Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1284 0
13 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 13 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 24 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pg1hh6dg3b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ffÈRDE JAARGAN6 — MINIER 1247 PRfJf ïlOCENTIElER W3EKSDSS. .*3 «MEilER 53 Ons Vaderland 0 Beloiscii dagblad verschmiende aîle dagen der week INSCHRHV1NGEN - FJCHÎ 0O0E, VEIJ M VRANK Jé? Stic''fers : J. BAB©KELHNDT en f. Tempera Pcp maand Itiflsic Frankrifk 2.25 Ei)g;claiit!-IIoIlaiii] 3.5rt ^âsiàpSjfe _ - M « . ■ perjrimenter» s.oo » 6.50 » io.oo i/AA$ fMfe fîlâ S£ Ffâ I OpsteS en Beheerî rue Neuve, o1| 0afs>3 Wceliltiïchrljvlngt'n 0,35 fr. ol 5 ocisticmen pcr numiuer ry VUvs^ ' vw ftàis jbiïiii&J» 'tIsWapenstilstand! HIJ DUURT 30 DAGEN KAZAKKEERDERIJ À-s iemand een vestjea besit dat koa! Ea vla&mschgez'nd dat z M iekens tôt op dea rîraad versle- trech'ea te wordea ! Mea zcu waar i- lis r kt en hij zou i u veilasgen lijk > oetea geloovea dat er gedu » •<• * een nieuw frakjaa te pralen, rende ceal dan oorlog, in Fraakrijk zorder -J»t hem dit ycel geld jroste, geaa sn^ere ecfat ^iaarpf-chggzindi fia-- éraait bij eanvouciig »ijn frakien blad8n hesîoriden dan zij ! cm, zoadat de schoonsta kant aaar Ja, jggjfs hunne groo'e nitvinding bniten kome, en sc vestjea gansch de « Naticnaal Bdlgischa Partij » in 't nieuwe Echiint, en... dst noe:nt men kazakkesrderij ! worit sachtjes waggeraofMd A's iemand gelieel zijn leven dszg da vlag wordt opserold ea voorîoo en di* gedschten ?n vriaciepan pig in den biimonzak gestoken. voorgestaan en rerdedigd hesfi en Vress niet, bas te lezer, dat, zal al zie, di? zelfde man, o dat de wind temaal terug wel voor de plnns ko in zijn zijleri niot mêér b'aast, keert m8n> maar {ha: s moat mm ee zi.jn moiea asar den anderea kant : waiaig de lezars van West-Vlaandc verbraadt wat hij vrqeger aanbaden ren « ménageerea » ziet ce i had, «snWdt wat^ij vrosger ver- En dat&ll*s noeraan wij maar een b.a dao datkpe, roea ooi kazak- rouâig; KAZAKKEERDERIJ ! KûPr ij I Aïs een blad dàt vrosger dea JUSTUS. fo adisnst en de katbo^lieka prin- cif'pen ver^edig^e, nu al met e^ns, — —b-=————— •wïar-cbiinliik tM ce^olga eenar worlt,,JmLr'"oo 0^1 V««r 4tt* wapessîilsîaisd micre menschen dit blid op7.eggen T JA1V7 om;?at het, meea3n se, door vrij- Lon^e-i, 10 Nov. rnet?elaars opgesteld wordt, dat ,, verkl.aart ta hebb3n dat de wipoï no^mt m«n weerom kazakkearderij 1 sl"s,t4?f n.!®î mear iwdfslacatig wa ' zagae L'.oyi Gsorga ta Lonrlen : v/ii kersnaa zoo ®8n olad dat vroz- « i'g q5î) wanhoop opgsmerkt o er — maar dat is al lang ^sle^ei — het oog?nb'ik van da nad^rlaaw ou d îs onderîitsl ff:n schoone f-prenk^ natî«, dîa kalm hJSUt waiinoetslf bc 'roes; van dsn II. Pau'u- : « Oœnia prosfd wordt zal o:k de kooîbloedi.'jhsl r s aur?re in G-"ris o ». Allas doen b«waren op den dorzeçapraal. NooJ ".erlevsn in Ch'i-'tus • (îat ytOQïSr D0Cli';îr5S zullen w!j da mfsdaad vergatî •oor den oorlo? onze hellbaftis?e f/rin® mîuS* nU?ld lA* 1 wWn&n in d?n Congo, teg.n de 5 " vr jmelsalaara kioak verdedi^da ; ^ mo9tan'voorwaarden itîs da , als t kusiv-, was... Maar w^sar- cj6SJ ju,j ontaamfîn nog ridka afsc'ac om. nu nog van ki-sziflg spr-ksn ^raHIkhedea ta varw>-kken. WiJ moate ' Verd oorlogf en v-den moss^en Sflen onrechtvaardlghedea plegoa o we vlacVitan ni'Tî^l^ip nn n'tfini?. nfets varwaarloozen wat rpchtvaardlg h •S ' En da t Jfd3 blal verse'een ïl m.°iten T tTitT"{ sp jf dlg eerst le Le Hâvre dan ta £ 'gron<iw3t bescaav.ag, vol Pcirifs met. dezelfda letter en den- 1 w'. , Zfifjpi titpl ms^r r,nar hnnnnn Wij wlllsa geea enkal mater Duxtscl 1, L* ^ groadgPbled. Wlj willea do dwaashei< ^choonen ^ ondei tiiel i*afl i0<i zs in Van 1870 nietveriiieuwen,—'tîs die m?s d3n verhuis ver orun... El nogv^el daal dis oarsaak was vaa dohuiîig. and?r dingea ook hadden se verlo- ramp. r^, want "c was u't met, de verle- Wij hobben het niet op hôt Doits c' diçin» der schftone kï'hoMeka prin- volk gemunt, maar ■wlllen wij oas isia ciepsa en de « Campacna » ia bat mengen In de vrljhaïd vaa dit volk, tocl voo leeloazer b3ldhafti?e mission- zî% ^ besloîea do vrljhaîd vaa oas narissan. ward versrsaeea door eene vo', waar^orgaa. on ierduimscha, venijnig® polltiek . Vîer Jaran ea haïf elloadea, du'zsnda tégen onze leger^dmoe^eniers. En joagaliagen gadood la En^laad^raak- F™»™», o ^ri„ rfjk, Belglë, Italie,Ruslaud ea Amêrlka de Vl«a.-=C19 K estia da_ ? ^ 1mililosnon vermîahte % een aanziealljl mingaa sa ak.iin.ston, t ward maar aaatal mannsn ea vrcu yca In da ellen atles op denselfaen rang gestald, OÎ dan gedompald, eoa land oorzaak van a! feeter, voor dat blad waran aile Via- die rampan most strang gestrafr wor mingea enkel aktivistan, ea men koa dan, geheel dea Jaoel maar ®8avouiig voor d@n kop schieten ! ^ wapeîsstilstand wsrd * «/dTEwZ^elfez|n hc?fMÏÏn!|.ï om 6 u- '* a,or«eB« verloor, of liever vaa « dagblad » Par!. Nnï « weekbU&d e werd, om da plsatsvrij n J:!' ... , , , . dat ta de «IMa bareeka ?6i«ch88D, geslMlt c,| doordez«lsâe opstelleis geschrevea en ia de zslfde dmkkerii gedrnkt ' w^rd ! Waarora fech al die bokke- ge SS Mu sprongen? Kazakke€rderi) ! 844 Maarzia ! Onze moeiige soldatsn met bunnea dapperen koaiag san Reads op 10 Nov. 's avonds, toan het '(hoofd, hebbea eea groot àeel vaa ahuws van den wapanstll8taad_ hier ge- 't Vad«rland vrij Eevocbtsn, ea we- ® was, brak da geestar^t uît. derom is er spraïkvan «varhuizen# , H°EGer^0a psrsoaen vereanigdan zlcli rrnar dit, maal i? net om naar Bel- in eroepon an ûj°jorlîePen ds Iaaec- , gië, om naar Biussel weer tekeeren. G;ster«û om il o. giag« aî de sire- Iin won-ierl boe eaa « verhuis » toch E6,n aan t^)!a2®n aetalsoi het een nooai y j r sein v/as. kanonnon eiQp,eia aan het n^n maciidgen inylosd Ultoefônen bu!der9H en ds kîokken aan'hot luidea, kan op - en biad . vcortaaa gesn ar- 07erael mai-ktan mea de grootsto b?,drl|-li^els meer op onsa leg£.raalmoeze- vlgheid op. Zelfs de letterzetters van niçrs, g?en schiœpscheutjes op den « Ont Vaderland » lielen zich bekoren go: s'jienst ; in 'i fracsch en ia het en in deatgemeenr gcestdrift medeslepen. vlasmsch versebijnea sermoenen, Onze Issert zuilen het hun wel willen lijk pater Bloei® er geene kan preê- vergevetu j ■ îo5 — 5 ONMIDDELUKJE ONTRDÎMÏNG ; • VAN BELGIE ■ IWU!H» m i ■ 1 ■■*I WlA De Eerste Engelsche minister hce/t in de Km mer de voerwaarden van dt wapevstilstand afgèlezen. 1 Zij bevat de onmiddellijla ontrui.ling van Balgie, Eteas-Lolharingen e !' Lvxemburg. De pif and nwet binmn àartig dagen de Rijnstreek ontriumen. Al de ijzerwegen van Elzas-Lotharingen zifn aan de Verbondenen afgestaai _ Al de Duilsehs troepen moeten ten&zgetookken worden uit Rusland, Iioemen, l en opérai elders. Onmiddellijk moeten al de gevang&n. n uit Dniischland bevrijd worden. De vtrdraçen van Brest-Litovsck. en Rukarfjst zi/n vernietigd. De i>iiandeUjlilieden op zee worden aanslonds gestaokt. De wapen'stilstand zal 36 dagen dur en. Duitschland moet 5.000 hancunen âjfeveren : 2.500 zware, 2.500 veldhanonnei 30.000 machiengeweren. De troepen moeten zich ter ugtrelken achter den Rr'fn, waarvan al de straU gische punten door de Verbondenen zuïleh bezer worden met gangsch het gebie ten H'. ; 5.000 loiomotieven en 50.000 wagons, in goeden staat. zullen afgelever worden. Binnen eene maand moeten al de geinierneerde burgers bevrijd worden. s Vrijheid en toegang naar de Baltische zee. De Verbondenen en Amerika zullen al de Duilsche havens bezetten, al de vei p ' dedigingsstellingen aan den ingang van kèt Kaftegat, en al de mijnen zullen weg a ! genomen worden. " \ De Duilschcrs zullen al de havens der Zwarte Zee ontruimen en de schepe. 3 | terug gaven die zif ontnamsri aan de Russsn en onzifdigen. t| Al het. materiaal en al da sehepen gekaapt bi] de Verbondenen moeten terut 3 ï gegeven worden. ■5 I Ken'en, Goblenz, Mayenee zullen door onze troepen bezet worden en op de ^ j rechteroever van den Rifn zal eene. onzifdùie sireek blijp&n van 30 Km. De Duitsehers zullen ons daarbij overleveren : 2.000 munenwerpe>s, 2.00 a ï vliegtuigen, 50.000 autokanons, 100 anâerzcecrs, 8 leruisers en 6 dreadnoughts. A . de sehepen zullen ontwapend wor den. 3 De vif and zal onze bezetiingsiroepen onderheuden, de blohus wordt behn uder, a overgave zonder voorwaarden in Oosi-Afriha, teiugtrekking der troepen in het C . achter dé grens van 10l'-i. Téruggave van het geld der Belgiseke Staatsbanken, het Rsemeensch e Riissisch goud. Generaal Foch is gelast inet de i&iivezring van het verdrag te verzekeren. ^ ■ jjj| M ^ ^jj jj|j gj jjj) : IlilSÈflilii sSPZSfiiiîJIl|| i vu eaaîp mnmrfe EaSe, Î2 Kov. -De UwUseta® se&retaris vaa SSuitenl&xtdsc&e Zsksn sain ; aa?s Mr Laosiasg : i ©e vosrwaar&sa vaa wapsasfiiatsntf, bel;|ekkelijk ds • ©vcrleverisïg vass vârvae?mi$dëî<&sv ©s^erhoudlcfi der ver-fe©jsdeis troepeK, de veorfzelllssg vass desa blûkus kuimefâ d-: feevâô.raâl»g vaa lî tsitscblsîsd d»mageU|k maken en veroer» deelen mUliossieii mannes, vrewwen ess kî&dsren îûî der ; honge snoôd. Met Ouitiseîs volk wc?s.>iî zlsh tfdt Mr Wiîson ten eindc - dezz verplelterende veérwaarden vtrsseht te zien. _ _ (1IAVAS.) Ha dea WzpasVMisnd Cm <«» r ts vitres De Duit«ch8 gavoimicht!»«e.n aan het Parijs, Il Nav. Dultsch opp?rbevo5habbsrschap. Do M nisier van Binnenlandgchs za Ds alvaai'vïîgîag zal vajaaaj* in de feeu hseft aan al de prcfakten van Frank nacht naar Spa terugksir^n langs dea bevolon ond?,ïrIchtiQgon ta gevùi overeeagekoi-ma wcg. om |n cjea avond de epenbara gebou Kapitein G yar jsaî per vliegUiïg ko- te v;rliohterî, de klohken te iuïdei men langs Hirson, Fréni9.y)i3hdipp€V2ll3 021 kaîicî?2schot^!î te laissa, en nederialsa ta Morvjllo om lu. na- ^ middag. Bsda h&m oEmiddsllîjk naar £eîOO^Isi^;©ÊÎ isl S>p®ÎBjC Spa over ts s'uran. De Frans?cho vllcger Parijs, 11 Nov. zai twee witte viamtasa dragan. D^< gomaesteraden van Palesc'a, Ode> do, VoSJalaîed, Valence en andere stedeu G€IS$S*aal F©cn hebboa hunne voldoening uitgedrokl feii M. Ciemencsau 0TCr do overwIànlEg der Verbondenen. . Te Valence doorkruista een stoet de Parijs, 11 Nov. straten, gûîeid door voiksv'ertegenwoor- Om 10 u. 'e morgees werd generaal digers, dio huano Laarten blj de kon-Foçh door Mr (Jlenîeîicoatt ontvangen. sulnten aflegdea.' «u.1—Lmjif Hé Keksr op vluclil |Hêt keizerii|k kaskeî de-or h ©e Krcouprirs es Hfedesburg op^mmhugm ùvzrwmigé îllSl ÊàCIIl Parîîs, 11 Nov. . Uit Bsie» — Men geint uit Berlijn da^ n Den Eaag. De keizer met oan gevolg jn jgu Ef c ^ van zaterdag geveehteû vrn t'.en ptrsonen hceit de Hollandsche kat9 Tt oan tnsschen koningsgazlndea n gre-fs glsteren morgen overschrcden na- £n opstandfillngen-. bîj Masstr-eht. Om 9 u. horcam de strijd met nienwe. ^ Da kelzer en zijn gevolg haaden 5n jjevigheld in café Victoria en het arssi» "è tw?a auto's p.aats genomen. ^ naal wsar offictercn en boy-sconts zich. Na uen doorgang van den keizarnjksn çgrgchasst baddan. Rl?5sn , DuîtHchc soldâtes on- Da gevrchtefï waran bloedlg nabij het t middeilijk ean t dau«n rond een Bel- kciîerl!ik paîeïs dat door de révolution- ghc.5 •vaETîdef. caîran oysrweidlgd werd. De eerste Inwoaersdle den kelzer ver- D3 tagenstrnd was 's mîddags ver.\ 11 nGIi^3IÎ wal'en Ingénieurs in de statie van nield. Talrljka officieran werden^aange* VVC . , s ^ hou de». De kslzcr was vergezeïd van den Da mlnderhaIdssociallst RUc^nm le i d krooapifns en esn oud man die men aan't hoofd der politie. $ denict Hindenburg ta zîjn. Se Keizer le Middachfen Ce Parijs, 11 Nov. Men seint u t DenHaag aan de«Times» Bals, 11 Nov. dat da keizer aangekomaa la te Mld- De « Vorwaerts » soint dat da koslng .dachten blj zijn cuden vrlend Bettinck. vaa Sa'sssn afscstold werd. DE LAATSTE LEGERBERICHTEN ■ u '* Frai?sche Leger&srichten van VÎ0r maandan verslagen on fcuiten- , ! vsa 11 Kovember feet¥r1agi!6WCrpen Sn godwongen vreda: 15 u. Aide voorwaarden voor den wapsn<<] I Ten O. van het bosch van 'frelon be- stilstand werden aanvaard en koman • | iaiktsn wîj da Belgîscho grens. vandaag om if u. ïn voege. i Ds Ita'ianen ruktan Rocroî binnen. y ! Wij baandaa ons eenen weg over de E^gelssSîC Legerbsrichten ' M"'- van H Nov. ! ^U' 15 u. C**' | ln da twaa'en«vijftîpste m&and van ^ I aeuo oorlog zonder voorgsande în de . D^zen morgen yrosg veroverda het ; " eechiedeais, hebban oasa troapen sa« 1^-'-,yi&slscû leger (generaal Horiis) B3?a < msn met da verbondenen de verpletta» ^Sî3- ) ring van dan vijand voltrokken. Onze 23 u. trospari, beslald met eea bswonderens- De vijandelij&hen werdan heden mor«. wacu-dfge opolïsringsgeest, hobben da« gan om 11 ue gastaakt. i geïïjks da prachtige bswijzen van hel> Osae troopan hadden ds algcmesna/ nenmoed gagevar?. Nu cens den vijand l?jn Fransoh-Beïgischa grens. ten O. van ; ; ! alwerenda dan sslf aanvallendo hebbea Avesnes, Jeumoat, Bargen, Chicvres. . | zij dan vijand na eene aanvalsbswaglng LessI.ses, Gaeraardsbsrgen-> ilVîrovêrisg van Âaf^tg «D£2SS" OM Puttea met he$ doel onzanvoorultgang"; „ * wvwliWR ta vertragen. Dt lav/oners van ditkwar» tier hadden veel te Hjden. De corlogscorrîspondentea watan nit>° De muséums werden ia dis stad, even« maer waar naartoo trekken, want op aile al;s ^ andere B?3gische steden, geëer- punten gaan deverbondanen mît reuzea- bisdigd. De werklîoden van 17 tôt 50jaar i echreden vooru?t. warsa ontvoerd gewdest. i Dezen nacht wareii de Duitsehers nog D° Eageïssheà mkkca spoedlg ?oorn!t te Doornljk. 'e M^ddags warea z'-j r«ed3 *n richtisg van Bargen. ta Ath met liet Engelsche pserdanvolk Ta Antolng kechten da Engelschaa , op de hielea. 't Is da aftocht" op gansch omtrent alien esa vaa do vermaarde roo» . dea rechtsr Sebe^deoever. Een groot de, witte ea groeae soo goed s deel vaa ons land is bavrijd. 'ioor o j£e Belgisclîe bevolkïngen ge- Doornik viel In oeze handen voDr den kend. De varkoopjrs kunnen er niet ge* t morgen. N:ettege?jstaande drie weken noeg bestaliea. strijd rond de stacVa deze Iaatstoweinlg bsschadigd en 30.000 personen waren er geblevan. Da Duilsche is hebben blj hun aftocht, op het eantar van da sted nog 69 obusssii gcstuurd vaa middelmatig ssssht-. - ■ kaliber. Oage'ukklglfjk vkl eea doser " , obussen op de kathadraal en bracht cr n , i een groote v.-iwojsting aan. c Oas Ta3.» is verksfljâlïîaaar 1 Sadert twee dagen was 't voornaamsto gedeelte van da* rtad, gclegen op dsn ©CitsSîd?, feij Verbï'Mfgf j iinker o;ver dor Schelde, door de E :- ^gelsehea iîïiit» Voçralesr di Sutiswijk KapeMf S?ra?it, I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes