t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

1890 0
13 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 13 Februari. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Geraadpleegd op 21 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f76639mg2k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Bekendmaking. E. H. Q., den ^ Fewuari 1918, A an de gcmeente Zeveneken, op wlat gebied in den nacht van 17 tôt 18 Octobei 1917 uit het kwartier van een mijnanwer-perskamp, het hamas van een paard alsoob verscheidene hamastoebehoorteîi ontvreerad werden, en alwaar in October 1917 de beide ïuchtkamers van 't rijwiel eens luitenants, die hij bij 't inkwartieren in eene herberg der gemeente ondergebracht had, op kwaad-willige wijse doorstoken werden', is bij besluit van het Arrneo Overkommando a feue boete van drie duizend Mark 3traf opgelegd, daar aïs daders, die niet iîevat. konden worden, slechts inwoners der gemeente in aanmerking komen. Dit wordt ter algemeene kennia gebracht* Der Etappeninspekte ur, von Schikfuss, General der Infanterie. OESŒfilHE. Er is nu danig veel van Ôekraine gespro-ken, en we zijn zeker dat vele lezers slechts van lieel verre min of meer kunnen veronder-stelien wat dat is. We achten het daarom nuttig er hua hier een en ander over mede te deelen, want het is toch maar onaangenaam, gedurig onder de oogen den naam te krijgen van iets dat men niet kent. De Oekrainsehe Staat. is eene schepping der Noorsche Warjagers, den kleinen helden-siam die, om den weg naar Konstantinopel te verkorten. zich de landen van het Jatere Kiïssische Rijk onderdanig maakte. Rond het iaar 880 kwam die stam naar Kiew en grond-vestte daar den Kiewer Staat. Kiew is de wieg van Oekraine. Van hier uit vei'overden de Warjagers de omlig%ende gewesten, werden machtlge vorsten die den strijd tegen Byzantië (het Grieksch keizerrijk) konden opnemen, bieven langen tijd als Oermaneii, plantten toch het Christendom van Byza,ntië naar Oekraine over, maar ver-«tonden het niet om een sterk gecentrall-saerden Staat te vestigen. Hun land verviel tôt vele vorstendommen, die niet konden weerstaan aan de bestortningen der vijandelijke stammen, dePetschenegen en Kumanen, e»i Iater de Tataren. De vorstendommen verdwenen weer, en eerst omtrent het jaar 1200 werd, door de vcreeniging der beide vorstendommen van Malytsch en Wladimir, een nieuw Oekrainer Staat gegrondVest in Wolhyniô. De Vorsten v:u\ dit land zochten door aansluiting in 't Westen steun te verkrijgen, maar zrj be-iweken in het jaar 1336 onder den gerneen-sehappeîijken Poolsch-Hongaarschen aan-storm. De grootste brok van den Staat viel toenmaals aan Polen ten deel. Nu begon het tijdvak der Poolsche onder-ûriikking, die taliooze oulusten in het land ♦erwektë. Bij het vestigen der Unie van lublin in 1569 scheen Oekraine als Staat niet taeer ter sprank te kunnen komen; de breede volksmassa's waren tegen den Poolschen in-vioed niet opgewassen, toen de Polen zelf, dora; de inrichting der Kozakken, een nieuw uatiouaal middenpunt voor de Oekrainers eeiîiepen. D» Vestiging der Kozakken aan de snelsu'oomingen van den Dnjepr nam weldra , 'T VOLK VERSCHIJNT S MAAL PER WEEK 3 CENTIEMEN H EX NU M MER de overhand; in dè oorlogen tussohen Polen en Rusland lijfden de Russen uitgestrekte Oekrainsehe landen iu. Zoo kwam het, dat de Oekrainers voorrerst in Rusland eene schutsmacht tegen Polen zagen, en in de eerste helft der zeventiende eeuw sloot de kozakken-aanvoerder Bohdan Chmelnyzky met de Groot-Russen een ver-bond, dat het land weliswaar bevrijdde van de Poolsche heerschappij, maar tevens ook de aanvang van 't einde der Oekrainsehe zeifatandigheid was. Het verdrag Tten Pere-jaslaw,_ van 1654, vereenigde de twee landen (Oekraine en Groot-Rusland), dochalleszins nog maar in persoons-unie. Van dan a£ was 't het streven der Groot-Russen, de Oekrainsehe eenzelvigheid uit den weg te ruimen, en de gevolgen waren ontelbare opstandender Kozakken, waarvan de beroemdste deze was van den hetman Mazeppa, bij welken zich Karel XII van Zweden aansloot. De slag bij Poltawa be-zegelde den ondergang der Oekrainsehe zeli-standigheid. Officieel behielâen de Kozakken wel nog het réélit hunnen hetman tekiezen, maar Katharina II ruiinde ook dit laatste privilégié op en verdeelde Oekraine gelijk aile andera landen in Russische goevernementen.De Oekrainsehe taal werd onderdrukt, het Russiseh bestuur overal ingevoerd, vooral de lijfeigensehap, welke daar tôt dan toe onbe-kend was. Intusschen gelukte het den Russen niet, het privaatbezit om te zetteningemeen-tebezit gelijk in Groot-Rusland. Een letter-kundige hervorming, die van Oost-Galieië uitgteg, heeft dan de Oekrainsehe beweging opnieuw in 't leven geroepen, eehter meest als eene beweging Van intellectueelen. Des-ondanks was zij den Russen hoogst onaangenaam en een der zware oorlogsbedoelingen voor Rusland was de uiiroeiing van den Oekreesohen vuurhaard in Galleië, van welken uit men de verbreiding van een brand over geheel Oekraine vreesde. Het is bekend dat de « NowojeWremja », in eene bespreking van het plan om in Oosfcenrijk een Oekrainsene universiteit teseheppen, kort vô6r den oorlog schreef : <t De gronding eener Oekrainsehe universiteit te Lemberg ware een casus belli (reden tôt borlog). » Oekraine omvat vooreersfc de aehtvroegera goevernementen Kiew, WoJhynië, Podolië, hersow, Poltawa. Tschernikow, Jekatsri-noslaw en Oharkow ; dat is een gebied van 456.000 vierkant kilometer, aizoo omtrent 100.000 vierk. kilom. groot-erdanhetkonink- rijk Pruisen. Dit land is bewoond door rond de 29 à 30 millioen inwoners; Bovendien maken de Oekrahiera aaaspraak op het goevernement Cholm, dat de Polen even-eens voer zich eischen, en het woud- en moerasgebied aan den Pripet, alsook de Noordejijke helft van het goevernement Thaurië en eenige gewesten van het goevernement Kursk. Het land is zeer dicht bevolkt, namelijk van bijna 60 inwoners per vierk. kilom. "in Chersowtot meer dan 106 per vk. klm. m Podolië, terwijl de gomiddelde bevolkicg der vijftig goevernementen van Europee3ch Rusland slechts iets meer dan 29 inwoners per vk. klm. bedroeg. Oekaine gold met reeht als de koomschuurvan ganseh Rusland. In 1911 braehten zijne aeht goevernementen 53 0/0 van den oogst in geheel West- Zuid-west Rusland op; in 'tzelfde jaargaf Oekraine 83 0/0 van den suikerbeetenoogst van geheel Europeesch Rusland. Hetzelfdegeldt voor den ondergrond. In 't vermelde jaar 1911 gaf het Donezgebied alleen 590/0 van al de Russische kolen en 72 0/0 van het ijzer. Niettegenstaande deze mijnsehatten heeft het land een gansch landbouwuitzieht. De grootste stad is Kiew met 600.000 inwoners ; nog slechts twee andere steden hebben meer dan 200.000 inwoners, namelijk Charkow en J ekaterinoslaw. Wat er gaat gebeuren met Odessa, weet men tôt hiertoe nog niet ; het heeft zich tôt afzonderlijke republiek uitgeroepen, maar zonder het Oekrainsehe achterland kan het niet leven. Oekraine heeft daarentegen de volkomen mogelijkheid in eeonomisch op-zicht heel en gansch onafhankelijk te zijn. Het is een sterk uitvoeriand en kan in de toekomst de koornsehuur van gansch Midden-Europa, worden. OfiicieeleMededeelingen In Ylaanderen, Frankrijk en Elzas, (DTJITSCHE MELDING.) BERLIJN, 10 ï^lyuari 's avonds. — Uit het groote hoofdkwartier s Van de oorlogstooueelen niets nieuws. — 11 Februari. — Lcgergroep van kroon-prins Riipprecht van Beieren. —■ Verken-ningsstooten der Engelsohen aan vele plaatsen in Vlaanderen en in Artois, voerden tôt hevige gevechtenj namelijk bij Waasten en Oosffelijk van Armeiîtiêres. Wij namen daar gevangenen bij. — Legergrocp van hcrlog Albrechl van Wurtemberg. — Aan het Lotltaringer front en in de Micklen-Vbgezen leefde de gevechts-bedrijvighcid met de-.i namidda^ op. Eigen verkenningen Zuidelijk van Emberménil en Senones en aan den Buchenkopf braehten ons gevangenen in. — Avondberieht. — Nif-ts nieuws» (FRANSCHE MELDÏNG.) PARUS, zaterdag 9 Februari. — Officieel avondberieht: Niets te melden, beh&lve tamelijk leven-dige artilleriebedi'ijvigheid in Champagne en op den rechter Maasoever. Geen infante-riebedrijvigheid.— Zondag 10 Februari. — Tamelijk levendige artilleriesteijd m de streken van Nieuwpoort, Juvincourb en in Champagne in de streek van Moronvillers. Noordelijk van Craonne, bij het Cheppy-woud (Ar-gonnen) en aan drie plaatsen der Vogezen richtte de vijand drie oTervallen tegen onze voorposten. Ons vu\vr weerhield de stormtroepen overal. Van onzen kanfc zijn onze troepen biunengedrongen in de vijan-delijke graven in Champagne, Oostelijk van Teton, en hebben verscheidene verkenningen gelukkig uitgevoerd, bijzonder bij Badoiivillers. Bij deze ondernemingen namen wij een zeker aantal gevangenen. Van het overige front niets te melden. — Avondberieht. -—• Hevige arfcillerie-bedrijvigheid op de beide Maasoevers en in de Vogezen in de seetora van Bonhomme en van Violu. Een vijandelijke overval op onze voorposten in de streek van Beu-veuilles (Argoniien) mislukte in ons vuur. Op het overige front rustige dag. ©p iiMiii. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 8 Februari. —• Van den generaalstaf : Westelijlc van Bitolia, bij het dorp Gradesoh-nitza, Oostelijk de Cerna en in de streek van Moglena was het artillerie vuur bij wijlen levendig. Versoheiden9 afdeeliugen Engelsche infanterie, die in de linie onzer zekerir.gsposten Oostelijk de Wardar en Westelijk van Seres traehtten bij te komen, werden door vuur verdreven. Van uit de Golf van Oreano beschoten vijandelijke menjtors zonder gevolg onze stellingen bij de Stroema-monding. — 9 Februari. — Op gansch het front matige artilleriebedriivigheid. die biiwijleo leveadicr i \ în de Streek van Bitolia, in 't Westen van iJobropolje, Zuidwoateluk het Doiran-meer en ten Sfoerdèh van Hej> TAchino-mèer vêrliepen < ; patroeljegeveohteri t'Onzer gunste, BBÎtsflh-OosleBrpsch-ltaliaansche Oorîog (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN", Il Februari. — Uit het groote hoofdlcwartiei! : Niets nieuwa. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 10 Februari, — Ambtelijkî mededeeling : Levendige arfilieriebedrijvigheid op de hoogvlakte der Zeven-Gemeenten- en Oostelijk de Brenta. — 11 Februari. — Op de hoogvlakte der Zeven-Gemeeiiten levendige ai'tilleriebe-drijvigheid.(ITALIAANSe®E 3EEL.MNG. ) ROME, zaterdag 9 Februari. — Officieel î Bevendige gevechten on sterk concen-trisch vuur der wederzijdsche artillerie in. de diepte van het Brenta-daï, in de stréek van den Monte Molago an den Monte Asa-lone. Onze verkennersafdoelhtgcii veront-rustten vijandelijke voorposten tusschea Posina en Astach en langs de kust. K!ein-Azië, Kankssus en Sydë. (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 9 Februari. —-Uit het hoofdkwartier : Geen gewichtige gebenrtenissan. TER ZEE, Berlijn. 11 Februari. (Ambtelijk). — Nieuwa onderzeebootgevolgen in het aisperringsge-bied roud Engeland : vijf stoombooten en zeven vischvangstvaartuigen werden ver-zonken. Daarbij waren de Engelsehe stoom-boot « Ferry Hill » en eene tankstoomboot van gemiddelde grootte welke dicht bij de Engelsche Oostkpst vernietigd werd. De vischvangstvaartuigen werden in 't Kanaal in den grond geboorâ. De overste van den Admiraalstaf der Marine. 5N RUSLAND. De Yrcdcsonderhandelingen te Brest-Litowsk. Einde van den oorlogstoestand in het Oosten. — Eene verklaring van Trotzki. — Brest-Litowsk, 10 Februari. — De Duitsch-Oostenrijkseh-Hongaarseh-Russische kom-missie tôt regeling der pohtieke en grond-gebieds-aangelegenheden, heeft gisteren en heden zittingen gehouden. Tijdens de ziiting va» heden deelde de voorzitter der Russiche afvaardiging (Trotz--ki) mede. dat Rusland, zonder een bepaald vredesverdtag te onderschrijven, den oorlogstoestand met Duitschland, Oostenrijk-Hoa-Hongarijen, Turkije en Bulgarie als geëin-digd verkiaard; en gelijktijdig bevel heeffc gegeven tôt volledige demoblliseering der Russische strijdkrachten aan aile l'ronten. Voor wat de verdere onderhandelingen : nopens de wederkeerige konsulaire, rechter-lijko en economisehe betrekkingen aangaat uit den nieuw geschapen toestand tusschea de Centraal-Mogendheden en Rusland voort-spruitende, wenschte Trotzki de onmiddel-lijke herneming van het verkeer tusschen de — < , (— — 28 Jaar; — ». 30; Godsâlenst — Hulsgezln — ElgeEdom Woenstlag, 13 Februari 191»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes