t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

5916 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 28 April. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Geraadpleegd op 04 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/086348hk7d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Anptzeauwkwaal. • Do angstaeniT^fcvva^l is «eue ziekte var fe Bien-L-I'.ea gevoel, eone stoornis va a dt f^joodsa«jBdoeaJi^siiekl. Bezorgilhekl, bekonimernis, vraes, schrîk » " oimielijk angs>£ niaken sooveel varschijn «c'en of benamingen uit, op de hevigheid na Ta»den giekelijken toestand welken wij hiej beoogen. Ni-mnnd, in' de woelende tijden die wi {«ievea, ontsnapt gekeel en al aan die se-i .wkwaal : ga»«che volkeren, zeowel in de Boo^i'e aie ia de 1 figera et and en beschouwd kijn er dooï aangetast, de eene meer, de «Eu ereminder, dochallennaar gelang hunnej w>t: -v.viulvankelykheid, naur gelang ool hvns weerstandsvermogen. Over 't aïgemeen mag men beweren, dal hoe meer in de zaak, in die erastige tijdeï bst^okken, hoe meer er belangen op 't ape eta&B, de zenuwaehtigheid ter zijde gela t tin k» meor ook er voorboschikking tôt dt •ttrrattiag dezer kwaal voorkoint. Eîkeen van ous velk voelt ze allengskenî tu.nkome-u. Zij besiaat uit een inwendig* aniroering, die ieder ia zich zelven, in zijr xnuige en bewuste ikheid oî persooniijkbeic waarneemt. en die eens min dan mee] ■y.'.ortgedreven. echter altijd bijblijft, om oj i-.ni ft'TBte noodsein, ten top te vôeren. Van een eakele kwelling, een welkom* »a veïstandige bezorgdheid, gaat ze plotse- 5 r-.g t-ot een verontrustend en overdrevei •4s ■, >el van sebrik en angst over. Aanvanke ^ j k ombepa-ald, zonder duidelijk of begrens :âe» Torxn, beperkt aich dit gevoel voorloopis toi etn aigejiïeeaea sebrik, sehrik over ho (.< i'..H»x!e, aehnk ook en vooral over wat e: Roy k italien gebenren. Later slechts kom ï>< i tôt een vasten, nauwkeurigen, helderej vorm. iiet gebeui'ds, de gewaarwm'ding van di< i.. troeritig, heeft aan de bewuste deelen de: ci . vvgf-stelfl eeam schok toeg'ebrackt, waar vaja het indringead spoor de oorsprong za wezen van de ontwikkeling eener bijzonden aii-te, de angstwekkende gedaclite een; S^-beurlijken gevaars, 't zij voor zieb zelven > fc sij voar anderen. Die gedaehte is van op dr."iigenden aard : itiet gemakkelijk verlaa 5S£ <ien geest vvaarin zij ontstaan is, kom h<:rhaaiileLiik, en om de minste reden voor d'uart den duur der oorzaak zelve en meer î»aate nog langer, drijft onweerstaanbaa d'. n geest tôt haudelen,in de goede of in d< kwade rk'hting. W4 vs'eien door oadervinding tôt weîk ©PiiitanMçe daden, die dwanggedacbten ui 4e vïees van het gevaai opgewekl, kuanei toiden, vranneer raj nief door een onwrik bfjpen tegenwil, gepaard zaet een belderei ssi svjvigen geost, beteugeld worden. Wiij wefcea dat de eenen, zqodra de noo< ïicli voordoet, hem zoekea te oatgaan me j.;iiverwijM en»ten spoedigste de vluckt t» nca»e»3 wg wete» ook dat de ànderen dei aoed te g?emoet gaan, B.iet uit ln«t nocl »ui:bcr:j, maar ten einde de beste middelei 0?'Wi 'ùU om hem tegen te werken en t vVj. vvtj?.sn, ten alotte, dat ztilkdanig teV'j 1. waaaeer zij dieg in den gees ' 3 K pr<~-«t; KÏjTn., wamneer zij op een vruchtbare) tn vyx»rbeschik.teîi bodem ontkiemen, zee yrciuig aandl'ift betoonen tôt het ontvluchte: tlias l'tcbaainsoorden waaruit zij zoo weelde rig en gretig zijn voortgesproten. Het ligt voor de hand dat het ontstaa: van dat bewust gevoel van ontroering, lei dewd tot een angst vvekkond gedajîht va: dreigend gevaar, niet kan geschieden zonde m îa«t lîchamcAij'k gestel allerlei stoornisse te*oeg te brengen. Vwore:''- t in het. zenuwgestel, dan nog i 3e aidete gestolien : het hart en de bloeo vaten. de ademorganen, de verdiiwingsorgs r.-t?, deklierea, de waterorganen, en eindelij m den tnng der veeding van de weefsels e van de sfcafverwkselmg. Getrofîen in zijn innige en adelijke deelei Je vert het zemiwgestel veelvoudige verschiffï 6 .1 n op, welko aile uit een algenaeene uitpul voorfcg:aan, zooals zwakheid, moede knjchooa- krenking van het goheugen e h;-t geestvermogen, ijlhoofdigheid, hoofe î 'Jh. neiging tôt zwhideling of draaiin; *■:...-ploofSieid, allerlei lichamelijke pijnen e onîiéiïi-akken, en bovenal een bestendig om:e.'»!-el<ih.ekl tot den arbeid. BeJis op zuike wijze aangetast, verwel i: t natuuïlijk een aanzienlijke stoornis, ni« si* • lit r. in de invesdiae voeding der weefse 1 2S J23r, — N, 88; Goiisrllenst — Ëaisgezia — Eîssndcffl Zosâag, 28, en Maasdag. 29 April 1918 'T VOLK tevens in al de gestellea waartoe ïijn gebied zich uitstrekt. Met zijn gebrekkige inwerking op de klie-ren, namelijk op de lever, stooi't het eener» , zijds de vorming der gai, anderzijds dt : hoogst naodige ontwikkelmg der nieuw roode bloedcellen, welke oaverpooed do otick ; bloedcellen moeten vervangen, on zoo-! doende aanleîding geeît tot bloedarmo'ede - De gai wordtrgestoord in hare hoeveelheld en hoedanigheid, te weirdg of te veel vloçi-• baar hindort zij de darmverduwmg der vét-i achtige spijzen en insgelijks de regelmatige werking der darmontlastng welke eenmaa! ; te weinig dan te veel voorkomt. Nopene de ' omzetting der zetmeeïbevat' i tervde stoffen, zooals brood, bloem, enz. die in den darm alreeds tot sr:ikervoortbren ■ ging lelden,.en die daarna opgenomen dooi ; de lever opnieuw tot meer gepaste suikei ; voorbereidencle stoffen vervormd worden ■ ten behoeve vooral van de spierkrachtsin : spanning, z.ulkdanige stoornis kan suiker i Kiekte of ien minste suikerwaterloozing aie deslepen. ï Eindclijk, door de stoornis aan de om i zetting der eiwitkouderuie stçfEen toegebraclr - hetzij uit de kernen der doode celk-n van h?" 1 lichamelijk gestel voortgesproten, hetai, î dooï het. voeàsel ingedrosigen, ondergaat d< s regelmatige gang van omzetting dier stoffei , een onvolledigen of verkeerdeh zwier, welk< t tôt de ontwikkeling niet van een normal! t stof « urea » k-idt, maar van een oogenoeg l zaam vervorxod «.nCrmaal lichaam, pisztiu: , genaamd, hetwelk den kenmerkendengrônd slag van het rood graveel uitmaakt. p HetzeMde, op de sterkte na, geldt voor de i bmlcspeekselklier, want h star afscheidings . vocht of uitwefpsel verwezenlijkt t«R hoogsti i: in den dtirmeîi darm de.spijsvertering §ei t getaaeel-, ei-wit- en spekbevattende stoffen i Wordt dit orgaan ernstig aângetafit, dai - ondergaat hat lichaam een bestendige ei i steeds toenomende vermagering. De redi a ligt daarin, dat de spijzen vai 1 eiwit, zetmeel en vet voorzien hun volledig< t omzetting niet kunnefi bereiken en dat zi, 3 in dien onvoldoenden toestf jid maar gedeel i telij k tot de aîgemeene voeding kunnen bè i nuttigd worden. » % Daarop volgt de stoornis der organon 3 ' die met de ontwikkcliHg der witte bloedcel t len gelait zijn, te weten die cellen welke to i het verdedigen van 't lichaam tegenove: C de aanstekon.de ziekten bestemd zijn, zooali ! tering, mazelen, rood vonk, typhus, keel . ontsteking, hloedzweer, enz. Die orgaaen 'zijn ten getalle van drie a de rnilt, "do bloedwaterklieren en het mers der beenderen. a Wanneer het lkhamelijk gestel in noo( r verkeert , wanneer het kv_n.stma.tig op proe a gesteld wordt, door iriddel van een plaatse lijke en zicht.bare indrisging eener giïtstoi a 't zij van levendigen, 't zij van soheikun - digen aard, bespeurt men weihaast op he i- gebied en ten koste der nabijgelegen bloéd k waterklier^n een begin van opzwelling Q wat beduidt dat zij zich op verdedigingsvoe of te weer steiien. Zij nemen toe in lichame i liiken omvang, omdat zjj tot e.en meerden medewerking, tot een buitengewone ont - wikkeliug van witte cellen geroepen worde: die als gewapon.de solâaten te velde trekk a om den vijawd aan te vallen, te bestrqae: - en desnoods te vernielen. i Ten huidigen dage treft men zeer vee a kliergezwellen aan, daar h^t Uebaam oye e te weinig of gebrekkig voedsel beschiki daar het ook meer aan de teisteriag va :t allerlei giftstoffen en microben blootgestel t is Bij g mis van bloed wordt het in zij l_g weerstandsvermogea ernetig gekrenkt. y,.1, y, ,M rimuif OfficieeleISMefieelinpa lii Vlaaiidepen, Fi'anknjk m Eta (DUITSCHE MELDING.) BERLXJN, 20 April. — Uit het groott hoofdkwartier : De aanval des legers van generaal Six! von Armin tegen den Keiumel leidc'.e toi volkomon welslagen. De Kemmcl, de vei in de Ylaamiclie vlakte blikkende hoogte i is in ons bozit. Na sterke werking van artillerievuur brai de infanterie der generaals Sieger en vor Eberhardt gistormorgen ten storm vooruit ' Fransclio divisies, in de kadeïs der En gel s, c ht ' troepen betrouwd met de verdediging va* ' den Keminel, en de bij Wj'tschaeto en Dra • noeter aansluitende Engolschen werden uii , h'.ri stellingen geworpen. De groote ontploffingstrechters van Sint Elooi en deze plaats zelf werden genomen De talrijke, in het strijdteirein llggend« betonblokken en voltooiùe lxofsteden werc'er veroverd. Pruisische en Beiersche troeper ■ bestormden dorp en berg Kqmmel. Onder besehutting van ondanks het lastlj ; terrein bijsnellende artillerie, stootte de in j fanterie aan veïe plaatsen tôt de Kemmel . beek vooruit. Wij na men Dranceter en d« hoogten Noordoostelijk van Vleugelhoek. Slageskaders vielen de sterk met voer ! tuigen en kolonnen belegde achterwaartsch< ! Wegen van den vijand met groot welslager • aan. Aïs buit van gister zijn tot hiertoe 650( ■ gevangenc-n gemeld, meest Franschen, Ci . onder de gevangenen een Engelsche en eei Franscke regimentskommandant. Zuidelijk de Somme kon Villers-Breton ^ naux, waar wij binnengedrongen waren ^ voor vijandelijke tegen a an va lien niet gehou s den worden. Verdere sterke tegenaanvallei mislukten die ht Oo stelijlc het dorp, in he den vijftad ontrukte boseh on dorp iïangard i Het gevangenental in dezen strijdsecto: L is tot 2i00 gestegon. Tusse h'-n Avre en Oise, behalve tijdelijl t oplevend vuur, niets van beteekenis. Op den Westelijken oever der Moeze ; bestormden Saksische compagnies Franscla 1 graven en drongen. in Régniévilîe binnen Na vërvuTTing hunnor opdracht keerden zj met gevangenen terug in liun Unies — Avondbïricht-. — TW.3c.epj).vallen vai den vijand tegen den Kemmèl en in het strijd g6feied Zuidelijk vàn Vilitrs-Breionneux ziji , onder zware verliezen mislukt (FRANSCHE MELDING.) PARIJS, dondeidag 25 April. — Offieieel : De elog wordt met verbittering voortgeze 5 om het dorp Har-.gard, vraarop de vijaod al ziji ' inspanningen samentrek. Binst den nscht bodci or-ze troepen dappersn v.'eersl-and en onder i namen meermaals gevolgi'ijke tegenaanvallen r Het dorp ging verlor'en, werd hierop weer doo ons genomen en bleef eindelijk tep prijze vai [ de hoog'ete effers in hendea van den vijand. Wi j lioud&n de onmiddeliijke toegaegen van Han gard, uit hetwtlk de vijand, ondenlcs zijn her haalde pogingen, riet vermocht vooruit te bre » ken. Op beide oevers dei Avre hoildt de artillerie ; strijd met groote hevigheid aan. Ons gelukte] - verscheidene verr£Bic«îtie vooruitstooter! in d , vijandelijke linies, bijzoïldèr Westelijk vai l Laèsigay, Zuidelijk van Cocoy-le-Ciiâtr-au ei in LothsriEgen. Wij namen een aantal gevan genen. Da artille«estrijd was zeer l.vendig in d Woevres, in de streek van Flirey en Regniéville 1 Vai 't overige front is er niets te melden. — Avondbcricht. — De dag was gekennierk 1 dcor groote bedrijvigheid ckr beide p.j-tiil rie in de streek van, Hangard en op beide oevei :1 der Avre. Geen bedrijvigheid der infanterie. F In de Woevros ondernam de vijand na hevig besehie'ting een aauval in den seetor van Regnit ^ ville. Onze troepen wierpen den vijand teru , uit eenige voorui-fgeechoven graven, in wolk hij had voet gevat, en hcretelden volledig wee a hunne linies. Gevangenen vielen in onze hander Op den linker Maasoever en in de Vogeze: 1111. 1 — ..A. *n ; ■ NfwiKawri h t (ENGELSOHE MELDING.) LOXDEN, woensdag 24 April. — Officic-f avonclberiejrt : Na hevig bombardement viel do vijand die: morgen om half zeven îu'.r. op gansch hot Britsc front Zuidelijk de Somme en op het Franec front aan onzsn reehter vleugcl. Hij wi.r afgswezen. ! In" 't verdfr verloop van den morgen werd d aanval op dezelfde stellingen mc-t hevigheid hei - h&ald. Hij werd op het Noorclelijk en 't Zuideî'j ; deel van dit front met verliezen afgealagen dsarentegen deed do vijand Vooruitgang il , Villers-Breton.neux, waar gansch den dag doo iievig gevoehten werd. De vijand nom het dorp Da slag duurt voer t. Verdere aanvallen, welke de vijand- dezei morgen oncîernam op den rechter oever van d . Somme en Noordelijk van Albert, werden afge wezen en wij namen eenige gevangenen. Bij een gevolgrijke lîlaatselijke andernemin] ; Noordoostelijk van Festubert werd de stelling den 22 April in deze plaats door den vijari' - bszet, deien morgen door onze troepen toril , veroverd. De vijandelijke bezettingatioepe: r boden den sterksten weerstand. Zij leden groot verliezen. Wij remen eenige gevangenen e: maaktcn vier machiengfwei'en buit. In de vroegr- morgenurcn zette de vijand hede: i vruehto-lcos een sterken plaatselijken aanvt aan tegen onze nieuwe etelling Oostelijk va: Rohecq. Ojize linies werden ongerept beliouder i 84 gevangeisen vielen in onze handen. Mecrdere gevangenen namen wij in klein ■ gevolgrijke gevechten Oostelijk^het boseh va > Nicppe en in de omgeving van Wj-tachacte, i — Donderdçtg 25 April. — De Fransehe e: ' Bntsohe stellingen va» ten Noorden Baillai i tot OosteKjk van Wytschaete, worden ganec i den deg door hevig aangevalleu. Aan geheel di front, bijzonder in de omgeving van Di'aj'.oetei Kemmel en Vierstraat, hadden uiterst hevig > geveehten plaats. In den loop van herhaalds aanvallen en teger i aanvallen werden de verbonden troepen g« '<• dwongen zich terug te trekken uit de stellingei • welke zij 's morgens hielden. Het gevceht duui : voort. Zuidelijk de Somme werd onze liaie tôt o • korten afetand van ons vroeger front vooruil gesohoven door gevolgrijke tegen aan valler welke Australipche en Engelsche troepen in de ; laatsten nacht uitvoerden tegen de gister doc ; den vijand gewonnen stellingen iîi en omhee 1 Vilicrs-Bretonneiix. Er werden meer den (50 gevangenen geromen. Het dorp is th&ns in onz i handen. De aanval, dien de vijand gistermorge: i aan dit front ondernam, werd door vie divisies uitgevocrd. Yolgcns modedeelin van gevangenen, waron zijn bedoelingen o.o op het dorp Cachy en den weg Cachj Fouilley gericht. Dezc bedoelingen zijn nei t gens bereilet geworden. Het aaufcal gedood vijanden, welke in de zes ve'rovorde steTlinge door onze troepen gevonden werden, toon dat de vijandelijke verliezen zeer zwaa waren. Duilscii-Ooslearljliscîi-ltaîîaanseliô Oorio ( 0 O S T E N RIJ K S C H E M E L DIN G. ) Yi'EENEX, 26 April. — Ambtolljke med( deeling. Geen bijzondere gebeurtenissen. In don nacht van 22 tot 23 April stootl een afdeeling onzer verdolgcrs in de Zuic Açlria vooruit tegen de Otrrnto-straat. 1 het vuurgcvecht mc-t vijandelîj1>e Uehl strijdkrachten v.'eTd een vijandelijke vorde ger sterk beschadigd. Onze eonlx-den kee den terug zonder verliezen noch besca; 3 digingen. Kîdii-Azie, Ka«? asas en Syrie. 4 (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 25 April. — U het hoofdkwartier : e Palestina-front : Levendi^e bedrijviglie: van patroeljes aan gansch het front. Voorui tastende cavalerie en pantser- en krach 0 wagons werden aan de Jordaan afgeweze: r Kaukasusfront : Bij hun opmarsch No or. , westelijk van Osoergotv «loegen onze tro j pen sterke vijandelijke b en den op de vluch AyiHpt« nii>tiS vfln hetf>f>kf>n is en den omloop der stofverwisseling, maar MENGELWERK 38 TROUWE LIEFDE. — Mevrouw, in- u steekt een bekwaam tc< hUgeîeerde, verklaarde Lageman, terwijl hij fenas ffiiet oaverit»lèn bewondering in het .se .. '< ne ge'aat keek. Glj zoudt mij kunnen overoden om te gelooven, dat de zaak zoo p ■ ;,an is, als -gij die voorstclt, als ik maar reden ken vind«n voor zulk eene handel-wijae vi'oi dien M. Bauerlieh. — Dat mcet julst onze taak zijn, verklaarde Mevr. von Beer.-n vastberaden- Reeds m' rgen breng ik een bezoek aan Valen'tine's tante te Wilmersdorf-. Ik zal eens zien, of ik «fiaT lots kan verjaemen, dat ons van nut is. — En ik zal den kommissariâ Kuhnel eens sanklampen, zegde Lageman- Hij heeft een kkiin zwak, hij vertelt gaame zijne helden-d.iden. Het zal mij niet moeilijk vallen van h-:im haarfijn te vernemen, hoe het bij het vinden van die flesch is toegegaan. — En wat moet ik dan doen ? 1k ben er het n s a ste ln betrokken, zoudt gij mij tôt werk-feîoslièkl willen veroordeelen « vroeg Koen-laad.— Wie bij zulk'e aangelegenheden het meeçt is betrokken, is gewoonlijk de minst i>ruikbare, antwoordde Lageman, maar als wij reden vinden om het spoor van M. Bauer-tich ^auwkeuriger na te vorsclien, zal u uwe taak welaangewezen wordon. Voor zulk Werk heeft men évenals voor den oorlog drie din-gen neodig : geld, nogmaals geld en alv.'eer geîd. — O, dat Eult ge hebben, dat bezit ik ge-r»oeg 1 Dat klonk niet als pocherij, maar diep fcr«»*ia. ik nog iobt, kunnep 'doeuî Wacht maar, ge krijgt ook uwe taak wel, troostto Agnes. Wij zijn nu de drie saam-çozworeneri — zij stalc de hceren, die opge-staan waren, elk eene hand toe — en komen iiier elko week een paar malen bij elkaar om verslag te geven van on ze werkzaamlieid en -om nieuwe stappen te overwegen. Maar A^n®8' wa^ c^at Wa? het uw voornomen niet deze week naar Italie te gaan? vroeg Koenraad. — Ja, dat was mijn plan. 0j dan kunnen wij hier niet samen- komen, zegde Lagoiiian, zichtbaat teleur- gesteH' ^ yaJ1 de re;s afgezâen, antwoordde Agnes en voegde er zacht en verwijtend bij : Zoudt ge nu denken, dat ik op reis ga, terwijl gij zoo diep ongelukkig zijt en onze Iieve Valeïrtme onder eene zware beschul-diging in do gevangenis zitP 1k Wilde op reis gaan omdat ik niets beters te doçn had, maar 4U heb ik eéne taak te vervullen, ik blijf hier. — Oh, Agnes, wat zijt ge goed ! was ailes wat Koenraad vermocht te antwoorden. De beide heeren namen afscheid en ver-lieten gezamenlijk de villa in de Jla^rck-straat. Er verliop echter eene geruimè pooe voordat Kvonraad z^jne niet ver aîgelogeii woning in de Victoriastraat beroikte, want de advokaat liep met hem verscheidene kecre.n in de Thierga.rtenstraat heen en weer. Hun gesprek liep nu niet over Valentiue Zier, dof>h Lageman iiot zich door Koenraad vertcllen van Mevr. von Beeren's kinder-jaien on va» haar kortstoodig huweliik. Toen zij eindelijk afscheid van elkaar genomen cv-0. UllUHCDli hadden en Lageman zijnen weg naar het Oafé Ivaiserhof voortze'tte, v/aar hij eenige vrienden zou ontmoeten, mompelcie hij : Hoe is hét mogelîjk, dat die man zulk eene vrouw van kindsbeen kent, en dan nog oogen heeft voor eene andere ? Wel vetdiiiveld, Lagepian, welk slacht-offer wilt ge morgen weer uit de klauwe» van den beul redden? hoorde de advokaat plotscling, terwijl hij eene zware hand op zijnen schouder voelde. ïk loop reeds een heel etnd achter u, en ge bemerkt er niets van en praat halfluid met u ^oiven. — Ah ! goeden avond, kapitein ! antwoordde Lageman eç dmkte den anderen de hand- Inderdaad houd ik me bezig met een geval, zooals ik nog nooit bij de hand heb gehad, en waarover ik.. — Iiet stilzwljgen moet bewaren, vulde de kapitein aan. Ik ben niet nieuwsgierig, waardeheer.I^ommeêen spoel voor vandaag uwe zorgen weg met ©en glas ftîarçpbruimer. 6MH zijt immers op weg naar het Ivaiserhof P Lageman antwoordde toestemmend, de kapitein stak zij non arm in de zijne en zoo stapten beiden voort. — A!s men wist, welk geval mij bezig-houdt eh wie claarbij hçi arme slachtoffer fs, dan zou ik behalve de schade 'ook den spot hebben, dacht Lageman. îlaar waarom schadeP waarom spot ? vroég hij zich af, terwijl hij eene manhaftige houding aan-tiam. Waarom zoo kleiiunoedig? Ih onze kracht ligt ons geluk, zegde mijn vader altijd. Waarom ®rau ik al mijne kmohten niet inspannen om het schoonste, reinste geluk te winnenî — "2ie zoo, daar zijn de laatste twee v£ onze tafelronde ! riej* mon den kapitein < den advokaat toe, terwijl zij een afzonde lijk, schoon gemeubelcl zaaltje van h Keizerhof binnentraden, waar twaalf veertien heeren, eenigen in uniform, op h oogenblik wachtten, dat zij aan tafel zoude gaan, om in den laten avond nog eens lekk ta etep. —- Wel, Lageman, hoe is het? Iîebt f een twijfeùchUg procès gewonnen? Êebt f den hoogsten prijs uit de loterij getrokken hoord den advokaat dien avond herhaalc malen vragen, daar zij ne opgowekte stemmi r aller aandacht trok. Zij wisten echter nie dat die vroolijke stemming te danken w; aan zijne hoop op den hoogsten prijs uit ô loterij des levens, eene goede, schoone, vei standige vrouw. X. — Mevrouw ! welk eena verrassing ! wel eene eer! riep mejufvrouw Constance e voerde mevrouw vonBeeren met veel buigii gen en met ouderwetsche bejaefdheidshi tooning naar de bruine sofa van de voorkamf te Wilmarsdorf. — Duid mij mijn vrijraoedig bezoek nie tçn kwade, mejufvrouw, z«fede mevrou' Y(ih Beeren met innem«n<le v?iendelijklieiç Zij aing op den ^angebodon stoel aitten s l'i^t ï'aren blik ronddwalçn in 4e kame; die bij haar een beklemmend gevoel ppwêk|i paar ik Valantine altijd heb liefgohai meende ik dacyaan bet retlit- te mogon ôm leenen oni naar dep welst#«d vaa hare itihl t o komen vernemeii. l't Vervolgt.)_ 688ns Pr«2>I!îke Taessiis^ernsî. Bcrl-jn, 25 April. — Volgcr.s versoliiHt*n<ie clag. bîaden melden, wect men in het Vtijk. an îuctfl van eene zoogezegde vredost tt i-'cluiikt mst vaa don Pau3, bij de corlogvoeieiitieji. IN "DUTTSCITÎIANC3. De Kljkskansslier zea spr^kei). Barlijn, 26 April. — yolgeras do Duitsolia TageszeUuiig uit parlementait e bron yçrncemt, zal Dr Hertling, rijkskanselkr, na het eindigen van het vredeaverdrag met Roemenië, in don Rijksdag spreken over den poîitkker. toestand, Hij zou daarbij handelen over al do Ooster-kwestiën on kjfc Djitseha Rijk, ab gavolg van hét Roemeentch vredegsluiten. in fis iïcof jkommissig. Barlijn, 25 April. — Dondcrctsg spraken f:i A 1 hoofdkommissie van den fiijksdag yerEéhillendo redenaars tegon het ïohrift : « Tot dienfifgebru. k 3 voor ioffieicren » uitgcgm-en door den rriilitairen a bavelhsbbe-r in Oekraine en waarû) op soherpo i wijze liouding genomen wordt tegen kicsreohl, i Rijksdag en Centrum. Men vroeg dat aile sehriften en dionstaanwij-a zingen door den militairen bsvelliebbcr in Oekraine uitgegeven, aan de haoîdkpjnmissie i zouden voorgelegd worden. De voorzitter stemcle ; in met de redenaars. Wsnneer een dienstorder i deygelijke aanvallen behelst, moet tegén derge-r lijke werking in het leger ten etrengste opgetre-den worden. De hoofdkommissie besloot den rijkskanselicr j uit te noodigen voor de besprekingen hierover, 3 die midden de toekomeade week zouden be-gonnen worden. H TER' ZEE. t Borlijn, 26 April (Ambtelijk.). —■ Bij de l Engelsche westkust werden deor onze on- i derzeebooten wederom 17.000 br. r. t. vçr- s nietigd. Er waren bij de verzonken schepen i eene diep geladen 5000 ton stoomboot on 'eene diepgeladen tankstoomboot van 4000 i bi'uto rogister ton- Ds aanval op Zesbrasp Berlijn, 25 April. — De mislukle aanval op Zeebruggc. — Ambtelijk. — Volgens B Reutermeldingen zouden naar Engeland a teruqgckeerde manschappen van het eska-d.cr d,at tegen Zeobrugge uifgozonden werd, 1 verklaard hebben d.atalle geschut, onderstan- 1 den en mwnitieworraden op den havondam îj vernield waren ea de Siluizentoren in de lucht t geblazen was. Deze beweringen zijn van 't begin tôt het ' einde uitgevonden. Buiten geringe, reeds horstelde beschadig'mg der verbinding van de k ust. met den havendam. hebben de En gel-' schen door huxmo ondememdng geen uitslag bereikt. ■' De militaire inricktipgen op den havondam led.en geen de minste besèljadiging; Behalve de reeds ge-inelde liehte bescha-P ging aan eene torpedoboot, bleven aile onder zeehooten, torpedobooten en andero '* vaartuigen onged^erd. Ook de sluizen ble-n ven buiten het bereik -van de vijau.d,eli]ke r ontplofflngen en van zijn geschutsvuur. 2 De geheele ha veninric lutin gen van Zee-brugge zijn volledig onaangeraakt en ook e in volledig bedrijfsvermogan. Volgens gezegden van gevangenen had 1 de vijand reeds viermaal dezelfdepogingbo-r gonnen, doch telkenmake was hij door de ? waalrzaamheid onzer voorpostenbooten en _ onzer batterijen tôt onxUeer gedwongen go- worden- Zoo het hem nu gelukt is het aanvangsdocl 0 nader te komen, dan heeft hij dit aan hem ï gunstige samentreffende omstandigbeden te danken. Hiorbij speelden het weder e^i r de windrichting de besïissende roi. De xtisji dreef den overvloedig gebezigden nevél vôôr den aanvaller naar bot deel toe. Aldus 2 konden onze afweermiddels sl.-ehts in werking treden wanneer de Viridictive op korten afstand in 't zicht verscheen. Dan werd de werking onz«r krachten met aile woede ingezet, zoodat het aan den kruiser niet gelukte de voor de ondernemin!4 bestemde vier kompa gnies te landen, hOe-zeer zijne ltnappe leiding ook moet herkend n worden. f Behalve 12 man en 1 hoofdman, die zioh in onze handen bevonden, werden de weipige zeelieden, die onder 't bevel hunnor ofîicieren er in gelukt waren den Uavendam te betreden door de dappere verdedigers uedergeschoten of in 't water geworpen. Ook twee vlummen-werpers, twee machiengeweren en nakamp-makers maaktcn wij met de gevangenen if buit. j , v Onder het vemietigend vuur moest de Vindictive zich van den havendani weêrem j. wegtrekken. P" Ds kruisers welke bestemd waren om hot kanaal bij den ingang te vereperrela werdenevon-ï' eons, toen zij uit den nevel t*e voorscbijn traclen, onder vemietigend vuur gonemen. Het geluliîe ï dan ook ze tot ontplciîeii te brengen, vobral& r zij de bestemde verzskering&plaate bereikt hadden.5 Niettegenstaande de zware opofferingen van .n manschappen en materieel zijn de Eîjgelschen -n er niet in gelukt, den verhoopten uitslag te be-j.. reikej), vooral het inzicht den iavaert van ona duikbootonstennpunt te versperren, werd ver-ijdeld. Mot rooht mag Renier den ondernemipgs-f lust en de dapperheid roernen van de Engel-3t sehen dien a&îi de oodememing deel genomen ,n hebben ; ons kau hij eehter de genoegdoening N.' niet ontuemeu dat dank de dapperheid der vçr-dedjgers, het doel van don vijand onbereikt ;e blsef. Eew Engelsche uittegging over den aanval. Londen, 25 April. Volgens de Yerhalen ie van twee ofîicieren van den kruiser Vindic- 5 tive hebben de Engelsche schepen, welke ^ aan den aanval op Zeebrugge deelnamen .s onder dekking van rookwolken, die zich e van Zeebrugge»tot Oostende uitbreidden, de kust kunnen naderen. Daardoor werden de Duitschers een tijd lang misleid, doch van zoo -haast zij de Engelsche schepen ontdekten begonnen zij een bombardement, dat, toen k de schepen zichtbaar werden, toteen onbe-n schrijfelijk artilloriesnelvuur steog. i- Van de landingsbruggen welke aan boord >- van den Vindictive meegevoerd werden*, ,j. konden slechts twee gebruikt worden. Tongevolge van het grauaatvuur leden de , landingstroepen zware verliezen. Het gelukte de landingsafdeeling op oon * torpedoverstoorder ongeveer 50 granaïen t- t^e werpen, waardoor eone geweldige ontplof- 6 fhig ontstond. Daarcntegen waagde zij het niet andere torpedoverstoorders te naderen. }' De landingstroepen voerden ook een aan-val uit op een landbatterij, doch over de ' uitslagen van deze ondememing werd niets gemeld. Bij den teTugtocht van den kruiser ® Vindictive bood het bovendek een drukke-1 ykep. aapbllk- Er heerschtte vclledige ver-wamngi hetldek was met bloed everstroomd

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes