Ons Vlaanderen

1689 0
23 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 23 Januari. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/t14th8cz2v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Oorlogsnummer — 48. UITGAVE A. Zondacj 23 Januari 1916. Door Eendracht sterk! 1 ONS Liever Dood dan Duitsch VLAANDEREN Voor ailes wat het blad betreft, zich te wenden tôt : Het Bureel van het Blad 181, rue de Gharonne, Paris. PRIJS : 10 Centiemen per Nummer. » Inschrijvingsprijs : P er jaar : 4.00 fr. — Per trimester : 1.00 Buiten Frankrijk : 5 fr. per jaar. Aan onze Abonnenten Aan al onze lezers wier abonnement in December of in Januari vervalt, zullen wij een postkwittancie zenden van 2 fr. 25, 't is te zeggen 2 fr. voor 6 maanden abonnement op Ons Vlaan-deren en 25 centiemen voor de ont-vangstkosten.Onze lezers zullen ons die verande-ring niet kwalijk nemen, hopen wij, te meer dat dit voor hun geene vermeer-dering van onkost zal zijn, hen veel achternageloop zal vermijden, en voor ons de overvloedscrisis der postzegels zal beletten. Wij verhopen dat allen onze postkwittancie wel zullen willen aanvaar-den.Nutteloos is het van te zeggen, moest de oorlog gedaan zijn voor het abonnement vervalleri is, dat wij Ons Vlaanderen blijven voort zenden naar het nieuw adres onzer geabonneerden. Onze nieuw e inschrijvers moeten anders niet doen dan ons hun juist adres zenden ; wij zullen den Inschrijvingsprijs (2 fr. 25 voor zes maanden) per post laten ontvangen. BRANDKWESTIEN In ons nummer van verleden week schreven wij letterlijk : « Eer nog dit « artikel zal verschenen zijn, zal « waarschijnlijk het ministerie dat « het bestuur van ons land sinds zoo « lange jaren in handen had, veran-« dering ondergaan hebben... » --De gebeurtenissen hebben ons gelijk gegeven : tôt nu toe zijn geen der oude ministers afgetreden, maar drij nieuwe ministers zijnbenoemd: twee liberalen en een socialist. Onze lezers weten dat wij die veran-dering afkeuren en zij kennen onze redens; daarbij, wij zijn alleen niet : 't meeste deei der belgische bladen op den vreemd'-* verschijnend, zijn van gedacht dat het eene ongelukkige verandering is; maar, nu de zaak een gebeurd feit is, maken wij er voorloopig een kruisken over. Maar wat we toch over ons herte niet kunnen krijgen is dat katholijke bladen — o! ze zijn niet heel talrijk! -— jubileeren alsof er sprake was van een groote zegepraal. Ons ministerie heeft Belgenland gedurende twee en dertig jaar wijselijk bestuurd, en 't bewijs dat de Belgen met het bestaande bestuur tevreden waren, ligt hierin dat na iedere kiezing de macht van het ministerie even sterk bleef; en nu, ter gelegenheid van den oorlog, van een wantoestand-, komen drij opposanten in het ministerie ; niet bij vrije verki^zing van het volk, maar door een willekeurige pennetrek ; en die opposanten zijn dan nog wel het opperhoofd der Belgische Socia-listen en den Grootmeester der Bel-sche vrijmetselarij. Dat daarvoor een katholijk blad de zegebazuinen laat schallen, dât vinden wij wat straf! Voor wanneer nu de campagne tôt het bekomen van nieuwe Staatsmi-nisters ? ? * * * De onzijdigheid van België en de Overeenkomst van Lon-den.Men weet dat de overeenkomst van Londen een vordrag is gesloten tus-schen Engeland, Frankrijk, Rusland, Italie en Japan, waardoor deze landen zich collectief verbinden van met d'en vijand geen afzonderlijken vrede te sluiten. Vreemde en Belgische bladen leiden eene geweldige campagne om te weten of België 00k dit verdrag rnoet bijtre-den of niet. En dat is 00k eene van die moeilijke kwestiën welke men veel beter hadde laten rusten; immers de bijtreding van België tôt het verdrag van Londen is innerlijk verbonden met onze onzijdigheid; nu, de vraag of België na den oorlog onzijdig Dlijven moet, en bij-zonderlijk nog : of het nu wel 't oogen-blik is voor België om aan zijne onzijdigheid te verzaken, is voorzeker eene zeer ingewikkelde kwestie die wel ge-schikt schijnt om venijnige pennetwis-ten tusschen de Belgen te verwekken. Daarom hadde het beter geweest,mee-nen wij, dit vraagstuk te laten slapen. Maar, men heeft het nu eenmaal op het tapijt geworpen, en natuurlijk, vôôr en tegen wordt heftig besproken. Ons dunkt dat het niet noodig is de onzijdigheid van België met zoo veel drift voor te staan noch aftebreken. Immers, in feite is België tegenover Duitschland niet meer onzijdig. In 1831, en later in 1839, werd door de Vereenigde Mogendheden aan België eene eeuwige onzijdigheid opgelegd. België, evenals ieder der zes vertegen-woordigde Stateri, had daardoor plich-ten te vervullen en kon 00k op zekere rechten aanspraak maken. Duitschland heeft zijne plichten niet vervuld; verre van daar : het moest België verdedigen en, in de plaatse van ons te verdedigen, heeft de pruis ons aangevallen. België is dus 00k volstrekt van aile plichten jegens Duitschland ontheven ; in andere woorden, Duitschland kan op de rechten welke de onzijdigheid van België hem gaf, geene aanspraak meer maken. Daar zijn er die zeggen dat in recht België nog steeds onzijdig is, 00k tegenover Duitschland, daar het nog niets gedaan heeft dat zijne onzijdigheid kon krenken. Maar die onzijdigheid in recht brengt al weinig aarde aan den dijk; Duitschland immers schijnt zich weinig • om dat recht te bekreunen ! Daarbij, is het wel zeker dat België niets gedaan heeft tôt nu toe dat met zijne onzijdigheid niet overeenkwam ? Heeft België den oorlog niet verklaard aan Turkeië ?... Den oorlog verklaren valt toch niet in de bevoegdheid van een neu traie staat ? Wat nog meer is, veronderstellen wij een oogenblik dat België nog volkomen onzijdig zij, zoowel tegenover Duitschland als tegenover de andere staten. Moesten morgen, bij voorbeeld, de duit-schers teruggedreven worden uit België, tôt over de grenzen, dan zouden de Belgische soldaten het recht niet hebben de duitsche benden in Duitschland te vervolgen ; veel meer nog, als neu-traal land zou België den plicht hebben tôt de Fransche en Engelsche soldaten te zeggen : — « Halte-là !... Er bevindt zich geen enkele duitscher meer in België; gij 00k, gij moet naar uwe grenzen terug of ik keer mijne wapens tegen u! » — En België zou gedwongen zijn zijne redders te bevechten! Is er een redelijk mensch die dat zou durven beweeren? Of België nu het verdrag van Londen toetrede of niet, dat is van weinig be-lang ; eene zaak staat vast : dat Belgie met Duitschland geen afzonderlijken vrede sluiten zal ! 't Had daar eene wonderschoone gelegenheid toe als ons leger nog in Antwerpen was en de duitscher s hem den vrede aanboden; België heeft dan een antwoord gegeven dat Duitschland lang onthouden zal : het gansche belgische leger is buiten Antwerpen gekomen, heeft den vijand in de zij de aangevallen en heeft zôô op onrechtstreeksche, maar gevoelige wijze bijgedragen om den Slag der Marne in 't voordeel onzer Bondgeno-ten te doen uitvallen. Of Belgie dus het Yerbond van Londen teekene of niet, in feite staat het vast dat België nooit een afzonderlijken vrede zal aanvaarden. Doch, wij vinden het spij tig dat men thans met al die twistvragen den geest van ons volk in gisting brengt en afleidt van deneenigen noodigen strijd, den strijd op leven of dood tegen het valsche Duitschland. P. S. In ons artikel van verleden week is, door de haast, eene historische fout geslopen welke onze lezers zelf wel zullen verbeterd hebben : wij hebben gesproken van de radicale beslis ing van 31 Juli i9i4 te Brussel genomen. Wij wilden natuurlijk spreken van de beraadslaging der Kroon den 3 Augus-tus 1914, na het ontvangen van het duitsch ultimatum . OORLOGSNSEUWS Fransch — Belgisch Front Op het Belgisch front is er gedurende de verloopen week weinig bijzonders aan te stippen geweest. Enkel gevech-ten van kanonvuur grepen plaats ; op 16 Januari nochtans heeft de Engels:he zware artillerie buitengewoon veel schade aangericht in de streek van Yper aan de duitsche stellingen. Op het Fransch front niets merk-waardig. | Russisch Front De Russische offensief gaat voort in ooster Galicië en op de grenzen van Bessarabie; de strijd woedt immer voort rond Czernovitz. De Russische communiqués nochtans melden niets bijzonders. Rond Saloniki Tôt heden heeft de vijand de stelling nog niet aangevallen. Op i4 Januari hebben de verbondenen al de sporeri en bruggen van de streek in den lucht geblazen. Eenige duitsche vliegers hebben getracht de streek te overvliegen ; een werd neergeschoten ; de andere wierp bommen die enkel grieksche soldaten doodden. Monténégro en Albanie De koning van Monténégro heeft op 13 januari den vrede met oostenrijk gesloten. Dit legt uit hoe de berg Lovtchen zoo gemakkelijk ingenomen werd. Monténégro had een leger van 30 .000 soldaten . Dit zal weinig gevolg hebben, vermits men hoopt dat de overblijfsels van het serbisch leger op tijd naar Corfou zullen gebracht worden.In Kaukasie In deze streek zijn de Russen over-gegaan tôt de offensief tusschen Ka-radaghem en Ickham en hebben • den 14 januari de turken teruggeslagen, hun 6 kanonnen en verscheidene mi-trailleuzen nemend. In Mesopotamie Hebben de Engelschen op 13 en 13 januari de turken teruggeslagen op de twee oevers van den Tieger op 25 mijlen ten oosten van Kout-el-Amara.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes