Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

608 0
29 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 29 December. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Geraadpleegd op 18 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8c9r20ss63/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zondag 29 December 1918, Nr 4 Prijs per nr 10 centiemen 11e Jaar POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingsprijs : 5 fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bïj den uitgever, bij de brief-dragers en op al de postkantoren. Uùgeversfirma : DE BIEVRE, Brasschacit Toegelaten door de Censuur Aankondigingen : Volgens tarief. Brieven, pakken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren is voorbehouden. Zalig Nieuwjaar Zalig Nieuwjaar ! In 1914, igi5, 1916 en 1917 wenschten wij elkander 00k een gelukkig Nieuwjaar, maar 't ging toch met een bezwaard gemoed en benepen hart, omclat wij zuchtten onder het oorlogswee, omdat wij bijna onophoudend het angstver-wekkend kanongebulder hoorden, omdat er nog altijd menschen waren, door den Schepper als broeders geschapen, die elkander naar het leven stonden ! Maar thans, Goddank ! thans nog in dit jaar 1918, — wie zou het vôôr drie maand kunnen ge- looven hebben, — zwijgen de ka- nonnen, de wapens rusten of zijn verbrand en weldra, hopen wij, zal een zoete vrede over ons ge- liefd Vaderland en over gansch het menschdom heerschen, als de menschen maar geleerd hebben met onbevangen blik en zonder vooringenomenheid in de toe- komst te staren, als ze maar over-. v tuigd zijn dat in een land waar iedere klas van burgers haar plichten kent en volbrengt, oqk orde en vrede heerschen tôt welzijn der gansche samenleving. Zalig Nieuwjaar dus, aan u over wien het leven reeds den sneeuw der jaren heeft gestrooid, aan u die de toekomst tegenlacht door de stralen der lentezon uwer prille jeugd ! Zalig Nieuwjaar, voor u, vaders en moeders, die zwoegt door de kommervolle dagen heen, bezorgd om den dag van morgen, om het lot uwer kinderen, om hun gezond-heid, om hun toekomst : Moge de Heer u vrede, troost en voorspoed schenken ! Zalig Nieuwjaar,voor u die ver-langt uw levenspad te verbinden aan een wezen dat gij bemint om onder het 00g des Heeren uw eigen bestaan te vermenigvul-digen : Moge in 1919 uw droom vervuld worden tôt voorbeeld van anderen ! Zalig Nieuwjaar, voor u, kinderen, die nog slechts aan spelen denkt en voor wie de sluier der toekomstzooveel zuchten verbergt; leeft gerust onder het wakend 00g uwer goede ouders ; leeft vrij van allen weemoed en aile voorbarige levensangsten ; speelt zorgeloos onder een wolkeloozen hemel, waaruit de meizon van uw leven u de kussen van haar stralen zendt ; maar, weet uw spel te onderbreken om te leeren werken, want het werk moet immer uw levensdoel blijven. Speelt, gehoor-zaamt, werkt en bidt, opdat uw latere leeftijd u gestaald vinde ( tegen boosheid en ongeluk. Dat ■ dit nieuwe jaar, de gezondheid van uw lichaam verfrissche en den wil uwer ziel versterke ! Zalig Nieuwjaar, kortom, aan ! allen die God en uw naaste be- J mint : weze het jaar 1919 voor u een jaar van innige zielevrede, , van voorspoed, gezondheid en geluk ! De Idealist van de Daad Het is niet altijd het lot van groote lan-den, om een groot man aan hun hoofd te hebben. Duitschland b. v., heeft, ondanks zijne felle keizersvereering, nooit den indruk gekregen, dat het geregeerd werd door een genie, en bij den dood van Koning Leopold II kon men vaak genoeg, met méér dan halve stem hooren fluis-teren, dat Duitschland er heel anders zou voorstaan, als de koning-koopman zooals men in Duitschland zeide, twintig jaar lang aan de Spree op den troon gezeten had, in plaats van in het wel nijvere, maar te kleine België. Wat Dnitschland niet had, dat hebben de Vereenigde Staten van Amerika : een Président die door den adel van zijn karakter, de scherpte van zijn politiek inzicht, en de overweldigende macht van zijn geest, een plaats inneemt in de wereld, zooals nooit iemar.d vôôr hem ingenomen heeft. In Europa brulde de verwoesting. In onafgebroken slagen stortten de legers tegeneen en door elkander. Overwinning werd nederlaag en nederlaag werd overwinning. Iedere zegepraal sarde tôt nieuwen strijd, en iedere neerlaag vroeg lieuw bloed. De oorlogsgod ploegde eusachtige voren van de zee tôt de Alpen, >m ze te vullen met jeugdige levens en ong bloed, van duizenden vrienden en rijanden. De Staatslieden voelden, dat de intketende elementen, niet meer dienst->aar waren aan hun wil. De eindover-vinning bleek telkens een fatamorgana :en nevelbeeld dat zich afspiegelde op volken van giftige gassen. Zou men den itrijd staken ? Zou men langs den diplo-natieken weg weer de oplossing zoeken, lie de wapens weigerde over te geven ? Wie te kort bij de feiten staat, heeft geen )verzicht ! Verblind door het bloed, dat îem, als bij een kampvechter, in de oogen ireef, sprak Duitschland, in bestialen )vermoed, zijn vloek uit over de zee, en ûjne duikmonsters wemelden in de baren, ;n slokten als draken, stuk voor stuk de vereldveiligheid op. *• * * Toen trad de man op, voor wiens genie le wereld juist groot genoeg was. Hij stond ver genoeg van de Europeesche *ebeurtenissen af om ze met één blik te uinnen overzien, en zijn geest was scherp *enoeg, om ze met één oogslag te beoor-ieelen. Hij zag, hoe de macht worstelde roor de eerste plaats, hoe het ruwste geweld zich opwierp, als regel van het recht. Hoe Europa dreigde te worden tôt een chaos vanbarbaarschheid en tyrannie. En tegen het laagste geweld steldè hij het hoogste ideaal. Te midden van de wanordelijke verwoesting sprak hij de taal van redè en orde, van beschaving en vrede. Met den stijl van een kerkvader, ver-kondigde hij de eeuwige beginselen van het recht. Maar tevens was hij werkelijk-heidsman genoeg om te zien, dat de macht onontbeerlijk was, en met voile bewustzijn, wierp hij Amerika's zwaard in de schaal der overwinning, en deze daalde naar Amerika's kant. Terècht mocht een Fransch blad doen opmerken, dat hij niet gemengd geweest is in groote gebeurtenissen, maar dat hij ze gemaakt heeft. Président Wilson is een gewezen professor. Maar wel nooit is een dienaar der gedachte, zulk een meester geweest van de daad. Sommigen nochtans vreesden, dat hij voor een duurzaraen vrede, te veel idealist zou zijn. Voor hen geldt de gerust. stelling, die klinkt uit de volgende woor-den, door den Président, bij zijne aan-komst in Europa gesproken : « Nooit voorheen had de oorlog een zôô ver-schrikkelijk uitzicht aangenomen, noch klaarder onthuld,den verlagenden invloed van ongeoorloofde ambities. Ik weet dat het schouwspel der ruïnen, opgehoopt door de centrale moger.dheden, mij den-zelfden afkeer en dezelfde verontwaardi-ging, zal inboezemtn, die in het hart gevoeld worden door de volken van Frankrijk en België, en ik gevoel evenals gij, M. de Presi lent (Poincaré), de nood-zakelijkheid om bij het vastleggen der resultaten van den oorlog, zoodanige maatregelen te nemen, dat niet enkel de daden van schrikaanjaging en roof worden gebrandmerkt, maar dat geheel de menscheid gewaarschuwd worde, dat geen enkel volk het wage, nog ooit schanddaden te begaan, zonder de zeker-heid,eene rechtvaardige straf op te loopen. Bij het terneerdrukkend schouwspel van wat één inensch kon voor krijg en verwoesting, is het verheffend te zien wat één menscb vermocht, voor vrede en herstel. In'i I 'l'irWii 1 1 1 II illl—HHilH I1H1III I—WHIIMJ— POLDER & KEMPEN BRASSCHAAT Sterfgeval. — Verleden Zondag, 22 December, is Mevrouw Osterrieth, god-vruchtig overleden te Antwerpen. Mevr.Osterrieth,geboren LeonieMols, werd algemeen geachten bemind om hare rechtzinnigheid en groote liefdadigheid en haar afsterven wordt in onze gemeente algemeen betreurd. Onder een buitengewonen toeloop van volk had verleden Vrijdag, om 11 uur, de lijkplechtigheid in St Jacobskerk te Antwerpen plaats. Donderdag 2 Januari a. s., om 11 uur, zal een tweede plechtige dienst geschie-den in de parochiekerk van den H. Anto-nius te Brasschaat. Wij bieden ons oprecht rouwbeklag aan M. en Mevr. Robert Osterrieth-Lippens en familie. Sleutel gevonden. — Wie hem ver-loren heeft, kan hem terug bekomen bij den koster, Bredabaan, 208. Sleutel verloren. — Wie hem gevonden, heeft, gelieve hem aan 't zelfde adres terug te brengen. Liefdadigheidsconcert. — Op Zon-dagen 5 en 12 Januari geeft de Jongelin-genbond een grootLiefdadigheidsconcert, om 4 uur, in de zaal « Schuttershof », bij M. Frans Vinck. Verleden Zondag, zag men het leven onzer soldaten in de kazerne. Toekomen-denZondag zal men zien : het ijselijk lijden onzer arme krijgsgevangenen in Duitschland.Marken. — Men kan morgen nog uitwisselen tegen papieren geld der « Melkvoorziening ».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brasschaat van 1905 tot 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes