t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

584359 0
03 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 December. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Geraadpleegd op 29 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hd7np1xv9j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Be Winst van Elzas-Lolliarîageii. La Croix merkt in een hoofdartikel aan, dat de herovering van Elzas-Lotlia-tingen voor Frankrijk niet enkel ecn her-6tel is voor het pijnlijk verlies van 1871, faaar tevens ook een winst in economisch opzicht. De grond dier twee provincies is zeer vruchtbaar, vooi'al diegene van Elzas, met zijn velden der vallei van den Rliijn, de wijngaardcn zijner lieuvelen en de ' prachtige bosschen der Vogezen. In 1913 overtrof de oogst der twee provincies 238.000 ton voor het koorn, 209.000 ton voor de havei', 1.200.000 ton voor de «ardappelen. ElZas alleen gaf dat jaar '«00.000 hcctoliter wijn. De grootste winst voor Frankrijk is echter gelegen in de voortbrengst van den iondergrond, die een ganschen omkeer in Frartkrijks nationale huishouding zal teweeg brengen. Russchen Zabein en Pe kelbronn wordt jaarliiks 50.000 ton aardolie (pe-trool) gewonnen. Deze hoeveelheid is wel niet groot, maar buiten dat is Frank-îijk, voor de aardolie, gansch aangewezen op de landen van overzee. In 1913 bracht Lotharingen 21 mill.ton ijzererts op, tegen 7 millioen 600.000 ton Van gansch 't overige Duitschland. in 't Zclfde jaar was de geheele opbrengst ijzererts in Frankrijk 21,7 millioen ton, Waarvan 19,5 millioen door Fransch Lo-Iharingen alleen. Door de heraanhechting van 't overige Lotharingen bij Frankrijk Wordt dezes opbrengst van ijzex dus ver-dubbeld.Volgens de Duitsche ingénieurs bevat-ten de ertslagen van het nu heraange-bechte Lotharingen 1.830 millioen ijzererts. Het gevolg der heraanhechting is dus, dat Frankrijk voortaan meer ijzer bezit dan het verbruikt, zoodat het 't jjzereits al s uitwisselingsartikel Zal kunnen aanWenden. Als vooideel komt ûaar nog bij, dat Duitschland in 't ver-volg zooveel grondstoî mist voor oorlogs-tuigën.Ook de Fransche landbouW heeft aile winst bij de hier besproken herovering, namelijk voor wat de potasch betreft. Vôôr den oorlog gebruikte Frankrijk slechts 900 gram potaschvette per hectare bewrochten veldgiond, 't zij min dan de Vereenigde-Staten, Zwitseiland, De-nemarken, Oostenrijk, Noorwegen, Zwo-den, België, Nederland, en vooral Duitschland, dat er twintigmaal zooveel gebruik-)te. De landbouwsopbren4st was dan ook In Frankiijk betrekkelijk zeer zwak, nlettegenstaande den natuurlijken rijk-àom van den grond. Dat zal nu verandeien. Duitschland had het monopool der potasch in de We-ïeld. Zijn mijnen van Stassfurt en Anhalt gaven in 1913 meer dan dertien millioen ton ruwe potaschzouten, gevende 7,5 snillioen handelszouten ter waaide Van , |215 millioen mark. Het verbruikte er izelî de helft van en voerde 't overige uit, Waarvan 48 % naar de Vereenigde-Staten. ! Maar de neerzettingen der streek van iMulhausen, die eenige jaren vôôr den ooilog ontdelct werden, zullen alleen voldoende zijn om te voorzien in de nood-Wendigheden van Frankiijk en zijn bond-genooten, Zelfs indien die noodwendig-heden meer dan dubbel aroot Werden. Samen met Zijn monopool, Verliest Duitschland dus een der middelen, Waar-op het rekende om de waaide zijner ge-daalde ruilmiddelen te doen heistijgen. Elzas en Lothaiingen terug Fransch Wordend, Zullen de Duitschers geen eige-naars blijven van de mijnen noch van de înrichtingen voor metaalnijverheden. Zij zulïen onteigend woiden, mits aftrok hunner veigoeding van de milliards Welke Zij tôt herstel zullen te betalen hebben. Men mag bij 't berekenen der winst Welke Frankrijk aan de heroveiing dei twee provincies doet, cok de haven van Straatsburg niet veigeten. Het is de be-tangrijkste binnenhaven van gansch Europa en ze heeft een prachtige beWerk-tuiging. Haar veikeer bedioeg twee millioen ton in 1913, 't zij veeitien maal zooveel als dat van de Rhône te Lyon. Dat ailes samen beschouwd, mag men wcl veronderstellen, dat Duitschland ten minste zoozeer om den economischen rijkdom als om de strategische ligging en histoiische waarde aan Elzas-Lothaiingen hield. 't Is oveiigens te denken dat de-Zelfde goesting ook aan Fiankrijk niet vreenid is. TTIT ROME. Een gekend schrijver, M. Coppola, zette den 25 November laatst in de Resto del Carlino het gedacht vooiuit, aan den Paus vorstelijk gezag te gevcn in 't Heilig Laid. Hij beweerde daarbij dat zulks door de Italiaansche regeering zou aan-vaard worden evenals cloor 't pauzelijk bestuur zelf. Aldus ware een dubbele kwcstie op-gelost, namelijk deze der bestemming van de Heilige Plaatsen in Palestina en degene van het geschil tusschen 't offi-ciee' Italie en het Vatikaan. We geven dat nieuws alleen ten titel van inlichting. DE BELGISCHE MINISTER BIJ 'T VATIKAAN. Men verneemt dat M. Vanden Heuvel, niiiuster van België bij hei Vatikaan, fierlang Rome ?.A verlaten om mel de Belgische regeeiing te komen onderhan-delen over den inteinationa'en toestand. In de diplomai isehe kiingen te Rome wordt veronders' eld dat M. Van den Heuvel aldaar nog slechts zal terugîreeren om zijn terugroepiug bij het Vatikaan te beteekenen enei za! vervangen worden dooï een diolomaat van beioep. 28* Jaar; — S'283. Goîlsâîsnst — Muisgszla — Eigosfiom Bksdaç, 3 Déember 1918 VER8CHIJNT © MAAL FER WEEK • CENTIEMEN HET NUMMKR —cm—assa—l'ii' i ni i iiiT —3aEsaMCMinr-.-m.imccbmbo» De Vredeskonferencie. PARUS EISCHT TWEE MILLIARD. M. Poiry, municipaal raadslid van Parijs, zal in een der aanstaande Zittin-gen van den Raad den Wensch voorstellen, van het vredeskongres te bekomen dat Duitschland aari Parijs de 200 millioen zou moeten teruggeven, welke do Fransche hoofdstad in 1871 als oorlogsbuit moest betalen. Wordt die Wensch ingewilligd, dan zou die som, mot de samengcstelde inlresten bij, tôt omtrent twee milliard beloopen. MM. Henri Sellier en Deslandres hebben een gelijkaardig initiatief genomen namens de gemeenten van het département der Seine, van Welke de vijand 47 jaar geleden ook oorlogsschattingen aîgeperst heeft. VRED E SAANBOD AFGEWEZEN. De Beiersche minjster van geldwezen, M. Jaffe, heeft met stukken ter kwestie bewezen, dat de Vereenigde-Staten, In 't begin van December 1917, aan Duitschland en Oostenrijk-Hongarië een vredes-aanbod gedaan hebben, dat beiden hebben afgewezen. DE KEIZER AAN FRANKRIJK. M. Donald Mac Master, lid van het Engelsch Parlement, het woord nemend op een kiesmeeting te Chertsey, ver-klaarde onder meer : «De beste wijze om Wilhelm II te straf-fen, ware hem uit te leveren aan Frankrijk, dat hem levenslang zou gevangen houden. Er zou voor hem geen grooter Verne dering kunnen bedacht worden. »' VERKLARINGEN VAN M. CHURCHILL. Voor zijn kiezers te Dundee verklaarde M. Churchill : — Elzas-Lotharingen moeten volledlg aan Frankrijk teruggegeven worden. Po-len moet als onafliankelijke natie worden heringericht en toegang tôt de zee hebben. Geen enkele kolonie Zal aan Duitschland teruggegeven worden. Geen enkel in Turkije Veroverd grondgebied Zal worden teruggegeven. DUITSCHLAND MOET AFDOPPEN. De Handelskamer van Londen, die duizend handelaars en nijveraars omvat, heeft volgende dagorde aangenomen : «Wij verklaren geen enkel vredesver-drag te kunnen aanvaaiden, dat niet zou behelzen de teruggave door Duitschland van al de oorlogskosten van Groot-Brit-tannië en zijn kroonlanden. » DE GEHEIME DIPLOMATIE. De correspondent van de Morning Post te Washington stelt het onderschoid vast, dat dient gemaakt te worden tusschen het geheim der diplomatische onderhan-lingen en dat der verdragen en besluften. Wilson aanvaardt dat onderhandelingen en besprekingcn zouden geheim wezen, maar de nitslag ervan mœt openbaar gemaakt Worden, zoodat aile verdragen tusschen verschillende landen openlijk zouden gekend zijn, juist gelljk een wet. HET D UIKBOOTWAPEN. Volgens den correspondent van den Times ;e New-York, wordt uit gezag-hebbende bron verzekerd, dat de Ameri-kaansche kommissie bij de vredeskonfe-rencie, als een der voorwaarden van de vrijheid der Zeeên, de volstrekte afschaf-fing zal vragen van de duikbooten als vernielingswapen tegen de koopvaardij-schepen.Wilson ooideelt dat men aan aile beginsel van menschelijkheid zou moeten verzaken, om aan de duikbooten het vermogen te Iaten, tegen de koopvaardlj-schepen te handolen Eervorming van Staten. DE BERLIJNSCHE KONFERENCIE. Op de konferencie der Bondsstaten van Duitschland Werd eene dagorde gestemd, waarin gezegd wordt dat de Duitsche eenheid eene noodzakelijkheid is; al de volkeren van Duitschland zijn besloten voor eene Duitsche republiek. Het bijeenrioopen eenei Nationale Ver-gadering werd goedgekeurd en de regeering wordt verzocht te Werken om de voorloopige vrede zoo spoedig mogelijk te doen sluiten. # * * Uit Kopenhagen wordt geseind: De staat dei' aanstaande republiek van Noord-Wcst Duitschland, bevattende de vertegenwoordigers van Hamburg en talrijke andere steden, is te Bremon vcr-gaderd. Al de vertegenwoordigers veioor-deelen de werking van den groep "8par-taeils te Berlijn en vragen het bijeen-roepen eener wetgevende nationale ver-gadering.50.000 Engflssùg Paarden vo:r Belglg. De landbouwaftîoeling van het Nationaal Komiteit heeft berioht. ontvangen, dat de Ite^eering van Engoland bereid is om 50.000 oas-rd^n, vooKkomenrle vsn d.e demobilisa-tie vp'i het lei^er, te* hesohikking van België te s' 1 «n oindo te neipen in. onze econo-misebe liers tell ing. ■■ i ■ h — * Bezeltiîig van vijandelijke Slalen. ESKADER DER VERBONDENEN TE SEBASTOPOL. De minister van marina ont vanït de vol een de medodeelin? : Eeu eskader der Veibondenen, ondei het bevel van admira al Calthorpe, is op 25 Novembei vertiokken naar Sebastopol. Het eskader is samensresteld uit : Superb en de Temerary, Eneelsche krui-sers; Justice, het paviljocn van admirtrl Lejay dragend; de Démocra'ie, Fiansclie kruisef; de Leonardo di Vinci, Italiaansche kruiseï; de Galalea, En«elsche Icrulser; de Agordat, Italiaansche kruiser en negen toi pedojagers. Dit eskadei is voorafgegaan van de Engelsche kiuiscrs CanierburgenAdoman, een Engelsche onderzeeboot en torpedo-jager en de Fransche torpedojager Bisson. DE DEMOBILISATIE IN OOSTENRIJK. In Westelijk Oostenrijk is de ontwape-ning bijna gedaan. Op de Wagons, met gebioken luiten, ziet men nog geschreven : «Terug naar huis», «Viva l'Italia », «Vive la République Autrichienne », enz. De bevolking is overal kalm en vergenoegd over de vredeswerkingen. Dank aan de nationale raden en private komiteiien hebben de openbare diensten stilaan de werking hernomen. Belgisch Parlement. SEW&&T. OpeningszitHng van vr ijd a un amklfl a g. Te 2 Vj verklaart de ondevdomsdeken, de heer Armand Fléchet, de zitting geopend, na te hebben opgemerkt dat de luchfc T an Ver-viers best gesehikt schijnt om ouderdoms-dekens te vormen. (Oelach.) — in de Kamer was het de heer MullendorS, liberaal volks vretegenwoordigor on burgemeester van-Verviers, en in den Senaat, de heer notaris Armand Fléchet, liberaal sceator van Ver-viers. i Hij is bijgestaan door do heeren dd. sekre tarissen gr?«af d'Ursel en Struye. Ni6uwe Senatoïs. De plaatsvervangende senators. ter zitting aanwezig, worden t.ot senators uitgeroepon. Zij leggen den gebruikeliikon eed af. De heeren senators Calions, De Bruvcker, baron Cogelfl en ridder Schellekéns zweron, in 't Nederlandseh, « de Grondwet nn te leven ». Benosmlng van den Voorzltter. Men gaat over tôt de benoeming van het bureel, door geheime stenuning. De heor baron de Favereau wordt tôt voorzitter gekozen met 78, de algenaeenheid van stemmen. Hij wordt levendig toege-juioht en richt een rede tôt de vergadering. Rede van den heer de Favereau. Na bedankt te hebben voor de groote eer hom aangedaan, brengt de Voorzitter hulde aan den Koning en het Leger, die de zege-praal van het Recht over de Macht hebben bewerkstelligd; aan do Koningin, die een Moe dor was voor onze jongens; aan, generaal Léman die den vloed brak die het la'nd moest overstroomen en Franlcrijk verpletteren. (Toej.); aan de Verbondene legers. (Toej. aan do gezanten der onzijiT.ige landen die zooveel gedaan hebben voor de voedselvoor-ziening van het land; aan het Nationaal Ko miteit. Hij eindigt met een beroep op de een dracht. die den heropbouw van België zal mogelijk maken en hordenkt de afgestorven leden; hij groet den heer Coîleaux, die door do Duitschers ter dood veroordeeld werd en vôôr enkele dagen uit het gevang kwam, en de senators die door den vijand vervolgd werden. Andere benoeming In het Bureel. M. HANTIEZ. — Ik stel voor het voor-beold der Kamers te volgen en het bureel door handgeklap te benoemen. ( GocâgrJcenrd. Worden bonoemd : Als ondervoorzitters : de heeren 't Kint de Rodebeke (k.); de heer graaf Goblet d'AIviella (1.); de heer Coîleaux (s.). Als sekretarissen : baron d'Huart (k.); baron Orban de Xivry (k.); Ryckmans (r.); Magnotte (1.); Lafontaino (s.) Als kwestors : de Jonghe d'Ardoye (k.); de Baillet Latour (K.); de Blieck (1.) Vervolgens leest de heer DELACROIX, eerste ministor, de Regeorignsverklaring, die hij gister in de Kamer van Volksvertegm-woordigers heeft voorgeclragon. Wanneer hij de landbouwkwestie behan-deld voegt hij er nochtans bij dat de Regeering reeds maatregelen genomen heeft om 5O.0OO paarden en een groot aantal melk-koeien in het land te doen komen. De zitting wordt gelievon te 3 u. 40. Do toekomonde zitting zal plaatsh ebben dinsdag 17 Decembor. Terug in 't Vaderland, TERUGKEEREN VAN KRIJGSGEVANGENEN. Geneve, 27 November. — 180.000 krijgsgevangencn uit Duitschland naai Frankrijk reizend, zullen binnenkort over Zwitserlandrcizen. Er zullen verschillende treinen per dag zijn. Volgens een Havastelegram uit Kopenhagen zouden ecn groot aantal krijgs-gevangenen uit Noord-Duitschland ovei Denemaïken, langs den zeeWeg, naar de Havre gebracht worden. DE GEEINTERNEERDEN KEEREN TERUG. Heden maandag, 2 December, zal de eerste trein Belgische geintorneerden uit Nederland hot kamp van Hardcrwijk verlaten om aan te komen te CapelWn, wear allefi geregeld is om ze te Otttvartgep, Binnepîandsciie Mededceliogen, HET TREINVEF.KEER. Het treinverkeer Brugge-Gcnt over Eekîoo is hersteld, doch de rois duurt redelijk lang. Een onzer kennissen heeft 7 uren in den trein geZeten om van Brugge naar Gent te komen. BBUGGE-LGVENDEGEM. — Het tramverkeer over Knesselaere-Ursel ,is reeds tôt Lovendegem-brug heringericht. Tweemaal daags kan inen in eike richting cen tram rtamen, 's moïgens en 's namid-dags. Of de vertrekuren regelmatig Zijn, zouden wij met zekerheid niet kunnen bevestigen. NIEUWS TIMBSRS. De aangekondigde nieuwe Belgische timbers Worden reetls uitgegeven. Deze van geringe Waarde dragen de beeltenis van onzen Koning; de timbers ter Waarde van 0,10 fr. zijn opgesmukt met de beeltenissen van de drie Belgische koningen. De hoogere waarden zijn herinnerii^en aan de merkweerdigste Belgische kunst-gebouwen door de Duitsche kultuuïmen-schen vei'nield. zooals de Halle van Ieperen, do boelœrij der hoogeschool van Leuven, enz. DE HAVEN VAN ANT WERPEN. De haven van Antwei'pen zijn in goeden staat. Drie torpilleurs werden er dooï de Duitschers achtergelatcn. De internationale kommissie, samengesteld uit Fransche, Arneiikaansche, Italiaansche, Belgische en Engelsche zeeofïoicieren, heeft beslist dat 20 torpilleurs en ondeizee-booten door de Duitschers naar Nederland gebracht om er geïnterneerd te woiden, dadelijk naar België dienen terug te kee-ren. Op de kaaien der dokken hebben de Duitschers meer dan 20,000 ton kolen laten liggen. Een 20tal slepers zijn insge-lijks açhtergeblevan, ovenals een 20tal kleine schepen met kolen geladen. De slepers waarover Antwerpen tlians beschikt, zijn voldoende om de Bevoorra-dingsscheepvaart op de met Antwerpen verbonden kpnalen te onderhoudei. Uit WSTTEREEi, ( Vervolg en ilôt.) Ter wijk Kwatrecht werd een overgroot munitiepark ingericlit, dat verbonden werd per ijzerenweg. aan de statie van Kwatrecht. Ver&chillige hoctaren van het vrucht-baai'sto en zwaarste land der gemeente vrerden daaKloor in beslag genomen en totaal doorploegd en verwoest met ijzeren-wegen, greinwegen, putten en diepten en bonderden houton barakken waar de mu-nitie in verborgen werden. Meer dan twee honderd werkileden werdon met dwacg verplicht in deze munitieinrlchting te ar-beiden.Rond de 1500 werklieden werden op en' ele maanden door de Duitschers uit Wetteren opgeëischt on naar onbekende oorden weg-gevoerd, alwaar vclen van hen — 50 k 60 — onder de onmenschelijke en schandige be-handeling bezweken. îlenig burgorshuis moest op bevel der Duitsche overheid door hare bewoners onmiddellijk ontruimd worden, en werden dan gebruikt tôt Casino, boekwinkel, enz. In de laatste dagen werd de Scheldebrug verschillige bruggen on viaduken aan den ijzerenweg ondermijnd om in do lucht ge-blazen te worden, doch zulks heeft gelukkig-lijk niet plaats gehad. Buiten een tweetal bommen door vliege-niors afgeworpen en enkele granaten door de Duitsche afweerkanons van Gontrode en Gent afgeschoten, welke het leven kosten aan éën of twee personen, en verder oneindig veel scliade toebrachten aan enkele huizen. heeft Wetteren niete te lijden gehad van het geschut. Het is waarlijk ongelooflijk en toch zoo, doch in 1914 eindigde het gevecht ter wijk Kwatrecht op den Brusselschen steenweg, die gansch verwoest werd en bleef het Centrum der gomeente gespaard. In 1918 zijn de vijandelijkheden in vollen gang tusschen Wetteren en Gent. De vijand trekt zich achteruit op Dendermonde, en op het oogenblik dat ailes gereed is om Wetteren tusschen twee vuren te nemon, wordt de wapenstilstand gesloten. De gomeente Wetteren is zienlijk geepaard geweest ! De verlossing heeft in den gewonen handel een grooten ommekoer teweeggebraoht en de pi'ijzen van verschillige eet- en andere huishoudelijke waren zijn reeds merkelçk gedaald. Verleden week hebben wij Engelsche ranteoenen ontvangen : Wit brood, vleesch, melk enz., wat allés met de meeete voldoening door de ingezetenen genomen werd. Gansch do gemeenteraad heeft in deaen oorlogstijd steeds hand en hand geweekt en gezamenlijk het onmogelijke gedaan om de gemeente van aile onheilen te vrijwaren. Voornamelijk de wijze raadgevingen, de voorzichtige handelwijze en het helder door-zicht van Burgemeester Leirens hebben meer dan eens moeilijke en benauwde toe-standen afgeweerd. Het plaatselijk komiteit met zijnen ijver-volle, onvermoeibare en voorbeeldlge voorzitter, vrederochter Wambaq, wist op Btdke voldoende wijze hulp en steun te regelen dat de rusten de kalmte onder de ondersteunden steods behouden bleven. Over enkele dagen werd in de Dekanale kerk alhier, niet zonder rede, een Dank-Mig-offer opgedragen, dat door bijna gansch de bevolking bijgewoond Word. Th.ans is Wetteren in voile feost. Aug. Van Iseghem, uiteever voor fie naaml. m:\aisch. «Drukkerij Het Volk », Meerstôtfg, nr dG, Geut, dasblai door de cenauur toegelaten. De keus van een VVapea. DE KEUS VAN EEN WAPEN VOOR ONZE POLICIE. — Sinds laixg had onz» poheie een revolver, welke in Laçk gemaakt, naar Engeland gezonden was, eri dan onder Engelsch merk, voor onze policiët was aan-' gekocht; elk jaar ging do policie een of tweemaal naar de schietbaan om er zich in het sebieten te oefenen, en steeds was er een brigadier met een jjzeren stok gewapend di# medeging om de ballen welke na het schot in den loop bleven steken, er terug uit te drijven. Kadien bekwamen de policie-ofEi-cieren het browning pistol, kaliber 705, model van het leger en de gendarmerie! daarna hebben de brigadiers ook een brow-' ning bekomen, het laatste model, doch ook kaliber 765, en was de ooplog in 1914 niot uitgebroken. ik denk dat op dozen dag aile agenten in het bezit zouden zijn van eon dergelijk wapen. Met Kerstdag 1914 zijn de . wapens der policie naar Spandau (Duitschland) gezonden en zullen, denk ik, niet meeï tei'ugkeeren. Voor de toekomst moet or naar iets betera uitgezien worden, en zal men onze policie voor een degelijker wapon zorgen, welke al-hoewol het een emstig verdedigingswapei» daarstelt, niot zoo gevaasrlijk is op veiTen afstand, want de Browningkogel, kal. 765, is nog doodend op een afstand van 300 meter en zelfs nog verder. ; Waarom vraag ik mij af, als de policie welke haar wapen toch maar van dichtbij moet gebruiken, moet de kogel 300 moter verder nog doodend zijn? Laat ons hopen dat de overheid daar rekening zal mede houden, en dat onze policie een zelfwerkend pistool zal kekomen van kleiner kaliberj de F. N. kan wel een model op de markt brengen in kal. 635, waarvan de loop een woimg langer is dan het bestaande model on een niagazijn heeft voor tien patronen, zoodat de kolf langer on beter in de hand zij| de kogel van dit wapën is merkelijk kleiner en niet zoo gevaariijk op honderd metew als deze van ka;. 765 op drie honderd meter. Het ware ook nuttig dat de policie minsten« maandelijks eene schietoefening had, en dat er aan de beste schutters belooningen ge-geven werden, opdat de policiebediendeo zouden trachten zich zoodanig te oefenen, dat zij hun wapen grondig kennen en kunnen hanteeren om te maken dat in geval zij oen« van hunne wapens gebruik moeten makon. rustige burgers minder gevaar lijdon, want het is meor gebeurd dat dezen de ko gela ontvingen welke voor anderen bestenra waren. Vroeger werden er prijzen gegeven door de maatschappij tôt beecherming der dieren en het is gekend dat er wel eens misbruik gemaakt werd om deze belooningen te be-machtigen, en werden nu in het vervolg zulke belooningen aan de beste schuttew der policie gegeven, zulks zou de anderen aanzetten om ook meester te wordon van hun wapen en ik geloof dat dit een werk zon zijn tôt bescherming der menschen sn du* van meer verdienste. Hartelijke dank voor de opname. X.iï Zooals 0??ral- Men meldt ons uit'Verviers dat de Dult* sehers daar de openbare lokalen in een wal" geliiken toestand van onreinheid hebben achtergelaten. 't Is maar gelijk overal. In gansch het arrondissement Vervie» werden burgers van al hun goed heroofd.Van een pachter stolen zij 8.000 frank en wilden ze 't mansvolk van 't pachthof vermoorden ; 't is maar dank aan de duistornis dat twee mannen aan de kogels konden ontsnappen. Veel hoeven zijn door de Duitschers plat-gebrand. De aankomst der eorste Belgisch» troepen verwekte dan ook een uitbundiga geestdrift. Na het vertrek van den laatsten Duitscher keerde de volkswoede zich tegen degenen die met de pinhelmen handel don. De policie, alhoewel met geweren en revolvers gewapend, was onmachtig tegen de op-gewonden menigte, zoodat de troex>en zijn moeten tusschenkomen. UIT KNESSELAERE, Men schrijft ons : Knesselaefe en de omliggende gemeeJ* ten worden door een bende jonge on-•beschaamde deugnleten onveilig gemaakt. Ze stelen en rooven waar ze vôôr komen en de landbouWers die er zich tegen durven veizetten worden zelfs met den revolver bedreigd. Gelukkig heeft de militaire gendarmerie den policiedienst in handen genomen, zoodat wij Welhaast op de volledîge machteloosheid dier nietdeugen mogen rekenen. 't Was noodig ook, want de menschen ha.dden geen rust meer. ANTWERPEN. — Bij gelegenheid dei bevrijding van ons land hebben de stads-bedienden ontvangen : dubbel loon, ver-meerler met e duurtetoeslag tôt een maximum van 200 fr. De leden van de verschillende Komlteiten afhankelijk van de stad zullen deZelfde vergoeding bekomen.HAMME. — In den naoht van dinsdag op woensdag werden alhior twee echoone paarden gestolena ten nadeele van Louis Waeman en Frans De Wilde, alsook twee welgezette geiten, ten nadeele van Dio-nisius Van TJytvanghe. De Idachten werden ingediend bij de ter plaats zijnde gendar-men. De daders zijn echter tôt nog toe onbe-kend.— Diefte en verhelvng. — Over eenige wcken worden te Zombeke-Waesmunster twee koeien en een schaap gestolen ten nadeele van Jozef Van Waelle en .Tozef Aerts, landbouwers. De diefte was gepleegd door drie Duitsche marlnesoldaten en eenige kerela van Hamme. Zij hadden de koeien verkocht aan Henri Van Haver. Damstraat en Léonard Colleman, Meulenhoek. De policie heeft een aantal personen als vermoedelijke daders aangehouden. Zij werden in het gevang van Dendermonde opge-sloten.AUDEGEM-bij-DENDERMONDE. — Een nog onlangs nieuwe boerenwagen met vier wielen, groen gescbllderd, geladen met hool schijnende te komen uit den omtrak van Calcken, is alhier door de Duitschers achtergelaten. Verdere Inllchtingen te bekomen bij Fred. Janeegera, dagbladverkooper te A i de-genu t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie