzoo'f ■ vu il wèrk. ! ' In bezet B.dgie ksnt rnfl" allerle ersatz ariifeeitj); ersalz-kofïie, ersatz - zeep, «rfafo-leder en wat weet ik nos i al meer. Al.s er gaen koflie booslëi 3 meer zijn, kriigen de menscheu ge j brandi eikelèn <iie daar dienst voo i rrioeten dpen. 1 Zoo hebbt'n wij ^rso/z-flam'iogan f ten gekreg-éïi. Ais aMe ware Viamin 3 genheteenswaren overhun prog! mi dan krogen ws d ErsaU-flimixig rites , om twtedrs cht te ^oaien, om «e> - Viaamscbe hooîm scbool te Açtwer i pen te e'iscben cm onze téider , verdacbt, te paakes , om ovt ral eei i valsch uitzicht aan onze '.bèweging t i geven. M. Aug -ist Monet hesft in de « Tr - le^rasf» den aanyôl op Va . Gauwe a la^rt icgeluid, door de eisehen ve: . hf t Vlaamsc'o-Beîgisch verbond al s verkapt akli^bme te br udmerkeio r En heel n?ïvjf k..mt"d.-) «. Naiio. B Igs"» dan met de woorcien van die •; bio dbchi ij er a^ngedisgen ea vei ï! tel t zor:c!e biikken of blOzen : « d k he r Monet is etn. flamingant va g oude.n d »urn, voor d.-n uorlog b ; si u u r d s.; 1) i j de « NiVu'we Gazet » i '-"Aûtwcr'pe , en «ijn vt rsfandigrt œf i- dewerkîng aan de « ï degrasf a het k. scdert dtia j'aar zijn fg-m'g in ali n Viaamscbe miidens sKiCbts Vci .d meerderd ». Voor Uz ra an «Nation B !g j» e r- « XXe Siècle » kan dat aieuen, m-»f h wij die Guhtje Monet kennjn, wete r hoe h t. met zijn fl'raingantisme e ft met dat van de « -Nk-uwe Gazet » g ig s aan en de galegen is. ,e Nog lager en platter — elk vogelî: 18 zin- i zooèils het gebekt is — scheh r" Leonce Ducatiilon, nu reeds dage j acblet een inzijo»«Be!gisch dagblad !U te kensop Van Cauwelaert en op h Vlâam-oh-Beigiseh verbond. aS En al eve • n&ï f komt Léo Vé a' Goeshem, in « Ils-t Va'erlëbd », «i r" woorden aanhalan, naast ail rlei t 38 o-zer dien «ve.rgrijsd-:n kamper», d 3a reeds meer d m een fcwarl eeuw vo de Viaamscbe zaak gt sfreden heei in Leone® Ducatiilon, do vergrija kamp-r? 138 Ocb korn, een Ersatz-flami ga P en anders niet. Het heerschap dat rtroeg^r hf ?j,_ bnrg niijk LeouCe Ducatiilon hiet, iej. zich sedert die«i eene oud adeiiij afaornst ouîdektezoodat hij zijn nai in het aristokraîischer du Gastill ts vera derde, heeft aile parHjen { |Z® dierîd, aile huikj-s naar allen wi gehangèn. en allekazakskensgekeei 3 ' Zij did d n « vergrijsden k unpe kennen noe" en zoo'n avonlurier e 1J" i n kl-ko lie of een pennekagciit. CD Zoo g^at het voort in heel rt't Viaimscbe psrs die er sedert d oorlc g met feunst en vliéjiwerk w,= '' opgerîcht. alleen om d» Vlaamsc 1(js eischen te bekamp.m : «Hat Balgi-rn- dagola d ù< «'fet Vade iand», woi :.n die veldtocht'tfcg» n den Vlaa i ecb "iu ieid' r voortgez' t. :>n Zooaièg 'wô'oniijk wordtdi Erse ;ifj pers dan ook w -er door onze p tri ,00 tnnpers aangèinald als een b-v Bn hoe aile trouwe Vlaming^n zelf ^ en Gauwelaerten zijnepolitiek afseur ige «Nation B lg » oft.e viO' re «X-:h- voor. an, en d'an /erder «Métropol «Ecbo Belge», «Nouvelles en Bei te que», zijn het ro rend e«ns om loymteit van de- «vergrijs.ien k? net P » f>n van den px-'ios'f iopsu aa'r I der « Nienwe Gazet» t^gsn het a ; visme van Van Gauweiaert ui; fla- | spalen. vhïi '' Tôt zolfs die b s p. U lijke Vac jj2a Idhdscfoe Vlaamsche Bond, waar ,)ie iedereen weet hoe hij door enl ■jq. rijka franskiljoas werd gesticht )aS. h. t Vlaamsche organisme tegec lin- warken (alwaer een ersatz-bond, ; r4t als we reeds de ersatz-b\&(len er ersa^rflamidganten a?n hot w'er zages ), werd er bij te pas g braeb om Van Cauweliert, of ten min t zijn poliliek, te b la-ît r a en te be vuiien. ! En alweer, —'t is eeuwig lezelfu takjiek,— werden de besluiten va ; d-. zen ersatz-bond door heel de pers . kliek opgehemeld en uitgeb at. r Maar 200 gaat de vbeg, r niet op' i h-el dat ge 'oe is al te doprzichîi - opdat wij î.ic-t onf.oiddelijk zo -weten waar het naar too gaat. Va Gauweiaert nioot verdacbt gemaakî zij • g.-jzag Ei-.o à Oiiderm j d woide opdat, j u i s t !. u, dat de kaasea voo de Via "ûln'geft g >ed sebijn a \ staaî: het geschreeùw cli :r ersatz-Û *min gmteu de strin v n d - VI ïn.iï» *ea zo verdoo en en om zoo bu eis^Iu weer op de lange bran te gfchtii eî i Het is nie* noodig hier ons vei s trouwen in Fr ns Va t Gauwelaei uit te drukken. Zij die e m andéi . Vlaaàasçbe. p rs dan abelgi ch d,-£ - b!ab) of «Het Vais rland» iezjn, wt j ten hoe popni ir de Vlaamsche leidf s is; heden m te; dan ooit zijn ontvangst bij den Ko i g, w.. ci een eerste antwoonl aan ben di n hem als « a'*?ivist » zo idan wille ■- do dverwen. e Daarom hëerseht èr met < n « i uwe Lente* o.>k wee * ni -u-vc hop in de Vlaa-nsehe h .rten. e e i h d zou ailes beh dve etoaic' tig zijn, om r n nager t ? ze-/g» n, de; ^ hoop nogma^ils te bï=schamen. e n lia de Eussis- he evergavs De Turken te Bsku ïiï je Geneve, 17 Ap;';l/ ij Ea'n ofîicieel sùelbV-richi uit Kro sta melàt dat Bst.fum in de hand^n tl Turkau gevaîlea op 15 April. d, •t 0e T«rkscS-d«ilsch-s isg n a iss de Ewaite'^ee fn of Stockholm, 17 April. ie d© Rassische cpmmfssaris van br of tenlandsche zakea1 heéft naar de du i i i 8©k« eu otïomaânsoh » rego- ri • ga i v i gbnd sneib.'i'ioht tsezutià ■ ■■ : -•'5 Op 11 April haeft inen t« s ibaatr.f cea duitsch© oocerzeeër or.t-'ekt t nî zslf iertijd h^eit een toipedojager v de Middetfrijkan een Russîsch hando schip beschcten. !ei De vloot dv r Zwarte zee heeft de. v 811 strekte om.ijdigbeid behouden sert ke hel t ;ek8qen van den vred8. Zij v< m biijft aîtijd in de havens. On de Russisohe regeering zou d<v:e t r^- den nïet als vijandig be. eeren te ; i j sciiouwen var, eene regeering die d ■çj vreda onlangs teekende. De Commisiaris vaa bet Rassis ' volk vr.tagt daarom aaa de duitache seeripg, onnndd«)ijk het Duits' Turksch opperbevel van de Zwartè 2 fe vêrwittigen.'dat b iisîand geene a; en valleaf<5gen de o .-rlogs/'oot noch t?r i de handclsviuot zai verdragen. ha cb 15© dtiitschers ssi Fi -.laïîd 'dt éli Bîeaborg, 17 April. Na Hel si',., g fors génômen te bel»' ,tz~ gaan de duitsebers vooruit in de ri ot- ling va'"1 bet Oasten. 'i.js ^an ï.Je rofids wacht vcrlis.ef l?n' de ktîsî Ce» e>!' Vasa, 17 April. IIet. fslgeween hoofdkwaïtier m< «e dat sec baUlji n Abo bezette er. Ru • m- sche soïdaten krijrsg..va- g«o nain, der do roode waeht veslaat de kust k i- trekt haastig naar het binc>.nla»îd. t.e h.e-uslasd zôii mil! nrâs ,'.'n oatkeîsen Sine'.holm, 17 Ap-il-0,ïî m;n meldt uit Moskow dat de m t(! malistisehe regeerinfe zoefet eene !00- ning aaa te gaaa van drie milliard! d® waarborgd door de ijzorwsgeu. : as» Ollôu&sl lu ndilJltelcll b - § ' Fra schsri komen foc rmi UmiîhtûîcK ■y ô n Franscbe troepen koçiçn in groot ge il tal toe in Viaan.'ieren. ,Vv'e~ zagen ze ze eUWaeh-tig en moedign.aar cW-s^vccbts i'i lîjn ta : n Rtuaie kuni t beeft aan v> i- Engedsch^D fceelt é. hoop e» de^-tand .vastighvid t^rnggegevc i • ie. zîj^iooi' 8 verlore- i a tde i, maar don stri|dlus d e n a acht da -;n onophiiud. nd v; cbt; i u ih( cl: t vfcrzv n i)e ruiisel.çi"- — tal van krijpsgeyan gevangen bevessigen zûdks >—vreézei ■_ a tussçheDkOrtfst der Fr?a'»ch«n o] •f het.stfijftperk ,w«r hij zicb eàeeste v waaid ov-r de gtbe.:.rtenisseii. Us j za tr acht en ta weerste .n met al ue Itaci?. ' t'*n |'n hua'?6 ?-a- i) eid. W ij mos'tn, e ons a m yerwachtott dat <• s st-ri,: ^ rot:- :r 1 peren en le Baasée de grootste bevi heid «al'b r-.ikenien oat de ■.îjande S een gro 't ne I of d î g -bcelheid zijuS 0 reserveà zai aan bestedeo. n i Hat iJ. zeer oriwaarschip ■; k dat d i aaovalinn op de Somme aiet z^iienhci begi in -.i alvor aâ -:ie slag _ia Viaandc 8 ren geheel z;al uit£<îWoed ziio* P Ê»a oOge iblik werd getwijf dd dat d bedrij-i^bei i t. n L van Somme • d î- ter fil aaKgel^a'd et e vsraieuwïn vaa het offensif aà/.euidde maar di achij t s.lU er. èene «f^c.ssîPg der troc n c n vffor oorzaak ie b bben. F,'ne isaart gevonden bij eesi koa mandant van een-bafadoa die krijgsgf vange.B.oiaen wer i in rie sireek va Morviiî© bevat Ue aai;-.ii g vaa d doeîoa itsa van bet duitscvbe dft."-;tsi in Viaandertn. Bet cer.-a-.- <!oçl — h< ., aeoi; s b r-iite — was bet boseh ta d boog lrtkr. vaa Plocgsteert. Het tweed i don li. uvcl van R ..vei pies, op 2 ; n van 0 van Baillenl; à.M don Kem'me ' ber,.; en den Rooden berg: in 't kort t u | de fc.oouton die .oor h t p' in van L; Gr ' zebtbëckliggea en die m i. dsrr Kasse |b r^ en o Katteab 'rg de verded I • ingslijn uitmaakt van do Leie tôt c 'g z6^« A'der-» effiert' , en, ook geneig^ t« meded-elin^sn, iiebrtiea ve,z?kovd cl: de aan val i=i 't gnroiste geheim doc den keizev en >ijne raadgavers beraà 'i- siuagd werd. T< t vijf miùuten voor de n aan val wisten de officiel en nog ni jl- waar zi j hunfte maanen moostëa ieidi-en het orde v.erd gegeven vooruH i tel dringen met al de macht on d© groots ;r- sneibeid van te vorderen kost wat ko «n en lot. dea dçoi ie strlj ea. Is- o dikkelagen lijken door o ze waa nem rs opgemeikt aewijzen dat de v> ai- at d yokfeefii'ig kreeg voor wat d. :l t : t. ;jii tottfivdood bc.ll": ft. tria- Be Kelzsr p hcî >:n Amsterdam, 15 April. h ■ De « Lokai Ànzeiger » >- gt dat -c, keizer tegcnwoordîg ve s bij den aa val op Arm-n i -rs. ,ee r XR- i;e stag vasa Vlasssdsren a; ;rn eess iiieuwe l«lettr#lelîi«. sl|ss voor lïtiitschland Loaden, 17 April. Wij zijn er nog nïet in gelukt duitschers een oogenblik stilte op >en leggert, maar elken dag, i-.der uur v ch- me.rtrdevt or.zen weerstand. W'ij wet n door ges< hrtften en lae kp-artea van den vijaed dat het/iuits programma op geen, enktl pu .t we i er rti>t en dat de. vij^nd zij fie ;dao in du- a ziende va lien meer r.-serv t-,eeft nu-.eten gebruiken dan bij dat om plaaisniijke voprdeelea te b oal< De vijand heeft zij . rioel nïet knar ddt bereiki a'e.an fie Somme, de siag \ S3i- Vlaa; ieree. zai ciet bet r lukke i. Op eene àangete .e - kaart st en verni id «'.at d- 214 Itvr f ; eii- g c 10 April Remoael moest iun- i e. is hij al nnt er- r dan ve ieden V d.»g. De afstand in vog-evlucbt ■ [ ^ u /c»E^l sete;t .-an • - iv- ■ m - eo .s maar drie mijiea. Maar se» ert. u--zij ; uipiroep to.-grkomsjn die c afàiand eene nioedxjke to yerwezc.i xi we • znl en m al? en. 1,3e. De duitsche vérdezexj ?ijn iet : ge- fcend, maar toch komen eenige inl a tin-en daarover toe. De 7e afdaelis3| i d- 17e rrs' r.'eafdoeliflg worden op de i 10 April zoo zwaar beproefd gedurend èer aanval bij de Dammstrass(è dat zî o m< e elijk vooruit koadea gaan en n • roote veriiezon ondergaan te nebbe mj>-tr hun veiU-ekpunt moesten urug wiïleà; é kr ij g s ge va nge ri© van hst 57 rt s servere/nment verklàard© dat de i-■ ' !scp.f' macbien; > weren den 23 maai " : e h' ift van de kompagnie wegmaaidv * de gevangeâe was 43 jaar en kwani |at ! 500 mâkkers voor het mèereadeel buv ' d 35 ea tôt den landstorm behoor- i:«j De overiyé soïdaten der kompa .nié w< ren sîec' ts 18 tôt 19 jaar. n ? ? etVatifcaaii îoech^ et ge|aB f dsl t l'e hebben ©p aaadri«g« vmi Karel I j, Rome. 16 April. im « Osservatore Romano » schrijfc Eenige Italiaaasche en vreemde da; e bladea, g b aik makende vaa dè iate " a! ion ai© polemicken der laatste dage hebbea gemeénd te me gen veronde stodeâ dat dergolijka brievea ais de? 0 waarva" t'ge .woordig veil gfsproke f wcrdtin Fraï krijk ea feldeis, o< k c ^ Poulolijke ota van 1 o jgbt 1917 heï ben uitge.ioertt. Wij <ijn gemâchligd te bevesti'-e dat deze veiÔaderstelling, ge.en s oh du«v v n a • rondhaid bevat ea t'eèn mule vaifich is. e |||||^|||<|| X OF ZEE Weketijksch ovtfzichî '• der verltegf i- u 1". lit FraskriJU. f i d-3 Fransclie havens vaard n ,t iaatsttï w ek, 1.051 sebepea binnén 1 063 vertrokken. »rf Fra-neehe schepen g- «oiuken : bov • 1.600 ton, g. eu; onder de 1.800 te n een. 5t Gean een schip werd zonder geve n aangevallen; geen een vissoheiss'o :e wsrd g ;onke i. te ■L In Esigelaâd *" Gedurende de week kwamen 2.1 i* schepen ir. de Engelsche haveas • 2 456 verirokkea. Elf Engelsche handelschepen bov de 1 600 ton en vier daaronrier, also een visscbboo't werden tôt ziniien ; bracht. Tvvaalf sch-pen werden zonder gev j aangcrand. visscherssîoep loa^l op eene mijîi ea zm si s '-Sebastien, 17 April- — de \ o geh-rs oep «Nuestra senora de Gàrip; & is op eene mija geloopen op 9 adj o ft. Ir et van de ku st de bemanning, 12 matrozsn, v de gingen. tr- """ - d. Se Oôrieg ia de Kôloalën c li ^ fjiiitsctiîsâid zâl zijne laali :b; koîoaie verliezea' JjQ t 0î1 Londen, 17 April. •at: Da Eagelsohe troèpen trokken ■ 1 Aptii, in voile reectiseizoan, naar v t >ii: ' cpîand i o st Afrika. Twee lag [e a d-.»i. v an-g« usera al North^y, koméfide bu <et m.'srNy.ssij en dat van gen? rr - e > -var 'a, vertràkkfcade van de zee • • /an o te i zich v«r.-n igen om ^ 1) •t.! sch rs teu "n- d» r r»vier Uno aaa te 110 i n 1 dt laatste Duits-che kan p'ligt r îidjlen verre in't !ând. îij u n 5 April was h t leeerva: Nôr! re uis te Mabua op 45 mitjlen tedi z. ;.■ r_ . ; n Mégalo en zond z'.jiie troepea icb- de rivier riettegenstaande de hç j en strooming. 0-2 Lelcrwsl h dz Kamers Lotfdaa, 16 April. Het .artikel 4 goeft aan bet goaverne-3 me t het r. cht om rechtbanken voor s çàtsïagin'iefl.-op t©_ri«ht©^, ea d -. m|ii-j tiauei' op te roipejn. v. !< sprekers heb-a ben die macht to oahepe;kt?,geoordeel i 3 ea wildea de bestaa"de bùrgerlijke •- ree'albankea behouden. De afwezigbev s an aile b^paliog aan-'* ga lerland he ft op.-d< tiw de ler-sche kwestie Vuor r en d?g g<-r. « pan • De '1 fçi ering. wer fe b t>> >b i.«i door st '• e<îwarj. Gairsoa en m. Derlin, nationale * «ifgova «rdigde vae b dirtist. Zij vroegea q den minfster ei'ndetijk esr s islaar en " duidèiijk te zes/^en wat hij van zin was l" te dôen in lerland. Sir George Càve gàf de v--r'ekerirg dat" de'tribuaà'leh voor ontrla^ingen in lerland zou e s simeogestéld worden volgens de voorst ld> gen ^an «"e plaat-"* selijke overhedea.Hij z g-ie ook "at bet a gou Ornement zou voorb aan de îeden rt'ae. den Earedienst te c ts'a ,en. <?q wer:died-.în-miaisîers en : ae Hease-Ewle )•-5r* De -werkliedea-minis rs werden In ^ geh9or o tvauge > door Lioyd George. »' de lersche kwestie en de Ho me-Raie :e werden er besprokea. m a gelooft dat deze mi isters fèl ® îoa son aarg drongèn h-bben opdat het " .pou -■■■v)-- m mt eenrt' z-ifstandigf- regeering zou to«-si.ian aan i rland àlVoreus dea verplicïrteaden dieest in te voeren. g«. Èifisc- e lekwelslen Amsterdam, 17 api'-. — < <: " tele-crvaaf * verne mt dat de Duitschers met ;s tin st sprekeb over de vele gekwe.tstee die- q v ie a ideren toekomea of tr detM tsekkea. De s-teden Kort.ijk, Brugg.es g nt. ie ' Lokeron en a ders n>i d re st den wer en i den in militaire hospitalen herschapen. Op hst front zijn de genornsn rnaat en ceg.den ontoereikend en de dieni var in,' het Rooddvruis i>; niot in staat haai werk te verricht' n. îg Talrijke gekwe tsten stervferi in d< ep autos, in'de rijtuigen ea ook op d; Bood-k.rui's Ircinen. Ç^ernias's aftreden wordt ;11 bsh'eurd en Berne, 17 April De Duitsche bladen bet rurer^ h:t àf ^ treden van g'raaf c«cr. in. Kan met daarait besluiten dat Czernin mede ' werkt ai*5t b>irlijn om Ctemeacea.n ti , doen afireden ■ ug Naar mate de v-rldslag' op h^- Wester iront vorderde-wilde men îo Bcrîi]n ni de polltiekë middcns vaii i1 ra^krijk eci in«n verwïjdftre^t dinde vredesbesprç llî kit g^n kô£î verrnoeiUjken. Maar t pla: is verkeerJ uiîgevaU- n, ou die den pu is- gedolven heeft, -• ici er zclf.in. ■n» —-m ' —V r"mm« "'r1 "■«■•nifuji*111 — .en er- RÔEMEKlii Ouikshîasd zou 10 milliard vragesi aan EcejKenie a Baa', 17 April. — De Duits ;hers hel viz bea eene o.-.riogsschatting v ia 10 mi iiards geëischt van Ro. 01. nie. Deze voorwaarde werd maar aang gekondig i j f dagen na bet te kenen va nen vrede. het rs; %f zi I ui-scl s vlieg wlgea vat; au'iHen nilet mzzr bsschi'ele ;s' ' Parij'b, 17 Ap il. — ïa den rachfc vi uit- 15 tôt 16 Ap< i wrd a vier vlie ;tùig< ! door crue vlî«-geri -rs n-eer;'"ha«Id. 165 ' Twee aftdere werden vferniesid dea i, y ea 14 gedur ndt> iitchtgevechlen. vlgè «boaasurî « Qm ¥«d«rî®n4 »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes