Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1447 0
05 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 05 Januari. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/804xg9fx36/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONS VADERLAND OrakfcM--Ui*e<mr : &> Tltmi-ttUYLE HaînlMi'kaiMii, 8£| DE CHKE (ici|i«) Wtttsf Frantefiifc « If, ma a» Via. MUUI 0P8ÏE1 i J. ËMCREUNST, r«m Norici, 17. CM.JUS. 8EGMT DOOR, VBij EM *?RANK ♦ •*• -®- ■#• VOOR GOD EN VOLK EN LAND I I ABOKSiSSBENTOI Êsl®2® Frankrijli Enueiand «n Hollanflf I.SG f. p«p wuraimÉ MM) h, ptr itiansd 8.70 Ir. ptr maand I 4-00 Ir ss««® «PfSBtikif 5.08 Ir. 8?<iê«aai*»" 8.00 fr» pur trim. U.tn seiirlifî m: 1M, mis ' *ttUn?t Ss als, ?&••!. Usait C\>îs a% bll a! smï« | tromyaaiitBua. Zijn wij, Vlaamschgezinden, tegen de Walen ? Dit verwijtwerd ons dik*ijls riaar'thoofd geslingero; die verdenkwg vooral gafaan-ieiding tôt veel wantrouwen. Al wie aan Vlaamsche Bsweging doet zou de Walen vijandig zijn ; wat den Vlaamsohgezinden wordt tosgegeven zou de Walen nadeel be-rokkenen. Het zou dus in't belang zijn der Walen de Vlaamsche beweging tegen te •^■erken, als zijnde gericht tegen hen — en als dusdanig ook tegem net nationaal belang van Belgie, Is dat waar ? Is de Vlaamsche Beweging bedoeld aïs eene beweging tegen de Walen? En is ze zoo niet bedoeld, is ze toch met feitelijk in hun nadeel ? De Viaamsche Beweging stelt zich ten doel het Vlaamsche Volk Vlaamsch te hou-tien, het vlaamscher te maken. Zi] wil ons volk ontwikkelen volgens fcijn eigen Vlaam-schen aard en bijgevolg in er. door zijn eigen vlaamîcne taal. Die eigen aard is de eenige echtegrond-slag voor degrootaeid van een volk ; ons volk kan niet groot ziin dan zoo het vrij mag opgroeien volgens zijn e igen aard ; en kon het anders, * ij zotUen het niet wdlen, om^at God ons volfc. Vlaamsch sc;iipp en niet anders. En zoo wij het willen blijven, wie heeft er het recht ons zulsste bele ten? Da eigene taal is het onmisbare middel, als natuurlijke draagster der eigen geciachte om een volk tôt zijn volledige ontwik keling X'i brengen. Aile volks-verdrukkers zochten hun slaehtofler te verbasteren om het klein te Krijgen en om daartoe te geraken verban-den en verdrukken zij zijn taal. Wij willen dus vrij ons volk zijn voile vlaarm'che beschavingzien bereiken. Daar-voor vcchten wij, vroeger en nu. Wat i3 er hierin dat tegen 't belang van de Walen gaat? Wij willen zelt vlaamsch bij 'en en geenszins de Walen dwingen vlaamsch te worcien. Wij dulden geen juk op onze schouders, doch willen er oo'sgeen leggen op iemandanders. Wij willen aleen rneester zijn in onze Vlaamsche gouwen, ♦ ioch laten de Walen vrij begaan bij hen ; dat z^j bij hen doen wat zij willen, als ze ons maar gerust laten bii os. Wij svii.len geen « société pour la vulgarisation de la langue néerlandaise en pays wallon» stichten,doch milieu van soortgel jke bsmoeingtn ook met il ons eigene stretk. In B lgie willen ij f>eensziris alleen fcfâas zijn, doch eischen op gebjken vcet te staan m-.t onze Waalsche landgenooien. Wat lift hierin tegen het Waalsche belang ? Dat de W-ilen zich vrij ontwikkelen en voor hun waalsche bevolkmg ailes tôt stand brengen *at hun volksgezindheid hun in-geeft, dat zij hun volk ook zoeken groot te m iken op aile gebied, — de Vlaamschge-iiinden zullen hun met beide handen toejui-chen.Dat de Walen in de a!gemeene lands-belangen hun woord spreken gelijk wij, in alUbroederlijkheid, zonder iets tegen ons ta willen gelijk ok «?ij tegen hen niets' willen, ons vrii latend bij ons en toegevend dat de Vlamingen zélf over de belangen van 't vlaamscoe volk besiisaen, gelijk ook *nj hen vrij laten bij hen, en aan hen de rege-ling vande waalscheaangelegenheden over-iaten — en van tweedracht zal er geen spra ke meer zijn. Vlaamsche Beweging is dus geenszins tegen de Walen gericht noc i hen nadeelig. Hoe k«mt het dan dat er zoovele Walen tegen ons zijn } Meestal uit vooroordesl en onweten lheid : zij konnen onze beweging ï:iet ; zij staan somî verstomd wanneer men hun onze bedoeiingen uiilegt. Nog nooit heb ik aan 'n verstandigen en goedgemeen-denWaal de VI. B. uiteengedaan of hij stemde er mee in. En daarom is het plicht - 'n na ionale plicht - voor ons, Vlamin^en, aan da Walen onze beweging uit re leggen, -metzeer veel verdraagzaamheid, ioeg> vendheii en geduld. - Maar daarorn oofe is het plicht - na'ionale piicht - voor e Walen, zonder vooringenomendheiden opern- ; stige wijze, de VI. B. te bestudeeren Ook de Vlamingen moeten trachten beter het [Waalsch karakter te begrijpen, wantl't is t noodig voor 't nationaal belang dat wij mal- ! kander verstaan. s Onwetendheid dus : toch zijn er ook nu ; en dan Walen die onze beweging begrijpen ■ en er toch tegen zijn, of die erzouden tegen ziin zelfs indien zij ze begrepen. Dat zijn | diegenen die het mecsterschap wilien heb- j ben o h r Viaanderen, zij zelt of ten minste i hunne « culsure française » of « latine ». 't ] Zijn heerscnzuchtigen of dolzinnig-verliefde ; j droomers. Daar zijn wij tegen, ja, tegen | die. Niet tegen de Walen in 't algemeen, | ] maar toch tegen die Walen die bij ons wil- \ \ len meester zijn. Zoo ook zijn wij niet tegen | de Franschen. verre van daar, zoolang zij | , ons met vree laten ; maar waar zij willen \ baas spelen in 'c Vlaamsche land, daar zijn t , vsij tegen hen, en leelijk, vroeger, nu DOg, \ en ook na den ooriog. Daar mag rekening | van gehouden worden. Om diezelfde re-den zijn wij ook tegen den Duitsch. Zeer juist schreef HENRI DAVIGNON t in « No'.re Belgique » van 25 No « Comment le Belge verrait-il une source d'ini-, mitié ou de conflit dans un attachement parallèle ? Bien au contraire, de fortes amours régionales sont un lieu de plus ' entre les hommes associés dans une même destinée. C ;s amours peuvent en-■ genûrer des rivalités ou des concurren-i ces pacifiques. Elles i/aboutisse^t à des j tendacces séparatistes ou oppressives ! que par l'artifice d^s théoriciens ou des hffibitieux Sevls l'appétit de conquête et ^ le goût de la domination créant ues or- | gueils de race et ues querelles de lan- ï ' gues » f Eu Vlaamsche Beweging is bijgevolg , ook geensziDB tegen 't Belgisch belang. s Juister dan Henri Davignon het zegt in j datzelfde artikel, kan net niet : « Notre dévouement unanime à la Patrie dans lequel nous avons mis la raison de tous ' nos sacrifices, est alimenté différemment ; selon l'idéal de nos âmes et selon la tradition de nos cc*urs. L'une et l'autre sont liés à l'histoire s même de notre vie et nous na pourri ms pasen détourner l'élanquinous porteàtout subordonneraujourd'huià la libération de la Patrie. Nous nous émerveillons au con-1 traire à constater combien notreidéal re-1 ligieux,combien notre tradition régionale 1 secondent noire dévouement absolu a la ; cause de la Nation. i Soyons donc justement fiers... de nos i attaches wallonnes ou flamandes à travers lesquelles la patrie sourit avec so * • expression la plus familièreet la plus tou-1 chante... L'expression de la patrie nulle part n'est plus féconde, plus vraie, que | lorsqu'elle jaillit du terroir natal. » « Nous savons bien, Wallons, s schrijft 1 F. Rousseaux in « Notre Belgique » van ! t 24 Nov. « que plus nous serons Wallons, ! i plus nous serons Balges » -- Zoo ook zeg-> gen wij : hoe vlaamscher, hoe vlaamsch-! gezinder de Vlamingen, hoe beter Belgen. Hoe veel verstandi^er is het woord van 'n brancardier dan dit andere van een « gevierden a redenaar : « les différences de races doivent commencer à se foudre dans l'unité plus haute de la race nationale » 1 Neen wij zijn i iet tegen de Walen ; • zelfs dié Walen, die — bewust of onbe-wust — over Viaanderen den scepter • ïouden «illen voeren, zijn onze ergsté vijanden niet. Waar wij het vooral tegen hebben, 't zijn de verbasterde Vlamingen ; die hun vlaamsch-zijn verloochenen en zich zelf, en bun volk nu ê, zoeken te verfranschen Dat zijn ooze voornaamste ; tegenstanders En ongelukMgiijkgenoeg, ! die zijn nog al te talrijk. Er zij a er die I daar geen fcchuld aan bebben : zij wer- i den zoo opgevoed van kindsbeen af. î Anderen werden het wetens en willens [ ( op lataren leeftijd : dat zijn plichtverge- \ j tenen die hunne verplichtingen tegen- \ over hun volk verwaarloozen. Ziet rond \ \ • u, jongens, en stelt u de vraag : indien \ j àl dkgenen die va^i Vlaamschen oor- ; : sprong zijn Vlaamsch waren geblaven, I j door en door, hoe veel verder zou ons . ! volk sta*n ! Is 't niet droevig ? Die verfranschte Vlamingen vooral zijn j j teg> n ons, omdat zij te zeer voelen dat { j zij verbasterden zijn en daarom heel hun ! vol* zouden ^ilien verbasteren om dat t verwijt niet te hooren. Zij zijn tegen ons, \ < omd t zij verlangen meester te zijn en i , aan aile Vlamingen hùnne zienswijze j . 'ouden willen opleggen : met d>* zegeder j ; Vlaamsch© ging immers zal hun rtjk s uit ïijn. Fij d^ Walen hooren ze niet | | thuis ; en Viaanderer, zal ze uitspu» en. I " | Dié zullen verliszfeii bij de zege der \ ' Vlaamsche Baweging. — En 't is wel j | verdiend. — Niet echter de Walen, noch , t I België. Integ'endeel. \ > 1 LIM1URGER. ' ï De ooriog in Egypte i'iraàstinje ioe»t»nd dfer S'Uirik«in t« M*£>di • «t Cairo, 2 Jan. — De toestai d der Turlen, die lu M<îdlc8 belegerd worden, is zeer ernstig daar de tro^pen vaa den E-cir versterkia^en ontvangen hebben en ten ge-olge van de Engelsche overwin-nlcg op het front van Sinai. De Enjelschen zijn thans meester van gansch het schiereiland van Sinai, van de golf va u Akaba tôt Bafba. Engelsche vliegeDiers overvliegen voortdurend de ljzerweglijn van Hedjaz, die op 60 kllom. vaa Akaba gel* gen is. Zij m ken aldusde betfekkinçen omaogplijk tU3schen de omsin^elde Turksche troe-pen van Mendine en de stad Damas. Volgens een Araabscb bericht, uifgegeven door de regf erin». van dsi Caeneff In zijn dagblad. hebben de Araabsche -»liegers — 't is de eerste maal dat men daarvan hoort spreken — deze lijn vernietigd op eene lengte van 30 km. zoodat aile be rekUngen tusschen Med ne en Syrie afgebroten zijn. Men verwacht den val van Medine. Een e^knÉr b mbardsert Z ebptigge Lo den, ) Jan. — Volgens een bericht asn de « Nieuwa Roïterdsmsche Couraot » schijni het dat Zîieb iiiç^e gisterea nïmiidag uit zee gtfbotnoardeerd weid. Een ùevigs kiaon iade dia utt dez^ fiehting kwam, werd ta Vlissingen genoord tusschen 14 ec 15 u. InGriekenland 900 offleierea e» soldatoE) ver-oej'/î'K het l«i|ger waia Jl. Saloni^a, 2 Jan. — 84 Grieksche officieren, waaronder de zeeisapitein Constantja tanelopoulos vergezeld van 800 onderofficleren matroien, soldâtes en gendarmeo die er in gelukt ïijn Athenen te verlaten zijn te Salonika aangekomen. Wwike bxirhlen «S«s K®»i«sg' T Men weet nog niât welk Oiithaal de nota d r verbondenen in Griekenland zal genieten. Daar jîeen 1 ij-istip vcor de sauveerdiu^ «esteld werd, zal de korsicg den uitstel te bate atmen om zijn vo rzorgen te cemen. Het vervoer van troepen in den Peloporèse wordt msar zeer ouvoldoetde uitgevoeid. Een | zeer kleiu aantal officieren en soldaten door-| trekken de lacdsngie van Corlc hie en daarbij ! trekken de offieiexer, in burgers verileed, nog teiug naar Griekeidand. Wat de verplaatsieg van miteriaal en muci-tiëa aangaat, d^armee is het nog slechter g;steld. Nu en dan ziet men eenige oude kanonnen voorbijtrekken. Oûgetwijfelcl wacht de koning erkel de gelegenheid om zij a masker af te werpen. Reeds 9.000.000 Grieken t «A» «an M. W«-Dize)«8 SaloEika, 1 Jan. — Baiten de Grieksche ko;o"Biéa un Fratk ijk, Tutis, Marokko, Engeiand, Egypte, Adea, Melbourne, Natal, Ams'ika eu R .s:sni zijn cok de Grietsche sicde-i vau Maceaoi ie ea de'>ilancie:' Creta, Chic, Sim >s, Sjra Mascos, Andros, M >y ène, Saotonn, Lemr os Imbros, P»asa en Teaedos de be*'eg»t!g -an M. V*ni;e!os toegetteden. In 't algemaen hebben aldus 7 millioen Grieken de regsetiag van M. Veciseios erkend. Wat de twee miliioen inwoners van oud i Gmkeaîand betreft, df ze zijn aan een acht ; schrikbesvin'i onder worper, het is h an on- $ mogeîijk een gedacht uit te drukkeu, maar het > gTooiste gedeelte heeft zich Inde laatsîe kie ' zic'g voor M. Venize'osjverklaard. Mer, mag du? z ggen dat gansch Grieken- ' land, ter ui zoedertng van eene klai< e groap | DuitschgeTindan, aan M. Verizelos getrouw \ blijft. Fraukrijb «pfe«nnit «ie re$eeri»s vsèïs Al. W«fei*,eSoe Parijs, 3 Jsn. — De regeerirg der Fransche republiek heeft M. Robert de Billy gezant benoemd bij de nationale Grieksche regeering. De Ko»ti**er vR*»a^i raad wour«l<eer te ani ««mordes* Athenen, 3 Jan. — De Koning raadpleegde ^ af. onde lijk de hoofden der paitiien en de ! gewezen voorzitters der ministsrraden betrek- 1 kelijk het antwoord, te gevî-n aan de vssrbon- | detïen. Oalcsie'@ leeitbe® i© Salonika, 3 Jan. — « La Liberté # van Salo nika seiot dat ti Athenen onluaten losgebroken ziin *oor de bakkerijen. Drie 'îetooirers werden gedood. - e z^^-d^-K des» Kottingt Salonika. 3 Jan. — De K.0.0suis van Gviekeï'-land bij de lu'ksche en de B lsfische rpg^eripg stuurdcr. hun oatslag aan de Koninklijke regeering.! RUSSISGH j FRONT i ; Hu98«a ci» bieden jke!aelBtîfjeKa meéerai«»d Petrograd, ) Jan. — Westelijk f ont, — Wij ' îcboten drie vliegtuigen neder. la de streek van Katoumba sloegen wij aan-I malien af en herbeïetten eene reeksloopgraven. | Ten O. *an Sspjarjy wierpen de Roemenen I den vijand scitemit, maar moesten vervolgecs - hunne eerste stelli g n herbezetten. Ten Z.-W, an Foojay sîoegen wij een • aanvai af en ve?overden de darpen Gouliar ka, K o*et ou, M kt er en tamea 215 gevangenen en vijf kationnen. § | Dobroedja. — In de streek van M'cin sloegen wij een aanval af en dwongen den vijard tôt wijken. ? Caucasie. — Teu W. van Kalkita veroverden wij s.erks Turksche stellingen. 'i^e IHuit«efeers s«i»e*t de vefi'o «es'ÏEfig; %a>» M'aei» ©s?; «fijila ; Geneve, 3 Jan. — Da Duitsche dagladen seinen in Dobroedja de varoving ?an Macin en Jijila. De ooriog in Azie !• Londîn, 3 Jan. — Niettegenstaaride een pl«ssenden regen maken wij, op den rechter oe er vaa den Tigsr, vooruitgang ten 0. en ten N.-O van Kut el-Ainara. § w as m % v te m as «nrx« wt h AANSTONDS «evraafd ter drukkerij « ONS VA-DERLAND » A. TEMPERE, 17, rae de Vie, Calais. \ Goed loon en stendvastlg «erk. | De drukker zal zich gelasten met hst noodige j Terbllifbewijs. Rond tien ooriog ! Berli|m Si^efi aEijne nota ge* ituu d om M. VI/sis an» vo as»«it se»î*5 : Londen, 2 Januari. — Volgens verklaringen aan de « United Press # verbergt het Duitsch gezant-sebap niet meer, dat de Duitsche regeering enkel hare nota gestuurd heeft, toen zij vernomen had dat M Wilsoneene nota betrekkelijk den vrede zou nemeu. Het doel was aan de wereld te doen gelooven dathuene nota door président, Wilson ondersteund was. U# voséixa&fterisis ati j§t feog; darigf, « De Daily Mail » — Men seint uit Christiania dat, volgens verklaring van de kapiteins die in de Noorweegschehavens aangekomen zijn, de voe-| dingscrisis erger is dan zij ooit te roren geweest j is. I Wannter de schepen der onzljdigen te j Stettin en te Lubeck aan^wamen, stormden man-nenen vrouwen naar de kaaien om eten te vragta. Dd rijke lieden trachten vo^dsel van de matroeen afteaoopen. Over eenige dagen werd te Stettln ' een stoomschlp door de menigte, die het »cbip tracbtte te plunderen, aange*ailen. Men moest de de troepen ter huJp roepen. SU âardapp<>lea ir*sciito«&wordt as® s* «S. Copenhaghe, 2 Jan. — Van heden af wordt het aardappalenrantsoenln gansch N icrd-Duitschland gebraahi ftordt op 3[4 pond per persoon. De misdiidlifef»! werdea itae* ' lijfd. Louden, 2 Jjn. — Volgens de correspondent, van de Times te Amsterdan, worden de misdadl-gers in Dui'schland tea'getalle van 50.000 onder de wapens geroepen. iU«js»îs!ei&a« soidaaé bij oat-^<bda»o«8.De « Telegraaf » beschrijft hoe een Russische soldaat, die voor de twtede maal ontvluchtte, op het oogenblik van de bevrijding ocgelukklg aan zijn einde kwam. Een eerste maal was hij een Russisch kampont-snapt, maar hij keqde den we^ niet en werd iu de Kempen ge»angen penomen. Een tweede ontvluch-ting was hem coodiottig. Hij ontmoette een groep Belgiscbe burgers en voegde zich bij hen om de grenzen over te très ken. 'Met aile voorzichtigheld mo^elijk werd het overschrijdtn van den elekfrl-seben draad beproefd. Da 20 Belgen waren reeds verlost maar de Rus werd door den draad Retrof-fen en zija lichaam in een oogenbk verkoold. De Belgische veou v sprong den [Rus ter hulp en voor men haar kon voorkomen was zij met het geëiectriseerd lijk in aacral ing gekomen en op hare beurt gedood. Es )h«t beds-eigirs^? Geneve. 2 Jan. — Sprekende over den toestand «aarin Zwitserlaud sich bevindt, ten gevolge vaa de krijisbswerkingen, schrijft de «Gazette van Keulen » dat de Z^itsersche bondstaat er groot belang bij heeft zoo spoedig mogeîijk den vrede te sien sluiten, want het is op den oogenblik on-| mogeîij te voorzlen welk het lut zal worden van de deine staten, die tôt nu toe onzljdig gebleven zijn. Be Klarissen van Nieupoort Aan E. H. C. Versehaeve Zij zoni^en huu heili« e gezangen, op een L-ebei fiinen toon, ééitonig zangeiig, psflai I na psalm, eu wfchttea een pooze aan het Gloria Patri dat de Abdis alléén voorzong met | lager stem en ai de zusterkens met licht gebo-gen hoofd, iu gelij^e buigiDg,btluisterden,om allen daarns, in>oor, hoog trillend het Sicut Era; te a tw ordeu. Zij zaten daarop het dood-stille kcor van den vîoeg opkriekeiïden morgen, op rij als onveroerbaar-rustige beelden met wstte kappevi in het o b^paalde g-schîmer vaa een'laag 01 udeuâ lichtje. Een vliegsken hoorde men rocken op zijn road«ken, een blaadjen frommi lend cmbladerer.., en de aatieke kio'ska schommelde haar eeuwig onverander-s lijken tiktak troo3tend heen en weer en ram- i melde nu en dan overhaast ratelend de uren # * » Dôrdejaargang - Nr 614 Prîjs i ^5 Cantîem^ii Vrijdag: 5 Januari 1Ô17.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes