Ons Vlaanderen

1966 0
13 februari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 13 Februari. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 19 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/b27pn8zj77/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Oorlogsnummer - 51', UITGAVE Zondag 13 Februari 1916. Door Eendracht sterk O N S Li&V3r Dcod dan Duitscfi VLAANDEREN Voor ailes wat het blad betreft, zich te wenden 1 Ons Vlaanderen 181, rue de Charonne, Paris. WEEKBLAD PRIJS : 10 Centiemen per Nummer. Inschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per zes" maand : 2.25 Buiten Frànkrijk : 5 fr. per jaar. Aan onze Abonnenten Van deze week zijn wij begonnen onze Postkwittanciën rond te sturen aan al onze gëabonneerden wier abonnement vervalt in december-j anuari-februari en maart. Wij verhopen dat onze lezers onze kwittanciën welwillend zullen aan-vaarden.Onze niewwe inschrijvers moeten anders niet doen dan ons hun juist adres laten wetèn ; wij zullen den abonnementsprijs (2 fr. 25 voor zes maanden) per post laten ontvangen, ten ware men verkoos ons het bedrag per postbon mede te zenden. Postze-gels echter kunnen wij niet aanvaarden daar wij er een stock liggen hebben van meer dan tien duizend frank, en het postbeheer deze niet overneemt. « Loontjen komt om zijn Boonijen » In drij tafereelen. In Vlaanderen. 't Is stille nacht. Lickte nevelwolken hangen in de lucht. Nu en dan blinkt een sterreken. Duister is het niet, maar men mag toch niet zeggen dat het een heldere winternacht is. Zwarte roofvogels schuiven aan den westergezichteinder, naar de Noordzee, naar Engeland toe. En de landlieden in Vlaanderen die de Zeppelins hooren voorbij snoeven, huiveren : wat al schul-deloos bloed, wat al tranen zullen er ge-stort worden, wat al-puinen gesticht door die nachtelijke baanstroopers die 't moor-den en 't branden tôt eene oorlogschool verheven hebbeni Nog eenige oogenbikken... en de zwarte gestalten zijn aan den horizon verdwe-nen.'t Is stille nacht en nu en dan blinkt er een sterreken door de lichte nevelwolken.* * * Op de engelsche kusten. 't Alarm is gegeven. Aile lichten worden uitgedoofd. Aile gerucht sterft weg. Maar, te late... De roofvogels hebben hun slachtoffer gevonden. De eene ont-ploffing volgt op de andere. Angst- en jammerkreten weerklinken. De akelige schijn der brandende huizen verlicht de dorpen. Honderde onschuldige wezens, vrouwen en kinderen liggen vermoord... In de verte verdwijnen de logge gçstalten der vluchtende Zeppelins. * * * In voile Noordzee. Een Zeppelin in stervensnood. Hij schijnt gevoelig getroffen. Zijne zware massa zinkt al lager en lager. Nog enkele îiietërs en zijn schuit raakt de golven. De kapitein raast en tiert ; de bemanning werkt en zwoegt om den luchtbal weder omhoog te krijgen. Vruchteloos ! De schuit zinkt langzaam in de golven ; lang-zaam, maar zeker, in de dood... De redding : daar komt een visschers-bootjen aangesneld. Op enkele meters van den luchtbal blijft het liggen. 't Zijn Engelsche visschers. — « Haast u!... Haast u!... — roept de kapitein van den Zeppelin — Haast u, wij verzinken; kom nader en redt ons 't leven ! » — « Wij zijn met zeven man hier op ons bootjen — antwoordt de patroon van 't visschersschipjen — engij zijt met dertig; als wij u oppikken, dan neemt gij ons ge-vangen en voert ons mee, tôt belooning, naar Duitschland, niet waar? » — « Mijn Woord van Eer — weder-voer de duitsche.kapitein, — wij zijn uw gevangenen en volgen u naar Engeland. » — « Remember Belgiutr ! » — klonk het antwoord van den Engelschen kapitein, en... hij vaarde met zijn schipjen verder. Als, twee — drij uren later, een en-gelsch oorlogschip door de visschersboot verwittigd, ter plaâtse kwam, was de Zeppelin met man'en muis, in de golven verzwolgen. * * * — « Remember Belgium ! » — Denk aan Belgenland ! » — Die vervloeking zal nog wel meer dan eens aïs een akelig bazuingeschal in de ooren der duitschers weerklinken ! *♦ •** ♦*« ♦*« •*« •% ♦** ♦*« **•*[ % *» OORLOGSSMIEUWS Westersch Front Gedurende de gansche week, buiten de gewone bedrijvigheid van kanonvuur en mijnenontploffing, valt er niets aan te stippen. Op het belgisch front in de omstreek van Dixmuide, werden artilleriegevechten geleverd, bijzonderlijk hevig op Vrijdag 4e" Februari en op Dinsdag 8en. Zondag, in de omstreek van Boesinghe, werden twee duitsche batterien tôt zwijgen gedwongen ; Maandag beschoten de Franschen en de Engelschen het fortin Vauban, bij het Sas, en de duitsche stellingen te Steenstraete. Woensdag 2de Februari poogden de Duitschen een surprise-aanval op de cngelscbe loopgracbten in de nabijheid van den steenweg van Ieperen naar Pilken, maar ze werden gemakkelijk terug-geslagen.De fransche artillerie beschoot de duitsche stellingen op verschillende pun-ten, ni. te Vauclerc, ten noorden van de Aisne en in Champagne, rond Souain, op Woensdag 2en Februari ; op Vrijdag, nabi j Tahure en Mont-Têtu ; op Zaterdag, op de hoogte van Navarin, dit maal met bijzonder goeden uitslag ; loopgrachten werden overhoop gesmeten, munitie-dépôts ontploften, vergaarbakken van stikgassen werden getroffen en deze werden door den wind verspreid in de rangen der duitschers zelf. Dinsdag, in Artois, rond Neuville-Saint-Vaast, was er van beide zijde hevig kanonvuur alsook ten noorden van Troyon en op de hoogvlakte van Vauclerc. In de Argonne en op de hoogten van den Maas was er op Vrijdag, 4e11 Februari, zeer hevig wederzijdsch mijnengevecht. In de Vogezen en in Lotharingen, wederzijdsche artilleriegevechten. Italiaanscli Front Een oostenrijksche aan val op dên col de Lana werd Woensdag 2e" Februari afgeslagen, en Vrijdag twee andere op Santa -Maria ««• ten westen van Gorizia. Russich Front Zeer belangrijke gevechten met zware artillerie grepen plaats op den Dniester et} in de streek ten noorden van Czer-novitz : Oostenrijksche gasaanvallen bleven vruchteloos. In Kaukasie De Russen vervolgen de Turken in hunnen aftocht naar Erzeroum ; er zou zelfs spraak zijn dat f'e Turken deze stad zouden verlaten en zicli verder terug-trekken.In den Balkan De beruchte aanval op de fransch-engelsche stellingen te Saloniki laat zich nog altijd wachten. De overscheping van het servisch lcger van Albanie naar het eiland Korfou, is nu bij na voltrokken ; ongeveer 70.000 Servïers zijn aangeland en zullen een nieuw uitgerust leger vormen, welke zal tellen i 11 de Lente. Rond den oorlog Een luchtvloot van 14 fransche vlieg-machienen ging de bulgaarsche stad Petritch bombardeeren als represailles voor den Zeppelinraid op Saloniki : men ver-neemt uit bulgaarsche bron dat niet min dan 470 bulgaarsche soldaten gedood en meer dan duizend gekvjetst werden. Belrekkingen tussçhen Duitschland en de Vereenigde staten schijnen een bitteren omkeer te hebben genomen : Président Wilsoii vraagt dat Duitschland zou be-kennen dat het torpilleeren van de Lusitania niet gerechtvaardigd was ; Duitschland echter wil geene zulkdanige bekentenis maken ; het is slechts bereid eene geldelijke vergoeding toe te staan aan de amerikaansche slachtoffers van izijne barbaarschheid. — Latere beriebten melden dat de zaak op het punt staat van geregeld te worden. i In Roemeenie is er eene ongewone bedrijvightid : de Kamers hebben een krediet gestemd van 20omilIioen voor de onmiddelijke noodwendigheden van het leger. De regeering is ongerust voor den tegenwoordigen toestand : in sommige kringen vreest men een nieuwen aanslag van Duitschland op zijne neutraliieit die hem zou dwingen met bedreigingen tôt ontwapening. De Giomale d'Italia verneemt uit be-trouwbare bron dat Duitschland nogmaals aan Koning Albert vredevoorstellen zou gedaan hebben : België zou in zijne onat-hankehjkheid hersteld worden en zelf eene vergoeding verkrijgen maar het zou moeten toestemmen aan een handel-verdragwaardoor Antwerpen en Oostende om zoo te zeeiçen zouden verduitscht 00 zijn. Onze Koning heeft kortaf geweigerd verklarend dat de vrede slechts kan besproken worden met het Viervoudig Verbond wanneer de zege zal bekomen zijn. V V V V v V v <♦ <♦ v v ♦♦♦ v *1* v ♦ Is Verschenen Uithet Wonderjaar (IeReek^), verhalen en nuvellen beleefd door onze Soldaten en Vluchtelingen gedurende den oorlog, verzameld en opgeschikt door Franz Seyssens, priester en Edmond Ronse, advocaat, te bekomen bij « Ons Vlaanderen », 181, rue de Charonne, Paris, mits een postbon van 1 frank (0,75 fr. voor de soldaten). Uit ons Vaderiand. een duitsche aanslag. — Een trein met duitsche tro_pen reed laatst langs Ruj-i-broeck (Lirussel). Uit den trein werd eene bom op het spoor geworpen. Oui dat feit we-den al de gemeenteoverheden van de gemeente Ruysbroeck aangehou-den!de eetwaren te luik. — Ten gevolge van het ravitaillement der Amerikanen, is de prijs van de eetwaren terug aan normale hoogte gezakt. Rijst kost 60 centiemen den kilogr. en de suiker 58 cent. deserteurs bij de duitschers. — Daar hebben de duitschers spel mede, dat het een lust is om zien meer nog dan met de jonge Belgen, die over de grens willen . Langs de kanten van Turnhout, had, in den nacht van 16 tôt 17 Januari, een gevecht plaats tusschen duitsche schildwachten en zes oude kanonniers d'e in Holland wilden vluchten. Van weerskanten schoot men met het geweer ; een schildwacht werd doodelijk getroffen ; de zes déserteurs werden eindelijk aan-gehouden en naar Turnhout overgevoerd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes