Onze federatie

178 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Juli. Onze federatie. Geraadpleegd op 04 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bc3st7ff2h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONZ EFEDERKIE Toegelaten door dë. Militaire Overheid. - .TITT.T 1 9VF. ■- TJO PS MIJN EERSTE BEZOEK, "Ik was dus verzocht door haar eerwaaraen bestuurder om de Fede-ratie ©en bezoek te brengen, en ik was besloten, zoo die mij mseviel, het daarbij niet te laten» Wat ons Nette den eerst daarcpvol-genden Don-derdagnaniddag dacht van haar baas ( ik durf zeggen baas; want ik was nog te jong ih mijn huishouden oir> toon reeds de plaat-s van den bezemX te houden) , zou ik'na iângën tijd niet juist meer kunnen zeggen» Toch moet zij iets van een zenuwachtig wachten aan mij bespeurd hebbeh; hst was iraners .al te klaarbli jkend dat ik iets bijzonder ongemeenp aan de liand had : het souper moest op tijd kiaar zijn alsof het niet altijd stipt op klokslag op taf'el xzsE&siii stond ; ik zou daarna uitgaan en misschien nogal laat thuis komen. ook al iets zeer ongewoons, want ik volgde in mijn levenswijze den gulden regel van 't Engslsch spreekwoord : Early to bed and early to ri se Makes mari healthy and wealthy and wise, ofschoon ik daarmee mijn gezondheid nooit verder bracht dan tôt de twij-felachtige sterkte van een krakende wagen, mijn rijkdom tôt het pijnlijk aaneenknoopen Van de twee eindekens van 't jaar, en mijn wijsheid tôt het dettienjarig inwonen in 't Collage van.«.„Gheel, om van drariuit naar Antwerpen-Borgerhout te versukkol&n. Hier wâ.1 ik weer in mijn oud gebrek van ''digressions'1 te maken, en zoo geraak ik verre van mijn bezoek,Ha het souper, n:iet te vroeg, om de eerste niet te zijn, niet te laat, om gansch het tooneel te smaken, trok ik op, fijn afgeborèteld en opgepoetst, maar toch niet op mijn p"&ik beste : die jonge heerkens, ofschoon 't puik van Borgerhout, toch Antwerpsche spotvogels, raochten me weleens'aankijken als een boer die zijn paaschjas heeft aangetrokken om naar een vuurwerk te gaan kljken. In 't straatje zonder eind t vrouwen stonaen op den dorpel -van hun huizeken te redekavelen, mannen zaten tegen den muur hun avondpijp-ken te r.ooken, kinderen speelden hun laatste spel voor ' t slapengaan; allen zagen op om mij op hun vragend gelaat en in hun nieuwsgierige blikken ta laten lezen een ni'euwe pastocr I dien hebben we hier in ons straatje nog: niet gezien ! •' Langs den donkeren trap naar boven, en zonder kloppen ~ 't was immers geen private plaats of verboden ingang voor mij meer - viel ik sosg in de nog stille zaal binnen. Vier billard-spelers staakten hun spel en keken me aan met dezelfde halve verbazing ,dat zelfde vraagteeken in hun oogen als die vrouwenK,mannen en kinderen daar beneden in 't straatje, Maar de bestuurder kwam binnen om ons uit de verlegerheid te helpen, Pie eerste avond moest voor mij een studie, zoo ietwat van een karakterstudie zijn» Hoeveel jonge heeren en aankomende heerkens mij dien avond zonder veel plichtpleging voorgesteld werden, zal ik maar niet tràchten te bepa]en, an ook niet zeggen hoeveel namen ik van dien eersten avond onthouden heb : vier voorzeker die ik van mijn leven, zelfs nu met mijn door 't oorlogsleven vermolrSàgeheugen, nooit vergeten aal. Die namen immers -• zonder in zich zelven een vr-eemnden klank of een treffende eigenaardigheid te bezitten « zette ik van 't eerste zicht op vier kop-pen die, zoo zij niet aile vier de mdèe-leiders der Eederatie v/aren, toch er de meest populaire figuren van bleken te zijn» En ik mag zeggen dat mijn nadere kennismaking der Eederatie mijn meening niet veranderd heeft, ofschoon ik buiten die vier nog veel intéressantes en aympathieke koppen heb leeren kennen» Terwi-j.1 ik met den bestuurder, zat of stond te

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze federatie behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Mont Saint Aignan van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes