Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

905 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 24 Maart. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 27 februari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8k74t6g829/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vi«rd« 1027 —« arawte-^-fcaafc-* a a. >*mrrf-i.^q.)a:-^•^«eanft-wgwrs»'«s» JW; *v^rra;.tsrtmtj«-r^n- FriJ* : S ce&il&smis aawt ;.^o-1r^-w»r^«K3acs^«^mgaBagCTCK' •rr^rnn-utitvaiu^ma^MU» Zon:- i£. 24 H «art Ifeife * ONS VADERLAND STiSHTEES : 1. iasckelandi ea à. Tstapis Be^giseli dâgîi.lâd v#rscmji) entto op ;M d€> d&gm aer w§§& épsÊsl ta Behser : i. E^ECKELAtf&f 57, rua Martct, Cft &IS ABOfinfR&I^.W'S'KlK f 0*ef" NiaiaB §àeàgr*s *.'*a ftrattSKrtjâ; S«ÏÏ& &Kg«£ttU£!&5!toJi£auBe£ &3$ ÏPes- triBSoesÉ»^ « SiftO » &S£ s- »(&<a© Mes a «k 0»« ^awSes^U^sj-iS .s» 4*2» pm* JMfcwrtet, Ci-saS.îsSs 5S%f%' Retiht déor, vrlj CSS WTM& <$& t#§r èôd'&si wlli « Ik^cI j ^a£sa5ic?^ôss*cKxsAstjs * ^ _ ■-. --f Vta£S3ii.46Ti»JS®TtaliliilSaiie^»4îâÙW@ Y» 3r.&!)dK*«tf-3 Rr/fl -MORT3PT "9'? 5tFf RUE OMAWÏ3t.l.y 'ff'S ©«*§•».£<>># ÇOà^ ^WA-T» '--,®Hû "W^ôfiK $?t~f"><3''&l% &**&%£■ StfKtt /tsàî«K5MEWTffl/« OStSH&W dttWT ISiNSWC V'. ^ ^^«-sap.^ -si KJS *<* W4JÎ.-).WS » 5 ^JiSSiSS AAW©«V«AAtài5 JE* SAUWKl v <&£ »ï*&m&6Ça %ATS9 .MM M «Tarai -E^S. ADR28 iîSZONOâN TT£ WORffEM DEWALEN EN DE COMMISSIE Dd heer Colleyeliet in « 1 Opinion Wallonne » van 7 Maart, eenige be-schouwingen verschijnen betrekke-lijk 't voorstel van een commissie tôt instudeering der taalkwestie. Deze commissie wordt in demeeste dagbladartikelen de benaming ver-leend van « Vlaamsche commissie » of commissie voor 't bestudeeren der « vlaamsche za&k ». Tegen deze veïmeendeeertzijdighdd — die nooit in de bedoeUng der -Vla-mingen gelegen heeft — werpi de heer Colleye op, dat «de broederlijke.diiur zatne verstandhouding tusschen beide volkeren moet voortspiuiten uit een onpartijdig onderzoek der vlaamsche en waaische vrag-en door degezagheb-beade vertegenwoordigers der twee bewagingen. » Onze Waaische strijdgenooten mo-gen gernst wezen, dat de Vlamingen van dit standpuntni t zullenafwijkftn. De commissie zal ofwel niet tôt stand komen, ofwel aan beide de vlaamsche en waaische beweginger, een behoor-ïijke, in haren schoot overweger^ie ver tegen woordiging toekennen. Wat de haar toe te vertrouwen çen-ding betreft, in de eigenlijke be-woordingen der « 0. W. » kunnen wij die omschrijven als «de oplossing der belgische M'aag door de regelirg der overeen te brèngen vorderingen oj zt r twee volkeren ». Wij willen echter, ganscb bewust tan 't gewicht der tijden en overtuigd dat onze Waaische vrienden dezen eisch zullen steuaen, dat deze commissie zonder uiU'tel aan 't werk-gezet worde. De on sîandigheden waarin Belgie verkeert schreeuwen luid om eene onmiddelijke, doortastende oplossing van 't nationaal vraagsluk. Bovendien zal 't ofl'icieel karakter dezer Commissie de hierboven ver-melde grondvoorwaarden belrtkkelijk sam»-nsl»llirig en opdracht gfëerbit-digd, een bewijs leveren, heugelijke tijding in de geschiedenis v?.r onzen taalstrijd. dat de volkswil van Vlasn-deren en Wallonie, vereenigd ditmaal Aan onze lezers, Toen we eenige maandin ge-lepen de ruirnte van ons biad hebben vergroot, vuezen oce er op hoe om redenendie iedereen kent - al>e bladen geven ze ~ de be-driifkostea geiurig stegen. Te gelijk begonnen we cok een in-, schrijmngslijSt totsteun ran ons blad. Maar onze oproep kwam op een tijd datmen van aile kan-ten uw steun vroeg voor andere leer verdienstelijke Vlaamsche werken, waaronder uitbHnkt de Kermnschrijvingvan S.K. V.H. Ons ideaal getrouw, goed te doen om 't goed", trokkèn we ons een oogenblik terug' aldus blijk ge-vend van de echlsle zelfverloo-chening voor Vlaanderen. Nu echter wilU h we ons ont-werp doorzetten. Meteigen ?ntd-delên hebben yvÛdocrgeverkt, ons. streven voor 'tverwezenlijken van 't vol m \uiver prpgram der Dlaamsche Be - eging namsleeds toe, Recht door, met Vlaamsche opreehtheid {egderixvew, al wcgoed en nuitig-en noodig meenden te %tggen tôt ons volk, Bewust van Deze noodige aanteekeningen ge-maakt wil'en wij nu onze lezers ver-gasten op een degelijk uittreksel uit dit artikel. «Heden schijnt hetwel dat deVlaam-sche zaak gehoord is. De gezaghebbende organert der Vlaamsche btweging, als Vrij Belgie, Ons Vaderland, Ons Vlaanderon, De Stem uit Belgie, hebben ons het loya-iistisch standpunt van bet Vlaamsche volk doen kennen, dat ons volkomen verzoend heeft met het zoogezegde « flamicgantische » verzuchtingen die wij zeer slechî kenden, ^.oorden oor-Iog. Wij hadden ons, ten dien tijde; gewicbtige taLiische a f rgissingen te verwijtèn endikwijls ontbrak bet onze wederzijdsche politisa aan lenigheid, onze politiekers asn bandigheid, was onze pers heerschïu htîg en onbehen-dig.Heden zija de Walen bereid de Vlaanderen toe te sïsan, httgerie in 't Vlaamsch programi- a, vereerJgbaar is met den eerbied der fransche be-schaving - an Waiipnië, met de vrij-waring der bîjïonder belargen van het voortaan vrij Wallonië iii een oi«-afhaiikeiijk Belgie. Dci eenige poiitiek op dit oogenblik te vo 1 g en, aoo w e l c o o r de. VI ami o g e a als door de Waleri, zou dus hierin be-sîaan, den grondsSàg tôt deze overeen-komst te legjen in den schoot eener gelijiielij'k. vluam&che en waaische commisse .» D'Zj prachtigs volzinnen spreken voor zich ze-f en elk commentaar zou er den sterkenden indruk van beder-ven.Hoe gx-oeien Walen en Vlamingen, nuzîj eikanders idealen ieeren ben-nen en waardeeren, van dag tôt dag nad er toi eîkaar. Drze broederlijkheid, die aile mis-verstand overwint, zal eerstdaags dt onwrikbare rois wordtn, waarop een beter, schooner en rechïvaardiger Belgie kan gebouwd. Hoerah voô.r de Walen ! ZANBER. de groole veranlwoordelijkheid die rust op elk'em dis -au een woord spreekt dat moet gehoord worden in't openbaar, hebben vue nooit geschruomd dat itoord te spreken, hoe'^aar het ooksoms klonk en hoe\eer het sorns al te schroomvalligen te s oui, scheen. We ddën \xjn de zielsvertol-king onfér Yzerjongèns. Ons blad was h un bla d. Ons blad is uM blad jongcr.s. Ons werk is niet voltooid en gansch cw.\. Hrsven gaat naar grooter volmaking non. Dal kunnen ''e niet alleen. We mo-genons niet verkeugenin bedehte of onbedékte hulp van grooten< {ooals anderen dat moçen. We bestatigen dat en beuaren ons vrij spreken daarover tôt later, als we {eagen zullen Haar vol. wenii ve,rbergen moet en. We bestatigen dat wi als ons.Ulmm-}sche beweging z*lf, geiconnen ijn en groéim uit eigen kracht. Daar gaan v e fier op. Dia fier-h"id is ook de uwe lezers Wan> 't is uw iverk die groeikraeht. Gaat nu dr boom, die sierker steeds en breeder ziin takhei spreidt over Vlaamsche Kerels, stilaan moeten verdorren bij ge-brek aan meerder steun ? Dat ma g, dal kan en dat \al met. Daarom hernemen rve heden on zen oproep tôt steun. We riehten hem lot allen die het goed meenen pic t ons kalho-liek-Dlaamsch volk. We mee'hen dat van den ka.nl van Vlaamsche mhiïsters, van Vlaamsche volksvertegen^ioor-digérs] van Vlaamsche priesters en aatmoezeniers, van -gegoede Vlamingen, van allen dté iets kunnen we recht hebben op den \elfden steun als voaarmede die Vlamingen bladen in 't fransch verschi nend fal we^ het nog zoo goed) zoo mild bejegenâ hebben en r.og bejegenen. Vlamingen, kaiholieken, :[oo velcn ivjcer vallen als offers.Zonder pers komen die offers niet toi kun recht. Zonder eigen pen worden die heldenoffers sckan-dig ioo ige "w gen en wordt ver-i'iagd altivd maar verder 't ver-krirgen van ons broederdeel in 't cB"lgisch ' uishouden. On? stnnme klinkt alleen voor Vlaanderep, voor christet.katho-liek. A ici voor ons. - Aile bijdragen hoe gering boh worden in dank ohtvangèn en in 0. V. beiend gemaabt. Hollaod m de iofadgendûtci; SE BS^DCE?300TEÊi ZULLEN SHSSCmO VE3PLSCHT ZUH CE KGLLABDSCHE SCHEPEH OP TE EISCHEN Alhoewel M. Loudon, Nederïand'i Minlsier van Bi&nenlandsche Zaken, ix princifp de voorwaardeYj'der « Entente ) heeft aang&EOEien, heeft hfj aan dez< toestemmiîig zekere voorbehouden ge maakt, h«=t débat bîijft dus opan. Iadidiee h^t Kabiîiet van Den Haag dat'zieh ziénlijk wil verzekeren tegei de opmerkingeu van Duitschiand, i, zijae inzichten vyihardt zullen de bond genooten verplieht ziju de HollandscL schepen op te eischen. Nieuwe aaadtâidlagen tôt Oea Haag Londen, 21 Maart. — Het « Rente; Agentschap » is ingelicht dat heden na middag, de regeering nog geen enke^ antw'oord vanwege de liollancische re-geering ontvangen had. B'jgevolg, eerier ieuwe aanduidiag is naîir 6ea Haag gezoaden, indien de re-ge.- ring de voorwaarden niet aanveerdt, de bondgenooten onmiddelijk tôt op-eisëhen der schepen zullen overgaan. De l&ede vasi M. Laudôa Minister van Buifsnlassdsch® • 2s.lL€sa Am t r :sm, 21 Maart. — In zijne re-devo i! w-slke M Loudon i» de General Stàten (Hollatidsche Kamers) ge-hom n heeft', heeft hij eerst <ie vraag besproken welke Holland gericht haà aan de verboxjdea regeeringen, van heir 100.000 ton graan vooraf te zenclen oj de 400.000 in behandelicg Hij verklaar dat de verbonden regeeriugen zich bi dat voorstel a nsloten, op voorwaardei dat zij ormiddelijk over een decl de: tonnernaat mcchten beschikken. M- Loudon gaat voort : lo vooruitzieht der sameckomst de vertegenwoordigers der verboiiflenej welke op 18 Maart le Loti den moest ge houT«n -worden, heb ik gevraagd ge ■weest de besi:ssin_g der Nederlandsch regeering voor dien datum te doe kenneri. Bezorgd zijnde voor de bevooj radiDg der natie, was de regeering o ' het punt het voorleooig akkoord aan J nemen, wanneer eensklaps de verbon-denen eisch le dat bedoelde tonnenmaat ook in de gevaarlijke plaatsen zou va-r.tn.Holland had reeds lang, en uit prin-ciep, eene voorwaarde gesteld om zijne vaartuigen uit de gevaarlijke plaatsen te houden, voorwaarde door de ge-allieerden bjjgetreden. M. Loudon verklaart vervolgens dat de HoiLindsche regeerïDg den goeden grondsiag der vragen der bondgenooten nietkaii erkeDiièn en dat de regeeriag ernstige opmerkingen te maken had. Hij heeft èen vast antv/oord tôt later uitgesteld. M. Loudon gaat voort met te zeggen dit hij aan de Duijsche regeering ge-viaagd had, dat deze in di 100,000 ton graan kon voor^ièr, in geval den over-zesschpn invoer a-fgesneden werd ten gsvolgen eener weigering aan de bondgenooten.Duitschiand deze verbintenis niet î;unnende verzek* ren, ?iet de Holland-jche regeering zich verplieht de voorwaarden voor de îevering der 100.000 ton te a;àîsvcérden. Hij stelt nochtans aan zijne aanvéerdig de.v'olgende voorwaarden : 1° Holland zal mo'gen rekenen op de, verdeelifg zijncr tonmaat en deiuiste aitvoering der bevoorracM? g in het akkoord van Londen vôorz5?a ; 2° De noodige kolen tôt het vervoer der koopv/areo aan de bevoorrrding bc-stemd vaq Holland. Voor de schepen welke den dienst der bevoorrading'înoeter. doen, moeten de bondgenooten verzekeren ; a) Dat de sch; p."n geene troepen of oerlogsniateriapl zallen vervoeren ; h) Dat zif niet bewaoend zullen wor-den ; c) Dat de bem-mning volgens hunne keus zullen vrij zijn te varen, ja of ueen ; d) Dat de schppen, die zoudën kua-uen veviield wordes, na den oorlog-onmidtlellijk zullen vervangen worden. De regeering hecft'zich verplieht ge-voeld zot} verte gaan, vocr onze belaa-gen en die onzer feoîoniëfl. Verder moet ' of kan onze regeering rdet gaan. Na d- ze rèdevoering, vraagt de Voor-zitter der Kamers, om allé re^etwisten j op te sehorsehen, tôt na de antwoorden d< r verbonden moge'ndheden. De ondervra .-.ingon op M. Loudon's redevoeiing zij'.i ook tôt iaieren datum ; uitgesteld. ! 1 {tftgtèl tôt hef semen d*r HoMsisdsslie schcpss? Méw-York, 21 Maart. — M en meldt ' dat er door de Amerikaansehe regeering 1 een kort uitstel verleend s?, tôt het ' nehienderHollandsche schepen în zijne " havens yerblijvende. '0e opeisphing is oiive; ânijdelijk eu sss'^eriâ New-York, 21 Maart, — IL't kort uït- ■ st.d dOor de Amerikaansehe regeering • op hetdaatste uur aan Holland verleent, ■ is «eenszins een teeken van aarzeling of aehteruitwijken dej; Amerikaansehe regeering, het is' maar alleen een'_ blijk van genegenheid jegens eeoe onzijdige mbgendheid aan dewelke mers gevraagd heeft een officieel antwoord af te wach-tan.,Wat er ook van weze, de. opeisching der Hollandsche schepen, iriternât.io-naal gewettigd, bîijft zeker en nakend, welke ook de ge'volgen zouden kunnen wezen. Heu heeft ia Î5eu Haag geess twijfel Den Ilaag,21 Maart. — M n verneemt uit Den Haag, dat, de voorwaarden door M. Loudon, aan de bondgenooten vqor-, gelegd, door deze niet zullen aar>geno-t men worden. Uitgehpmeû wat betreft : het bewapenen der schepen, OMer dit ' punt is me h in Den Haag ook nog niet zeker. |- 0e setilkkingen r' fan Cttitscl I?ad Londen, 21 Maart. — Volgens de: - briefwisselaar van de « Morning Po t * e te Rotterdam, gelcoft meu in de wel n increlichte Dut<sche kringen, in Hol f- land, dat Duitschiand in geen enke p peval den oo'riosr aan Holland xal ver ;e klaren- Duitschiand zou onverschiiligC.1 | WÂÂR WE KO ZUH GEKOMEKi ■v E-e krijgst^ssîafiS in het begia va® 1918 (.Vervolg) Op 1 Aprii waren er nog drie leger-afdeelirigen en half aan de monden van den Donau; nu ziju er enkei maar twee meer. Daar de sektor voor den wa-penstilstand ûoor Russen gehouden werd, was het onnoodig er veel volk te laten. Het is dus vooral voor wat de Duit-schers betreft dat er trot-pen van het Russisch front kunnen„ weggetrokken worden. In Februari 1916 telde men in het Oosten 78 duitsene legerafdeeîii.gen. Dit c; jfer klom in den loop van den herfst tôt 91; maar in 't begin van 1918 waren er maar 74 meer. Tusschen Zwitserlar.d en de Noord-z»e waren er in Febiuari 131 legeraf-oeelicgeu-in Joli 155 (tijdecs de ge-vechten in de Vlaanderen). Gedurende den herfst vermindert het getal merke-lîjk dan klimr het terug om op 1 Jan. het getal van 168 te bereiken. Gedurende dit tijdperk zijn de dùit--che l?geiafdee)ÎBgen, verleden jaar ten g> tille van 210 gekloniineh tôt 241. De Oostenrsj er3, van Pinsk tôt den Donau varen vertegenwoordigd door # legerafdeelingen in Februari 1917. De vermindering-is bïj-na- regelmatig ge weest'f 41 afd. in Juni, 80 în Octobër 34 in Januari1918. Het ItàliaâEsch front heeft toegero-men van 13 legerafdeelingen; voh Hoet-zendorf heeft niets veranderd aa;i het geheel van zijne eenheden -79 afcl.) Duitschiand zal over ten hoogsten 25 tôt 30 legerafdeelingen beschikkea. Daarom zal het op onze vuurlijn de meerderh dd in getal mansehappen niet bereiken. IV. | Hoe is het op de frontan van Mace-j donie en Asie ? | Tusschen de Adriatische en de Egeï-! sche zee bestaat er een buiteng -wone ! mengeling. 3<ond Valona bevindt^zich het Italiaansch expeditiekorps van Albanie ; dan, -van de vailei van Skumbî tôt de golf van Orfano spreidt zich het Oostelijk leger uit, onder bevelhebber-fchap van generaa! Guillaumat. Ilet bestaat ait : het fransch leger (generaal Henrys), het engclsch legei (generaal Milae), het Servisch Ieger(prinsAlexan-der), het grieksch leger (g'eneraal Ziin-brakakis(, italiaansche troepen (gene-raai Mombsl®, russen (jeneraal Arta-manoff) (deze hebben ook den strijd opgegevm en zijn oorzaak van onrust), Albaneizen (Essad Pacha). Lanps den kant van den vijahd. zelf-de versehnidénheid : in Albanie bevin-den zich O jstenrijkers door Albaneezen gestcund; rond de meren een groep sa-n engesteld uit Duitschers, Bolgaren en O isteBrljkers. Niet lang geled«n maakten er ook Turken deel van. Het overige der vuurlijnen is gehouden <•- -«raei-rf te»:--'. hlijven a an gaan de de beslissingen die Holland zal semen in zijn huidihe on-derhaadelsngexîr met de mogendheden der Eutente. f * > De Ëoemeensche wapeesli!- slaad véfleîigd "Een duit,4ch bericht meldt dat de wa-penstilstand met Roemenie die cp 14 Maart ten einde liep tôt 22 Maait ver-lengd is. De miskricck .tôestaird Jnssy, 20 Maart. Ten gevolge der komst van M. M. r-Sthiloman, gewezen duitschgeziacie mi-nister te Burarest, heeft generaal Avère sco zijn ontslag ingediend. De toestand islsuitengcY/oon verv/ard gezien'de oatredderieg der partîjen eii de moeilijkheden van het huidige uur In deze omstandiyheden zou het kun-nen geb uren, dat den Koiung, gezier de volksgeziridheid waarvah genersa' Averesco het voorwerp is, hein zal vra | gen f*an het bewind te blijven. M. Takes Jonesko, gatt naar het Oos ten vertrekken. door Germano-Buigaarscbe troepen, bevolen door generaal von Schoiz. In t geheel van Valona tôt hf-t meer Tahuros zijn er drie duitsohe legerafdeelingen, 2 Oostenrijksche ejû 12 Bul-gaarsehe.V. In Azie is de toestai d van 't Turksch legei zoo ellendig- fiât men geneigd is om te lachsn wajipitr men de vredes-voorwaarden verneemt die de Sultan a_n de Russen wil ordeggen. De toestand van het lijk is zoo slech^ gestelo dat zijne soldaten onmogelijk een offeiiSief zouden kunnen iiernen. VI. Het is dus vooral op.het Westerfront dat men zich aan krijgs vérrichtingen mag verwachten.Tot hiertoe kwamen er nooit Austro-Hongaren, maar weïiicht zullen zij er nu komen. Langs onzen kant zien w® revens het fransch, het Engelsdh en het Belgisch leger, de Amerikaansehe troepen (generaal Pershing) en de Portugeesciie (generaal Tamagnini). Men moet zich m -ts bijzonders inbee'den voor wat de bulp de Vereenigde Staten betreft, die geheel zeker ouuitputbaar zijndn mat-nec, maar het gebrek aan schepen maakt het gebruikervan zeer moeilijk, De legerafdeelingen die ons van daar toekomen, elk 27,500 man sterk, bezit-ten i>og geen genoegzaand krijgskundig onderricht. Er moeten manitien gevormd worden volgens de begînseïen vàn den hedendaagschen oorlog. Dit werk zal lange weken, maanden duren. Wat meer is, .;it onderricht zal aan de Amerikaansehe troepen de « va-ring niet geven diealb ehlljk op te doen Is in de loopgraven. Een Amerjkaansch batailloii kan niet opwegen tegen een Fransch,''Engelsch of Belgisch die se-dert drie iaar den oorlog voert. Het is daarom eene dwaling te g looven dat het leger van. geaeraal Pershing dit zal zija dat den oorlog zal eindigpn. Het gebruik vao dit leger zal geheel an der s zijn.,. Door zijne tsgea woordigheid zal het « elfsetief » der bondgenootan af-lossen, die gevv»p :> cl door sterke on-dervinding, dan bij machte zullen zijn de duitschers met goed gevolg te be-vechten. Sederi eenige weken hereidt Hindenburg zijn plan in he.t Wcst; n. Sedert Septemberheeft het Oosflrfront ten profijte van hei onze 21 dultsche legerafdeelingen verloren," misschien wel 28 ook. Waarzaide vijand aanvallen ? Het wara roekeloos het te voorze^-gen'.Noch-tans-sebijht het dat de s'treek tusschen Verdun en Zwitserland aangewezen is. De voordeelige ligr ing van zekere fran-sche steden, zooals Nancy en Lunéville doet langs daar een aanval vreezen. (Vervolgt) Een prétest vsw generaal Averesco Jassy, 21 Maart. Generaal Averp?cô heeft hetvoigende protest afgekondigd : De regeering heeft onmiddelijk aï da noodige sehikkingen getiornen, om de krijgsgevangen Russtn in Roemenie weder te geven in verwisselinp- der Rovmënen te O-essa aangehouden. De R o e m '.■ens c h e r e gc e rin g v er n : emt heden met eene droevige verrassing dat de Roemenen dierin vrnheid gesteld en moesten teiuggezenden worder, op. njeuw aan gehouden zijn en met ge'webi zijn ingescheept aan boord van het schip « imp ratill Trajan » in bestem-m m g van den Krinea. De Roemeenscbe regeering protes-teerî niet dî grootste verobtwaardiging tegen de schending van h-1-vredesvei" dra g op 5 Màart geteekent en smeekt de o erheid van het centrai 1 komlteït van zeewez -n, deze on lukkîge, gevaa-g-ï.en aan bonne f^tnîiiiën wed.erte ge-j ver, misdaad tegen het internationaal ; reciit. l - -«wssoit/tferîîïa s es gevoîge ïaîj Rg-j bembardemsut van vijabdige ïllegsrs kon ons blad gisteren niet vsrsohijnën.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes