Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1047 0
04 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 04 Januari. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 05 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f76639kz6f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONS VADERLAND Administrât!» i A. TEMPERE Drukker-Ultgavsr, I 7, rus de V3e, OALAII Belgisch dagblad Yerschijnende op al de dagen der week RadaC ^ llpCKELANDT OALAII ABOnraraMENTHN Per maand Belgle Franlcrljk S£5 BDgeiand'HellaM 3.50 Per trime»tei- « K.CO ^ » 6.50 » S O.GO M en relirljve t « Oui Vaderland » 17, rne de Vie, Cttlali Keehî door, vrij en vrank voor God m Vdlk en land rb3aotihstukkkn. niiuws ti zinbkn rue ohantiluv v9 oault ABOIKNEMSINTSPRUZEIS VOOR SOLDATES -î—^-.lr s'y d»<ren> 0.35 dczk abonnkmkntkn diinen mit mimstbns res» -vre .1» « t cuagenj «>••>» 0 num„«r» inuns mnoivmabd «n u»lmhi i*ea* skmmv *t©u aan mbttrlfdb aorki obondin t* wordsh - ■ rc*' ■ - i » i ■ De Gemeenleraadsfedee der Brus-6elsche agglomeratie en de Vlamingen Het gezond verstand zegt ons dat het gevaarlijk is tegenover den vijand argu-menten te gebruiken^die aan de kritiek geen weerstand bieden. Gladstone zegt in zijn studie o~ver Uomer : « JI a rincer la n g ge vestigde onwaarke d e n bestendig en zonder tegenspraak, de openbare denkwijze in bezit hebben geno-men, dan scheppen zij een atmosfeer die we lang inademen vooraleer we erva n bewust worden. Vandaar dat de valsche kleuren, met dewelke wij onbetvust door-drongen worden, no g lang de n.acht en zelfs de daad van den terugkeer naar gezonde begrippen, overleven. » Ik voeg erbij dat eens de openbare opinie gevormd is, zij zich niei grasag in hare valsche begrippen storen laat. 't, ls dus van het hoogste belang dat wij de onjuistheden der heeven gemeen-teraadsleden niet den tijd geven zieh voor goed te vestigen. In het verslag staat te lezen — 't gaat over de Brussel-sche agglomeratie — dat « het Fransch de moedertaal is van een veel grooter decl der bcvolking dan het Ylaamsch ». Laten we dat eens onderzoeken. JYat zeggen ons de officieele çijfers "VffB 1910 ? BRUSSELSCHE AGGLOMERATIE Gamasr.îen Iawoa.klid8*. Fr.^laen Vi.all e-T Brussel 177.078 47.385 29.081 \ Anderlecht 64.237 11 211 24.320 Etterbeek 33.227 11 107 6.59G Vorst 23.538 7.975 5.247 Ixelles 72,991 39,473 0.733 Laeken 35 024 4.720 12,720 St.J.Molenb 72.783 11.663 24.910 St. Gillis 63.241 14.376 5.928 St.Josse-t.-N. 31.865 10.547 3,349 Schaarbeek 82.480 20.975 13.677 Watermaal- Boschvoorde 8.613 2.002 2.674 Komen 6 641 1.613 1.868 Edingen 4.588 711 910 Agglomeratie 676.207 183.75S 138.013 In deze tafel zijn niet begreyen de kinderen beneden de twee jaar, wat ten nadeele der Vlamingen is, vermits de Ylamingen meer kinderen hebben. Ilieruib blijkt dat er in aggloiHt.'.ratie gemeentgn de Vlamingen in meerder-heid zijDt. Volgcns het argument der gemeenteraadsleden zelf, die Heweren dat debestuurtaal deze de,r meei>derheid zijn moet, moet dus de bestuurtaal van Anderlecht, van Laeken, van St. Jans Molenbeek vlaamsch zij/). Vlamingen dat moeten we onthouden voor later. 't Is nu wel waar dat die gemeente-raadsleden de agglomç,ratie als een ge-heel beschouweD. Ze vergeten dat gemeenteraadsleden de gemeente, en niet een agglomeratie te besturert hebb*;n. Ze verg eten dat de Vlamingen in de ander ge meenten zulke minderheid vor-j msn ds\t ze niet kunnen verwaarloosd ■worden . Of is het misschien omdat de j Vlamin gen werklieden en burgers zijn dat hu n belangen als van geen belang moete; a beschouwd worden. Ze y ergeten vooral dat naast de één- talige n een groote minderheid vlaamsch en fr anschkent en dat deze minderheid Jioof( Izaikelijk uit Vlamingen bestaat, •wieij nu >edertaal vlaamsch is. , t fraLîcfe \la*£BCÎi prcc^st Brussel 85.414 — 48 Anderlecht 23.486 — 36 Etterbeek ~ 13 166 — 39 Vorst 8.756 — 37 Ixelles 19.799 — 27 Laeken 15.230 — 43 St.J.Molenbeek 31.331 — 43 St. Gilis 27.497 — 43 St. Josse-ten-N. 14.859 — 43 Schaerbeek 40.525 — 38 Waterm.-Boschv.3.324 — 38 Komen 2.838 — 42 Edingen 910 — 58 Moesten we nu eens onderzoeken waarin dat het « Fransch kennen » voor het meestendeel dier Vlamingen bestaat, we zouden tôt een eigenaardigen uitslag komen. Maar aanvaarden we de cijfers .zooals ze zijn. Op de heele bevolkîng spreken 42 procent zoogezegd fransch en vlaamsch. Ze vergeten, die heeren gem&ente-raads'eden, dat wij, Vlamingen, al kennen we fransch, ons vlaamsch burger-recht niet prijs geven. Na 't jaar dertig hiet het : Delgië moet fransch zijn. Daarna was 't ordewoord : België — wel te verstaan Ylaanderen — mo ît twcetalig zijn. Men is er in gelukt te. Bi'ussel en omstreken een deel van de bevolking te doen franschleeren. En nu komt he't eruit : gij, Ylaming, ge kent fransch, dus hebt ge geen reclit meer vlaamsch te zijn. Als dat de uitkomst moet zijn van den goeden .wil''1er Vlamingen, dan zullen we in 't vervolg Engelsch leeren, dat voor ons vcel gemakkelijker en '.îuttiger is. Gemakkelijker omdat 't Engelsch veel meer op't Nederlandsch gelijkt ; nuttiger omdat 'tEngelscb, na dezen oorlog, de wereldtaal wordt. Wat zouden de heeren gemeenteraads-léden antwoordcH indien wehunzegden: De provincie Brabant is voor drie kwaart vlaamsch, dtis moel de bestuur»-taal der gemeentsn vlaamsch zijn, ook dat der waalsche gemeenten. II&Hnerzet zou onverbiddelijk zijn en nochtans '.tyeeyt iriijn argument zoo zwaar aïs het argument der gemeeisteraadsieden. Tôt daar hun cerste argument. Er is eeu tweede : het historisch argument. « S in as meer dan een ec-uw wordt het Fransch bijna uitsluitendgèbruikt voor 't bestuur, voor zaken, en betrekkingen met den vrïemde. » Dat histofisch argument is geld waard. Een volk is sinds honderd jaar van zijn taalrecht beroofd, dus moet het er van beroofd biijven. Dat de heeren gemeen-teraadsleden van de Brusselsche agglomeratie dat gstan vertellen aan dePoîen, de Finnen, de Eizassers ? aan de Fian-schen die veclitea voor El^as-Lotharin-gen ? aan de jougo slaven, de Croaten, de Rutenen, de Roemeniers ? Het haofdargument wordt laatst af-resclioter. «Il et Fransch wordt gebruikt & C door de handolaars in hun betrekkingen », dus moet het volk iti 't fransch besluurd worden. De werklieden tellen niet mee! De Joden van Polen doen hua zaken in 't Jiddisch, dus moeten de Polen in het Jiddisch bestuurd worden ! Neen, heeren gemcenteraadsleden, uw argumectïtie zal ons Ylaamsch rccht niet neerhakken. Gij hebt een slecht standpunt ingenomen. Is't officieele Brussel met zijn nasleep een voorpost der verfranschirg, or.s vlaamsche volk bJijft er vlaamsch. Wij Ylamingen, we zul'en zijn vlaamsche belangen in handen r.emen, zoodra de vrede ons er de geiegenheid toe gecft. Dr A. VAN DE PERRE, volksvertegenwoorcliger. ROEMENIE ZIET NIET AF VAN DEN STRIJD Vsrklarisîg van den koning Men wcet reeds dat de regeering van M. Bratiano niet afzag van den strijd en dat, als zijne troepen tegen hun ge-daclit in den wapenstilstand begrepen waren, en bereid zijn op het cerste teeken den strijd her aan te vatten. Sa-men met de legerkorpsen van Ukranie en het overige van Zuid Rusland, vor men zij nog een sterk léger, waarmede Duitschers en Oostenrijkers zullen moeten afrekenen. 't ls een sterke blok die zich afteekent en die zoodanig den vijand verontrust dat deze denkt tegen hem te moeten troepen samentrekken. Misschien zelfs denken zij er aan zelf aan te vallen vooraleer de blok vaster is geAvorden De kroonrede, te Jassy uitgesproken; biedt twee bijzonderheden aan : ^ii bewaart het stilzvvijg'en over den wapenstilstand, hHtreen bewijst dat de regeering van M. Bratiano geweigerd heeft hem voor haar deel te onderteekenen. . Verders bewijst zij dat het land niet geneigd is afstand te doen van zijne eischen, waarvoorhet in oorlog getreden is. De eischeo van het land Jassy 31 Dec. De Kamers werden te Jassy geopend op 29 Dec. In de troonrede, die te mid-den de geestdriftige toejnichingen der tegenwoordigen uitgespr®lien werd, is er geen melding gemaakt over den wa- WAT GAAT ERON IN JAPAN Kaar een nauwere mede-werkingTokio 1 Jan. — De keizer heeft gis'ter in ner-oon de Dicte voorg z ten. Hij heeft eene redevoering uîtgesproken waarin hij drukte op d noodzake'iijk-he.id maatreg len tetieff-n voor eene kraehtdadige aansensluiting van .lapan met de verjbondenen, t n einde don toe-stand te verhelpen. De Japaneesche gesant te Washington Wasi|ingtou 1 Jari. — M. Sato, gezant van Japan te V\reshington, zou zijn post veilaten. Men denkt dat hij doorM.lshii zal vervangen vvt'rJen. De belrekkingen met Rusland Londen 1 Jan. — Sedert verschcidene dagen is de tetegrafische cenieenschap volledig afgebroken tusschen Japan en Petrograd, zonder dat men nu reeds km vaststellen dat dez« onderbrekitig voortspruit uit natuurlijke of Lunst-matige oorzaken. 9 DD1TSCELAKD Cnlplojpng te Strasbourg Zurich 1 Jan. Eene hevige ontpluffing greep plaats te Strasbourg, maar de duilsehe censuur laat geen bijzonderheden cloorglippcn. Men seint uit Ger.eve dat een schrik-kelijke spoorwegramp plaals greep te Spormak, in Poolscli Pruisen. Er zouden 83 slachtoffers-zijn. Deze ramp zou het werk wezen van !t personeel en dien-tengevol^e vallen weinig menscheii-levèns tebetreuren, doch integendeel groote stoffelijke schade. Wat de «Frankfurter Zeilung» denkt Zurich 1 Jan. — De « Frankfurter j Zeitung» voor/.e^t 't volgende voorl918: ' Wanneer wij achteruit zien, kunnen wij maar niet begrijpen waarom de vijand verleden jaar onze voorsteilen niet aanvaard heeft. 1917 scheen hun (Timstig maar zij zagen niet door de oogen van het duitsch be^elhebber-schap, zij voorzagen de gebeurtenissen niet in Rusland en dachten er nog min aan dat wij Italie eenen slag zouden penstilstand die de vijandelijkhcden heeft doen staken op het Russisch-Roe-meensch front. Ivoning Ferdinand heeft niet geaarzeld te verklaren, dat niet-tegenstaande de opofferingen welke Roemenia reeds deed nognieuwe affers zullen arevergd worden voor de ver-wezeolijking der eischen van Roemenia. Het quorum nietbereikt zijnde werden de beraadslagingen verdaagd. De Eoemcsnsch-Ukraangche blok Jassy 31 Dec. Dank aan de maatregelen getroffen door de Roemeensche regeering is de kalmte op het front teruggekeerd. Gene-raal Tcherbatchef, door de Ukraansche regeering aangesteld als opperbevelheb-ber van het zuid-westelijk Russisch front, handelt in overeenstemming met hetRoemeensGh apperbevelhebberschap en den raad der Russische nationale kommissarissen. De Maximalisten van hef zuidelijk front werden door Lenine terug geroe-pen en de Ukraansche regeeringbeveelt het Ukraansch leger bijeen te biijven en zelfs in geval van nood eenen weg te banen. Maar tezelfdertijd werden Ukraansche afgevaardigden aangeduid om de vredesonderhandelingen bij te wonen. In Bessarabie is het Roemeensch leger met de beste inzichten bezield. s.i i ■ ik. ttriittrorrrritinrini mnnairwit v. 9 toebrengen die ons nu toelaat op Frank-rijk te vallen. Binnen zes maanden zal onze strate-gische overmacht duidelijk wezen en het beslissend oogenblik aangebroken. De middenrijken zullen al hun krachten samentrekken op het Westelijk front. Engeischen en Franschen zullen nooit meer kans hebben zoo-als in 1915, 1916 en 1917. Ons bevelhebbersehap heeft verklaard dat een beslissende slagtegen Frankrijk mogelijk is. De str&tegische omstandigheden zijn omgekeerd in het YVesten. De Franschekrisis zal de eind- krisis zijn van den oorlog. ■ ■■■■»■■ ~ -«• DE STRIJD VOOR KANERIJK lîiigelsch front 1 Jan.'(Agence Havas) Gisteren stuurde de vijand twee divi-sies in den strijd, van af het Z. van Marcoing tôt aan de eerste huizen van La Vacquerie dat hun toebehoorde scderl 30 Nov. De aanval was zorgvuldig voorbereid en zelfs hadden spéciale troepen eene herhaling uitgevoerd op een omtrent gelijk terrein als dit dat moest veroverd worden. De vijand had ongetwijfeld voor doel het gedeelte der Hindenburglijn. door de Engeischen bezet, te heroveren.Zijne mislukking was volledig. Yan den eenenkant werden de eenige gedeelten loopgraven waarin hij voet gevat had voor La Vacquerie hem terug ontnomen. en het gedeelte dat hij nog bezet ten Z. van Marcoing maakt van de Hindenburglijn geen deel. De Duitschers ondergingen zware verliezen zonder er voordeelen uit te putten. i i ■ n i—-— ■■ ~ é 9 De uitv/Isseîing der gevangenen van Kut-el-Amara Londen 1 Januari. De Eogelsche afgevaardigden teBerne hebben met de beste uitslagen de on-derhandelingen geleid, betrekkclijk de uitwisseliDg der gevangenen. Volledige voldoening werd bekomen betrekkelijk de behandeiing der solda-ten die gevangen gema;kt werden te Kut-cl-Amara. De uitwisseling zal he-ginnen In de eerste dagen un Januari Generaal Townshendis nog areyangt n in een eilatid in de zee van Marmara, maar hij v.or t goed b hand ld. I De Fransche overwinning in Italie Rome 31 Dec. — Een officieuse nota. Troepen van het Fransch contingent op ons front hebben gisteren een prach-tig offensief uitgevoerd op de Tomba en de Ienera waar de gevechten van No-vember laatst aan den vijand eenige voordeelen verleend hebben en eenige vijandige loopgraven de stellingen be-heerschten bezet door de Franschen. Om een evenwichtslijn tôt stand te brengen tusschen de twee lijnen moest men een heuvel veroveren. Een machtige artillerievoorbereidiDg ging den aanval vooraf. De vijandige artillerie te Fontana-Secca, van den heuvel Alano en de Yal-dobiaddene, heeft vruchteloos de-«»r-bonden batterijen beantwoord.De Fransche, Ensrelsche en Italiaansche batterijen hebben spoedig den tegenstrever beheerscht en zijn geschut verhinderd. Om 16 u. 15 stormden de Franschen uit hunne loopgraven tusschen Ostetia de Icncra en - e Gasa Naranzine. Zij overschreden het versperringsvuur en bezetten in een enkel élan in eenige minuten twee lijnen loop.raven links voor de Osteria en langs den heuvel van de Tomba. De strijd was heviger te Casa Naranzine,op de Mont Iencra maar op dit punt ook behaalden onze verbon-denen de bovenhand. Al de beoogde puijten werden dus bereikt en zelfs gedeeltelijk overschre» i den. De verliezen der Franschen zijn licht. Deze^ bijval is te wijten aan de goed.e a;tiilerievoorbereiding, aan de bedrij-vigheid der vliegers en aan de dapperheid der troepen; Geesfdriîtige feespreking in de pers Rome 1 Januari. De indruk door de overwinning der I raaschenop het italiaansch front is zeer groot en al de dagbladen bespre-lcen haar : De « Giornale d'Italia » zegt : De bevelhebber der verbonden troe-pon, gebruik makende van het feit dat de vijand zijn bedrijvigheid toonde op de vlakte, heeft een olTensiel genomen dat met den besten uitslag bekroond werd. Juichen wij deze eerste Fransche overwinning toe en strijden wij dapper aan de zijde onztrbondgenooten. De «Tribu a a » begroet deze zegepraal met vreugde en stipt het feit aan dat de verbondenen zich mot de banden van het bloed namver aaneengesloten hebben. !N RUSLAND De Maximalisten souden derechten der nationaliteiten ojfercn Zurich 1 Januari. Men seint uit Weenen dat de Russische legatie vooraleer Brest-Lutovsk te verlaten zich 't akkoord verklaard hoeft met Oostenrijk en Duitsehland, die vra-gen dat aan de verschillende nationali-teiten die binnen eenen Staat leven het recht niet zou toegekend wo; den over hen zelf te beschikken. Ilet lot van die verschillende nationa-liteiten in deze staten levende zou aïs een binnenlandschc politieke kwestie geregeld worden door het volk v<in den staat. Een telegram uit Yveenen voegt erbij ! dat de Russische regeerirg fi.m de yarb^adenen van Rusland dez^ be-lancrijke wijeiging zijner vredesvoor-stellen geseind heeft. Een artikel over den vrede Berne 1 Januai i. Duitsehland v< rkb.nrt san de verbon-denen een ultimatum gest.uurd te hebben, waariu de princiepen van een al-gernecDOTi rrede in uitgedrukt zijn maar lu t heeft niets bisloten betrekktlîjk bijzouderc akkoorden die kunnen vol-g«n.I derdaad indien Duitsehland afziet van aile aanhechtingen met geweld dan ziet het niet af van hetgeen het kan win- i nen bij speeiale akkoorden in 'tvriend-schappelijke gesloten en de nitvoering van het recht over zich zelf te beslissen zal toegestaan worden in de provicien langs de kiisten van de Baltische zee en in Dobreedja. Twee Fransche agenîen vermoord te lrkoutsk Men seint uit Irkoutsk dat de Fransche consulaire agent en twee andere Franschen in deze stad door de roode wacht vermoord w'erden. Irkoutsk is eene stad van 100.000 in-woners.Het was vroeger de regeering van Ke-rensky toegetreden. De verleden week vielen de Maximalisten het center van de stad aan. Een bloedige slag nam aanvang waarin dui- < zende dooden en gekwetsten opgeraapt werden. De «Neue Freie Press o twijfelt aan de Duitsche zegepraal in het Westen Zurich 1 Januari. De militaire kritieken van de « Neue Freie Press » verzekert dat het offensief op het Westelijk front nakendis, en dat de grootste kwestie is van te we-ten of Franschen en Engeischen zullen wederstaan. Het blad voegt er bij dat eenedoor-boring van het front weinig waarschljn-lijk is. De verbondenen zijn daarvan [ overtuigd. Dit gedacht steunt op het feit dat de lijnen in het Westen buiten-gewoon sterk zijn. De onderhandelingen afgebroken ? Het schiint dat de overdreven eischen yan Duitsehland aanleiding gegevsn hebben tôt de definitieve albreuk der ondarhandelingen. Uit Lcnden bericht men dat Zweden troepen samentrekt onder voorwendsel Fijnland te beschermen tegen de Bolcheviks. 0e Chineezen mobiliseeren op de grenzen van Turkestat.. ' —«sasS38®»" Lâafsle ogicieeîe bêrkfiîen Belgisch front Een posî verîoren en herwon-nen in de slreek van Merckem LE HAVRE, 2 Jan. 0p I Jan. weinig artilleriebedrijvigheid. in den nacht vatte een vijandig detachement voef in eenonzer posten in de streek van Merckem De vijand werd door een hevige tegenaan-val verdreyen en tiet talrijke dooden in onze handen. Op 2 Januari lichte artilleriebedrijvigheid. Fransch fronï PARUS, 2 Jan., 15 u. E2b vsrrassende aanval leverde ons goede uitslagen op in de streek van Courtecon. Ontmoeiîngen van ronden ten Z. van Cor-beny.PARUS, 2 Jan., 23 u. Nisis bijzonders te setnen ten zij groota artilleriebedrijvigheid in den sektor Beau-mont-Caursères.Engelsch front LONDEH 2 Jan., IS u. Een duitsche raid werd afgeslagen op onze steiiîr.gsn om Sîôriccurt. Ds detEeheftîïïffen konden onze iijnen niet bereiken. Z:j werden in detusschenruimten door onze ronden aangevallen en ondergingen zware verliezen. Andere raids werden afgeslagen om Lens, ifteanen en Passchendaele. LCNDEN 2 Jan., 23 u. Een laatste vijandige aanval op esn onzer voorposîen In de streek van Oppy werd afge-slagen.De vijandige artilleriebedrijvigheid stijgî langs de vaart Yperen-Komen. Vlasmsche soldaten steunt UW blad Vierde jaargang — Nummer 954 Museum TËm Prijs : 5 centiemen Vrijdag 4 Januari 1918 J ■ ii-.i. 1 "•**" ' " ' ' -...r f ' ,1 ■ au; - " ' '' ■ 1 ~

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes