Ons Vlaanderen

1059 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 16 Juli. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hd7np1xr5g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONS VLAANDEREN 1 Door Eendracht Sterkl vehsghijnt elken zaterdag Liever Dood dan'|Duitsch! Inschrijvingsprijs : Voor Frankrijk : per jaar 4.00 fr. per zes maand . . . . • . . 2.25 » Buiten Frankrijk : per jaar 6.00 » Bureelen der Redactie : #■' te Gent : 24, Wellinckstraat. — tt Parijs : 18:î, rue de Charonne Aankondigingen : Tien frank per 4 Regels. Zich wenden tôt Ons Vlaanderen. aj M y, Ht - ■..5-'"-; «'■«'.«•■ ' ■ "h- ;- ï ■ BERICHT m J Zooals het onze lezers, heden zalleti " |B bemerken, verschijnt « Ons Vlaanderen » op een formaat dat een weinig vet groot werd. Dit làat ons toe meer nieuws uit ■ ons Vaderland te geven. Binnen kort, n.' . H hopen wij ons blad nogmaals te kunnen e ■ ' vergrooten, en dit maal nog al mcrkçlijk. ?• "f Dit veroorzaakt ons natnurlijk groote kosten. Ook verzoeken wij al onze â ■ lezers, heftig profeaganda te maken voor I hun blad, dat zich geen moeite zal spa-5. S >ren om hun zooveel mogelijk nieuws te 1, " I verschaffen, als mede hen te verkwikken, tk ■ te ontwikkelen en te veredclen. j| Ons Hationaal Feest ,0p 21 Juli 1831, reed Leopold I, a *® eerste Koning van vrij België, Brussel B binnen, te midden der juichende rne-nigte, om met eenen plechtigen eed te • | " beveSÏTgerTclat Hij en zlfnê opvorgers,"" é B vrij door ons volk gekozen, grondwet-telijk ons land naar welwaart en op M 't pad der eer zouden geleiden. Sindsdien verliepen jaren, en 't jeug-dig land, dat sommigen een proefneming van 't Heilig verbond, mochten heeten, Jk groqide aan in krachten en inrichting. Droevige dagen nochtans, moest het heleven in 1839 wanneer een groot gedeelte van Limburg en Luxemburg, zoo aan ons gehecht, ons werden ont-nomen ; woelige tijdperken moest het doorwoelen, als dit van 1848, wanneer de Fransche omwenteling, ons kalme gouwen bedreigde te overrompelen ; maar 't verstandig beleid van ons eersten Koning, Leopold de Wijze, wist en ons wonden te heelen en onze nationale geest eene richting te geven strookend met ons idealen en met d'eerlijkheid. Toen Leopold II zijn vader opvolgde, vond hij ons land, dat schamel kind in 1831, struisch en flink geworden en B gereed om als een meerderjarig mensch I met de rijkste gaven versierd, den m wij den weg in te slaan van uitbreiding ■ van rijkdom en territoriale macht. Terwijl zijn vader, zeer wel begrepen ■ had dat zijn voornaamste doel moest zijn, aan den wereld te be wij zen dat ■ België, geen artificieel maaksel was, maar wel eene wezentlijkheid, be- 1 S kwaam om te leven en te floreeren en dat hij al de machten van zijn groot - % verstand gebruikte, om d'eenheid en _ I vrede bij ons te doen leven, handel, landbouw en nijverheid in te richten en te verbeteren, mocht Leopold II, aan t hoofd staande van een land, dat zich zoo ras inrichtte, dit zelve geleiden, de wereld door, ter verovering van een eerlijk commerciaal en ekonomisch gr ■ zelfbestaan, meer zelf van een groot koloniaal vermogen. Leopold de Groote, buitengewoon hoog geschat op den vreemde, werd niet altijd wel verstaan bij ons. Hij stierf met 't jaar 1909 en zijn neef Albert nam de zware verantwoordelijk-heid op zich, ons land tôt het top-punt der beschaving en der welvaart te leiden. Vier jaar lang kenden wij hem, de eerlijke, werkzaame Koning die er zich bezonder op toelegde het koloniaal erfdeel van Leopold II syste-matisch in te richten en in 't land vrede en eendracht te doen heerschen, ongelijkheid en wantoestanden te doen verdwijnen. En we waren gelukkig, als onze ouders het geweest waren en als onze kinderen het gingen zijn ... Op 2 Oogst 1914 werd ons geluk bedreigd en weldra vernietigd door Duitschland, dat gezworen had ons te beschermen. Maar onze jongens her-stichten ons vaderland, met prachtig aan de wereld te toonen, dat een volk dat zich verdedigt en. zijn bloed vergiet voor zijn eer, niet en sterft. -n * * * .. > r/rivfij zuiien, cui'jaai, wij arme 15 ei-gische Vluchtelingen, ons nationaal feest vieren, in d'ingetogenheid, met de vaste overtuiging dat weldra eene nieuwe feestelijkheid, de grootste onzer volksfeesten, zal gevierd worden, deze der Blijde intrede te Brussel van Albert de Moedige, aan 't hoofd van zijne hel-den.G;EDROITE fi Laat het ons maar bekennen, wij hadden eene les van vaderlandsliefde noodig. Een groot aantal Belgen, versleten hun krachten en verspilden hunnen tijd in on-vruchtbare twisten van klassen- of rassen-strijd of van persoonlijke driften. Maar toen, op 2 Augustus, eene vreemde mogendheid, betrouwend op hare macht en den trouw der overeenkomsten vergetend, onze onafhankelijkheid durfde bedreigen, sprongen al de Belgen recht, zonder onder-scheid, noch van partij, noch van stand, noch van oorsprong, en schaarden zich, als een enkel man, rond hun Koning en hunne regeering, om aan den indringer te zeggen : « Gij zult niet doorgaan. » "Van 't oogenblik waren wij allen beslist bewust van ons vaderlandsliefde; 't is.dat in elk van ons een dieper gevoelen is als het eigenbelang, de bloedbanden en den partij geest ; 't is de nood, en bij gevolg, de wil van zich aan de algemeene belangen toe te wijden, aan wat men te Rome noemde « het gemeene best » « res publica » : dit gevoelen, is de Vaderlandsliefde. Herderlijke briefvan Kardinaal Mercier van Kerstdag 1914. DE OORLOG. De Slag van de Somme De tweede week van de fransch-engelsche offensief op de Somme, werden de operaties, spijts het slecht weder, krachtdadig en methodisch voortgezet. Ten Zuiden van de Somme hadden de Franschen Woensdag 5en Juli, de duitsche tweede lijn op een front van ongeveer 10 km. in bezet genomen : de laatste huizen van Estrêes, op den rechtlijnigen steenweg van Amiens naar Péronne moesten door den vijand omtruimd; verscheidene tegenaanval-len op Belloy en Santerre werden ge-makkelijk teruggeslagen. Op den N. oever werden Hem en de hofstede Monaca na een levendig gevecht inge-nomen.'s Vijand 's terugwerking 's ander-dags was geweldig en bloedig, doch bekwam niet den minsten uitslag; zijne aanvallen van Berny op Estrées en Belloy gericht kostten hem bij zonder grdote verliezen. De volgende nacht was rustig : het slecht weder hinderde de krijgsverrich-ting den Vrijdag yen Juli; doch spijts een voortdurenden regen deden de dappere fransche piotten, Zaterdag 8in, te samon met de Engelschen een wel gelukten aanval op het verbfriding-spunt van hunne lijnei : Harde cu t viel in Fransche handen in 35 minu-'ten, terwijl het bois du Trône door de 1 Éngelschen w*etfd veroverd. -a'i riMcfg j a-ii, viCid/ uc rTcinsoimt ^ nogmaals aan op het front van den Z. oever van de Somme, tôt een punt ten N. van Belloy; zij maakten vooruit-gang op eene diepte van 1 à 2 km. zij namen Biaches in en kwamen zich inrichtcn aan den ingang van Bar-leux; zij namen ook de hofstede la Maisonnette op den heuvel 97, in. Deze stelling is zeer belangrijk, immers van op deze hoogte, kan men al de vijan-delij ke bevvegingen naspeuren in gansch den bocht gevormd door de Somme en het kanaal, alsook op den ijzerenweg van Chaulmes en in al de straten van d'oude stede Peronne, terwijl aan den gezichteinder de heuvel van St-Quentin op deinst. De vooruitgang der Engelschen ten N . van de Somme was zoo merkwaar-dig niet, daar hij zich tegen denweer-stand van de beste van 's vijands troepen stoot. Het gevecht neemt het karakter van kleine schermutselingen rond de versterkte stèllingen van de aanvallijn; menige goede uitslagen werden bekomen bijz. rond Thiepval en la Boisselle ; ten O van dit dorp, namen zij een km. tranchees in. Vrijdag morgen 7™ Juli ontstond een hevig gevecht, welke het bombardement der Vorige dagen liet voorspellen: op het gânsche aanvalfront van Thiepval tôt Montauban namen de Engelschen de eerste vijandelijke lijn in, op eene diepte van 500 tôt 1200 m. : ten Z van Thiepval op de hoogte 141, viel het sehanswerk Leipzig na verscheidene uren man tegen man gevechten, in de handen van onze Geallieërden : de eerste huizen van Ovillers werden ook ingenomen. Contalmaison was echter het tooneel van schrikkelijke gevechten; dit dorp dikwijls ingenomen en ontnomen werd Vrijdag morgen nogmaals door de Engelschen bezet; de Pruisische Garde werd dan ten aanvalle gezonden, de Engelschen stormden hen te gemoet. De botsing was schrikke- lijk, maar de vija.nd moest zich einde-lijk terugtrekken, en hij deed het in orde; doch wanneer hij in het open veld kwam, richtten al de batteriën te samen de grootste verwoesti^g in zijne rangen en het was met ongelooflijke verliezen en in de groofste verwarring dat hij zijne stellingen bereikte. Den volgenden dag namen de Engelschen m verbinding met de Franschen het bois du Trône in maar Zondag 9en en Maandag 10e" Juli, ten gevolge van hardnekkige pogingen welke opnieuw werden aangevangen telkens zij werden afgeslagen, hebben de duitschers in dit bosch weer voet genomen. In de nabijheid van Ovill,ers' hebben de Engelschen vooruitgang gemaa^t alsook in het bosth van Mametz, nevens Contâlmaison gelegen. Dit laatste dorp hebben zij in den nacht y an Maandag 10 tôt Dijnsdag llen Juli eindelijk in bezet genomen en behou-den.OohW^Beims^ D.ï bedrij vigheid van onze artillerie was nogmaals zeer groot op ons front. Stelselmatige vernielingsvuren der duitsche werken werden met goeden uitslag ondernomen, bijna iederen dag, in de streken van Dixmuide, Steen-straete Driegrachten en Boesinghe, soms een zwak antwoord van duitsche batterijen ontlokkend, welke aanstonds tôt zwijgen werden gebracht. Weder-zijdsche kanonvuur deed zich vôôr in de streken van Nieuwpoort en ten O. van Ramscappelle (7cn Juli) Dixmuide (8en en 9en) en bommengevechten rond Dixmuide (5en) Steenstraete. en Boesinghe (7en en 9un). Op de andere gedeelte van het front Op het engelsch front, valt er niets buiten de gewone bedrij vigheid aan te stippen. Op de Oise en de Aisne heeft de vijand verscheidene aanvallen gepoogd, die werden teruggeslagen. Rond Verdun, sedert de duitschers Dijnsdag 4en Juli, er in geslaagd zijn voor den 4en maal het sehanswerk van Thiaumont te bezet ten, blijft de toestand onveranderd : nieuwe pogingen den 7en Juli, ingespannen om verder vooruit te gaan bleven vruch-teloos. Buiten eene wederzijdsche artillerie bedrijvigheid nu hevig dan zwak op beide oevers van de Maas, valt er niets aan te stippen. Maandag namiddag 10 Juli, nochtans om 4 u, na eene hevige beschieting, hebben de duitschers eene nieuwe aanval op het gansche front ten O. van den Maas geleverd, nergens konden zij de vuur-lijn overschrijden uitgenomen tusschen de bosschen Fumin en Chenois waar zij door onze tegen aanval uit onze tranchees werden teruggedreven. Kleine aanvallen werden nog geleverd in het Aspremont bosch, in het bois le Prêtre als ook in Lotharingen en Elsas. - Tweede Jaar. - N»" 21 EDITION HEBDOMADAIRE Zondag 16 Juli 1916.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes