Tap Toe: orgaan van den vaderlandschen bond tegen alcoolisme

575400 0
01 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Januari. Tap Toe: orgaan van den vaderlandschen bond tegen alcoolisme. Geraadpleegd op 20 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hx15m63b75/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Orp van «en Yaderfandscbei Bond iep Àlcoorisme (Provinci« Antwep) Voor de Eer des Vaderlands, het Gsluk des Huisgezins en het Maatschappelijk "Welzijn. REDAKTIE : ABONNEMENTSPRIJS : ueieckende opstellen blijven ter veraritwoording A COOMANS ' VOOR Belgiê : 1 frank per jaar. des schrijvers. - Van naamlooze stukken wordt ' ' ' ' Bureei • Provinciestraat 87 Buitenland : 2.50 fr. » «een nom gehouden.- Van elk boekwerk waar- oureei iuvintiebiiddi, o/, van . e (,pSte!raad Iwee exernplaren ontvarij.t, zal •\NTWERPEN. j~(et blad verschunt tweemaal per maan'd melding gemaakt worden. Dit nummer wordt op 50.000 exemp!. verspreid. — 4 Er ligt een roofstaat aan den Rijn ! Wie had ooit durven denken dat, in enkele we-ken tijds, gansch Europa te vuur en te zwaard zou gezet worden !... De tragedie begon met den moord op den Oos-tenrijkschen kroonprins en dezes gemalin, waarvan de schuld op het kleine Servie geworpen werd. Ge-wettigde verontwaardiging van Oostenrijk, dat ech-ter in den moord een uitmuntend middel meende te zien, niet alleen om Servië van de wereldkaart te doen verdwijnen, maar tevens om, met behulp van ' zijn keizerlijken bondgenoot te Berlijn, het oorlogs-monster in gansch Europa te ontketenen ! Ofschoon Servië meest al de voorwaarden, ver- , vat in het Oostenrijksch ultimatum, aanvaardde, was men te Weenen niet tevreden, vvant men ver-langde er geene bevrediging, geene voldoening : men wilde er oorlog ! Tijdens den oorlog der Balkan-Staten met Tur-kije, had Oostenrijk zich herhaaldelijk dreigende aanmatigingen tegen Servië veroorloofd, met het oog op de verdeeling van den Turkschen koek, en de moord op Frans-Ferdinand werd benuttigd om het Servië betaald te zetten. Het was niet zeer moe-dig, maar de diplomatie, door Weenen in deze zaak gevoerd, bewees dat eerlijkheid en goede trouw uit hun woordenboek geschrapt waren. De Engelscne minister, Sir Grey, die van eerstaf als vredesapostel optrad, doch wiens pogingen schipbreuk leden, bewees in zijn uitgegeven « Wit-boek » dat Duitschland eveneens den oorlog wilde en het vooral op België gemunt had. Om zijnen erfvijand Frankrijk te kunnen treffen, eischte Duitschland den doortocht door België ! Dit was geene volstrekte noodzakelijkheid, maar... de diplomatie van Zijne Keizerlijke Majesteit Wil-helm II wilde, dat de Duitsche klauw op ons va-derland gelegd werde, en zoo was het voorwend-sel tôt oorlogsverklaring gevonden. Door verschillende traktaten, mee door Duitschland onderteekend,werd de onzijdigheid van België gewaarborgd, en nu was Duitschland de eerste, niet alleen om zijn handteeken te laten protesteeren, maar om bovendien zijne barbaarsche kîauwen op ons grondge= bied te slaan ! Was men door grootheidswaanzin te Berlijn de kluts kwijt geraakt, of was de keizer plotseling krankzinnig geworden ? Een van beiden moet wel het geval geweest zijn. De rijkskanselier bekende immers verledene week onder de grootste schaamteloosheid in den Duit-schen Reichstag, dat men het volkenrecht onder de voeten vertrapt had, omdat zij, de Duitschers, de sterkste partij waren ! En al de leden van den Reichstag juichten de boe-ventaal des rijkskanseliers stormachtig toe ! Er was dus geen enkel Duitsch wetgevèr rechtgestaan, om de bandietenpolitiek van Zijne Keizerlijke Majesteit naar vérdienste te brandmerken voor de oogen der beschaafde wereld ! Toen God in de oudheid de vervîoekin,; uitsprak over Sodoma en Gomorrha, werd er gesmeekt : « Heer, indien er nog tien rechtjvaardlgen in rie be-dreigde steden worden aangetroffer., zult Gij ze dan niet door het vuur laten versliriden ? » Heîaas, in de XX' eeuw, de eeuw van beschaving en onbe-perkte vrijheid, is het diep te betreuren, dat het groote Duitsche rijk geen enkel rechtvaar= dige meer bezit, en zijn keizer het hoofd eener welingerichte roof= en moorde= naarsbende geworden is !!! En zoo kwam de oorlogsveVklai ing in ons Va-derland terecht ! Waarom toch hoefde die keizerlijke bandiet zich ook te schamen ? Huldigde hij dan niet het recht van den sterkste ? Om wille van den Duitschen overmoed zou dan het bloed stroomen van Berlijn tôt Luik, van Parijs tôt St-Petersburg, van Weenen tôt Belgrade ! En wanneer, na de oorlogsverklaring aan ons klein, nederig, maar voorspoedig België, de Duitsche bevolking te hoop liep onder de muren van 't paleis, en Zijne Keizerlijke Majesteit zich aan zijne slaven vertoonde, sprak de keizer tôt de menigte de godslasterende woorden uit : « Gaat naar de tempels en bidt God opdat Hij de Duitsche wapenen ter over= winning leide ! » Wie vernam ooit dat een moordenaar en plunde-raar den zegen van God inriep, om des te beter zijn onschuldig slachtoffer te kunnen treffen ! Zoo iets is maar alleen mogelijk in Duitschland en door een keizer, die de stinkende verwaandheid bezit, telkens wanneer hij zich vôôr het front zijner troe-pen vertoont, hen God voor te spiegelen en zijne eigen gedragslijn van zulken aard is, dat zij tôt walg en schande strekt, zelfs aan volken, die niet eens aan de bron der beschaving gedronken hebben! Maar, de keizerlijke standaard is nog niet defini-tief op Belgischen bodem geplant ! De bezetting vaji Luik heeft bewezen, dat de Duitsche overmoed, door een klein volk kan getrotseerd worden ! De « wandeling » der Pruisische soldaten door een hoekje van ons vaderland is een ailerbloedigste geweest die voor de geschiedenis hare beteekenis behouden zal, want 43.000 Duitsche familiën zullen van deze « wandeling » het droefste aan-denken bewaren, wanneer zij vernemen zullen dat de lijken hunner zonen de prooi der raven zijn geworden ! Ondertusschen offeren wij ook het bloed onzer kinderen op om wille van een Duitschen dictator, die in zijn waanzinnige droomen reeds de helft van Europa onder z;in keizerlijken schoenzool gebukt ziet ! Maar Wilhelm II vergeet dat er reeds twintig eeuwen in den nacht van den tijd zijn verdwenen, sedert de slaven in de Romeinsche arenas, vooral-eer zich door leeuwen en tijgers te laten verscheu-ren, in het stof knielden onder den ootmoedigen kreet : « Ave César ! » Is het Duitsche rijk nog overstelpt met militaire slaven, die niet eens weten met welk doel ze strij-den, ons Belgisch volk daarentegen is nog niet rijp voor Germaansche overheersching en Pruisische dwingelandij ! Ons volk staat pal, onverschrokken, rotsvast ! De klauwen der Belgische leeuwen zijn nog scherp genoeg om er de Cuitsche adelaars mee te ver-scheuren ! Reeds hebben de leeuwen te Luik gedansi ! Het was enkel een voorspel. Maar wanneer de Duitsche barbaren het wagen durven onzen moedergrond verder te ontheiligen, zullen ze duizenden, tien duizenden leeuwen op hunnen weg ontmceten, ge-reed om met de heldhaftigste dapperheid de Duitsche legioenen dansend naar de eeuwigheid te zenden ! Eenmaal sprak Julius César : « De Belgen zijn de dappérsten onder de Galliërs ! » En keizer Ka-rel V, op wiens rijk de zon nooit onderging, placht met trotschheid te zeggen : « De Belgen zijn trou-we onderdanen, maar dulden geene slavernij ! » Die loftuiting is, na zooveel eeuwen, nog niet tôt leugen gemaakt ! Elke bladzijde onzer geschiedenis getuigt van den heldenmoed van ons voorge-slacht ! En nu rnoge de Duitsche keizer er op po-chen dat hij 5.000.000 soldaten in het veld bren-gen kan, de Belg weet dat eens David een Goliath overwon ! Zoo zou het ook hier het geval kunnen wezen. Maar dit is onbetwistbaar, dat nooit de Pruisische benden hunne zegevierende intrede in ons Vaderland zullen doen, dan marcheerend over de lijken van Vlamingen en Walen ! En moest zulk lot werkelijk den Belgen beschoren zijn, dan eerst zouden Maas en Schelde rood geverfd worden met het bloed der Pruisische knechten, die hun keizer als een godheid moeten aanstaren ! Bij dit aE3es is het hetreurenswaardig in de hosgsie mate dat Eïïen,eenige weken gefeden, zâjne Keizerlijke majesteit Wilhelm 11P de zeegenaamde godsdienstige keizer^ niet wèès* de affuiten vam een hon-îierd ta S karsonneti Iseeft kisimeire piaatsen, sm hersa lèèver te schieten, dat er van Eijn ge^loekt lichaam geesî spooi* meer te enidekken ware geweest. Het bloed van dksizenden en isogmaals duizenden zou hem Sater op zijn sterfbed in zijn doods-geroshei met toegHjnzen^ en zulk schot GANSCH EUROPE TEM ZE6EM SE-WEEST Jozef Buerbaum. 4» 3 Centieiuon |kt miimncr 4 13

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Tap Toe: orgaan van den vaderlandschen bond tegen alcoolisme behorende tot de categorie Vakbladen. Uitgegeven in - van 1911 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie