St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

1163 0
01 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 September. St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek. Geraadpleegd op 19 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/th8bg2jt8v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nu m mer 8. Met toelating (1er krijgsoverheid. September 1917. Sint-Jans-Molenbeek NIEUWSBL?\D voor de Soldafen van Molenbeek. - Verschijnt als 'i past Ailes wat het blad aangaat le zenden aan den E. H. Jan BERNAERTS, Belg. Leger aalmoezenier, Gainneville (S. Inf.) Vooruit ! Beste vrienden, wanneer dit nummer u bereikt, zal zeer vcrmoedelijk de slag nog woeden die, door de vereenigde krachten met de Verbondenen, allhans gedeeltelijk het bezelte gebied zal vrij-maken van het Duitsche gespuis. Met kloppend hart zullen. onze gelief-den te Molenbeek den uitslagvan uwen aanval te gemoet zien. Dag en nacht gaan hun gedachten naar u loe, hun hoop op de eindzegepraal blijft onver-woestbaar, hun liefde zal eenmaal de belooning zijn van uw strijd. Gij ook le midden van den strijd gedenkt de uwen, dat ook het vertrou-wen op de overwinning van het recht uwe krachten stale, dat ook uw gene-genheid u aanvoere bij den aanval. Winnen ofsneven moet uwleuzezijn. Yerwinnen den snooden aanvaller of sneven met het wapen in de hand. Molenbeek's eer zal onbezoedèld blij-ven, zal schitterenmeer dan ooit. Vooruit, tegen den vijandin ; vooruit, naar Molenbeek toe ; vooruit, voor de eer der Belgische vlag ; voor de onaf-hankelijkheid van ons land, voor de bevrijding der onzen. Vooruit ter overwinning ! God lioede u allen, geliefde wapen-makkers.Heldendaad in Nederland. Onze geïnterneerde makkers al kunnen zij zich niet meer verdienstelijk maken op het slagveld, blijven evenwel niet ten achter wan-neer het geldt den heldennaam van Sint-Jans-Molenbeek hoog te houden. Wij verheugen ons hieronder een uittreksel te kunnen meedeelen van het « Inier- 'Nos-Revue 8 tijdschrift van het Karnp te Harderwijk. De vernoemde heer Ed. Van Geyt was eer-tijds beambte aan het Gemeentehuis te Molenbeek, woonde Vier Windenstr. 105, en verblijft thans Barak 50 te Harderwijk (Nederland) « Het Kamporder van 5 Juni vermeldt dat de geïnterneerden Van Geyt Eduard, onderofficier der artillerie en Van Gastel Léon..., van het Carnegie-Heldenfonds, eengroote onderschei-ding bekomen hebben om twee personen gered te .hebben welke op het punt stonden te verdrinken tengevolge van een ijsongeval op de Zuiderzee in Februari I. I. Deze redding heeft plaats gehad in zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden en zonder den moed onzer twee vrienden waren de slachtoffers verloren. » Den heer Edward Van Geyt roepen we een hartelijk proficiat toe ! Molenbeek's goede faam moet overal schitteren. Errata. In onze Iijst van Vermisten (zie n° 5) gaven we op : Pailjé, we zijn gelukkig te kunnen metden dat Paillet Léon, Merchtemschen steenweg 10, steeds op zijn post bleef, namelijk aïs brigadier, C 202, 32 batterie. Letiens Henri, (niet François) is krijgsge-vangen te Soltau. Van Damme Arthur wordt vermist sedert Linth (niet Luik), hij werd aldaar gekwetst en kon niet worden vervoerd. In onze Eerelijst (zie nr 7) staat D' Aug. Davidts (thans H. M. B., à Villiers-Ie-Sec par Creuily, Calvados) vermeld bij de ridders in de orde van Leopold II, 'tmoet zijn in de : Kroon-orde.Staat nhet genoemd : Van den Houte Jean, 11 Iinie die op de dagorde van Januari 1915 vermeld werd. En avant ! En avant aura deja sonné pour l'armée belge quand ce numéro atteindra nos lecteurs. En avant ! Si le territoire belge ne sera peut-être pas encore complètement libéré, au moins une partie sera reconquise par les armes alliées. La bataille qui sera engagée, aura de nouveau gonflé les cœurs des nôtres d'un saint espoir. Ils ont tenu avec une fière opiniâtreté, il s'agit pour nos soldats à ne pas décevoir l'attente des leurs. Un de nos compatriotes, un père écrivit il y a quelques jours à son tils engagé : « Tu nous écris que tu sais attendre, c'est très bien cela : attendre et espérer dit le grand Cardinal Mercier. Tu te fais parfois de la bile cependant, dis-tu, dis carrément zut à la bile et sois stoïque inébranlable. » Voilà la voix du sang des noires, voilà l'appel aux armes sonné au delà de l'Yser. Pas de bile, mais de l'endurance ; pas de défaillance, mais du courage pour aller de l'avant. En avant pour Bruxelles et Bruxelles en avant ! Courage, les gars, tappez dur et que Dieu vous protège tous. Institut Saint-Jean-Baptiste. II nous est une joie réelle de pouvoir annoncer l'apparition d'un jeune confrère : la petite feuille éditée par Georges Dustin, sergent, D 238 5 cie, intitulé^ Institut Saint Jean-Baptiste et qui apporte à ses lecteurs la liste des professeurs et anciens élèves au service de la patrie. Ceux des nôtres qui ont fait leurs études à l'Institut de la rue des Quatre Vents sont priés de donner leurs nom et adresse à M. Dustin. Vragen. — Demandes. U^ie weet erons nieuws te melden over : Qui peut nous fournir des renseignements au sujet de : Backen Triphon, Gentsche steenweg 15. De Wit FUfons, café, de Launoystr. Dupont Jozef, Engeleriberg, 7. Maias Isidore, 10 linie 1/III. Vermist sedert Namen ? Van Meerbeeck Philippe, De Rudderstr. 44, 7 Iinie, M. 53665, klasse 1904, den 1 Aug. 1914 te Brasschaat. Bericht - ?Vvis. Van ons voorgaande nummer hadden we exemplaren te kort ; we verschijnen thans op 1750 exemplaren. II nous a manqué des exemplaires de notre numéro précédent ; nous imprimons actuellement à 1750 exemplaires. Vervolg van de eerste Namenlijst. N. B. — Een alg'emeene maatregel verbiedt ons voortaan nog adressen in le lasschen. Wie een adres verlangt te kennen, kan het ons persoonlijk aan-vragen.Une mesure générale nous interdit d'insérer encore les adresses. Celui qui désire connaître une adresse individuelle, pourra toujours nous la demander personnellement. Uit eigen kring - Les nôtres. Huwelijk. - Den 20 Februari I.I. is in den echtgetreden Mejuffrouw Maria Pardaens (Van der Stichelenstraat, 147) ziekenverpleegster in het gasthuis te Coxyde met den heer August Bossaerts, van Wolverthem, ten dien einde overgekomen uit Elisabethville (Congo). Het huwelijk werd ingezegend door den WelEerwaarden Heer Krijgsaalmoezenier van Crombrugge, in de O. L. Vrouwekerk te Lon-den.Waren getuigen : Lady Allen en Onder-Iui-tenant Georges Pardaens, c 146 1 cie, broeder der bruid. Gods zegen over het jeugdige paar en ons hartelijk proficiat. Mevrouw Bossaerts verblijft thans te Elisabethville, Katanga, Belg. Congo. Deux Solo-Schelems. - Notre camarade Marcel Van Daele a joué 2 solo-schelems en 2 jours ; l'un avec 11 trèfles de l'as et l'as et le roi de carreau, le second avec 9 coeurs tiers à l'as, le tiers à l'as de piques et l'as de trèfïes. "Mais c'est pas fort difficile ça... les partenaires n'étaient pas des Molenbeekois ! N'importe : Meulebeik'was boven ! Notre camarade Des. Devalkeneer, (rue de l'Intendant 50), caporal c 30, 6 cie, a été blessé d'une balle de shrapnell qui lui a passé la cuisse droite et s'est arrêtée à l'os du genou. Il a été opéré deux fois à l'Hôpital * Virval » Calais. II reste actuellement à l'H. M. B., à Mortain (Manche). Marcel Brunnin, fils de M. et M"" Brunnin (de la rue des Etangs noirs 35) a obtenu à Amiens son baccalauréat 2e partie philosophie, latin et grec. Nos meilleures félicitations à ce jeune ami qui ne compte que 1G ans et demi. Onze veroordeelden - "Nos condamnés Mejuffrouw Bernaerts kwam vrij na vier maanden gevang. Den dag van hare terugkomst werd ten haren huize een vracht bloemen be-steld.Ze ziet er gezond uit... zooveel te beter ! Ook de moeder van een onzer makkers, Mevrouw Vervaeke (Van der Stichelenstraat 124) heeft te Turnhout 3 maanden in het gevang doorgebracht, onder beschuldiging jonge mannen geholpen te hebben om ons leger te vervoegen. Het gevangenschap werd moedig verdragen en wordt een ware eeretitel. "M. Léon Faut Iiep een jaar gevangenis op in Duitschland en een boete van 3000 mark en Mevrouw Léon Faut werd twee maanden te Sint-Gillis opgesloten. Ook de heer en mevrouw Maurice Neybergh zitten vast, evenals de heeren Day, vader en zoon ! Zouden de moffen van heel Molenbeek geen gevang kunnen maken ? M. Jean Bastiaensen, poste restante, Montréal (Canada) nous apprend que son frère Martin qui a vu commuer sa peine de mort en travaux forçés à perpétuité (voyez notre numéro G et 7) se trouve actuellement à la prison de Cassel (Wehlheiden) Allemagne. Peetermans Emile (van der Dussenstraat 1) verblijft thans Zivilgefangenenlager n° 11861 Kompanie 4 Block IV, Sennelager-bei-Pader-born DeutschLand. Madame Vervaeke et M,u Bernaerts ont été libérées ; par contre ont été condamnés à la prison : M. et M™ Léon Faut (rue Van Noot) M. et M"" Maurice Neybergh (boulevard du Jubilé), et Messieurs Day, père et fils (rue de l'Intendant). M. Emile Peetermans a été déporté et est à Sennelager. t Sterfgevallen - Décès Notre frère d'armes Octavien Quoilien, habitant en notre commune la rue Ulens n° 106, en service à la Télégraphie sans fil, est pieusement décédé le 6 mai à l'hôpital de Fontgaum-bault, des suites d'une maladie. Nous recommandons son âme aux prières de nos lecteurs. — Notre ami Jacques Salmon nous communique la mort de sa nièce, Mademoiselle Florence Claeys (rue d'Enghien 14) Le service funèbre a eu lieu le 15 mai. A notre camarade nos condoléances. — Zijn overleden : de heer Keyzer, Pierstr, lid van de kerkfabriek van Sint Jan-Baptist, alsmede de tante van den E. H. Teck, die bij hem inwoonde. — Mevrouw Faut werd zeer beproefd door het afsterven van een harer kinderen. De oudste der drie zonen, Léon, zit voor een jaar gevangen in Duitschland ; de tweede, Emile, is bij het Belgisch leger ingelijfd: serg' A. R. M.; de jongste, Georges, is op den ouder-dom van 15 jaar overleden, den 28 Mei 1. 1. Na eene ziekte van 8 dagen is hij in den Heer ontslapen ; « hij heeft schrikkelijk gele-den, maar ook hoe getaten en onderworpen aan Gods H. Wil : een waar voorbeeld. Arme moeder! en toch .. hoe heilig lijdt ook zij de-zen zwaren slag : mede een voorbeeld." Een zieledienst werd, van wege de studenten, den 18 Juni in Sint-Michielscollege gelezen. Aan onzen wapenmakker, aan zijn familie bieden wij onze bijzondere deelneming aan in hun rechtmatige droefheid. Wij durven een vurig gebed vragen van onze Iezers tôt zielelafenis van Georges Faut zg. en tôt troost van Mevrouw Faut. Na den oorlog pas zullen zij met bewondering en erkentelijk-heid vernemen wat onvermoeibare liefdadigheid deze hoogstaande dame aan de noodlijdenden onzer gemeente heeft betoond. — Mevrouw Louis De Meter overleed te Molenbeek den 30 April 1.1. Te Gainneville werd in het kamp een zielemis opgedragen voor de moeder zaliger van onzen vriend, Edgar De Meter, sergeant, D. O. A. H. Gainneville (S. I.) — On annonce aussi la mort de : M. Louis De Gunst, habitant la chaussée de Merchtem, commandant du corps des sapeurs-pompiers, chevalier de l'ordre de la Couronne. Les funérailles ont eu lieu le 6 juin. — M. Pierre Stevens, à l'âge de 63 ans. — M. Adolphe Froment, entrepreneur menuisier à Molenbeek, décédé à Chastres près Walcourt, le 10 mai. — M. Gustave De Smet, Chaussée d'Anvers 37. — M. François Thonnard, époux de M"" Florence Delaux. — M™ Jules Devel, née Maria Mélon, décédé le 18 juin. — M. Martin Fossé, Chaussée de Gand, 15. Burgerlijke Stand — Etat Civil. Van 7 9 tôt 25 September : HuvJehjken : Rodange, wagenmaker, en Meert, modiste. Pittois, coifeur, en Vanderhoudelinghen, mutsenmaakster. Janssens, pasteibakkersgast, en Scheekels, naaister. De Schuyter, bediende, en Stevens, kleerm. Brisaert, graveur, en Mees, inpakster. Toitgans, kleersnijder te Schaerbeek, en Cormeau, winkeljuffer. Smout, bloemenmaker, en Van Uffelen, z. b. Overlijdens : Hubert, z. b,, 43 j., echtg. Bathin, Gauthierstraat, 18.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Alveringem van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes