Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1266 0
03 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 03 Januari. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 21 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tt4fn11s6m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Voor België 5 centiemen, voor Kederïand 5 cent liet nummer ■ floofdopsteller-Eigenaar: JTJXjXTJS koste, brusbbl VIJFTIENDE JAAR Zaterdag* 3 Januari Ü914 30, St-Fieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN: l jaar 6 maand3 m. &elffit,vracktvriJtT. 14,007,S04,00 Nederland, > » 20,00 10,1508,80 Andere landen • 32,00 16,008.00 Men kan inschrijven op alle postkantoren De inschrijvers voor een jaar x(14 frank), keiben recht op eene gratis boehenprfmt* en een geïllustreerd néhelijXsch bijvoegsel van 8 blad§. van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MA/M PER WEEK BESSTTJXJR. E1T BSDA.OTIE » TELEFOON t»B Nr. 3 Zaterdag: 3 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel AANKONDIGINGEN 4« Bladzijde, per kleine regtl 0. o fr. 0,58 %• Bladzijde •o . o » 1,00 yBladxfldé .vfr. «en. » 5,00 Rechterlijke eerherstellingen• » *,08 de grootste weefs#pel der wereld De Nieuwjaarsontvangsten ten Hove Daarbij wil dte made, diait mem.geen. verlofdag ir» Londen of in zijn huis doorbrengé. Ditjaar duwde dei Kerstvakantie van den 24* totden29" December. Uit Lenden alleen ziijn eimeer dan een mdiltUoen mensohen per spoornaar de zieestedeo of naar het buitenland vertrokken. Gedurende dce Kerstdagen zag etr1dehoofdstad uit gelijk cip een gewonen Zondag: allies gesloten en niemand op straat! ^«V . g Als het zóó voortgaat-zal er eerlang van hst an het huiselijk -»—•♦< De Koning spreekt een belangrijke redevoer ing over Kongo-zaken uit «: de Kamer van volksvertegenwoordigers en verheugt ex zich over dat een gelukkige, vadertandsche oplossing is gegeven aan het militaire vraagstuk en dat thans de landsverdediging op stevigen grondslag' is ingericht. Hij vervolgt dan ': . « ik heb eraan gehouden, u heden meer in 't bijzonder over 4e belangen van onze .kolonie te spieken. » Raat mij er u eerst aan herinner en, dat het Parlement zelf eertijds wensohté Kongo over te nemen; het handelde aldus volkomen zelfstandig, zeker van zijn recht en bewust van zijne verantwoordelijkheid. De naasting", geschiedde en de openbare meening was gelukkig ze toe te mogen juichen. Laat ons de overtuiging koesteren, dat de latere geslachten, die zoo licht vergeten, het jaar 1908 met gulden letters in de gedenkboeken van het land aanteekenen zullen.. » Een nieuw'blijk van soevereiniteit gaf België, toen het zijner kolonie eene keure schonk. De keure was, hetgeen ze zijn kon; de wetten dragen immers altijd den stempel der omstandigheden, waaronder zrj ontstonden. » Onze politiek in Afrika liet zij berusten op drie groote beginselen : financiëele scheiding tusschen het moederland en de kolonie, tusschen beheer en volstrekt onafhankelijke rechterlijke macht, deze laatste ingericht zijnde ats in België, en centralisatie van het beheer in de handen van den verantwoordelijken minister. » Vijf jaar lang hebben ministerie van koloniën en plaatselijke overheden deze keure loyaal toegepast. Heden heb ik echter tot plioht, na opgedane ervaring, in overeenkomst met mijne regeering,te zeggen, dat in het hooger be'ang der kolonie de keure . wijziging eischt. Mijn "minister zal te gepaster ure aan uwe bevoegdheid een wetsontwerp daartoe onderwerpen v Ik heb herhaald verklaard, dat eene regeering ter plaatse zelf, zooals bij de andere kolonisatie volkeren geschiedt, dient ingesteld, die van de wetgeving van het moederland, een (waarlijk effektief en formeel bepaald gezag Ëptvangt. De lastige voogdij' van thans kan pp het plaatseJJóke bestuur niet blijven drukken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes