t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

2539 0
10 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 10 Oktober. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Geraadpleegd op 25 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fj2988402m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Wilsons antwoord. . Ieder is nieuwsgierig om Wilsons ant-oo'rd te vernemen over het hem ge-jnden voorstel tôt wapenstilstand ' en redesonderhandelingen. Wij zijn heden nog niet in staat gesteld nze lezers met dit antwoord bekend te laken. Daar dit antwoord enkele dagen achter-rege blijft, daar het oordeel van sommige iladen, dat we in 't nummer van gister fiededeelden, voor een nakenden vrede det heel gunstig was, daar leiden ( nenigen uit af dat de vredespoging van len nieuwen JRijkskanselier, Prins^ ^.lax ran Baden, een mislukte poging zijn zal. h wordt tôt versterking dezer meening ûjgevoegd : En Elzas-Lotharingen ? Daar ilijft het paard gebonden staan ! We vermeenen echter dat dit oordeel .lies te veel in 't zwart ziet. Dat Wilsons antwoord nog niet aan-jekomen is, schijnt eerder te zeggen dat îet in te zenden voorstel vanwege den /oorzitter der Vereenigde-Statenhet voor-verp is eener emstige beraadslaging net de verschillende Entente-mo-jendheden. Aan het oordeel der bladen loeft men geen overwegend belang te lechten, daar weinige opstelraden bekend ïijn met de geheimen der kanselarijen. En is Elzas-Lotharingen een struikelblok :ot vredesonderhandeling, daar Duitsch-and het houden wil en Frankrijk het :erug wil nemen, anderzijds kan niemand oochenen dat de verklaring van den Duitschen Rijkskanselier voorstellen be-rat die een begin van onderhandeling mogelijk maken, namelijk zijn voorstellen wegens België, zijn verklaringen wegens de Baltische landen, den Volkerenbond, en vooral ook de formeele belofte aan Duitschland een nieuwen regeeringsvorm te schenken. ' De matige en vredelievende toon der rede, in vergelijking met hetgeen men vroeger hoorde, heeft op ons — enopwie niet? — een gunstigen indruk gemaakt. 't Is zoo Waar, dat ieder wie we dezer dagen ont-moette, en wiens oordeel we afvroegen, opgeruimd van gemoed zeide : « de vrede is op weg. De stap van Max van Baden is de eerste, 't is de laatste niet. » En wie bekend was met zijn schriften, voegde erbij : « we hebben redens om te ver-hopen, dat de nieuwe Rijkskanselier zijn onderhandelingen tôt goed einde zal brengen ». Wat de gazelten er over schrijven. Nog geen officleel antwoord UIT DE DUITSCHE PERS. Magdeburgsche Zeitung ! Nu zullen onze Vijanden niet kunnen meenen dat wij aan het einde onzer krachten gelcomon zijn. Moesten zij pogen ons vernederende voor-■waard.en op te leggen, dan zou Duitschland nogmaals gelijV, één man opstaan en hcfc uifcorste wagen en volbrengen. Waren onze aanbiedingen te vergeefs, dan zou de Wereld-vrede voortdureod bedrcigd blijven, want geen aaïdsche macht zou Duitschland kun-nen beletten zijne nationale toekomst te vci'zekeren. Onze vijanden en président Wilson, aan wien de zekerheid, van den wereldvrede nauw ter harte ligt, moetcn ssich zulks laten gezeggen. Belgischer Kurier : Over de Duitsche wapenstilstand en vredesaanbiedingen hebben de vijanden van Duitschland nog geene beslîssing genomen. De teleprammenvanReuteren Havas en de halfambtelijke mededeelingen zijn voor de vijandelijke opvattingen niet maatgevend, d.oeh hebben voor hoofddoel de gesteltenissen te vor-men. Niet uit overtuiging volgens de grondbegin-ïe'en van président Wilson, doch met propagan-âische inzichten pogen zij de Duitsohe voorstellen in miskrediet te brengen. Norddeutsciie Algemeine Zeitung : De Kolni-sche Zeitung meent tusschen het programma der Duitsche meerderheidspartijen enhet program-ma van président Wilsonaenzeker onderscbeid te bernerken.Daarentegenover kan niet uitd.rukke-lijk genoeg aangetoond worden dat de Duitsohe regeering en de meerderheid van den Rijksdag het gansehe programma van Wilson zonder uit-^ondering noeh beperking als de grondslagen yoor den vrede aangenomen heeft. Nog uit de Belgischer Kurier : Diensvolgens kan geen twijfel meer mogelijk zijn dat er tus-Bchen de grondbeginselen van président Wilson en de Duitsche meerderfieidspartijen geen onder- T VOLK rilÉÉ W %MÈmÉ0 mk mm VERSCHfJNT 6 MAAL WEEK S CENTIEM EN HET NUMMER 1 5 seheid bostaat, minstens als Wilson aan zijn pro - i gramma vasthoudt en zioh man van karakter ■ toont, waarvoor men hem altijd welgemeend aan-zien heeft. Verder betoont het blad dat de Duitsohe re-geering zich sinds Iang bezighoudt met sommige puntenvandatprogramma, bijvoorbeeld met de kwestie van den Volkerenbond. Belgischer Kurier (n° 514) : Nog geen beslis-sing : Sinds den 7 October is Wilson in het bezit der Duitsohe en Oostenrijksch-Honagaarsohe . notas die den vrede in zij ne hand leggen. Uit j Washington vfordtgeseind dat de Duitsche nota , r door den Zwitserschen gezant den président ' Wilson persoonlijk ter hand gesteld werd. Tôt j nu toe (8 October) is d aarop geen de minste amb • 1 telijke mededeeling verschenen. Uit Amerika is ^ ï eene Engelsclie melding in Nedgrland aangeko-[ men. De volgende : Voor zoover er in Londen ntt reeds kan over geoordeeld worden, zijn de \ meeningen in Amerika niet gunstig tôt het aan- i ' vaarden van een wapenstilstand. j OORDEEL VAN ENGELSCHE BLADEN. i Daily Tçlegraf : Deze die in Engeland ; den vrede fcegcnover vijandig staan, sluiten ; 1 zich aan bij de wenschen der georganiseerde ( werklieden, dat de Engelsohe regeering kan ( s beginnen te onderhandelen wanneer de 1 vijand België en Frankrijk ontruimd heeft. s Daily News : Lange en pijnlijke ondervin-, dingen hebbon ons geleerd de Duitsche poli-1 tieke methoden te mistrouwen, doch dezo I nieuwe stap ia een nieuwe toon. De woor-den van don rijkskanselier beteekenen dat de Duitsche heerschzucht opgegeven is, dat '' Duitschland oon land geworden is dat door het volk geregeerd wordt en dat het Prui-~ sisch militair despotismus ten val gebracht 0 word. t* Engelsche bladen nemen uit Ameri-i, kaanscho bladen over ! De militaire chefs e der Centraal-Mogendheden zijn emdelijk n eenigszins er bewust van geworden dat ze e bedreigd zijn. Op zulke aanbiedingen kan e slechts het volgend antwoord gegeven worden : Verdubbelde lcrachtinspanning tegen den vijand. Manchester QuarcLian (Engeland) î De stap van den prins von Baden is een zeer gewichtige gebeurtenis. Ongetwijfeld zullen Wilson en do Verbondenen or de grootste opmerkzaamheid aan schenken. Morning Post i Het doel der Duitsche poging schijnt te zijn, tusschen do Verbondenen oneenigheid te zaaien. Nedsrlanâsciie Tusscbenkomst? Amsterdam, 8 October. — De buiteïï.-n trewono Ministerraad van zonda^ wordt voortdurend, in samenhang met de schrede L(j der Middelmachton, in het belang van den vrede gebracht. Volgens het verzoek uit ze Weenen, om den Haag als plaats van een d- voorloopige oonferencie te verkiezen, schijnt, at naar het Handelsblad meldt, een nieuw feit !1" opgekomen te zijn, dat Nederland onmid-dcllijk in de gebeurtenis betrekken zal. Het II gerucht blijft aanhouden, dat de Neder-^ landsche regeering overweegt, om aan beide groepen der oorlogvoerenden haren dienst n. aan te bieden. Het Ministerie voor buiten-!e land beveatigt dit gerucht in 't geheel niet. ig De gezantschapspost in Washington is nog as altijd onbezet. In samenhang met de vredes-le werkingen zal zij ne nieuwe bezetting zoo gauw mogelijk volgen. >r- ^mihi « ni TER ZEE. îl- BERLIJN, 7 Ootober (Ambtelijk). y Duit-; sche en Oostenrijksohe-Hongaarsch duikbooten ii- hebben in de Middellandsche zee onlangs 30.000 er b. r. t. scheepsruimte in den grond geboord. n- Op den weg van Gibraltar naar Zuid-Frankrijk te en naar de oorlogsvelden van het Oosten werden :C- de stoomers uit sterk verzeberde geleidtreins lie weggeschoten. Daarbij werd een groote trans- ®g portstoomboot doot de torpédo van eeli it- Oostenrijksoh-Hongaarsche onderzeeboot ( ge- en troffen ; eveneens eene in de haven van Carlo-forte (Sardinië) liggenae stoomboot van onge- ns veer 6000 b. r. t. door eene Duitsche duikhoot. is- Of die beide stoomers verzonken zijn, kon niet on vastgesteld worden. T~ï „ Ain vi rlovt rfrJvnÀ.M/ll.atfl.i fl.P.Y YAsl.YÎ.Yi.P,. OfiicieeleSMedeelIngen ? ïn Vlaaiideren, Frankrijk en Elzas. I (DUITSCHE MELDING.) ^ BERLIJN, 8'October, — Uithetgiootehoofd- kwartier : e — Legergroep vcm Jcroonprins Rupprecht van g Beieren. — Ten Noorden van de Soarpe viel de j; Engelschman na hevigen ges'-hutstrijd aan beide j) kanten van Oppy aan. In Neuvireuil vatte hij g voet. Voor het o verige brachten onze vooiposten ^ hem tôt staan. t — Legergroep von Boehn. — Ten Noorden s van St-Qu<yitin zetten de Engelschen en de ^ Fransehen hun hevige aanvallenvoort.Ten Noor- ^ den van Montbrehain sloegen Hannoversohe en Brunswijksche regimenten den vijfmaal her-haalden stormloop des vijand s af. Meer naar het Zuiden zakte de aanval des vijands in ons vuur t ineen. Bij en ten Zuiden van Séquehart hebben Poseneren Hessener regimenten naharden strijd t hun stelling gehouden. Bij de gevechten aan de 4 Tilloy-hoogte doemden Schlesische bataillons e en pioniers in geveohten van man tegen man en t door tegenaanval den vijaiidelijken stormloop I tôt mislukken. c — Legergroep van den Duitschen kroon-prtns, — Gevechten op het terrein voor de 1 stelllngen van de Ailette en de Aisne. De I Noordelijke oever van de Sulppes werd bio c plaatselijke ondernemlngen van vijanden \ gezuiverd. 's Namiddags rukte de vijand ^ bij klelne aanvallen tusschen Bazancourt en Selles met sterke krachten aan beide kanten van St. Clément-en-Arnes op. Zijn aanvallen mislukten. Plaatselijke gevechten rond St. Etienne, dat door ons genoraen werd, maar door een tegenaanval des vijands ( wederora verloren ging. Voor het overlge beperkte zich de bedrïjvlgheid des vijands In Champagne tôt Weinerc aanvallen en soms levcndiger wordende gesohutgevech-ten. Aan beide kanten van de Aisne sloegen 1 de zich in de jongste gevechten verdienste-lijk gemaakt hebbende 9e landweer en "O8 reserve dlvisie hevige aanvallen des vijands — Legergroep von Galhçitë. — Na hevlgst-e geschutvoorbereiding, zette de Amerikaân heï-iiaaldelijk zijn doorbraalaspoging aan beide kanten van de Aire voort. Op den Westelijken oever bracht Wurtemberger landweer de ten Zuiden van Chatel losbrekende aanvallen tôt mlslui:- Van de hoogte ten Noordeç van Ohatel, waax-op de vijand voorloopig voet vatte, werd hij m tegenaanval teruggoworper.. Ten Oogten van <~e Aire zakten de vijandelijke aanvallen me est reeds in ons geschutvuur ineen, Tegen den avonci hernam de vijand aan beide kânten der van Charpentry naar Romaghe, en der van Nantil-lois naar Cunel voerende straatwegen, âlsook ten Westen cler Maas zijn aanvallen. Na haraen strijd, gedeeltelijk in tegenaanval, sloegen wij hem terug. _ , . — Àvondbericlit. ■— Tusschen Cambrai en St-Quentin, in Champagne eù t&à <^e Maas hebben zich nieuwe zware gevechten ontwikkeld. Zuidelijk van Cambrai ei) Noordelijk van Sint-Quentin werd de vijandçlijke aan val afgeWezen ; in 't midden van het slagveld won hij terreux. Wij stonden liier 's avonds in strijd WesteUjk van Bohain en langsheen de straatwegen van Bohain naar Cambrai en naar St-Quentin. In Champagne en aan de Maas zijn de aanvallen van den vijand mislukt. (FRANSCHE MELDING.) PARIJS, màandag 7 October, — Officieel : Ten Noorden van St-Quentin duurde de strijd gedurende den nacht met verdubbelde hevig-heid voort. De Duitschers deden talrijke pogin-gen om ons uit de veroverde stèllingen te wer-pen. Hun aanvallen werden gebroken, uitge-no men in de streek van do hceve van Diloo. De strijd duUrt voort. Op het front van de Suippes blijven de Duitschers zeer waakzaam en doen al het mogelijke om onzen opmarsch op den Noor-delijken oever van de Suippes tegen te houden. De strijd wasbuitengewoonlevendig in de streek van BertricoUrt. Meer naar hefc Oosten namen de Fransehen troepen Ste-AnasSies. Op den rech-texkant drongen wij în Hauvine ten Noorden van de Arnes binnen. —■ Avondbericht. — In de streek ten Noordoosten van St. Quentin, leverden verschillende plaatselijke, door onze troepen 's namiddags oudernomen aanvallen om hun front to verbe-tel'en, prachtlge ult-slagen op. Het getal der gedurende de u jongste 24 uren genomen gevangenen over- j treft de 700. Op het front van de Suippes en van de Ames is de weerstand der Duit- z schers niet verminderd. Aan de Arnes werd t het dorp St. Etienne, door een Duitschen E tegenaanval een oogenblik veroverd, ecliter v door onze troepen schitterend heroverd en h zij.namen een honderdtal gevangenen. g Meer naar het Westen, hebben wij na r een hardnekklge gevecht, een versterkt j stellingssysteem, dat de Zuider zoomen van „ Lesle-sur-Suippes verdedlgde, genomen, en t 1 bereikten wîj al veclitende de zoomen van 0 St-Etienne-sur-Suippes. Fransche détache- s menten hebben op twee punten den over- tocht over de rlvler afgedwongen, in de g streek van Aumerancoui-t-le-Petit, en op % den linkerkant hebben wij Berry-au-Bac o veroverd. ^ (ENGELSCHE MELDING.) . - % LONDEN, maandag 7 October. — Of- 11 flcieel : 1 In plaatselijke gevechten in de buurt van x Aubencheul-au-Bols namen wij ongeveer 400 gevangenen. Gisternamiddag bracht 1 een onzer patroeljes uit den sector van Oppy ® S4 gevangenen en vler machiengeweren in. E Binst den nacht drukten wij posten aan de 1 overgangen van het kanaal in, Noordelijk < van Aubencheul-au-Bois en Noordooste- lljk en Zuldoostelijk van Houvine. Een ' Duitsche post Oostelijk van Verclan is ' door een onzer patroeljes genomen. Noord- westelijk van Marcqart deden wij geringe 1 vorderingen. Duitsch-OoslenrijîiSclL-Ilaliaansck Oorïog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 8 October. — Ambtelijke mededeeling : Aan het Tiroler Zuidelijk front was de bedrijvigheidder vijandelijkebatterijengister buitengewoon levendig. Infanteriestooten werden in de kiem gesmacht. os* m mmjumm* (OOSTENRIJKSCHE MELDING."^ WEENEN, 8 October. — Ambtelijke mededeeling ; De in het Oud-Servische grensgebergte vooruitgeschoven dekkingstroepen werden in voortdurende vertragingsgevechten ach-teruitgenomen op Leskowac. De terugtocht van lcolonel-generaal vrijheer von Pflantzer-Baltin gebeurde zonder storing vanwege den vijand. De door de Italianen als overwinnaars gevierde slagen zijn enkel gevechten van ver nagaleten zwakke achterhôedèïu De Duitsche Strljders in MacBdonis. BERLIJN, 8 October. — De volgende dag-orde van de legergroep von Scholz wordt uit-gestrooid : 1 Sedçrt weken staat de Duitsche treep van de legergroep in de zwaarste gevechten. In kleine ' groepen, wijdruimig over de Bulgaarschestrijd. ] krachten verdeeld, dikwijls gansch op zich zelf ' gesteld, hebben zij bij het begin van den vijan-' delijken aanval op offeripgsvolle wijze getracht, ] c het wankelende front van den eensdapperstrij-1 denden bondgenoot te beschutten, om hem de 1 Vruohten van een gemaanschappelijke zege te 1 behouden.Vanverbindingenentroepenleveringen beroofd, hebben ook de Duitsche troepen ten slotte voor de drukkende overmacht moeten wijken, maar toch heeft hun soldatengeest niet 1 gefaald. Dikwijls zonder berichten, in onwetend-heid van de stelling der moeilijkste en onbegaan-baarste landerijen. hebben aanvoerders en troe-i. pen getoond dat Duitsche soldaten in de ver-i- twijfeldste plaats niet moedeloos worden ; dat e het betrouwen tusschen aanvoeders en troepen s nietteondermijnenis.Duitechedieciplineniet aan il het wankelen ban gebracht worden. Waarschu-'- wend stond aanieder de neerzijging van het voor. i, maiig dappere leger voor oogen. Aan allen, b welke in deze laatste weken gekampt en gebloed, e honger en dorst geleden hebben en toch in on-1. wankelb are trou w hun plicht gedaan hebben, n spreek ik mijn warmsten dank en niijn volste waardeering uit. n Mijn dank en waardeering gelden bijzonder n ook de beproefde Duitsche aanvoerders en sta-ven. Dikwijls hebben zij op verloren posten n orider vollen inzet hunner kracht en persoon, t- hun beste ten pande gesteld. Zij hebben deze ver-;e dienste met hunne Duitsche dappere treepen c.e volledige ineenêtorting van het Bulgaarsoh leger zoo lang mogelijk verschoven 'te hebben om daarmede tijd toi verdere maatiegelen te winnen. Eere aan de nagedachtenis van onze gesneuvelde kameraden ; hunne graven op de Macedonisehe aardezullen voor ait ijd een pe(1enk« teeken van Duitschen heldenmced en Duitsche soldatendeugd blijven. En nu frisch op tôt den nieuwen strijd vol moed en vertrouwen. De opperbevelhebber von Scholz, Generaal der Artillerie. (Belg. Kurior 513.) IN RUSLAND, Plannen ea daden dsr Bolschewlkl. ! Kenmerkend is een hoofd artikel in het orgaan | der Bolschewikî, het blad Iswestijn, waarin 1 Radek 't volgende sclirijft : « De arbeidersbevolking heeft te lang geaar-I zeld dwangmtiatregolen tegen de burgerij te j treffen. In het begin heeft de Revolutie edel-I moedigheid aan cien dag gelegd. Maar bare I vijanden betuigden hunnen dank door op hunne I beUrt de wapens tegen haar op te nemen. Als I antwoord op het witte srfu-ikbewind is thans het J roode schrikbewind aan de orde van den dag. j De ziel van aile samenzweringen op Russischen I grond is de burgerij. Daarom dienen de wapens I tegen haar opgenomen, aile rijkdommen haar I ontnomen, en al hare verbindingswegen afge. I sneden te worden.» Elken vrijdcg houdt de Bolschewilci in de I straten en in de werkliedenwijken ophitsende I vergadering. 't Was na zulke bijeenkemst, den 1 31 Oogst, dat de aanslag op Lenin gepleegd I werd. In eene vergadering bekwem Kryleivk I veel bijval, toen hij mededeelde, dat als ant-! woord op den aanslag tegen Lenin, de gewezen I ministers Syteglowitow, Chootow en Beletz I voor (fen kop gesehoten waren. I In een groot gebouw te Moskou zijn 2500 , ! menschen opgesloten, meest burgers. Soholen j en handelshuizen zijn in gevangenhuizen hx?r-I schapen. De gewezen waardigheidsbekleedorS ! 1 van het tzarenregiem woiden zonder vonnis, | op enkel bevel, terecht gesteld. . I De ex-priester Wo^torgov, die een der eersten I doodgeschoten werd, gedroeg zich op waardige ■ I wijze. De vroegere minister van g ldv.-ezert . I Beletzki traehtte op het laatste oogenblik te ! 1 ontkomen, maar toen zulks onmogelijk bleek, I liet hij gelaten den kop hangen. Stechlowitof I riep uit, eer hij door het moordend lood getroffen r 1 werd; dat hij in zijn levon geen enkel dooda-* I vonnis onderteekend hcd. De aanhouding meg terecht een aarstekehjke t ziekte geheeten worden. Uit aile steden d.er j provincie komen berichten toe van aanhoudin-! gen, terechtstollingen, inbeslegnemirgen en 9 1 belastingen, zelfs in de donkerste tijd en van r | het tzaristiseh regiem werd er in Rusland op 1 I minder helsche wijze te werk gegaan. Het valt I thans moeilijk aan te nemen dat die gruwelen I te wijten zijn aan het optreden in Rusland van 1 de Ententemogendheden met wie derhalve J de Bolsohewilri-regeering, luidens hare eigeiie j verklaringen, zich in staat van oorlog bevindt. 1 * 0 I n J DUITSCHLAND. — De kiesrechlhervor-i- I mingen in Pruisen. — Berlijn, 7 October. • Volgens het Berliner Tageblatt zijn de par-tljen in het Pruisisch Huis van Afgevaar-I digden van plan de klesrechthervormingen n I zoo snel mogelijk af te handelen, en een 10 j grondslag tôt overeenkomst tusschen de ?r I partljen te vlnden, die de hervorming in den j zin van Prins Max von Baden's rede moge-j lljk door te voeren maakt. 1 OOSTENRIJK-HONGARIE. — De ge< I Weztn Hongaarsche hoofdminister graaf g- j Tisza heeft vrijdagavond in eene vergade-t- I ring onder meer ook 't volgende gezegd : 1 Het verraad van Bulgarie en de toestnnd le I aan het Westerfront hebben ons, sa men met îe Duitschland, genoodzaalct een vredesstap d- te ondernemen. Wij hebben in eene nota ilf aan Wilson aangekondigd dat wij zijn 14 n- I punten aannemen. Wij zullen trachten de ît, nationaliteiten die in Hongarië leven naar ij- 1 mogelijkheid zelf stand igheid toe te staan. I Italië zou het gewonnen Oostenrijkscli ter-te I rein mogen behouden. Deelen van Galicio en ! zouden aan het nieuwe Polen afgestaan en I worden- Over den toestand in Zevenburgen en zegde de graaf : Aile militaire maatregelen îet I zijn aan de Roemeensche grens genomen, ,d- I zoodat mon langs daar geene verrassingen m- I te vreezen heeft. 'e- FRANKRIJK. — Het Duttsch voorstel en w- i de Fransche socialisten. — Het nationaal lat | kongres der Fransche socialistische portij ©n I jpesloot eenstemmig aan président Wilson ■an I een boodschap te richten waarin over het W- j vredesvoorstel der Centraal-mogendheden °r- gezegd wordt : ... sn, I « ia deze voorstellen is het begm van îd, I cene mentaliteitsverandering waar to ne->n- I men, die de vijandelijke volkeren tôt klare an, I begrippen over recht en vrijheid moe</ ste I ïeiden. 5e par-tij ls van meening dat de I Ententeregeerlngen den plicht hebben een. 3er I dergelijk voorstel niet zonder bespreking af ta- ! te wij zen, alleen moet zij natuurlijk terzelf-ten dertijd de onontbeerlijke diplomatieke en on, I militaire waarborgen eischen. » Van den an-er- I deren kant meldt Havas uit Parijs dat in 'en I het buitengewoon landelijk kongres der MENGELWERK 57 f EENE HELDIN vrij nna,T mi Ejnqeisvi door Emiel BUSSOK. (•) —«0» — Het gesprek scheen zeer levendig. Jeanne iproeg over het feest de Bonneville een aantal cmstandigheden, welke ieder op aijne manier vertelde. Pablo was voornamelijk in zïjnen schik, hij betoonde eene opgeruimdheid wéïkc men hem niet zou toegeschreven hebben, wlst fen pittig woord voor te brengen op de gezegden der juffrouwen van den notaris en der echtgenote van den ontvanger der belastingen. Elkeen lachte, enlsel de klelne Hendrilc was van vermoeienis op zïjnen •to'el In slaap gevallen- Buiten regende en bliksemde het; men hoorde den donder rommelen en langsheen Ce neergelaten gordijncn drong de bliksem klaar binnen. Als men zulk een onweder hoort, ls men dubbel gelukkig er van bedrljd te wezen. Men verveelt zich niet rond eene welvoor-ïiene tafel, terwijl de cene en de andere door zijne vertellingen hetgezelschaD samen-faoudt.fj .Verbodea cadru&, p Mmiiiiwiiii——iii i n—un s Zoo dachten op dit oogenblik al de disch- h genoten op het ka steel. t' Pablo die den lustigen verteller uithing, overwoog : z — Laat het onweder zijne perten spelon; o hoe heviger het is, hoe gauwer het; zal eindigen; wij hebben tijd van nu tôt elf urel à De lachlust van den Spanjaard vermin- o derde nochtans als hij mistress Brown be- t merkte. Deze vrouw, had hij denzelfden morgen tôt Mercutio gezegd, hindert mij; e zij maakt op mij het uitwerksel van een g spook. De vergelijking was julster dan Pablo i gedaclît had. 2 —• Gij zult het niet kwalijk nemen, liefcte, zegde de gravin die nevens Jeanne gezeten e was, maar hoe is 't mogelijk dat uws onder- i wijzeres zoo het feest stoortt Wij waren ln onzen schikl Hare verschijning is voldocn.de ' om aile blijdschap weg to nemen... Al* het 1 cetmaal geëlndigd ls, ga lk naar bed-. Men t kan anders niet aanvangenl 5 — Ik ook, antwoordde Jeanne die begon te geeuwen. Ik gevoel mij ongestelds zou lk 1 dit soms aan het onweder en de Iritfce moeten 1 boeschrljven? Hendrik verlangde Insgelljks naar zijn bed. t Mistress Brown die hem gewoonlljk naar ( zijne kamer leldde, vertrouwde den kleine ditmaal toe aan de zorgen van Dolorês. Zij î plaatste zich in eenen hoek van het salon < ftet haar borduurwerk, terwijl de twee ( zusters en Pablo eene partij domino speelden* f Daar de verliefd»" bêwoakt worden, was het B, W W. MWCTB——" I I. I B hun onmogelijk een bijzonder woord of oogslag te wisselen. Van tijd tôt tijd rlçbtten de bleuwe brilglazeti zich naar •'e speeltafel en bleyen de breinàalden op de knieën der onderwij^ere's rusten. Pablo scheen dîen blik niet te kunnen.vér-dragen. Hij onderbrak berhaaldelijk het spel om de gordijnen te gaan wegschUiven en zich te overtuigen of het weder verà»derde. — Bravo ! riep hij op zeker oogenblik, er Ver-echijnen sterren in de lucht. Buiten is het aan-genaam.— Zijt gij voorne.mens, neef, hedenavond in het park te wandelenî vroeg Carmen eemge-zins Bcliortsend. — Eene kleine wandeling maken vooraleer slapen te gaan, is gezond en heilzôam, béâte nicht Paquita, luiddo het antwoord. Paquita, die de onbeschroomdheid niet bezat van haren neef, werd rood tôt achter de ooren. Naarmate het uur vorderde, «oheon zij an^stig, nekommotd ; men zou gezegd hebben d&t zij hét gegeven woord betreurde. Van de vier personen die in het salon bijeep-zaten, behield Carmen aîleen hare koelbloedig-héid.De avond ging traag voorby tôt tien ure ; de onderwijzeres stond dan op en gaf het teeken om ter rust te gaan. — Ja, lieve zusters, begeef u naar bed, eprak Pablo ; gij kunt niet beter doen, gij volt in slaap en zonder n eenigzins te willen kwetsen, ik msig er bijvoegen dat gij dezen avond ongelukkige speelsteTB waart. Op deze woorden boog hy zich otn de hand t.e kuseen van Carmen, vervolgens die van PaAnita. Mistress Brown opende alsdan de deur van het salon en kee«'e hiin den rug. Pablo maakte van dit oogenblik gebruik om tôt zijne sidderende nicht een al te beteekenis-vollen blik te richten. «Wees uwe belofte in-daehtig, sprak klaar uit dien gebiedenden oogslag, en wacht u er aan te ontbreken, » } * è • • De kamers die de meisjes betrokken, waren op de tweede verdieping gelegen, en gaven uit op denzelfden gang als die van mistress Brown. Het was een lange gang, zooals men er ln oude gebouwen aan treft. Zooals aile avonden, vergezelde de onderwijzeres hareleerlingen tôt aan den dorpelharer kamer en n&m er afscheid van, na ze omhelsd en den goeden nacht gewenecht te hebben. Paquita scheen haar vuriger te omhelzen dan gewoonlijk. Teergeliefd tortelduifje I Zou zij de belofte houden die men haar ongetwijfeld ontrukt had ? Zo.u zij zich met neergebogen hoofd in den muil van den leeuw gaan werpen î Gelukkig was hare moeder daar. Eva trad hare kamer binnen. In plaats van in het bed te stappen wikkelde zij zich tn een laken mantel, doofde het licht uit en de deur openlatende, waakte zij geduldig. De dienstboden die op de hoogere verdieping sliepen.gingenheen en weer 5 langzamerhand stierf aile gerucht weg en op het kasteel heerschte de diepste stilte. Eva hoorde enkel nog de kloppingen haars harten. ... ftet uurwerk op den Kçrktoran slcec elf ure I1CL UUlbCIlgcHwu ^ en dit geluid, dat door de eenzaamheid weer-galmde, kwarn tôt het oor van mistress Brown.... Juist'op dit oogenblik opende men voorzich-tlg eene deur, aan het andere uiteinde van den ^ang ; kort daarna zag Eva eene Echaduw langa-heen de duisternis sluipen. Erbestond geen twijfel meer, het was Faqiuta. Op de groote trap was het zeer duister, de soha-duw tastte aan de muren en vermoedde geenfl-zins door iemand opgevoldgd te zijn. In den gang brandde een naohthcht. Ue ta-gangdeur was sterk gegTenJeld, et moest niât aan ^edacht worden dezelve te openen. Paquit* kende echter de ligging der plaateen, lançseene zijdeur bereikte zij het werkbureel. Zij gtag recht naar een mandeken, nain er eenen sien-tel uit en bevond zich weldra in het park. Om aile gerucht te vernùjden, sloot wj de deur achter zich niet toe. Pequita was lijks een paar minuten buiten, ds de onderwijzeres op hare beurt denzelfden insloeg. Het was maneschijn en gemakKehjk om net spoor van Paquit» te volgen. Mistress liroWn begaf zioh zonder earzelep langs den kunt van den hof, aan welks niteinde de broeikas m gelegen. In de dreef struikelde de onde^zeres tegen een kei, zij had slechts dan tijd zich gauw te verbergen, want het gerucht had d.e aandacht gewekt van Paquiia, die zioh omgekeerd en te aile riehtingen gekeken had, • r* 28e Jaar; — K' 2S6j Jofisdlenst - Haisgezln — Eigendom Boaderdag, 10 October 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes