Stem uit Gheel

1891 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 25 Juni. Stem uit Gheel. Geraadpleegd op 26 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/th8bg2j560/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

M&tmAG 25 JUftS 1916 M 2 STEM UIT GHEEL Si ici» ter c si aSestiaurder «S , VË %]IIîK.lOÏ8 VERSCHIJJ\EN ALLE M A AN DE DRUKKERIJ DE KINDERS BONHOMME, Nieupoortstraai, 10, Veum. j&an onxc iongens Terwijl ik me neerzat cm de regclen te schrij-veia die hier volgen. komt me h et nleuws loe cat onze dorpeling Laurent Van Herck gesneuv eld is. £ene lijkrede zou ik over hem niet kunnen hou-den, wantikheb hemvcor dezen niet gekend, hem enkel bij toeval een of tweemaal gedurende den oorlog ontmoet ; maar zoo ik me droei te moelle gevoel omdat een der onen, 'k ging haast zeg-gen een broeder — wij *ijn immers zcoveel als broeders geworden in dcze tijden — verdwcntri is, !k gevod me met een getroost bij de gecLc/iii; dat hij, na zooveel anderen, zijn leven heefc g'eg.-ven voor eene goede zaak. Hebt gij nooit van die onnuttige menschen gekend. wier leven al slecht gevuid was met i^ag egoisme, menschen zonder hart voor anderen, on-gevoelig voor 's naasten lijden, alleen bekoinmerd met hun eigen pérsoontje en hun eigen stofîcljk b=lang, menschen zonder zielenadel. zonder iief-ae vocr 't goede, zonder eenig gevoel voor de edele schocnheid der deugd, menschen die nco:t dtn w:l gehad hebben, ja er nooit aan gedacht hebben goed te stichten rondom hen ? Hun leven wasleag en ;jdel, jjdeler dan het leven eenerbloem Avant die verkwikt ten minste door de pracht ha-rer kleuren ; zij zijn heengegaan en niemand heeft over hen getreurd omdat niemand hen liefhad, niemand gemist hen omdat zij niemand we-ldeden, vlecht een spotlach cm hun zonderlinge levens-wijze vergezelt hen ten grave en als een vloek klinken deze vvoorden hen na : hij heeft alleen vcor zichzelven geleefd. Soldaten, dat zal men van u niet getuigen, indien ge uw leven laat voor uw land, noch ook in dien ge uw plicht getrouw blijft in dezè moeilijk-tijdtn, G j strijdt en lijdt vcor eene groote zaak en a an u w ordt gevraagd dat gij de groote wet der liefdeii! hare volheid zoudt uitoefenen. Wanneer <_en vrecmde vorst zijn woord verbrak en voor zijn légers vrijen doortocht vroeg door ons land, heb ben onze konlng en onze regeering niet geaarzald hem dien te ontzeggen : /Jj werden h'erin niet ge-leid door stofielijk belang, door zucht naar ijdelen roem en zondigen grootheidswaanzin, zij wisten integendeel welk onmetelijk offer zij van hun land gingen vergen. wtlke ïampen en cllende hun volk te wachten stonden, welk kostbaar bloedz'j gingen doen vloeien, maar, boven ailes stelden zij het kostbaarste wat een volk bezit, zonder het-welk een volk verzakt in het slijk van schande eu onneer. de nationale eér, de verdediging van het recht, het gestand blijven aan zijn woord. Aan u, soldaten behoort het dat edel gedrag voort te zet-ten en uit te werken, de eer van uw land hoog te houden, den strijd voor een onbesmette vr'jheid en het goede recht door te \ ceren tôt de undzege-piaal. Verheven is uw taak. Laat u geleidtn door die grootsche gedachte, Zeirzucht mag niet de drijfveer zijn van uw han-delen. Weest niet als degenen die ailes met te-genz.n schijnen te <.ocn, die veeleer zich laten Iv ooruilépen dan voortvvilien, zij zijn er niet te gc-lukkiger om. verre van daar ; maar zoekt voldoe-ning, innerlijke vreugde in '"t uervullen van uw plicht. Ik weet het zeer wel, in vele gevallen zijn vadcrland en vaderlandsliefde hooge vvoorden, die wemig indruk maken op het gemoed. Als de obussen aivernielcnd. gedurig rond en boven u, [j achter en bezijden u ontplofîen. als de granaten 0 onheilspellend kraken en de ballen rond u schui- 1 fclen. als ge plasi door water en slijk, en de dood S uw jong leven aie en oogenblik kân wegmaaien, H dan heeft bij weinigen het gemeed nog wat voor | die schoone woorden, maar dat hoeft ook niet ; | vvaar geestdrift u niet meer gekidt volstaat de | vaste wil, uit kalme overweging geboren, om uw »! plicht gestand te blijven. Hoog de harten ! Blijft niet stilstaan bij de enggeestige beschouwingen van het dagelijkseh leven ; hoe'n groot kwaad de oorlog weze, er steeia toen iets goed in, want aan velen heeft hij gcleerd dat er in de wereld iets beter is dan stofielijk goed. dan geld en rust en gemak, namelijk plichtbesef, moed, zelfopoffering. En waarom uwe taak niet opvatten als christen menschen ? De stiijd dien ge voert is een strijd voor de rechtvaardighcid, wij zijn in ooilog. cm-dat wij niet aannen.en dat macht boven ailes gaat dat het recht van d.n sterkste hetbestc is. Indien we zegepralen en Duitschland zijn machtmisbruik uitboet, zal tezelfcertijd het recht in de wereld een zege veroverd hebben als nooit vcor dezen. De rechtvaardigheid is een deugd, en aile deugd komt van God, daarom is uw strijd verdiensteBjk voor Ged en degenen die hun plicht volbrengen om zijnentwille zullen hun loon niet verliezen. G. aalm. ■ ————■ flaar de ]J.ata^omben Ik weet niet of't een ©nzer Gheelenaren aan'l front heett aangedurfd ze te gaan bezoekeu ; j-i eene, da's mo-gelijk, toeh niaar een enktiie : E. H, or.derpostoor van Larurn. want onlangs is hij naar de l'au/ensl^i gevveest, en in Rome zoo ik mij niet vergis zyti tooli de katakona ben. Doeti « da kost piasters » zerJauus en hij gaf kij-nen ezel Engelseh zout op en. . djanter^. i viel nog tegeft zijn verwachting uit Home..,, dekatik tabm hwr tk

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Stem uit Gheel behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Veurne van 1916 tot 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes