Stem uit Gheel

1485 0
07 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 07 Januari. Stem uit Gheel. Geraadpleegd op 25 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qj77s7js9x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

STEM UIT GHEEL §ti$h(cr en Bestuurder *9. VEi%TItf ISliKIl'S aalm. B 69 <fc M. GIXIS B 270. 3° gr. - ; -, s « , - _— — ■ ■' IL- >i -jl »■■■■ -i - i -fi^H—H» V E R S Cl! IJNE N DE ALLE M A AND EN DRUKKERlj^DE KINDERS BONHOMME, Nieupoortstraat, 10, Veurne. !lmaiati M ■■'■■! mu m mmnza!amnm*£xmBi!r3c?'^axmiSÊK~sasm!m>Êiix<smmtzm*ti!*aasaxM^XMV*™,u~M*<*™'*':*-<™mm^m\ Aan de Gheelsche soldaten, 'iVr gelegcnheid van het nieuw# jaar vypnse-'u het bestuui' van «le « Stem uit gheel )> aan ni du Gfieelsehe soldaten inj'l leger mi gansener harte tten zalig en gelukkig iiieu^jaar, Zaligen glukkig oieuwjaar î — Het jtar I9I8 jaar van lijden eu btjproeving, jaar van tjoopvol■« verwaehtingcn en leleurgestelde lioop vrizink! in den kolk der tijder, en niets hlijii er ons van «y,:r da« de herinnering en de verdiensteu 0"zeP goedo wei ken. Hebb^n1(\ve gedurende dit juar «os gedragen als chrisienJsoîdaU'n ? ilehben we met getiuld en onderworping den zoo drukken- den lasl van het soldaten-leven getorst ?■ We hoopten da 1191(5 ons d^n vredé zou bren gen, or.s zou terugvoeren in den kr ng vr.n onze familie : w« noopten dat we den overweldiger gingen verjagen, rn d:)t ons duurbaar Relgie weer vrij zou zijn ! Eiiaas ! Hoë r.tjn we tei^tir- gesteld! De wreede'oorlog, verre van '.e eindi- gen, dreigt immer hevigei, bloediger te worden. Onze vijanden stellen ailes, in;t, werk, roepfcn iedereen te wapen om ons tej overwimjen. Een dezer dagen kreeg ik een kaartje uit Gheel het bevaUe slechts eenige regelijes, waar uit dit weinige begreep ik ho? kne'.lend het juk is dat de vijand onzen lamilien doet ondergaan. Het Jeven is duur ; gedurig kornen nieuwe reg!emerr ten^un vrijheid inkorten, ailes wordtopgeeischt. ze moeten een zware oorlogsschaiting betalen ; ze belett n de oudeis wier zonen strijden voor vrijheid en recht, ook maar het minstenieuws te laten geworden : en wee hun, zoo zulk een briefje in 's vjjands kanden valt ; dan regent het boeten en gevangenis. En dit ailes zouden ze met geduld verdragen, in de hoop op betere îijden; maar wat no gebeurt in onze duurbare Kempen doet onze iiaan te berge rijzen, doet het bloed koken in oïizc aderen. Onze vaders, onze broeders, de «iannan in den bloei des levens worden onmeedoogerid losgerukt uil den famili«- kring, en gevanklijk naar Huitschland gevoerd, om daar te week en votsi onze vijanden. Gheehetie jnakkers, Jaebt ge retds gedaaht aan al die droe-è vige tooneelen die zich thans afspelen in ons arm Vaderland ? Noeli het smeeken der vrouwen, noch het weenen der kinderen, kunnfen de Duit-gehers vernmrwfin. Inbvîs'.enwa^ens gustopt worden onze man-nen naar e«n onbekeide streek gevoerd l Oli f, h a inîeten ze hua handen wringer. van mâch e loose wo de! Ea aan de verlaten haardstede blijveii enkel troostloo?e weduwen, weenende kinderen en gebroken grijsaards! Wreeie. wree--de oorlog ! Arm Belgie, En te raidden van al die beproeving°n, te . midden van bloed en verwoesting. rijst aan hel jaar I91T. /aar, ijjk aan beloften : rijk hoop-\ ol e verwachting-fl : want het moei ons dea zege br^ngen. We zijn soldaten, dus mannen, m»nnen met eeri siork^n wil ei een rotsvast karakter; we zijne fiere ktmpenzonen; en toen de overweldiger ons land biuii.nviel hebbf n we geen oogenblik geaa/.(ld de v.apensopte nernen om ons land le yerdedigen, IJe beproevingen mogen ons :iiet te neer -slaan, de droevige gebeurtenissen, die nu in Relgie vooi vaibn moeten onzen wilsialen. Het jaar 1917 zal een jaar zijn van strijd; en wij, Gheelsche soldaten, we zullen medestrijden in dit reuzengeveeht.3 Me] dunkt dat onze zoo d ep bedroefde dorpsgenooten hunneoogen vol trantn op ons richten, en ons smeeken hen te komen verlossen. Ik weet het wij Iijden ook : het soldatenleven, >6 haï d ; maar wij, ten minste, wij zijn vrij; we voelen den knellenden hiel van den overweldi ger met. ¥ooru t dan. voor God en Vaderland ! Onze moeders, onze zusters biddan voor ons. ea door die gebeden gesterkt zullen we als ohristen en als soldaat onzen plioht doen. Moge voor uns allen het jaar 1917 het einde zijn van deze vreeselijke beproev:ng; moge het ons allen terugvoeren in den schoot onzer lamilien in ons duurbaar geboortedorp, om daar ta za-men de overwinning en den vrede te vieren-Dat gave ons Gai ! J. VENNEKENS. \ siggMwpa»!»»—^ .-«BftatgcajMan' ZQSIÙA& 7 JANUAR! 9017 Nr S

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Stem uit Gheel behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Veurne van 1916 tot 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes