Ons Vlaanderen

1998 0
19 november 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 19 November. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 22 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dj58c9sb7c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

EDITION HEBDOMADAIRE Zondag 19 November 1916. ONS ONS VLAANDEREN rinnit PaiiJitAftlil ClanL I VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Liever Dood dan Duitsch! Inschrijvingsprijs : Voor Franltrijk i per jaar 4.00 fr. per zes maand 2.25 » Buiten Frankriik : ner iaar fi HO Bureeleir der ùjJactie : te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs : 181, rue de Charonne Aankondigingen : Tien frank per 4 Regels. Zieh wenden tôt Ons Vlaanderen. DOMINE, SALVUM FAC REGEM NQSTRUM, ALBERTUM. 0 ffil, BKHEMi ALBERT, «II II!!, ALBEET KONING VAN DEN YZER Nooit kwam er voor België sed 1830 een ernstiger oogenblik dan c De macht van ons recht en de noodza, lijkheid voor 't evenwicht in Europa, i ons onafhankelijk Eelgië, doen ons t hopen dat, wat wij vreezen, niet gebeuren. Maar schendt men ons grond bied, en moet er weerstand geboden w den, onze plicht zal ons gewapend vinc, en vast besloten tôt de zwaarste opo) ringen. Van nu reeds is de belgis jeugd op voet om het bedreigd Vaderla te verdcdigen ; een en zelfde plicht drï, zich op: koppige tegenstand, moed eendracht. 's Volks dapperheid schiti uit door de onberispelijke mobiliseeti en het groot getal vrijwillige dienstnem gen. 't Is de uur van 't werk. Geen i zal te kort blijven aan zijne plicht. i staatsbestuur kent zijne verantwooi lijkheid en zal niets verwaarloozen '/ opperste welzijn van 't land te v iji ren. Schendt een vreemde ons grond bied, hij zal aile Bel gen geschaard v den rond hunnen Koning die nooit c zijn grondwettelijken eed zal te h blijven. Ik heb trouw in de toekon Een land, dat zich verdedigt, drv, elkeen eerbicd op en kan niet verga God zal met ons zijn ! (Aanspraak van den Koning — t DE ipftlfl© De droevigste aller dagen zijn begonne ln Na twee jaar leven in ballingschap zi ?ë wij den glorievollen dag der .naken al victorie nog niet schemeren ! e- Wij lijden in ons lichaam en in onz y- geesten in ons harte ! ,n 't Overtollige der weeldrige dagen is ree e_ lang weg ; nu eten wij het zure bro gekneed door onzen droeven arbeid ged , rende de te lange dagen. De arbeid is zoo geweldig en zoo hard c onze geest geknakt is en haast niet me 'n denken kan. rt Ons kinders strijden ginds en d'alleui ig sche onzekerheid knaagt ons aan het harl fl- ons vrienden en m<gen worden Duitschla fn in geduwd ! Wij lijden in ons lichaam en in onzen ge( ei in ons harte ! e- * * * ^ Vandaag nochtans, O Koning Albe a~ onze Koning, brengt gevlucht België 'e- hulde en vergeten wij ons lijden. n- Omdat gij groot zijt, Vorst zonder schaai m te noch vlek ! 1 ri Omdat gij 't klaar besef hadt dat België sl het Belgisch volk noch icnmer, het har , koppig eerlijk volk was! 6 Omdat gij zijt de glorierijke vertege n' woordiging van 't "Vaderland ! Omdat gij geleden hebt in ziel en lichaé met ons, voor ons ! Omdat gij het hooggeprezen hoofd z 0■ onzer helden ! Omdat wij U beminnen ! DE KONINGIN IN DE LOOPGRACHTEI MOEDEEWEE 't Is zoet de moeder na te gaan En heure wenken gâ te slaan Wanneér ze bij den liaard heur kindjes wieg' [ri Of gaande weg langs veld en wei Met heel heur kroost aan hand en z Dat hupplend zingt en springt vol liefde en lev [1< Maar al 't getroetel en gestreel Is nietig bij het schouwtooneel Der moeder aan de wieg van hare kranke klei Wanneer op heur bedrukt gelaat n Het hertewee te lezen staat En in heur deerlijk oog de grenzelooze pij Wie ooit, in tranen, zucht en bée, ls ' Ter spon der doodsche beddestêe d Van 't zieletogend kroost, een jonge vr jontwaa Wier overstelpend moederhert lt Stil brak van bittre liefdesmert, ,r Die voelde dat de vrouw een engel is op aa r- Aan H. M. de Kouinyin de>\ Reltjen uit liefde eu achtitiy aavgeboden. Ik weet een Moeder teer en zoet . ter Wier naam den wereld buigen doc iste, Men zag ze lief en vroom, ten tijde van de r Toen het nog daagde in 't golden ij 't Miljoenenvoude gulle kroost ens- Met weldâan overlàan en zalig minnekozen. iste- Thans joelt de dartle jeugd niet mi Maar ligt geknakt en broos ten nec icn En aan heur lijdensbed waakt nu de Vrouw ' isni De baren van den oceaan Die bruischend in de duinen slaan nen- Zijn minder hevig dan de golpen van heur 1 Wie ooit, in tranen, zucht en^bêe, Ter spon der doodsche beddestêe 3uw Van 't zieletogend kroost de Koningin ontwa Wier overstelpend moederhert Stil brak van bittre liefdesmert, rje Die waande Elisabeth een Engel op dees a E.G. Fici campus. Vaast Vlaa i c^-Tn-n A KONING VAN DEN IJZE t, J In dit Vlaamsche land, waar de geest c legenden nog immer voortleeft. zal er ee l" eene legende ontstaan die ik ben er zel van, — de ridderlijke figuur van on2 n Koning tôt held zal hebben. e « Koning van den IJzer », mogen 01 vijanden uitroepen, met een spotten zinspeling op de veertig dorpen die op n oogenblik het rijkuitmaken van ALBER1 « Koning van den IJzer », zegt reeis jt geschiedenis, want het is aan de boord van dien stroom — symbool van sterk naar de beteekenis van zijn Vlaamsch ;j naam — dat een edele prins aan de weri heeft getoond wat eene Natie vermag die niet sterven wil, en wat een leger kan dat, na den vijand te hebben tegengehouden, zich voorbereidt tôt nieuwen strijd op een belangrijk punt van het front zonder maar één oogenblik te verflauwen. ns « Koning van den IJzer », zal de legende :er zeggen, als het volks gevoel in één enkele en figuur zal willen verpersoonlijken èn moed, èn eer, èn volharding! ! lze En de volksvertellers zullen Hem toonen [je op den boord der rivier, het gescheurde [jit vaandel in handen, een Bretoensch zeeman ' i aan zijne zijde, omringd van Belgische sol-de dater* in blauwe of groene kapot, en ontvan-0n gend uit de handen der Victorie de Kroon t van Recht en Vrijheid ! en Itede van Minister de Broqueville.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes