Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1478 0
05 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 05 Januari. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 17 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kd1qf8kd6k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

B JQSTXJUR ESN RED A.OTIB f TLLEFOOa t»(i fioofdopsteller-Eigenaar : JTJX.IT73 HOSTE, BBUBBEL VIJFTIENDE JAAR Maandag: 5 Januari 1914 30, St-ïieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN : 1 jaar 6 maandi m. BelgU^vrachtvrtj tt, i4,00 7,504,00 Nederland, • » 20.0D 10,505,50 Anderelanden > 52,00 16,008,00 Men kan inschrijven op allepostkantoren De inschrijvers voor een jaar (14 frank), hébben recht op eene gratis boekenpremu en een geïllustreerd weUlijlsch bijvoegsel van 8 blad*. Voor België 5 centiemen» voor Nederland 5 cent iet nummer Vlaamsche Gazet van BRUSSEL r VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK Nr. 5 Maandag: 5 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brosse! AANKONDIGINGEN fr. 0,5t » 1,00 5,00 fr. ten 4» Bladzijde, per kleine ref tl V Bladzijde . . . c < 2* Bladzijde .(.••• Rechterlijke eerherstellingtn AMERIKA BRIEF LIT fiENT HET WINTERSEIZOEN TE NIZZA De ziekenfondsen en de dokters Be 1 Sociale Kroniek » voor Nederland schrijft : De ziekenfondsen m ons lanat hiervoor gevaar bestaat blijkt uit het -, DE MEXIKAANSCHE KRISIS Twee fduizend vluchtelingen in nood Presidao (Texas), a Jan.Tweeduizend Alexikaansehe vluchtelingen, ondeigeputte vren kinderen en enkele sol- . jringslroepen zijn over de Van onzen berichtgever.-. De Vierde Kunstvertooning in den Nederland» sch'ori Schouwburg Nederland in 1913 Van onzen medewerker uit Ven Haag : meld har op Din. s we Staten ,Pv;'fl>re- RUSLAND verkregen .en zeer kostbare vergunningen. ^■'i.^^ner^'onmnjK en'slenen'.en {g, teer4 staan het JC^nfaâ) Pa- het niemand verwonderen, als Itabe „ ,. r.rsboven hm. . -iB'oîlSSvm !o nu toe m 1 dat er een overeenkomst zali om hei tijdens dei van het jaar 1914 open telaten. In het Park. Soldaten op de spoorbaan gedood St-Petersburg, 4 Jan — De lij'wee soldaten, deel uitmakend van de troepen gelast den ordedienst te verzekeren op den doortocht van den' denCzaar naar Tsarkoïe-Selo bracht, werden op 00 kilometer afstand van Iaangetrotfen- Brj Moskou werden twee soldaten onder geliijka-ardige voorwaarden gedood. Eer zekeraantal anderen zijn verdwenen, en men \dat zij het lot hunner kameraden hebben ondergaan. y^t^^— voor de teruggave van de eilanden, die het Dat is waarlijk niet vleiend voor den nee.kije beheerde en m beteren toestand Van den.Be^^ ^ n^ ^ ^ ^ bracht, een bescheiden koncessie, eischt, die d€ziUing)da1(loh. Van den Bergh bedilegerigook voor Italië de open deur in Klein-Azië is _ tengevolge van dn stomp, dienhij verlebetceel kan Turkije niet meer ge- dlag op de borst zou ontvangen heb- leiden middelen het raet toestaan, groote ojnd'ernemingcn in het buitenland te aanvaarden. » Hifiii gebroken waar tijdens de Tentoonstelling de «Aan kerklieden » waren ondergebracht. Als wij kelijkheden is het maar bij ma- en ^eel .raagt Jtalie ^«^nmd^n ^^^ i&%dai(lezfiiaadshe,r&* in de zitting zeilgeklaagd heeft en dat hij Donderdag nogdinr/e de ont- hii toen nog niet klaagde -^^xtnni. ^Qnier van spreken, want er waren nogal veel Dat alles komt ons nogal vreemd toot, des ((afsclimvel,ikiluleil., (>lld,ei, TURKIJE te meer daar zeker blad zegt, dat de h. Van den Bergh er aan denkt aan het ;eval een rechterlijk gevolg te geven. Sommige bladen' beweren zonder aarzelen, dat het de h. Stroum is, die aan den h. Van De stedelijke bèplahtingsdienst is naarstigaan het werk getogen om do geliefkoosde wandelplaat s ;ins tegenlente op te knappen. Jammrr maar, d:it de kernel ven estpaleife hel schoonemisschien voor altijd zal ontsieren. Bij de Tramwegen. WIJZIGINGEN IN HET MINISTERIE Enverbei werdt minister van oorlog Kon^tantinope', 4 Jan. — Do verwachte BULGARIJE De Kabinetskrisis in het Scbranje Sofia, 4 Jan. — Hoofdminister Radoslav.of heeft gisteren in 'het Sobranje het ontslag van het ministerie meegedeeld.. Het Sobranje is tot na de vorming van een nieuw ministerie verdaagd. wijzigingen in het ministerie hebben hun be- (\PUBergh bedoelden stomp heeft toegebracht, alas sekreten Dzïemal-bei is benoemd tot doch deze laatste verklaart zelf, volgens eenurini^er vïn ndni^ter van orenba.e werken |*^«' «f*WASTSS '3& en Enver-bci tot. minister van oorlog. Enver-bei is eëfcst bevoredrdl rot brigade- lal. waardoor hij voortaan den titel van ] a-ja dragen en dus Enver-pasja heeren zal. Hij heeft gisteren voor (]en Sultan deneed afgelegd. >^+m~

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes