Stem uit Gheel

1253 0
05 november 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 05 November. Stem uit Gheel. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f47gq6rq66/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ZO^fiÂG 5 ^OV£«S3ES 1816 W 6 STEM UIT GHEEL tilichler vtf Kestmirdrr «S. Wjfc^'MKttUiîJI'S aalm. B 69 <&1I.G1LI§ B 279. 3B gr. V EJiSCHJJ i\ EPiDE ALLE M A AN DE N DRUKKERIJ DE KINDERS BONHOMME, Nieupoortstraat, 10, Veurne. Çlaagltemmen. lk kreeg nen brief van hais « Wanneer gaat gij op congé ? Wij hebben hier vernomen dat er reeds zoovelen gegaa ■ zijn, kunt gij ook geenen congé bskomen?... Zoo luidt bel in de brieven, zoo liçt het, op elkeens tong ju et'ii woord : « congé » dat staat op 't orde van dt.n (tag. Met antwoord is natuurlijk af een « ja » en dan is men in den derden hemel, of een onverbiddelijk « neen'» en het wordt een razen en zagen « congé moet ik hebben of ik doe 9lechten dienst, g«en congé geen patroelie; ik vvacht nu al zes maanden, en mag ik deze keer niet gaan dan vaag ik aan ailes mijn broek. lin zoo honderd en een. Wat onze Gbeelsche raaten er zooal over vertellen...? Ik geloof dat ze zus—en—zoo wel 't zeltde airke als de massa /ingen en ze hierin weinig verschillen met de anderen, dat ze înisschien wel inéer noten r-ojf op hun-nen balk staan hebben, want ne Gheelenaar t» hij drf hsnd al zegt hij h?t zelf en jandorie da's waar; daar ben ik eens mee Ut al onzï Gheel*ehe jongpns re#ds op congé zijn gewees', dat durf ik slecht verzekeren, maar loch ken ik erdietvsee zelf* drierrial op Iralahere zijti ge weest en er vandege van genoten tiebben Zoo gi nn er naar Parijs en verdor't fransche in; naar Londen en hoogerop ont er zick e««s w»l te doen en bommen met cbussengedoen voor eenige dagen ashttr rug te «telltn. Ge hcbt overschoi van gelijk jongens; trekt op congé zoo d kwijls ge ku.-it, vermaakt en \erzet u zooveel moge-hjk. Siaar ziet goad en klaar uit- uwe oog»n. Ziet bij wien en hc; gtj den tijd doorbrengt op congé want ik zie transit! ,ekcn. un vnler mo'id r$ oogen ! Wern gij wel besie jongens, dat er steramen van buis lot tn#r Kuiiu.n tofgeklaagd — stemrrien d e bidden en kin ekei. uat tniiinu dierbaren op het front zich goed zouden geUragcu en geen ergernis geven aan de wereid ? Stalinien, van ouJers di« den val vernomen hebben van uun voorheen zoo bravs zonen en die zich in 't zen-den bederf nu hebaen gestort — op congé ? Stemmen, van vrouwen die hunne geliefde mannen zien echtbreuk doen; hei huweiijk, dit bestond tusscbsnh aare n hem en .oo in eere wierd gthouden, nu zien vtrkrachten — op congé ? Sieuainun, van geliefden die varraad zien legîii, Oiiofieu ziea verbreten van hunne jongens die hen dus on^vau^dig zijn gevvorden* zich slechien-ken en viuiaards hebben gemaaktop congd ? *0;tt zijn klacàten, bittere en gerechtvaardigde klach-ten die wij hooren aan hef Yzerfront komende uit onze ^elgiische gouwen ! Ot zij het n et weten ginds wat voor Vuile Wind.iil er Wlliei) OVar ni die rrrnnlo ciarU^ aïs Londen, Parijs. Of zij het niet weten dat, dat daar zoovele, diep gerallen wijven staan te wach en om uwe ziel den duivel te koop te stellen en oni uwe eer te «telen ! Of zij het niet weten welke maatregelen het leger heett gf-.nomen om tegen dien kanken in te werken die van ginds vvoidt overgebracht en woe-iert onder de soldâtes. Zijn dat geene redenen dan van klagen, a!^ onze duurbare verdrukten vernenaen dat er zoovelen reeds hunne* tr"ffelijken naarn hebben beklad, en zoovelen zich met den modder dar ontrecht hebben besmeurd ? dater reeds zoovelen zieken iiggen in het hospitaal, a!s gevolg van bun losbandig gedrag op dien acht-daag-schen congé ? Wraak ten kernel roept het bij hen som-mige slechte vrouwen te" zien loopen, die zich met scbamen te heulen met onze vijanden ! Hoe kunnen z'uw gedrag dan verrechtvaardigen als gij verbreekt, hier op congé, wat duur is en heilig .? Tranen, bloedige tranen zouden ?ij weenen van verdriet en onm^cht. Gheslsche jongpns klamt u vast gelijk eeri slinger-plant aar> uw godsdienstig gevoel Ge weet dat zoo'n duivelsoh vermaak een oogenb'it siechts duurt en di? gevolge ervan o zoo biti^r zijn ja onherstelbaar soms ! Wat er u toe henenlokt wat u m de vuisten werkt om tôt dien val te komen, smijt h^t verre verre van u. Zooveel honderden van v.uile schimpsbladjes en kari. katuren dwarrelen pr rond, al mannekenspapier voor « groote kinderen » die er genoegen ^in vinden z'in han harak te hangen en ze te bestudeeren, die de ronde rnaken bij de so'dai^n, die u een afdrukscl geven van het aanstootelijke dat er aohter de gronte stads-rauren te zien tn te beleven is ! Zoekt gezondere lczing dan dat, in de boeken/.alen en bij uwe aaimoeze-niersWeest mannen. bezie'd met stev gen '.vil, gij die eer aan buis en Vaârland doet met te «trijden 1 ijk de l'-.euwen weest mannen van ijzeren wil en zielekracht, gij strijdeis van den Yzer, ook daar waar het uwe eer van kr sten geldt. Zijt gij moedig op het slagveld. weest eveu moedig in den zedenstrijd! Jos. JXieuws uit Gheel. Met droelheid melden we het overlijden van LAHONG Lucien mitralleur 2d! Unie, gestoi ven te Kales op 28 Augusius 1916. R. I. P,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Stem uit Gheel behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Veurne van 1916 tot 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes