Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

356 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Maart. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Geraadpleegd op 18 oktober 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0z70v8bd8t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

. Zondag 4 Meert I1H4 Prijs per nr 3 centiemen 10* Jaar, Nr 9 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Insclirijviiig'sprijs : 25 Centiemen per maand. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en p al de postkantoren. Drukher-Uitgever : A. DE BIEVRE BR,_A.SSCT3LA__A.T Aankondiging-en s Volgen» tarief. Brieven, p«kken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehouder Eerste Blad ■Antwoord aan M. L. Roevens I Waarde Heer, het spijt me met een Bôô voortreffelijk katholiek vlaamsch ■yerker, als U is, niet geheel 't akkoord te kunnen gaan. I Mijn artikel van vôôr 3 weken noemt ■j'noodlottig en schadelijk voor de Vlaam-, Relie beweging, de invloed er van nul en ■Us schrijver een heethoofd ! I Dit laatste neem ik aan ; gaarne zelfs ■en 'k wenschte maar wat meer heethoof-Hen in 't Vlaamsche kamp om de lamlen-■iigheid van 't Vlaamsche volk er nog ■wat meer uit te kloppen ; dan zouden we I liet, — zooals u te recht zegt — na de I peerlaag (afstemming der Vlaamsche a-I piendementen) al die herrie hoeven te I foaken om onze mandatarissen op hel I part te drukken dat ze uit het spoor lie I pen, maar wel kunnen beletten dat z( I Ions tôt eene schandige neerlaag leid I [den. Inderdaad dan zouden er slechts man I tien naar de Kamers afgezonden wordei I jdie én goede katholieken én overtuigdi plamingen zouden zijn, en ik had dan lie J door u gewraakte artikel niet moetei Ischrijven ; maar het stambewustzijn is Maas, geen plant je dat ten Noorden de Belgische taalgrens weelderig tiert. De noodlottigheid van mijn artikel voo [de Vlaamsche beweging. Als antwoord hierop verwijs ik naar '■ [kranig artikel verleden week in Po'de: Ien Kempen verschenen van de hand vai Dr Lindekens en herhaal met dezen « Nooit werd de katholiciteit onzer ge ■kozenen verdacht, (tenzij die van Vai S^ÉCauwelaert door Woeste !) terwijl hunni ■ Whandelwijze op Vlaamsch gebied niet ver Bdacht, maar openlijk en krachtdadig afge ■keurd werd. Wat schade voor de Vlaamsche be ■ weging kan daarin liggen ? Of is het ver ■derfelijk ons volk eens de oogen te openei ■om het te leeren wat verder te zien dai 'Hhet tipje van zijn korten neus ? Maa ■misschien 00k halen we de banbliksem; « H van de « hooge lieden » op ons Vlaamscl Bhoofd ? Welnu, dit Vlaamsch hoofd i ■ door de herhaalde politieke kletsen ei ■ slagen die er op gevallen zijn, bedicht al ■ hagelsteenen, z66 hard geworden als staal ■ net een bliksemafleider ! Die hooge liedei ■ zouden jegens ons voortaan minder gunstij ■ gestemd kunnen zijn ! 't Ware spijtij ■ voor hen : ze zouden zelf hun politiel ■ doodvonnis teekenen ! Want, zooals l I zelf nogmaals terecht zegt : de Vlamingei ■ eischen voortaan een vast bepaald, doo ■ en door Vlaamschgezind programma,me ■ nauwe omschrijving der plichten van d ■ gekozenen. H p Voor een minister vraagt u meer vrij H heid. U wil zeggen : vrijheid om zijn woor H tegenover zijne kiezer te mogen verbreker ■ Droeve toestanden !! Maar dan nog ka ■ een Minister zich door en door Vlaamscl; H gezind toonen. Zoo bijv. Minister Helle ■ putte die van wege de Gazette de Lièg I ervan langs krijgt omdat hij met raad e ■ daad de drie Antwerpsche flamingante ■ heeft bijgestaan in zake Vlaamsche amer ■ dementen, en zulks tegen de regeerin I >n ; — 00k wordt hij door dit bezadig ■ dagblad hatelijk verdacht de werken va ■ Antwerpen tegen te houden alhoeweliedei ■ een weet dat de sluis van Kruisschar ■ toekomende maand wordt aanbesteed I En nu de invloed van zulke artikel: I zegt U ? Waar haalt u dan het ge I ^cht van het noodlottig gevolg ? He I zou dus moeten heeten : slechten invloee I ^elnu, ik meen het tegenovergestelde I want, zooals ik hierboven schreef : he SI volk wordt de oogen geopend en de gek< I zenen 00k ! Des te erger voor dezei i j zoo ze alsdan nog ziende blind blijvei want niet uit haat werd het artikel § ; schreven, maar uit liefde voor onze Vlaai sche beweging en 00k niet uit haat teg onze gekozenen, maar : quos amo castif of : wie wel bemint kastijdt.zijn kind ! Mocht ik eens in Polder en Kempen m blijdschap uitjubelen over de Vlaamsc gezinde daden van al onze gekozene wat zou ik het grager doen dan vertoor proza ten beste te geven; want ik kan L liederen zingen 00k, hoor. Ja wel ! Ma ik mag nog niet ! Beste groeten van, VLAMINCK. DE SPORT Van aile kanten hoort men tegenwo* dig de sport aanbevelen als een onvolp : zen middel voor een gezonde en beho lijke ontspanning. En het valt niet te ontkennen : 1 beoefening der sport heeft een welda î gen invloed op de lichamelijke ontwikl t ling en gezondheid, terwijl ze daarenbov 1 00k niet zonder nuttige inwerking » op het vormen van karakter en wil. r Er moet echter 00k bij deze soort \ ontspanning, die in zichzelf een mo ' verbetering is,gewaakt worden tegen o: aarding. t En die ontaarding komt niet zeld K voort uit de hartstochtelijke overdrijvi 1 waarmee de sport somwijlen beoefe wordt. Niet zelden heeft 00k het godsdiens 1 leven van de overdreven sportliefhebbi - te lijden. Bij voorkeur worden de mate! ■ gehouden op den Zondag. Aan de namiddag-godsdienstoefeninj wordt claardoor zeer veel afbreuk geda; " En vaak beginnen de wedstrijden i " vroeg, dat de deelnemers al vroeg in c Zondagmorgen op reis moeten. Dre voor hen niet het gevaar, dat zij z< het gebod van Zondags mishooren ov treden ? In elk geval lijkt het er somwij veel op alsof de dag des Heeren is ver; derd in den dag van de sport. En gaat zoo den eenen Zondag na den ander 3 wat blijft er dan nog van het godsdiens > leven bij zulke Sportbeoefenaars ove 1 „ . ; Dronkenschap c De dronkenschap is eene verschrik J lijke plaag, een dreigend gevaar dat 1 maatschappij boven het hoofd hanj r zij is de bronader van de zedeloosh t en van de ellende. De mensch die z e *in den drank vergeet, is een schepsel z< der verstand, hij handelt als de dier - De dronkaard breekt de orde, ma; i onlusten en door zijn vloeken, zijn sle .! ten praat en zijne walgelijke liede a ontsticht en verergert hij kleinen en gr ten. Hij doodt zich zelven en vermoo daarbij vrouw en kinderen, die 1 e gebrek omkomen, terwijl hij in overdi il de zuur gewonnen penningen verbr; n De jeugd wordt bedorven, de';- fami worden ten onder gebracht.de maatsch g pij wordt ten afgrond gesleurd. d Door de dronkenschapwordt de mens ti gesch.apen naar Gods beeld en gelijke - aan het dier gelijk, neen, erger r s hij daalt beneden het stomme beest. ! toch, hoevelen, jong en oud, worden d >. deze schrikkelijke ondeugd meêgesle en in den afgrond van verderf neêrgest :t Eer, naam of fatsoenlijkheid hebben v l. hen geene waarde meer, zij leven ail ; '< voor den drank. De smeekingen van 0 :t ders, de tranen van vrouw en kinde >- zijn niet in staat den dronkaard uit 1, . kroeg verwijderd te houden. Eens 1 i slaafd, zuipt hij het vernielend gift ir en is niet verzadigd, tôt eene schandelijke dood een einde maakt aan zijn ellendi§ bestaan. tm ' " ——1 1 De Fruifboomen ;e- Welke takken dienen weggenomen t( n- worden ? en 1. De takken die dwars door de kroor ;o; of over de andere heengroeien moeter weggenomen worden. ijn 2. De zieke takken moeten weggesnedei h- worden. m, 3- De takken, die in de schaduw han nd gen, brengen geen goede vruchten voort d{- en kunnen weggenomen worden. ,ar De afhangende takken kan men opbin den of wegnemen, zoodat het vee er nie aan kan trekken. Om goed te snoeien, moet men zorger — dat de kroon eenigszins regelmatig blijf en dat iedere tak licht en lucht krijgt. De gesteltakken van de boomen, da )r_ zijn de takken, die als het ware het ge re_ raamte vormen van de kroon, moeten eei )r. onderlingen afstand hebben van 60 cm opdat lucht en licht voldoende kunnei de toetreden. di- Dan alleen kan men verwachten da ce_ de boom niet enkel aan den buitenkant en maar 00k in het inwendige van de krooi is vruchten geeft, die, volop genietende vai licht en lucht, even gaaf, welgevormd ei an gekleurd zijn, als die aan de uiteindei 3je der takken groeien. Bij het snoeien van takken, moet mei zorgen dat er geen stompje blijft staan en dit droogt in en doet een wond ontstaan ng hoe gladder een tak wordt weggenome: nd hoe beter het is. Als de wonde groot i en niet gauw dicht groeit, is wat boomwa tig er over zeer goed, om rotting te vooi ;rjj komen. ies b) Het schoonhouden van den stam e de takken. Men verwijdert met zorg d çen schelpen die oude boomen bedekken, me in zuivere bij zonder den stam en de takke van insecten en ander ongedierte. [en Daarna kalkt men goed, of bespu: igt met bordeleesche pap. ilfs 1 - POLDER 8* KEMPEF l2 MERXEM Groeningerwacht. — Vastenavonc uitstap. — Zondag deed eene scha; en> J T • J zangers en zangeressen van de «Liede p avonden voor het Volk » eenen gemrske den uitstap in de gemeente in kostuui « Oud Antwerpen ». Al regende het schier aanhoudeni Ijg. toch liet niemand zich daardoor afschril de ken noch ontmoedigen en trok men bli . moedig karnavalliederen zingend, stras gjrï in, strftat uit, de volksbuurten af. Over; wekte de groep de belangstelling di 3n_ lieden, die, telkens de schaar stilhieL en gretig toeluisterend, zich in eenen krir om de zangers kwamen scharen. ch- *** ren Dijnsdag nam de .groep deel aan de 00_ vastenavondstoet te Deurne.Hier 00k we' r(jt ten de liederen de aandacht van de dri /an dubbele rij nieuwsgierigen die op den doo *ad tocht van den stoet hadden post geva iSt. Liederavonden voor het Volk. - lies Dinsdag, 3 Meert, a. s. in de zaal « I ap- Volkslust » Bredabaan 523, herhalir en aanleering van nieuwe liederen, ond ;ch, de leiding der heeren Jos. De Klerk < nis, K. Bernaerts. Begin, 8% uur stipt. og, Toegang, langs de Deurnebaan, ganse En vrij en kosteloos. oor Tramongeluk. — Tusschen Keizer urd hoek en de « Koloniën » had verledt art! Woensdag een schrikkelijk ongeluk plaat oor Een voerman van Bergen-op-Zoo een ontmoette aldaar met zijnen wagen e< ud- automobiel juist toen de tram van Bra ren schaat 00k kwam aangereden. Met 1 de auto te willen mijden, had er een gew< /er- dige botsing plaats tusschen den wagi 1 en den tram. De voerman werd van zij : wagen geslingerd en overreden : de ma ; was op den slag dood. CAPPELLEN Een kunstavond. — 't Was een ech kunstfeest, het concert dat verleden Zori , dag door het Davidsfonds gegeven wer en de inrichters mogen er fier op wezer L Vooreerst de symphonie-afdeeling, di t hare lieve stukjgs tijdens de poozen lie hooren, onder de kundige leiding van de: L heer Van der Schoepen, haalt wezenlij eer van haar werk. De aandacht der aan wezigen bewees maar al te wel dat dez nieuwigheid de Cappellenaren welkor was en de langdurige toejuichingen va het geacht publiek wezen eene velwei • diende hulde aan den heer Directeu en zijn muziekanten. L De heer Gossman van Hoogboom zon r j met prachtige stem « Gods eere in d | Natuur » en dit insgelijks met algemeene: ; j en welverdienden bij val. . j En wat gezegd over het tooneelkundi 1 gedeelte ? ! De tooneelspelers, onder de kundig l ? leiding van den heer Juliaan Platteai i hebben ons iets puiks voorgebracht. He t drama « De Verzoening » werd zoo han roerend vertolkt dat schier bij al de a ai n wezigen, zoowel bij mannen als bij vroi 1 wen, tranen ontsnapten en velen zel ! aanhoudend snikten. De heeren A. Va ! Loon, Léo Peeters, Jos. Joos en Kar i Kussé halen eer van hun meesterlijk spe maar een bij zonder woord van lof ve . dient voorzeker de Heer Juliaan Pla teau, die den roi van « Jan » vervuld Treffend was hij den type van den roek s loozen student en aandoenlijk was Y s als berouwhebbenden zoon. En 't blijspel « Een rekruut in nesten j slootdenheerlijken avond bij het aanho-a dend gelach en het gedurig applaus d e aanwezigen. n ; Kortom, een avond, welke ter ee n strekt van het Davidsfonds en hare med werkers. t Zulke avonden genieten wij gaarne 't zijn ware kunstavonden ; zij doen go< „ aan 't harte, bijzonder op deze dagen v< j Vastenavond, waarop het volk, aangegr " pen door de vermaakzucht, in dolle vaa naar de plezieren spoedt, zich niet bekre l- nend of zij goed of slecht zijn, is het troc ir tend te bestatigen, dat men in onze kath > lieke vereenigingen het volk tracht op r- beuren, het meer veredelt, het meer t n wust maakt zijner eigenwaarde en la zien dat sierlijkheid en vreugde ni 1, besloten liggen in dierlijk genot, maar c- reine en edele kunst. j- Bravo ! Davidsfonds van Cappelle tt Hoogboom en Hoevenen ! ga voort op d il ingeslagen weg. Richt meer zulke prac îr tige feesten in, dat is de wensch wel i, wij velen bij het uitgaan hoorden uitdru ig ken. J. T. ALLERLEI :n Ginst of brem. — Sedert dat mode de voorvaderlijke bezems uit l e~ gebruik heeft verdrongen, is het n r" van den ginst veel verminderd. Het schij nu dat voor den ginst, die zoo prachi — is met zijn gouden gelen bloemento )e een nieuwe toekomst beschoren ligt. lg Dat is aan de gazetten te wijtei ïr niet dat deze den ginst een bijzond :n genegenheid toedragen, dat is het nii maar de gazetten gebruiken ten huidig h dage zoo schromelijk veel papier dat bosschen van hat aardrijk zoo spoed s- verminderen dat men ze niet in tij :n weer kan doen groeien ; indien het z s. voortgaat dan moet men de ontoer m kendheid der bosschen tegemoet zie :n Ten einde het gewoon hout dat men t s- nuttigt tôt het maken van papier zc le veel mogelijk te vervangen, heeft men re il- vele grondstoffen beproefd, zooals : ma ïn stroo, sorgho, turf, bamboesriet, al a wijngaardranken. Men meent nu een goed n toevlucht gevonden te hebben in den ginsi Dat struikgewas is zeer rijk in vezel die zeer taai en zelfs weefbaar zijn. He t is uit hoofde van die taaiheid dat de ginsi . bezems zoo goed waren. De ginst groei i in magere en slechte gronden en vrees noch groote hitte noch hevigen dorsi e In Italie heeft een fabrikant van papie t een belangwekkende proefneming gedaar 1 i hij heeft in de nabijheid van zijnejfabrie! if uitgestrekte gronden aangekocht, welk hij met ginst heeft beplant, dien hij vei e der tôt papier heeft verwerkt. Hij heef 1 j beter papier bekomen dan van de gewon 1 houtsoorten en heeft meteen schoone win sten verwezenlijkt. r Ginst kweekt men zeer gemakkelij] uit het zaad. Daar is misschien eene op g lossing voor het uitbaten van mager e zand- en heidegronden. 1 Broodwedstrijd. — Op n Maar 1914 zal in de Bakkerijschool te Gen g ; de tweede vakwedstrijd voor bakkers in gericht worden. Ditmaal moet een gewooi e huisbrood worden ingezonden. l, Buiten den beker door den heer D ;t Beukelaer aangeboden zijn er nog vei :- schillende andere prijzen, onder ander 1- een prijs van honderd franken in gelc 1- verschillige diploma's, medalies, enz. Es De bakkers die inlichtingen rerlange n kunnen zich wenden tôt den sekretari: el Vekestraat, 53/1, te Antwerpen. 1. Deensche paarden voor het leger. -r" Daar de proeven met Argentijnsche paa t- den in het leger geenen degelijken ui e- slag hebben opgeleverd, heeft men na; elders moeten uitzien. llj Een groote paardenkoopman der hoof stad heeft thans 56 Deensche paardi aangekocht die hij eerlang aan de lege x~ kommissie zal voorstellen. -r De paarden uit Denemarken liebbi den naam zeer hard te zijn tegen vermoei re nis. e" Het eeuwenoude gebruik van kind ren in slaap te wiegen blijft nog steec ' ^ algemeen in voege en wat 00k de kinde 'd dokters er tegen inbrengenen wat al nr in tigen tijd het aan de moeders doet verli e" zen, zij hebben tôt heden gewiegd en : rt blijven wiegen. » En toch draagt die oefening niets 1 s_ tôt de rust van den zuigeling ; het ve 0_ wekt eene lichte verdooving, die echt te den slaap verkort en hem zijne verste e" kende werking beneemt. Het is eene vo het kind en voor de moeder nadeeli et gewoonte. 'n De slaap is den mensch natuurlijk 1 overvalt hem 00k natuurlijk ; en wanne n> eene moeder haar kind, van af zijne g 3n boorte.gewent aan in te slapen zonder w: h- gen, zal de kleine er zijn voordeel bij vi ke den en der moeder wordt veel vermoeiei k- en slapeloosheid gespaard. Vooral is het wiegen nadeelig als h "" kind gegeten heeft. Veronderstel eei dat een volwassen mensch na het et de zoo heen en weer geschommeld wei :et dat zou hem zeker niet heel aangen a ut zijn. Hoeveel onaangenanier moet i nt dan bij een zuigeling werken ! ;ig De ervaring der dokters heeft dan o Di, geleerd, dat hersenziekten het geve van het wiegen kunnen zijn. Kindere 1 ; die niet aan de wieg gewend zijn, slap re en groeien veel beter. :t, Alkoolism. — In Zweden heeft m în een referendum ingericht over de kwesl le of den verkoop van alkoolische dra ig ken dient verboden te worden of nie ds De bevolking van Zweden is 5.429.6 do inwoners, waarvan 3.387.925 meer d: îi- 18 jaren oud zijn, Daarvan hebb n. 2.034.774 een vragenlijst ontvangen betr< ie- fende de alkoolkwestie. o- Daarvan hebben er zich 1.884.2 ed partijgangers verklaard van 't verbi ïs- alkoolische dranken te verkoopen ; enl ta, 16.175 hebben zich tegen het verk

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brasschaat van 1905 tot 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes