Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

597523 0
15 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 15 Februari. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 01 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kw57d2r34q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

D&vdô ja&rgang - M y 049 TV •• i A «.1 * A f\4 * D# id-jjr a# 15 Fdbr^&ri 1911 ONS VADERLAND - sa. TK888»lÊïl£-«iWiriLE s*aig3k«ii'fei«îffe£»âij sata aa pabsîc ? s»sgst)^ ^s*ï» jpraisteHik a if» ma *ts« W«s SALAIS SiS*8TEJL t j- Si/SSiCSEÏLffeSeir, i'i» àêfflî-ïteSç a, UM-M&r RECHT DOOR VRI.J EN VRANK -#- -«• ♦ •<*- VOOR GOD EN VOLK EN LâND I «touwMfcikEirrfc.il &*ïr>t« f t-ankrijii an HnHlIuM i.jSO r. pet» st»aane4 I4M) ♦*-. t«r n»«aMt S 70 Ir. pra>r Maand 4410 flr 1>««■ irimectcr ft.Ob tr. par irinulir 84*0 (r. jw»r triK H.au aafeMjf* U11 f< Sïsiiji m m», -a» M. D«t»lr, C'Pi- ■> »e- feîj «I «wK« Aan onze Jongens ! «|De relnhnid der jeusd Stroou rozen van vreugd KweeiU mannen van kracht, Wien d'eerekroon wacht ' » Sinds zoolange reeds heeft de oorlog u van uwe ouiers en teerbeminden wegge-rukt. Sinds zoolange reeds mistge't troos-tend en sterkend opbeuren van uwen fa-miliekring en de wi>ze lesseneener teedere beaorgde moeder. En gij die vroeger zoo fcmteiijk 'cri opgebracht en in zulk rein middea verkeerdeî, ge staat nu in 't ge-vaarlijke midden welk 't soldatenleven en 't omgaan met jongens van aile gedachten en zienswijzen u ople/ert. 6e hoordet met veel armçezwaai en lui > ruchtig «oordengezsvets beknibbelen en veraehten of beschimpen en bespotten,'t geen u het dierbaarsteop aarde «as : u*?en godsdisnst, u >'e xuiverheid. Gij hoordet er slechte gesprekken en de vuilste bez^adderinger; die u 't schaam- terood op tie wangen verfden Ge ge- voeldet u dan zoo teneergeslagen, toen ge dachtopuwen tehuis, op u*e vroegere brave ma^kers, bij wie ge nooit zulke woorden hoordet. AUengskens noerttans Werdt ge mis-schien dat ongezonde midden gewoon. 't Geen ge hoordet of zag, maakte op u mis-schien ?.uiken indruk niet meer en allengs-ken's werdt ge er toe aangatrokken on-weeistaanbaar, maar toch zeker. En in u ^ hart, waar zulke liefie klopte voor den godsdierist drong de onversenil-ligheid binnen... V, Loopgraven leven dat zoo ^einig gelegeaheid geeft soms tôt 't vervu! en onzer godsdienstplichten, werkt 00» maie om u te verstompen en a!le fijne edale gevosl&ns in u te onderdrukken. Ge woîdtmet den dag ruwer en ruwer, wijl ge op den noop toe no g mededoei met die sleciterikken, aan >er veraoekingen gij nietmser kunt wederstaan, want de on-vdrscnilligùeid verslapte u*e wilskracht. Ge meant nu met de "erbiinde s'.edelin-s;ea dat Relier aliaen bestaat mst te ^alie-bac.ksn met te drir.kea an met alleraans-vrou ven om te gaan. Ge wilt in hun oogen 00k een « man » scbijnen en ^e vertelt beesti^heden die ge nooit bagingt, enkel om te toonen dat gij 00k durù en plezier kunt maken. Jongens, hoe ziit gij r,u veriwaali I Be-den^ eens de lessen die u* bezorgde moeder, ^veUre zooveel ondervinding der we-reld had, u gaf, Gîat in uwen geest eens weer erug tôt den tijd, dat ge nog rein en zuiver waart Lïefdet ge dan niet geruster, gevoeldet gij in uw harte dien ïOsten vrede niet van een geweren dat smetteloos i^ ? Ge voeit u ru soms zoo ongelufckig en bit-ter ieid verrait soms uw harte. Wees eens I rech uit: is het niet emdat gij uw harte niet zuiver weet en ge desvolger.s den «oed niet m. er bebt aiies geduldig te lijJen t Heot ge nw reeds aile edel ge^oel verlo-ren } Leefc ge r.u reeds als verdier'iijkt, vuilaards die ploeteren diepf.r en dieper in den stinkertden mestpoel van zedeloos-heid f Ge/oeit ge geenen eerb ed meer voor jongens, die ondanks ailes zuiver willen blijven leven en den blonden kop hooge dragen bo^en lage zedeloosheid ? Gevoelt ge niet dat die jongens mannen aijn met wilskracht, jongens die sterk konden blijven waar ge vielt. Hebt ge geenen eerbied meer voor de ïuivere maagdelijkheid orzer meisjes. Kunt ge ongevoelig blijven bij 't zien hoe sommige blozen om dubbelsinrige of slechte gezegdens van u of yan anderen f Gevoelt ge geen riddeîlijkheid of man-nslijke fierheid niet meer in u om u te ba-dwinge 1 of om anderen het z'wijgen op te leggen. Weet v. ei dat bfct der mannen plient is de vrouvven te bescHermen en te be'etten dat anderen 2s in hun kevoelens k«?etseti. De vrou -v is voor iets hoogers, iets edeler gesc^apen dan om tôt cpgelbal te dieaen onzar driften. Vergeet dat nooit en print het goed in uwen geest. Gevoelt ge geenen walg voor 't le'en eener ailemansvrouw of voor een slecht mei^je ? Zoo dikwijls hoordet gij zelf de laagsie ilechterikken hu..nen >;a!g u t-drukken voor die vrou ven. ! Zoudet ge u da* bezoedelen en met zulke vrou^en omgaan ? Zoud«t gij dan de b^iofte vargeten, di« ge aan uw weenende moeder en aan iw t-ouwe geliefde deedt, van zuiver en rein weder te keeren ? Zoudet gij dan u v eigen lichaam de ontaarding pnjsgeven of u besmetten met ziekîekie-men die u of uw nakomelingschap eens-daags ten grave slepen ? i O neen, niet waar, mijn liefste jongens, gii zijt toch nog niet bedorven tôt in 't merg I u^er beender«n. Al de edele gevoelsns 1 die vroeger in uw maagdelijk hart trilden • zijn toch nog niet versmacht f Gij «ilt toch nog voor een deftig maa doorgaan en ie-dereen met fierheid in d'oogen zien T Leef dan lijk gij uw moeder verlaten heb ah zuivere kristelijke Vlaamsche jongens. Toon dat gij voor iets edeler, voor iets grootscher op de aarde zijt dan om slaaf te wezen m .ver driften. Blijf îttiver en rein opdat uwe kinderen hat 00k raog«n ^ezen. Zoo zuit ge 't u-ve bijb?engen tôt de zedali)ke heropbeuring ! van ons zedslijk vervallen Yiaanderen. Laat u niet beinvloedeu door eenige i hoogmoedige grootsprekers, die hoewel 1 ze meenen «de mannen » te zijn, slechts I lage slaven zijn der schandeiijkste driften en die zelve den moed en de wilskracht missen om een zuiver levante leiden Luis-ter niet naar hen : want zij 00k '«illen u medesleu^en naar u,j? zadelijk verval, dat gansch uw leven moet vernietigen en dat van u nagaslacht. Toon dat gij mannen zijt met forsche I wilskracht in 't jonge lenigelijf. Gaat uwer» weg door't laven met maanelitken fieren stap, weas geen slaaf, gc-en knecht uwer driftem. Wijk geen haarbread van uwen weg, omdat sommige kleingesstigen met l u lachen of spotten, Toon dat gij met hen Iniet inzit en draag uwen blonden kop lier d'hoogte in; kijk die vuigaards eens diep in d'oogen en ze zullen ze nederslaan voor uwen vastberaden bhk. Wees uwe celofte gstrouw en keer bij uvsre mo«der en bij uwe geliefde weder, \ met 'n zuiver e:emo«d en g^zond krach-3 tig lichaam. Beteugel uwe driften, be-I dwin 1 u zelf met, forsche ijzeren wils-5 kracht en als ge manhoudt zult ge winnen. | Zeg in u zelven : « ik 'il » herhaal h^t in oogeoblikken van strijd en bid den Heer om tmlpe en steun, en ge /.ult er fcomen B^sci erm 00k de maagden, da vrou-wen tegan laffa verleiders, lijk eertijds ons koene Vlaamsche ridders die zoo menigmaal ten kruistocht iogen en de be^ondaring de wereld verwekten. Denk dat vrouwen zoo ;wak en zoo hulpeloos zijn tegecover laffe onmenschen. Spring gij iaj de bre» voor hen en weer die lagsn af door een krachtig woord of doer 'n kranige houdisg. W»es fiere Vlamingen lijk onze voor-ouders ie eens de nelden waren van dan Guldfnsporensiag c-n van den Boa-reckrijg. Wees lijk hen fier op u-ve zui-yerheid.Gedenk dat fiere raina jongens de kern uitmaken van da toei<omst van een volk. Ons Vlaaœsche volk was den weg » der ontaarding inge»lagen. Dat moet veran-deren. Moedig gij door d* voorbeeld anderen aan en breng zoo het uwe bij tôt de verzedelijking van ons Vlaamsche volk. RENAÀT DK RVDDER. ! AMERIK EN OUITSGHL&NO m ssfb «sa J Panjs Feb. — Volgens de « Morring Post », melden de dagbiaden rsa Shsngaï dstt de i«dcn van het iabiuet ea de voornïamste pirtijl«ideis eene 00 f«re»cie gefeouden heb-ben te Berliin. Z j bebbeo bes'otec d« bt.tr?kkinger af te b eken met Du tscbl nd. Oe Duiische gezant zal zsterdag zijne reis-brieren onl»arîger. ^ui4sehln«><? *■ « r Washi.'.gton 12 Feb. — Er ïou -«n wiarlijk vau-»-ege L'Uitschltr d voats appen «augewesd geweesc zijn met het doel det oorlog te vtr-mijdec. Dem posçingeii woiden «anzieB als een aniWûord op den paragraphe van de bood-sebsp van M. Wilsoa op f Feb : c Wij ziju recbtzinriige -rienden vac het Duitsche volk, er. wij waoschen ïechîzir.nig ia vrede te leven met de regeeriug die »preekt ie zijn taam. » De Duitsche voor»f<siIen echter worden aauschouwd als g^richt aan bet Anaerikaansch -»olk ran het Westeneo niet aan de rege#|if g van Wasbi gton. Het schijnt dat Duitschlard zlch eers wil rekenscbap geven *an de doel-roatigheid van den blocus der onderzerO s voo^aleer met Amerika »f te breken. W^arscbijnlijk zal de Duiîscbe pogi^-g tôt geen belangriiken uitslag leiden. vr<Ml«spropa|as d* Wisbi"-jîtoïi 12 F^b. — De vp.ldtochî det vredesgeilndep Word: en;stig doorsEedreven! De Voorzitîer hï*f>. ralrijke tele/îremmsn ont-varges, beat drlsgend verzo^keiide aile nuat-regeîen te nemea om d«n Trede te bewaren. Al die telegramrrea zijn om zeggecs gelijk luidend, zoodat mec gewaar wordf datzij van een ir.gericbte gro^p kornen. Na s:ijce verwondering e.n spijt uitgedrukl te hebbeji betrekkeiijk net geicbil met Ame-iiki heeft de Du isebe geisut Ber?jstorff latec weten, dat de gezwdheidsioesUnd *an zijne vrouw z*jn vertrek, op 13 Feb. vastgesteld, zou kunne» doen verdagen. Van een ar derer- kaot scbijrt bet dat OoS' teririjk officieel laat weten d&.ge<jragslija Tac Dmtschiand niet te voîge . Ds Oostenriiksch« gezirtt zou wiilen in AmTika blii^en om t« ku>. nen sis bemiddelaar dtenen tu^schen Washington en Berlijn. Eewe Conférai® i-- tio^fdkwartisr ■*■»» de» Londen, 18 Feb. — Volgens eea bericht uli Amsterdam heeft de kelz^r la zlja hoofd&wart ei Bethmann Bollw g, Zlmmerman, ena. de voor' naamste oeveliiebbers van het leger en van dt vloot uitgecoodlgd. Men denkt dat de besprekloj ■ ooral zal betreit hebben op den ocderzeescher oorlog en de mogelljicheid om met de oczijdlgen te onderhaudelen, met het deel eenige wljziginger aan den blocus te brengen. De csnsuur zou a le mededeellng betreùkelljk deze coalereotls streng verbleden. E«»« r«d«v©fcris*(ç vmm Mr Washington, Il Fabr. ■— In ean banket heefi de stattsmlolster, M Lansing verklaard: De Ver-eenlgde-Staten staan op den boord vsn den oorloi maar men mag nog hopsn dat een gewapend ge schll zal vermet en worden. De vooniiter za handelen zonder vrees en ln overeenstemmlng mel het recht. Welke 00k de gcbeuriljkheaen mogei wezen het lot van Amerlka ls ln goede banden es ce eer van het land zal beog gebouden worden. K&e> «lajçb'atdetsî vragen o»nt i o«rl«-® N ;w-York 11 Frjb, — De « Tribune » wraagi dea onmiadelijken oor og. D« hoadlaj? vsi Dnitschlxcd is rené dwaashcid, schrijft dij hlad. Dit land dat enkel de macht «e'biedigt vo«)t een barbaarschen corlog te^en zijnf viiaDden. Dit wild beest zal geen toegevingei doen aen den geest der wed«»iandsche wetter en rt*ch en, het zal geso be ouw gevoelet over ziju ontnenschelitk ve leden oolangzijn Sioffelijke kracht en zijn hesrsohzueht nie! ten oeder gehr*eht ijc. De «Worid». — Terwijl de Duiische on^er-| zeeërs la den AUantischea Oceaan zordei ! verwit-iging sebepsn io den groed boren, \ ligg«n rie Aïnerikaansche! scbtpen in huene f havecs g^atitcrfl ; onze zeev^rtm^aischap-I pijen ^cljïen dm wensch ?ar, Dui seMsnd en ontvargec be* den -an Bsrliin waar "e regee-| rit g verkie»t de Amerikaansrhe schepe.n wer-l keloes in de ha«-ers te zien tiggen, om de \ be"elhei5be-9 b&rer onde net ôrs d?. moeiîe ciel 5 sac te doea ois 1 dengroed te boren. Hoe lasg zîl Ameriki wachsen zijne rechton ts î \erdedigen er- zich aan ge«n- tch'ifébewirjd te l o deiwcpen? hoe lang îal het tea onrechte ' deLkcc dat Dui'schhcd geen oo log voert | t gen Amerika? x ■ «. 4*. A* -» Wiit «p îl» Sseieip't© n Dr» Vml«rlaarâ s j Washington zou met Birlijn onde hans slsn î indien de bedreiging tegen de onzijdigen ophoudt î P«rijsl3Feb. —Men seint uit Wxshintftor: De Amerikaaiiscbe rege;;riBg heeft aan M, Ritter, Zwitsersche mioister, bemiddelaar v*e d« Duitsche voorstellsn, voor doel hub^et d« orderhandelirgJïR sa» te kscopen om d" on-sebendba^rheid "»»n den Atneâk a; schec zeehandel te waarborgen rp ^oorw arde dal de Duiîscbe blocus er r»i"t do^r ge-inderd wordt, ziin antwaord gege e/i AtnTika zegi dai het de oncïerhsndeiingen met beginneu kar tenïii Duitscbhnd e? in toestem' op zijnt belafte terug te komen gedaan na de venale-lieg vas den « Sussex », en zijne proklamatie, betrekkelijk den oadtrzeféjooriog îan der OEZiidiêen ha» del. h trskt. t '^:V^«»«ttrÈ|d^(|)» b^rieitieist j Itr, srelfce icht uit Amsterd»m 'ogenstraft : het ni-^uws a s zou Duitschland aan Amerika eeue nota ge^tuurd hebbea vrager de «ieuwe ordeihandchrgfr aan te kaoopen am den oorlog te -ermijden. DutitsefeilaiinfS w il Parijs 13 Feb — Uit Washington : Het sta*t»iepsrtemei t bevestigt officleel het aa? bod door Duitscbl«nd gedaan om in edderhandehngen te treden betrekkelijk den onderzeeévooriog. WESTELIJK FRONT IlVa d« u-^paweri'-ig- «aa Crrandeon^t I Parijs 11 Feb. — Uittreisel uit een yerslag | door een Bu^ach officier nabij Gran^couri \ op^emaakt, lijdeos het brmbsrdeme&t der f Eogelschen in den necht va.u 4 tôt 5 F<sb. : é Feb., 0 u. la Aan het hoofdkw*rtier vau het • batt. I Vin 11 u. 's morgends tôt 5 u, 3O 'savotsd» yns de loopgracht o^ophoudend onder het he rig ei doelmïtlg katocvuur. Er blijft van i de loopgraven niels mp«: over en de abris werden zoedanig beachaditrd, dat wii er «een gebruiit meïr ku y en van m«keu. De -te'lir-g onzer abris moet door den vij«rd z-^-r goed geksnd zijri, want de obussen ontpioffrn er boven of iu de onmtHd lùk<> abijheid. ïussebefi 10 en 11 u e 's avoEds hetff de vijan-t met o gehoorde hevlgbeid het bombardement hernomen meto -jusset! »an ^root kaliber De B. gelsche vlieg^nietg hebbfcn den gafischftn dag onze steliingen o «rvlogen en daalden seer laag Zij regelden h^t «eeséhut. ze ar illerie heeft zear Weitiig gea - twoord. [ De Duitsche vliegeniers verschenen enkel Jin ; dea svoed, ma*i de vijandige *liegeniers ; werden in hun werk door de onze niet ge-| stoord. Niets bliift cog van de loopg««chten de c< mpagnie komt warm ?oedsel <e ontvan-gen... .. Ik t ek de aasdacht *an den oppetstaf cp feet feit, cat o' ze manren oyer geene abris meer bf schikken voor 'c «eval dat hel bombardement moî'gen her£.e-;mt. Het ^evreesde bombardement werd herno-man eenige ininuteo voor de ïagelschen hun zeg* pralecde aauval uitvoerde-i. De» SMïîtsdsfci©^» vreeseii «!«*• w«!-rteoî?d« «i;» Pirijs 11 Feb. — Dï Duitsche raihtsire scbrij'trs houiec zlch voo^kI b^ztg m<t de toskomstige krijgsbewerkisRen. Zij »erwach-ten een offer «iff der verbondensn op het (Westeîljk front en sp eken er jpentlijS 0 er. De bedrij^lgheid der E gelsehe astislerle de talrij^e raids en ▼erkenni gen, ds klsine plna selijke gerechten zijn volget e hen zoo veel voorteekens van de groote gebeurter is. Wel u op dezen ooaenblik dat de militaire schrlj^ers dit puot bf-spreken, zeggen zij dat de uitsla? der «revechten veel zal afhangen van het moraal der troepen Nie>te2enstaande een overvloed van munines zal het den wil van bet leger en het volis ija die in den toe-komatigen strijd moet overwinnen. ! Opmerkenswra dier ishet. dat de Dui»8chers, die vroeger zooveel gewag mieken over de ; ovcrmacht vsn rouni'ies, thans meer ver-i wachten van het mo-aal hucrier troepen. De oorlog in Azie De Tnrkeo afhleroilgedfftv n Loi\den 13 Feb. — Op dea recùtei oever van dit Tigris slo«»£;eî! wii den ^ijand achier-nit np /iirif laatate loofKPsveelijn, ln de bo ht van e D-h-a t.-'ia W. va Kut el A ria^a. Wiî links 700 m. voorunfcaog en Olie>lag'irs doei twee vlifgers dalf n Le Havre 1) Feb — Oe Be gische vliege-ni< rs warer in-r edrf!*ig. De o deriuitenaM Olieslsgers heeft twee Duitf.cne viieger» trerplicht beschadigd neder te daien. Uit .het Ie van onz v irârnés» VII. •preïfin »ve nu over het eten. Dit pUDt, hop kl tel g 00k, *li 1k 00k behande-len zooals lk bet bele^fd heb. Het weze bij terha-llng ;ezetf<i dat ik niet optreed als crltleker, enkel als erhaler. Io den beslnne, ontvlng elk groepoverate '« r a-mlddags >e vleruren, de nooilge lugevuldexbons» elre hlj ultrekte aaa zijne onderhoorlge tent-•versten.De»en op hunne bfiurt, gelasten een hUDner manschappen (de Kamerwacbt) het eten te halen. Du«, eerst ring dezedlonat per <?roep en ln elke groep, per tent Lat*r ln de bara ken ^lng dat weer per barak en In iedere barak, per sektle. Des morgpnis ontvlng men f offle die tamelljk goed vas en later kortweg « jroed» werd. Daarblj een tarwebroodje per man ï< denk dat het îoowat anderhalf pond woog en ion be; t vergele&en worden met het S lglsch krl g^brood. Dit brood w rd gebakken door de te Harderwljk ». «■ M «t t< <» <« 4» ♦> — «> •« •» •• «»»>»»♦* " ♦«♦«•»# •• (• «0 •• •• •• •» Belfgisch i La Havr« 13 F br. — D-i Balgischa Artillerie w»s bodrijvig in dçs*otors van Ramt- î capolie, Diksmuido en Steenstraete. Pafijji 13 Febr-, 13 u. | Botrekkelijka kalme nacht op gansch het front. f £es- Duiische rorde heeft door ons vuur verliezen ondergsan in de sector van j Aspnch • £ Farlj* 13 Febr., 23w* f Tussohan de Oise en de Ai$»e btfoh^fn wii de vijtndig* v«r»?erlt»V|<!*"irfran. \ Te* V. van Reims drongen orz soldaten in de Dwtschd Icopgraven en rarren iS j-gzvangenen. $ Lorde», 13 Feb. 20 u. 30 — Een vijandige raid werd verijdeld tenZ. van Pys. Wij mi*kev #e"ife ee?ang*nen. t Verscheid^ne vi/a- dige aa"vsllen b'even vruc^ie'oos tegen o^ze rieuwe stellinger | ten 1. v*n ew. Te ' 0. van dro»$ aa« onzer verke- njrgen \00 meter? diep ^ in de Duitsche lijren an richtte er groote sehade aan. * « ' m 11 »» mu *n »» »» »» «« »» rt-i—-i—■ 1' 11 "* ■■ •' ^ •> «• ** "" 1 ■'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie