Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1270 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mp4vh5db04/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

¥Ur4e |»argsvig — ^ ra a«r 1035 iin"-***»» wwwé» wr n-."»* «afi^- ■- •m»-<e>.-a^ ■ m*.^k«3t>.'>g. ^ mmhm vjw+&f~r% Prïp 5 ce&tjUM@£ Woensa*£ 3 Apri! i'Mê ONS VADERLAND STtCHTERS : J. B3sa5celaadi «e A. Tsmptrc r».' Hisr-" Jn&sir ^35î* "W^—^10 Belgisçh digh?aà ye? dip tende op al de dage& der week ■- ._,.. s ,.. j . ; '1 •..' a &aL âpsi*l sa. Behser : J. BAECXELAHDT^ 17, rut ffiortet, CALAIS JUBTOanniMpBtyrmV 9*®r «wnaMMl Beïgra® £•*?% Fjf&nïarJJb »«»5 Ëta£«Kattâ»8$lolI«UMl S'.&4» î^er trl*wo»te^ « &*«¥> » «,K>© » l Mtea P"eik*"ljv« t * Oua V«a«rSi|p{ï s* *7». jra'cMoptetj OKl«ita> I ## 5l?rîZ;vJiikelviïîîd ! ## l ■m? w&or tt^cl cm €>ti jusicl | KBMeTeMTUKtfKM. NIIUW* TS !>KStN *U« tSOKTBT 4 * «m WUR «HâKtl»!.* f» '■ A BOW MKMBmteFRHZEN VO«a miAATEK wr(lb (T'y «4a*eie:> 0«3& issas* «ioniiihintin o:«k«k ««t *im«t«ks rT ™ 5 ® * . Kiï 4O KuMinim INUNS uNaivn&ASB «K BASses-w** S BsUt&&xsd ln&O flAN KHCTZESL.FDS JtDPIRCi qkzohdbn TB woubsh NOG OVER ZEDELIJKHEID Wanneer ik in «0ns Vaderland» het 1 artikel van den twaalfden Maart, «Ze-delijk Maanderen» las, was mijn eerste i gedacht : « Voorzeker de grootste en'de * noodzakelijkste kwestie van^dendag». J Hoe zit het met de zedelijkheid onzer J jongens P Met angst wordt'somtijdsdie vraag gesteld, om het bedroevend ant- ' woord te ontwijken. Wat dient er ge-daan om het gevaar te kesr te gaan,of zeggen wij het maar, om het kwaad 1 uitte roeien ? Met rtadruk wees de schrij ver van bovengeneemd artikel op de noodzakelijkheid van karakter te toonen, tegenover de toenemende schaamteloosheid. Karakter toonen, dat is durven toonen tegrenovtr de wereld, wat mon is. Zulk karakter toonen verondersteit bij ons eene gedurige werking, om zich zoo dicht mogelijk bij de idiale-zede-lijkheid te brengen. Voorzichtigheid^ omzichtigheid, een sterke wil, het ge-bed en de H. Sacramerten, ailes dient in htt werk gesteld om die volmaking in zich te bewerk«o, Zulk karakter toe-nen vergt op deltweede paats durven, Durven, de Rewaardeerde eigenschap van den soldaat. is de tastbare uitwer-king van den moed, De durf slaattot het karakter, gelijk het belijden staat tôt het geloet, en jelijk het geloofaoa-der het belijden, dat is daden, dood is, z®o ook is het karaktïr zonder den durf een doodgeboren kind, t Staat vast, dat, hoe dieper in den mensch de zedelijkheid isdoor^edron-gen, hoe meer durf hij aan den dag zal leggen om zijnen duurbaren scbat te beschermen, ts bewaren, te vergioo-ten, en om aadere deelachtig te maken aan zijnen schat. Tegenover anderen hebben wij, indien wjj het apostolaat willen uitoefe.nen, eene dubbele ver plichting rein houden, of tôt de rein-heid terug brengen. En daartoe is durf is karakter noodig. Plaatsen wjj a!s eerste middel, het goede voorbeeld zeo veel dikwijls het zwijgend woord ge-neerad. Men schijnt somtijd9 ta verge-ten, dat het voorbeeld, bijzonder als het van een overste of een meer ont-wikkelde komt, zulk,-een weldoende invloed heeft op dé omgeving. Als tweede middel noemen wij hetgespro-ken of geschreven woord,Waarom zou derr wij zwijgen als wij er één vuilen klap hooren vertellen, of met een \uil beek in de handen zien.-Hebben wij dan geen recht op eerbied ; hebben al die brandkuische soldaten geen recht op eerbied ? Een woordje is soins voldoende om den vuilprater den mond te stoppen, om den vuillezer het boek te doen slmi-ten. Hier dient met takt gewerkt, geen bitzige woorden, geen geschreeuw, geen lange preeken. Waarom hoort men zooveel vuile praat verkoopen door de soldaten ? 't Is s«mtijds een gevolg van huime slechte ©pvoeding, meestal meenen zîj hun eigen perso«n in achting ta zien stijgen b'j de aanhoorders, zij hebben - ailes meegeiwaakt, zij hebben geleefd, zij weten 't fijne van de zaak. Een steekje onder 't water. vlak op h*n heogveerdigen kop, is meestal voldoende omdat fiauw praten te doen ophouden. — Een schacutje zat teleiien in e«n zedeloosbœk.Met veelbeduidena oogpinken toonde hij de platen aan zijn gebuur. «8w zuster misschien» vroeg heel dioogjes onze maat. De les was raak. Doe btroep op de welgema-nierdheid der jongens, Al onze jongens gaan preusch op hunne opvoeding. Met tranen in de oogen, zullen zij u vertellen van hunne goede #uders,van hunne gosée meester. vanhnn pastoor, Tehuis zou dat niet schoon gestaan hebben, Yader zou een ander toontje aangeslagen hebben. — Doe beroep op hunne eigenwaarde. De soldaat is zoo gauw gekrenkt in zijne eer.Wiltgij de slechte lezing verbannen geef dan de jongens gezonde boeken in de handen Desnoods kuntgij de wetinroepen om vuile taal te doen ophouden, omzede-loozs prenten te doen verdwijnen.MaàT. ! nog eens, daartoe is du.t en ^«rakter ^ noodig. Eenmaal durven is genosg,"e'n de banddie onze ejgen persoonlijkheid i in onzen binr.enmerisch gekluisterd i houdt is losgerukt en vol zelfbewust-s heid staan wij«daar gelijk wjj zijn.fkr s o ver onze overwinning en fierop onze reinheid. Welaan dan, in den naam van God, . wij allen die het goed meenen met ons j volk. laat ons de schouders tegeneen n zetten, om de zedeloosheid, die groote - vijand, uit de soldaten midders te j driagen. Wij willen ons volk groot - maken, maar laat ons- dan eerst en t vooral beginnen mat dien kanker weg y te nemen, weg te snijden als het moet - om alzoo een groot volk te vormen, , groot in zijne reinheid. a H.V-, 22 L. % " La dation Eeîge „ Neuray, jongen, ge zij t niet siii» ge-weest, voùr één keer dat ge er gelegea-heid toe hadt ! Zie eens: Gehebt,weken en maanden lang, op voorhand reklaam geuaaakt voor een nieuw blad van «union sacrée». U w door-de-eeuwen-heen-lichtende XXe gaat weg, of liever wringt al zijn kraebten samen om met diep voordachte, internationale weekartikels voor de pinnen te komen. « Nation belge » wordt geboren, en kijk ! 't ls onze oudf>, goede vrientl XXe in levenden lijve... met een aader klak op ! De Vlamingen gaan natuurlijk met dat Half-Yastenkind hetzelfd ^ doen als met zijn broer-in-vad#rlandsehliefde van drie ellen. Nog eens, mijn beste Nand, ge zijt niet sîîm geweest ! Ziehier hoe ik hadde gedaan io uw plaats. Ik zou, als zwanezang, een praehtig, hyperpatriotiseh artikel gebaard hebben met ais motto : « lk moet sterven, maar ik val als martelear !» (Daarop zouden misschien vele îlaminganten gestorven zijn van 't danig lachen). Een week of drie nadicn, zou ik een riem extra papier besteld hebben dat volstrekt niet gelijkt op dat van XXe; en dan, met vele deknamen als mede-werkers, zou ik « Nation belge » in de wereld gezonden hebben. lk hadde ook andere drukletters ge-kocht dan die uit de rue des Deux écus. Eo zie, wat voordeelen u dat ailes kon bijbrengen. &eweldig groote verko'op gedurende epn paar maanden; misschien ook wel een h'^op lofbrieven van het front, die we zol eiplakken rond uw barstbeeld ; en, 't grootste voordeel van al : om de acht dagen kondet ge in uw Zondagschen XXe een heele bladzijde vullen onder de hoofding : « Comme le XXe l'a prétendu si sosvent!..», met ert>ij — naast uittreksels uit « Het Vaderland », « Belgisch Dagblad », en « Echo belge » — ook nog dit : « Notre nouveau conftère, « La Nation belge», a les mêmes idées que celles défendues par nous pendant trois ans !» Nand, ik zeg het u voor den derden keer, ge zijt niet slim geweest ! WATE. Aan onze abonnés Wij verzoeken onze lezers vrlendelijk sa achterstellige râkeningen te vereffenen. Voor o%$ is dose bst gU&^rootste belang, ook dunren wij vé^pmast onzt abonnés dezen oproep b eantwoorden zullen i1 % Nog altijd worden vijandige aanvallen afgeslagen De Frans(?hen veroveren Hungard-en-Sanlerre (ïrivesnes blijfl In hunne m acht Nergens heeft de vijand het z?ai front doorbrokea f0\9Sl De duitsche opperstaf maaktaanhet Ran! volk wijs dat de verliezen in evenredig- ® u heid zijn van de behaalde voordeelen en om ' iutusschen stuuit hij altijd maarverselie Sers troepen naar de slachbank. Deze worden van hetbinnenland aan- ^,n gebracht p ^r auto, met kanonnen en ^ n treinen. Zij worden orimiddelijk in den strijd gestuurd waar zij door deverbon- PSÎ' den en Ietterlijk weggemaaid worden. ep. i Maar altijd nieuwe versterkingen ko- ï'J11 , men aan om de verliezen aan te vullen. ^ En niettegenstaande ailes blijft het ^eij ' front der verbondenen ongeschonden. r;an ^ Niei alleen houden onze troepen stand ^en i maar nu en dan nemen zij de gelegen- stor - heid te baat om de» vijand. wanneer en 1 [ hij te rap vooruitkomst, een harden E slag toe te brengen. De oveibondenen den ' hebben blijkbaar voordeel zooveel mo- nen gelijk vijandige troepen aan te lokken. dik' die te vernietigen en af maken om dan D op den vijancTlo* te rukkon met frische van mannen. Io den Franscken sektor werd was de strijd voortgezet rond Montdidier Voo De Duitschers deden het ocmogelijke lich om onze bondgenooten uit de dorpen veri Gourtemanche, Messscl. Saint-Qeorges mjg en Assain^/illers te verdrijven. Zij zijn hou er niet in gelukt. Zelfs hebben de Fran- den . schen hun bijval uitgebreid door de . veroveringvan Monchel, aaodeboorden ^ van dAvre, ten Z. van des weg van |j ! MontdÎ3ier_ na ;r Breteuil. 't Is ten N. r van deze streek dat de hardnekkigste am| gevechteu plaats > «repen. Daar is blijk- 1 baar Amiens h«t doel van den vijxnd In 7 ! den sektor ten W.van den wey: St-Quen- , tin-Amisns. langs Tollers-Brctornen- sc ' ze en ten Z. langs den weg Nesle-More- °Pn s nil volgden de annvallen zonder onder- ^ breking elkamder ep. Daar moesten de ve^ 1 Fransehen wat terrein afstaan maar de ' Ottitsokorc kebhôti het rlnur fllOÎ 1 @o de ®ise waxJen al de vijandige ^ aanvallen verbrijzeld. ope ' @p het^Engelseh slagveld ging het er yei I met mioder hevig naartoe. Daar hseft le 5 de v jand al zijn vernuft in het werk ge- onn stsld om de Engelschea tôt wijken te N t brengen, gazea en stikkende obussen n^al werden niet gespaard. Dan voer«le hij gaa f met sterke troepermachten aanvallen van uit ten N. en ten Z. van de Searpe en \ verv J^er s te Z. van de Somme. kon j Ten O van Atrechtwas demislukking Des p volledig en honderdi n Duitsche Iijken en -, liggen tusschen het getand ijzerdraad- zeg i 0ok te Broyelles, Moyenville, Ablain- der seville, Beuquey en Puisienx sloegen de gen j Engelschen hevigen aanvallen af. opv t De Duitschers kwamen zoo uitgeput ma^ ; uit den strijd dat zij zelf bekennen dat E - de aanval verslapt is. die s Het dorp Darnancourt was ook het ft tooneel van een hevigen strijd. Twee lan malen werd het veroverd en verloren. res^ ; Os vllegers in den strijd ^ n iofi it De nicviwe tsktick en de dat v uitsîagen deI n vat y Vooral moet tijdens dit monsterge- we e vecht de vliegdienst in aanmerking ge- lijk e nomen worden. C t De vii^gdier;st is geen sport want te- nei l" genwoordig is ieder vlieger zorgvuldig wo II zijne taak aangewezen. Peisoonlijke F e heldesifeiten maken hier plaats voor het bel '' algemeen bélang. [ 8 Daden van dapperheid kan men bij de Ta* vleet aanhalen. Men heeft lange be- voo n weerd dat de vliegers den oorlog zou- j den eiudigen. Dit is niet verre gespro- a; ken maar het is onbetwistbaar dat de j r meesterschap in de lucht oninisbaar is j voor de overwinning. , Tegenwoordig is de kwestie niet pieer aa! «as» te worden maar wel de zen^ing " uitvoeren die men opgelegd is. Werd gezegd van dte groep van 100 vliegers '? ia het bevelhebbcrschap van Komm. M if,ij vlogen tôt 30 m. van den grond «n [ï ^iendeelëen eene vijandige divisie. 1b ov 51 aesloten gelederen daalden zij van uit ke SB de wolken om dood en vernieling te^ve zaaien onder de troepen van den Kelzer lie de beproefde infanteiie gingen af- w lotsen. Eeu groep vliegers is gedurende gansch den nacht aan 't werk t. t.z. van 8 u. 's avonds tôt 8 u. 's morgens, en om 6 u. 's morgens zijn de zeli'de vliegers op nieuw aan den gang. Zekore be-manningen deden zeven,tot acht tochten b in 26 uren. Tonnen springstoffen wor-den op de vijandige reserven, op wegen- a knoopen. cte/pots en konvooien gewor-pen. Het terrein ac'iter hstfront is eene si echte hel geworden en de overlevenden si zijn ten uitsrste ontmoedigd. Een be-langrijke dépôt ontvangt 4500 Kg. bom-men in den nacht van 21 tôt 22 en meer dan tien ton in den nacht van 22 tôt 23. £ Ten gevolge van hetbombardement ont-stond een brand van 300 meters lengte en men hoorde talrijke ontploffingen. Een ander munitiedepot ontploft in den omtrek van St. Quentin. De trei- z nen worden overal aangevallen en zeer ° dikwijls vernield. De vliegdienst vervangt de kanonnen £ van verren dracht. Onze stuurlieden en waarnemers gaan waar het gevaar zich voorbereidt. De me st belangrijke - in-lichtingen worden aangebracht van verre achter de vijandige lijnen. Som- 2I mlge vliegers zelfs gingen tôt Marien-- z\ bourg en bombardeerden de stad tij- j dens een nachtelijben raid van 400km. j li De Duitschers vreezen het 0 optreden onzer huipîroepen v S' Zurich, 30 Maart.— Na eenige dagen rj schorsing komen de Duitsche dagbladen opnieuw toe. ■ Het eérste wat wij bestatigen in hunne 0 vele en lage beoordeelingen is dat de Duitschers hunne hoep stellen op 't moreel uitwerksel hunner aanvallen. De « Gazette de la (iroix » hekent openlijk dat de Duitschers verdeeldheid verwaehten in Engeland en Frankrijk, S iets wat verssheidene omstandigbeden onmogelijk maakten in Italie. Nopens den toestand, de oorlogscritici maken allerlei veronderstellingen aan-gaande het optreden der huîptroepen 1 van Foch. v Waar en wanneer zal Foch tusschen- ® komen ? En op welk punt van 't front ? Deze vragen herhaalde nialen geopperd en besproken bewijzen klaar, dat de s zegeliederen der pangermanistische bla- 0 den en de keizerlljke snelberichten de v gemoederen derDuitschers niet kunnen v opwekken. Het volk blijft zeer kalm en matig in zijne hoop op den einduitslag. | De «Gazette de Fracckfsrt » zegt dienaangaande : Men denkt dat de Verbondenen zoo lang mogelijk zullen wachten hunne reservetroepen te bezigen. De hulpstroepen thans ep de gevecht -lijn gezoDden schijnen te komen va i andere deelen van't front. Dat kam zeer s ioffelijk zijn ; maar 't is ook mogelijk e dat Foch te laat bij kouat. Het optreden ^ der Fransche reserven blijft de kern v van 't strategisch vraagstuk. De tweede j week van het «tfensief zal waarschijn-! . lijk eene beslissing geven. j 1 Generaal von Ardenne, in de « Berli-ner Tageblatt » \ erkiest niet te ant-woorden op de gestelde vragen. s Hij zegt alleen dat de komendege- j beurtenissen hem zullen inlichten. De militaire eritiôus van de «Deutsche ' £ Tageszeitung » voorziet een groote slag voor Amiens. Hij besluit : s De Franschen moeten zien waar en | wanneer huane troepen moeten bij-| springen; wij moeten trachten de Engelschen te verslaan en te vernietigen. | De « Gazette d# Yoss » spreekt sldus j j aangaande de hardnekkige gevechten : Men moet bekennen dat de Fransch-Engelsche reservetroepen metongeloof-lijken heldenmoed strijden Yargeten wij rfietdat de Verbondenen over zeer talrijke huîptroepen brsebik-ken De bewegingsoorlog zal ons nog ; vele verwoede slagen kosten. "•|"i '"béi" iti'iit'i-'t-- -■- Zonder twijfel, het léger van_ Foch wordt gevreesd in de militaire kringen. De toestand is voldoende Parijs, 31 Maart. — Vôlgens zekera | berichten begint meer kalmte te heer- s schen op het front van de Somme. De aanvallen zijn min hevig en min talrijk. j Men merkt op dat de vijand verschan- , singswerk uitvoert in de streek van Las- , signy. ; Men heeft een goeden indruk. i I ] Costenrijkers en Bulgaren op het front Een offieieel bericht zegt <1at men zeker is dat Bulgaren en Oostenrijkers op het Westelijk front verblijven. De valsche voorbereidselen in Champagne Parijs, 31 Maart- — De «Temps» ver- ! zekert dat de Duitsche opperstaf voor : zijn aanval valsche voorber«idselen 1 deed maken in Champagne met het doel de verbondenen te misleiden. Deze lieten zich niet bedriegen. < Vermoroda kampen werden opgericht om te d«en gelooven dat groote troepen-vwzaxnelingen plaats hadden. Ter zelfder tïjd verspreidden de Duitschers in onzijdige landen valsche be-richten over hunne inzichten. Nu stoeft de Duitsche pers over de slimheid waarmede het inzicht van den ■ opperstaf verbor-gen werd. De hulp van Ânaerika £en telegram van generaal ' Pershing Parijs, 31 Maart — Ziehier in welke termen generaal Pershing heeft laten weten dat hij al zijn troepen ter be-schikking van generaal Foeh gesteld heeft : Ik hab mijne troepenmachten ter be-schikking van generaal Foch gesteld en onze divisiën zullen gebezigd worden waar de noodwendigheid zich doet ge-voelen.Oe hulp van Amerika aanvaard Parijs, 31 Maart. — De Fransche re-geering heeft besloten den wensch van generaal Pershing in te willigen. De Amerikaansche tr*epen zullen strijden aan de zijden van Franschen en Enge schen en het Amerikaansch vlag zal vlotten im Picardie nevens die van Frankrijk en Engeland. j Ben telegram van M. Wilson Washington, 31 Maant. — M. Wilson stuurde aan generaal Foch het volgend telegÉam : Mag ik u mijne rechtzinnige geluk-, weMschen voor uw bevelhebberschap" aanbieden. j Dergelijke eenheid van bevel is een ! gelukkig voorteeken van de eindzege-praal. J Wij volge» met spanning den strijd. Dit jaar een millioen Âmerikanen in Etiropa New-^ork, 31 Maart. — De regeering stelt ailes in 't wer om dit jaar ten 1 [minste een millioen mannen naarEutn-^ pa te stureB. 5 De transportkwestie is de hoofdzaak. ■ Franschen en Engelschen strijden aïs broeders Ieder oogenblik krijgt men nieuwe bewijzen dat Franschen en Engelschen zich voor elkander opofïeren. Op 26 Maart toen de Duitsche druk-king het hevigst was, verlieten de Franschen in voile haast hunne kantonne-menten en wierpen zich in den strijd. Zij wisten hoe kostelijk de minuten wa-ren en na het geweer stormden zij op den vijand los met de bajonnefc, want hij moest kost wat kost tegengehouden worden. Een der meest bedreigde punten was de hoogte van Gednrende den strijd werd een groep Kanadeesche ruiters ter beschikking gesteld van hetFransch korps dat tusschenkwam. Deze groep kreeg voor zending den top van de hoogte te bereiken. De ruiters kwamen te paard tôt aan'de zuiderlijke helling. Hier stapten zij af en stormden onder een regen van kogels vooruit tôt aan de aangeduide stelling. Zij konden er en-kel eeniga minuten stand houden ^want zij werden docr de Duitschers, die te sterk waren in getal, achteruitheslagen. Wat ! zagde de Engelsche officier, gij keert terug ! ^rat zullen de Franschen denken ? De Kanadeezen door deze bemerking aangevuurd stormden terug, ditmaal te paard, en dreven de verraste Duitschers achteruit. Zij klampten zich vast aan hét terrein tôt dat de linker vleugel zich ontplooid had. Al de beste Duitsche troepen op 't front Londen, 30 Maart.— Agence Pieu ter. De vooruitgang der Duitschers schijut lu veiiid^cu, l>c vii«nd werd in 't mîd- den van zijn stormloop terug gehouden; hij gaat niet meer recht naar zijn doel-punten en zoekt niet meer onzen tegen-stand door vefcpletterende meerderheSid te breken. Hij richt zich nu naar punten die hij verzwakt meent, bij wil ons zoo ver mogelijk aohteruit drijven en zich dan versterken ter plaatste. Het Fransche leger, door de veldslagen voor Noyon, heeft den opmarsch gestuit naar Parijs langs de Oise. Het was de Duitschers insgelijks on-mogelijk meer ten N. van de Somme te overschrijden, de bruggen zijn thans vernield. Het dorp Pont-l'Evêque, onder Noyon, werd terug genomen, en Fransche tegen-aanvallen verdreven den vijand van de hoogten voor Suzoy ten N.-W. van Noyon. Langs de Oiseboorden is de toestand vast en on onwrikbaar en 't Fransche heldenleger dat den vijand daar tegen-hield is nu enkel toeschouwer van den slag. In zijne verwachting bedrogen zijnde langs de Oise, keert de vijand meer naar't Noorden. Hoe rap ook de Duitsche legers voor-uitgingeD, toch was dit niet voldoende om°eene beslissing te bekomen, dank aan 't heldhaftig ËngelsGh leger. Na de acht kritieke da^en van het begin waren onze huîptroepen op het front en gestuurd naar de zwakste en ' meest bedreigde punten. Het versmel-tingspunt der twee lagers is heden voor eene sterke Fransche macht beschermd voor aile gebeurlijkheden. 1 Men heeft reeds 87 Duitsche Iegeraf-' deelingen bestatigd op een front van 80 km. Deze afdeelingen zijn niet enkel de uitgelezene stoettroepen maar de tegenwoordig volledige Duitsche troe-panmacht in goeden staat. De Duitschers hebben nu reeds meer reserven ia 't slagveld gebracht danzij in Frack-' rijk bezaten. | ©m de noodige openingen te vullen hebben zij nog twintig, misschien vijf-tig afdeelingen, maar dit zijn troepen '• van mindere gehalte.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes