Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

594 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 28 Juni. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Geraadpleegd op 17 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/t43hx16x35/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zondagr 28 Juni 1914 Prijs per nr S centiemen 10e Jaar, 26 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad IInsclirijving'sprijs : 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskcsten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en 0p al de postkantoren. Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE —M—MM—— I T II ni»l ■ I I» Il Aankondigin^en : Volgens tarief. Brieven, pakken, enz , franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehouden I Ieder nummer van POLDER EN KEMPEN bestaat ten minste uit 18 IBTjJ^JDZXCriD^lsr I Kieswet voor Gemeente De Kommissie der XXXI, die I zich bezig houdt met het bestu-I deeren der kieswetten voor ge-I meente en provincie, heeft verleden I week twee zittingen gehouden. Haar werk is tôt hiertoe maar I weinig gevorderd en dat moet niet I verwonderen. De taak dier Kom-I missie is lastig, zeer lastig. In algemeenen zin is haar op-I gedragen een goeden grondslag I te zoeken voor de gemeente- en M provincie-kieswet, maar van de I zijde der socialisten en liberalen I wordt van haar geëischt dat zij I besluite tôt het Zuiver Algemeen I Stemrecht. Dat kan niet overeengebiracht I worden met eenen « goeden » I grondslag. Het Zuiver Algemeen Stemrecht I geeft evenveel macht aan den I onwetende als aan den geleerde ; I aan den lichtzinnige als aan den I bezadigde ; aan den jonge zonder I ondervinding en dikwijls zonder H verantwoordelijkheid als aan den I ondervindingrijpen man diebewij-I zen heeft geleverd van menigerlei I bekwaamheid. Zeg, kan men dat overeenbren-I gen met eenen goeden, sterken I grondslag ? Iemand die een bediende noodig I heeft om zijn werkhuis of zij ne I fabriek te besturen, neemt niet I den eerste den beste, maar hij B kiest deze welke de beste waar-I borgen aanbiedt voor de te ver-I vullen betrekking.- Wie een kassier noodig heeft, I eischt veelal eene geldelijke waar- En men wil dat de Kommissie I tôt het besluit kome : om het kies-I recht uit te oefenen is noch be-I kwaamheid, noch waarborg noodig I — al wie 21 — 25 — 30 jaar is I enz. staat gelijk. Daar is geen ernstig man die I tôt zulk besluit komen kan. Men zou willen dat bij zonder I de belangen vertegenwoordigd zijn, I maar men kan er geenen weg mede I om de belangen te groepeeren. De vertegenwoordiging der be-■ langen ware hoogst wenschelijk, I maar men moet toelaten dat de I belangen of belanghebbenden zich-I zelven groepeeren. Anders komt I men er niet. Men kan daar enkel toekomen I door de Evenredige vertegenwoor- Welke zijn de belangen der I bevolking in de gemeenten en de I pro vinci ën ? Men kan ze tôt twee bijzondere I samen brengen . zoo weinig moge-I hjk betalen en zooveel mogelijk I nuttige werken hebben. Daarop komt het uit voor ieder- Worden de gemeenten nu in dien I zin bestuurd ? Sommige, ja — andere, neen — I in 't geheel niet. Het gebeurt nog al veel dat de I eene of andere invloedhebbende I persoon ailes alleen wil te zeggen I hebben in de gemeente — soms I zijn er zoo twee die elkaar de I meesterschap betwisten en het bestuur helt naar den kant van de kliek die baas is. Zoo, in de groote steden worden zooveel mogelijk de geuzenwerken bevoordeeligd — men heeft zelfs een aantal wetten moeten maken om schreeuwende misbruiken te beteugelen. In plaatsen van minderen rang is het soms één persoon die heel alleen doet wat hij wil. De gemeenteraadsleden dienen maar om te knikken. Het zijn bedienden of leveranciers van zijn nijverheidsgesticht, personen die onder zijne oksels zitten, zijne pachters, enz., die hij tôt mede-kandidaten uitkiest en die eens gekozen, niets, volstrekt niets te zeggen hebben. Ware zijne tegenpartij gekozen, het zou hetzelfde zijn. * * * 't Gebeurt er nog bij, dat die hoofdman niet de minste bestuur-lijke kennissen heeft ; en dat hij geene de minste moeite wil doen om zich op de hoogte te stellen ; — dat hij zich de zaken der gemeente niet aantrekt en ailes laat gaan dat gaat, zonder om te zien naar ver-betering of vooruitgang. Het spreekt van zelfs dat zoo een bestuurder tegen aile oppositie is, om geenen uitleg te moeten geven en naar geene voorstellen te moeten luisteren. Den scepter zwaaien voor hem-is genoeg — verders geene tegen-spraak, geene ongemakken. De Kommissie der XXXI zou wel doen een middel te geven om een einde te stellen aan zulke toestanden. De Evenredige Vertegenwoordiging kan daar in iets verhelpen, maar er dient meer gedaan te worden.De wet verbiedt dat nare bloed-verwanten tegelijk in den gemeen-teraad zetelen. Men zou de onbevoegdheid wat verder kunnen uitstrekken en in de wet kunnen schrijven dat de gemeenteraadsleden tôt elkander niet mogen in betrekking staan als van meester tôt onderdaan ; van eigenaar tôt pachter ; van schuld-eischer tôt schuldenaar, enz.. Dan zou vele alleenheerschappij gebroken worden en het algemeen belang bevorderd ! VRIJE TRI BU U N breedeTwegen Waarde Heer Hoofdopsteller, « Un quart d'heure avant sa mort Il était encore en vie. » La Palisse. Het doet mij een bijzonder genoegen te bestatigen dat de artikels over « Breede Wegen » eene zekere belangstelling bij de lezers van Polder en Kempen opwekken, al dragen ze dan ook niet allen, de algeheele goedkeuring weg. Na M. Cyriel De Bièvre, die de breedte eener straat van groot verkeer berekende op 18 met ers, en het wenschelijk achtte de nu voor het drukke verkeer te smal geworden stra-ten te verbreeden, onder voor behoud het natuurlijk schoon die oude straten soms opleveren te eerbiedigen, was het de beurt van M. Louis De Wintei die in tegendeel in ailes en overal de verbreeding op-eischte, zelfs dààr waar het bestaande ■ natuurschoon nioest geslachtofferd wor-1 den. Eindelijk sprong M. Roévens in het strijdperk, die zonder omwegen partij I koos voor zijn vriend en dorpsgenoot De Winter. Ik betreu echter voor hem de zonderlinge wijze waarop deze brief-wisselaar zijne meening den lezers van Polder en Kempen te kennen geeft ; zijn onsamenhangend artikel verrecht-vaardigt — zooals ik trouwens zonder moeite en met allen eerbied zal doen uitschijnen — het motto, bovenaan dit artikel geplaatst. Iedereen weet aan welke bijzondere begaafdheid « La Palisse » zijne ver-maardheid te danken heeft : de legende vertelt dat de man de gewoonte had, met het ernstigste gezicht der weield zinnen uit te spreken, die even nuchter klonken als het gefrazel van een kind rn. a. w. de specialiteit bezat : iets te zeggen om niets te zeggen. Zoo ook M. Roe-vens in zijn artikel van 14 Juni 11. — « De kwestie der « Breede Wegen » — zegt hij — staat aan de orde van den dag ! Z66 zou, — naar men vertelt « La Palisse » het ook gezegd hebben. — « Niet alleen in België, vervolgt hij, maar ZELFS in den vreemde ! » M. R. had beter gezegd « niet ALLEEN in den vreemde maar zelfs in België ! 't Verschil is nogal merkelijk, maar gaan we verder : — « De artikels van M. L. D. W. zijn ver uit de beste... maar de andere schrij-vers hebben ook hunne verdiensten ! » Hier verwacht men zich aan eene kleine bewijsvoering, die echter in het vervolg van zijn artikel geheel achterwege blijft. M. R. die zich waarschijnlijk niet tôt de taak opgewassen voelt, trekt zijn straat tusschen zijn beenen en vindt het geraad-zamer er dadelijk op te laten volgen : « De schrijvers schijnen niet zoo oneens, vermits iedereen aanneemt dat verkeer-wegen breed en zijstraten niet zoo breed moeten zijn ». La Palisse kon het niet beter zeggen. — « Het verschil, zegt M. R. zit in de toepassing. Zoodra het eenen bepaalden weg geldt zitten de partij en in malkanders haar, al erger dan advokaten en nota-rissen ». Niet zeer vleiend voor beide be-roepen.doch wellicht zoo erg niet gemeend. — « Ailes hangt af, besluit M. R. van het standpunt waarop men zich plaatst ». Dat is nu eindelijk een woord dat waar is, en waarover ik den heer R. hartelijk geluk wensch. Het schenkt me de gele-genheid hem nogmaals in 't bijzonder onder het 00g te brengen dat wij — IJze-renweglaanbewoners — ons hebben verzet tegen de verbreeding omdat — na deze verbreeding — onze woningen veel te dicht bij den straat weg zouden staan, dus veel meer van het automobielstof zouden te lijden hebben en boven-dien de esthetische waarde er veel zou bij verliezen. Wij houden dus aan het bewaren der tegenwoordige breedte onzer laan — met haar lommerrijk bladergewelf — omdat we vreffzen dat men de prachtige eiken neer zou vellen zooals men te Brasschaat deed in de Gasthuisstraat, en men daar-door het natuurschoon dat onze laan uit aile andere breede steenwegen onder-scheidt, onwederroepelijk zou te loor gaan. ' Verder, omdat de gemeente van plan : was, onze gronden zonder eenige ver-! goeding af te nemen, onder voorwendsel ! eener gebeurlijke stijging der grond-; waarden, stijging die wij ontkennen op grond der bovenaangehaalde argumenten. Het verbreedingsplan der gemeente voor-zag bovendien een open gracht voor af-watering, gracht die natuurlijk de helft van den zomer droog zou staan, vuile en ongezonde reuken zou verspreiden, ratten I zou kweeken, en dienen zou tôt vuilnisbak \ van den heelen omtrek. Wij onzerzijds vroegen praktische en ' gemakkelijk uit te voeren verbeteringen die er veel meer noodig zijn dan de eigen-lijke verbreeding. (Zie hierover ons artikel van 24 Maart 1.1.). En juist omdat ailes afhangt van het standpunt waarop men zich plaatst, zijn wij van uit ons standpunt gezien tegenstanders van de verbreeding der \zerenweglaan. Het gaat hier hoofd-zakelijk niet om het behoud van de strook grond die men ons afnemen wil, maar vooral om het behoud der esthetische en stoffelijke waarde onzer laan. De Gemeente harerzijds beweert dat deze waarde na de verbreeding zal stijgen, — argument dat zij desgevallend in rechte zou pleiten, — wij onzerzijds beweren het tegendeel, en daarmee ponctum). Zoo staan dus bij ons de zaken omdat het hier gaat over de verbreeding eener bestaande laan, doch zoo staat het niet met nieuw aan te leggen lanen. Wel zijn we te velde getrokken tegen de te verre gaande verbreedingszucht die nu op dit oogenblik over onze landen waait, en die we mogen gelijkstellen aan vernielings-zucht als men ailes « envers et contre tout » wil verbreeden, doch dit sluit geenszins onze sympathie uit voor het aanleggen van breede verkeerwegen van uit de stad b. v. b. naar den buiten. Zoo zijn we b.v.b. overtuigde partijgangers der -navolgende verbreedingen : De st een weg van St Jans-plein naar Eekeren, de Bredabaan te Merxem, de steenweg van Borgerhout naar Deurne, de Berchemsche steenweg naar Luythaegen, de Lozannastraat naar Wil-ryck, de St Bernardschen steenweg naar Hoboken, enz. enz. ; dit zijn allen noodige en nuttige werken naar wier uitvoering iedereen sedert jaren verlangt. Bovendien bestaan er in de stad en in sommige orn-liggende do.rpen nog lieelder broeinesten van ziekten en miserie, krochten die meei aan stallen dan aan huizen gelijken, en waar dood en ellende hunnen sceptei zwaaien ! Bij gebrek aan licht en lucht worden daar jaarlijks honderden kinde-ren weggesleept, opgroeiende krachter ondermijnd, gezinnen verwoest door ziekte en door drank. Ons dunkt dat het neerslaan dezer wal-gelijke achterbuurten en het bouwen van vlijtige woningen voor den arbeider noo-diger zijn dan het verbreeden van der steenweg van Brasschaat b.v.b. waarvar Hr Roevens gewaagd als van iets dal sitôt moet gebeuren, of de wereld zal ver-gaan ! ! — « Moesten onze voorouders terug-komen, roept Hr R. zegevierend uit, wai zouden zij ons uitlachen en zeggen : Wi bepaalden de breedte dier laan enke voor voetgangers en rijtuigen en nu m honderd jaar met al uwe vélos, autos er trams, nu hebt ge ze nog niet verbreed ! : Mr R.vergeet dat de steenweg in kwestie — aangelegd op bevel van Napoléon als on< geheugen ons niet bedriegt — te dien tijde nog voor wat anders bestemd was dar enkel voor voetgangers en karren, namelijk voor het doortrekken van de ontzaglijkc legerscharen van den bloeddorstigen Cor-sikaan. Daverende kanonnen en reusachti-ge zware proviandwagens door driestige paarden getrokken,moesten diezelfde baan langs met al het oorlogsmateriaal dat ei bij behoort, omdat ze de groote verbinding daarstelde tusschen de hoofdsteden van twee rijken. Mr R. mag dus vooreerst nog gerust op zijne beide ooren slapen, zelfs a] werden al de soldaten van het kamp van Brasschaat gemobiliseercl ; de steenweg zooals hij nu is zal in elk geval geen belet-sel zijn voor den zege onzer wapens. De miljoenen die de Regeering daar zou aan opofferen kunnen waarachtig betei besteed in dezen armen tijd ! — « Binnen 20 jaar, zegt Mr. R. tell Brasschaat gewis 20.000 inwoners, dus laat ons zorgen dat we den steenweg verbreeden ». Waar gaat het toch naai toe ? Antwerpen telt 325.000 inwoners en deze stad denkt er niet aan de Kam menstraat of het Klapdorp te verbreeden zou deze verbreeding nochtans niet noodi ger en nuttiger zijn ? Mr R. waar zijn toch uwe gedachten ? Voortgaande op dien voet zou men dui-zenden kïlometers steenweg moeten verbreeden die ons — belastingschuldigen — miljarden zouden kosten ! En wat moet ik nu denken over het slot van uw artikel ! — Zinlediger woorden zag ik helaas nooit naast elkaar ! f' — « Het valt niet te loochenen dat de volmaaktheid niet altijd mogelijk is ! ! ! Het is niet voldoende twee lijnen op een plan te trekken om eenen fraaien weg te hebben »! ! ! Het is dikwijls beter zich met eene mindere breedte tevreden te stellen dan plannen goed te keuren wier uitvoering een paar geslachten duurt » ! ! Deze laatste zin is voor zijn minst ge-nomen in contrad^tie met uwe voorgaande woorden : — « Wegen en straten moeten zoo breed mogelijk aangelegd worden. » Waart ge al vergeten dit te hebben neer-geschreven ? En dan ten slotte klinkt het decisief en op een profeten-toon die geen wederspraak duldt : « Private belangen met de voeten treden is afkeurens-waardig, maar toch moet het algemeen belang duidelijk bewezen, altijd den voor-rang hebben ». Nu viaag ik mij in gemoede : hoe komt men in Godsnaam verder met gemeen-woorden van deze gehalte ! Wat een school-vosserij lekt er t'allenkante uit dit zoute-looze epistel ! Hoe kan het in iemands brein opkomen, met zulke prietpraatjes het ■ woord te durven nemen in een zoo in-gewikkelde zaak als deze ! Neen waarde Heer R. hoe bezadigd ik mij ook verweren wou tegenover eenen tegenstrever die mij te lijve bing, ik kan niet nalaten U al mijn leedwezen uit te drukken voor den erbar-melijken staat waarin zich uwe wapen-rusting bevindt. Laat ze eerst eens goed nazien en keer dan — steviger gepantserd dan te voren --in het strijdperk terug. Ik wacht op het duidelijk bewijs dat het algemeen belang de verbreeding vergt van den Brasschaatschen steenweg ! D. De Vos-Van Kleef. POLDER ftKEMPEN EEKEREN-DONK Plechtige inhuldiging van 't vaandel, geschonken door Z. M. Albert I, Koning der Belgen aan de Vaderlandsminnende i maatschappij der Oud-Gedienden van [ het Belgisch Leger, onder Leuze :« Voor Vorst en Vaderland » wettig erkende maat-L schappij van Onderlingen Bijstand onder , het Eere-Voorzitterschap van den Wel Edelen Heer Graaf de Baillet-Latour, Eere-Gouverneur en Senator op Zondag, 28 Juni 1914 met medewerking der ge-meenteoverheid van Eekeren. Groote optocht Niet min dan 40 maatschappij en hebben hunne bijtreding ingezonden. PROGRAMMA : I. Om 1 y2 uur vorming van den stoet op den steenweg. Vertrek om 2 ure stipt. II. Ten 2% ure ontvangst op het kasteel van den Wel Edelen Heer Graaf de Baillet-Latour en overhandiging van het vaandel door den Heer Majoor A. E. M. Blairon van het 8ste Linieregiment. III. Om 3% ure ontvangst door de gemeenteoverheid in de jongensgemeente-school van 2 afgevaardigden van iedere maatschappij. IV. Om 6 ure stipt, trekking der premiën en uitreiking der herinnerings-diploma's in het lokaal der Oud-Gedienden bij Aug. Van Tichel, Oude baan, 44. De volgende premiën zullen bij verloting toegekend worden : 75 fr., 40 fr., 30 fr., 25 fr., 20 fr., 20 fr., 15 fr., 15 fr., 10 fr„ 10 fr., 10 fr., Voor de meeste leden leden 15 fr. en 5 fr. Voor de verstkomende maatschappij 10 fr.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brasschaat van 1905 tot 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes