Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

469 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 15 Mei. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 25 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cj87h1fg8j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

tfrijdag 15 Mei 1914 5 Qeniismen — 20 çeniieRign ner week 7de Jaargang Mr 244 ABONNEMENTEN Ftf J««* 10 fr. -r- Zes maanden : S ff« Drie maanden ; t fr. 50 20 csntiamcn per xoeeh aan huis bestcfô» Voor 't buitenland, met fyyvoeging der vèrzendi ngskosten. jLbonneinenten worden aangenomen in nze bureelen, Baron Joastenssiraat) 2 Antwerpen, en in aile postkantoren. T£L£FOON 4391 USTGAAF Volkstribuun Dagblad voor Onafhankelijke Vakbonden IF&edactîe en A(3minIsti-atie : Baron Joostensstraat, S, AIVT11^1/'ERI*ICIV AANKON DIGINGEN !'• bladzijde, per kleinen regel . 0.30 Eleklaam (ondar stadnleuwt} den regel 1.00 Stadnieuws, den regel .... 2.00 Begrafenisbericbt . , , 0 « . 5.00 Voor aankondigingen zich 1ê wenden tôt onze bureelen Baron Joostensstraat, 2, Antwerpen T£LEFOO\ 4391 ,«• Uitgaaf 2<u Uitgaaf BBIEF UIT LONDEN IftEER MfiLLIGENEfU EEN VERESILBJDEND INCIDENT Toen een kwaart van eene eeuw geleden de sociaal-doinokraten eene sterk kliinmende belasting op het inkomen eischten en de mee-oing uitspraken, dat niet door eigen^ arbeid verdiende inkomen diende belast te woaden met vier vijffrankstukken voor elke twin-tig frank, werden zij uitgelachen. Voor de burgerij was^de eenig denkbare belasting deze die het geld haalde uit de arbeiderskas. Maar iingeland heeft nu reeds een half men-schenleven eene belasting op . het inkomen, die over eenige jaren aangevuld is met eene andere belasting daar boven op voor de grootste inkomens. Dit jaar te beginnen zul-len de rijken in Engeland een grooter aan-icel dan ooit in de openbare schatkist moeten bijbrengen en zoo sal het in de toe-komst voortgaan. Engeland heeft een budjet van 200 mdliioen sterling. Over tien jaar geloofde niemand aan de mogelijkheid van ijen budjet van 200 millioen. In de volgende tien jaar zal het budjet waarschijnlijk 30 millioen sterling grooter zijn en de midde-Ion -aullen daarvoor moeten worden gevon den. De rijke burgerij begint zich wat ongemak-ivelijk te gevoelen. Zij moet dieper in den zak tasten dan vroeger en zal in de naaste ioekoumst dieper moeten tasten dan nu. Heel de reaktie is in opstand tegen een regeering die haar handen. leggen durft op de brandkassen der rijken. Er ia een andere bron van inkomsten voor de reaktie. Tarie!-hervorming b. v die de millioenen uit de ar-beiders zal halen. De Engelsche regeerinj haalt nu nog 75' millioen sterling uit on-rechtstreekstehe belasting die voor 60 millioen op de arbeiders drukt. Kon de reaktie haar gang gaan dan werde<n de arbeiders nog •,vat zwaarder belast en rijken zouden niet opgevorderd worden /neer van hun over-vloed af te staan. Maar dat gaat nu niet. De rijken worden opgevorderd te betalen. Daar is geen ont-kornen aan. Zij moeten een inkomsten-belas-ting betalen en bij. hun dood gaat een groot deel van. hunne fortuin naar de openbare schatkist. Het gaat nog niet ver genoeg, niaar het gaat vooruit. De rijken betalen nog geen vier stukken van vijf frank inkomsten-belastmg v00r elke 20 frank van hun inkomen, maar het is op weg. Een inkomen van 100,000 sterling per laar zal onder het nieuwe budjet 13,040 sterling belasting betalen of zoowat 13 %. Een inkomen van 100,000 sterling \ aan 5 % ver-egenwoordigt een kapitaal van 2 millioen sterling. Als de bezitter van zulk kapitaal afscheid neamt van de wereld, w&arin,! hij in het zweet zijns aanschijns er in gelukt is >0 millioen frank te verzamelen, dan komt Je minister der schatkist en eischt van dat (ortuintje een andere 20 %. In andere woor-ien gaat van een kapitaal van 50 millioen frank, 10 millioen naar de openbare schatkist zoodat de ongelukkige erfgenamen slechts 19 millioen onder elkaar te deelen krijgen. tnbegrepen de erfenisbelasting bij zijn dood betaalt de bezitter van een kapitaal van 50 millioen frank in 20 jaar niet <m!inder dan 10,520,000 frank aan belasting. Voor de bezitters van groote fortuinen heeft dat niet veel te beteekenen, wat niet belet dat zij onrustig worden. Inderdaad ver meerderen de groote fortuinen sneller dan de belastingen, maar er is reden voor te-vredenheid dat de socialistische werking van jaren het heeft mogelijk gemaakt dat de rijken nu 13 frank betalen uit elke 100 frank inkomen en bij hun dood nog een extra 20 frank uit elke 100 frank naar de openbare Bchatkist gaat. Llo3rd George, die van de rijken grootere bijdragen opeischt, is een goede socialistische leerling. Hij heeft den| naajn van pamfletten te lezen van den socialist Snowden en hij doet er blijkbaar voordeel mede. Hij past toe wat de socialisten jaren en jaren gepre-dikt hebben. Hij noemt het " liberale hervorming maar dat geeft niets. Het is te veel gevraagd van een liberale regeering toe !e geven dat zij mooi weer maakt met socialistische gedachten en beginselen en we mogen dankbaar zijn dat die hervormingen 6r komen door een liberale agentie. Voor socialisten is er geen reden tôt kritiek op die klimmende belasting op het inkomen en de hoogere erfenisbelasting. Geen andere al-thans dan dat zij niet ver genoeg gaat. Na jaren pogen is er nu kans dat op voorstel i van socialistische parlementsleden wat ernstigs te recht komt van schoolvoe-ding. De liberale regeering heeft jaren na elkaar het wetje van Jowett, dat in school-voeding voorziet, tegengehouden in het Parlement. De ometandigheden hebben dien te-genstand gebroken. De gemeentebesturen: kun-oen echter in de meeste gevallen schoolvoe-umg niet bekostigen, omdat de lokale be-iastmgen reeds zoo drukkend zijn In talrijke •emeenten is geldnood de oorzaak ervan dat Mie ernstigi werken uitgesloten is.JEen nieuwe school voeding wet zonder geldelijke tegemoet-koming aan de gemeente zou een wet zijD die alieen op papier bestaat. Dank aan den invloed der Arbeiderspartij ® net Parlement is de regeering verplicht geweest dat vraagstuk onder de oogen te zien. Niet minder dan 50 millioen frank heeft J °ya George in zijn budjet voorzien als gemoetkoming aan gemeenten en daarbij r oh • toe'":oiU8t âe helft der kosten die H no°iJ0eding meebrengt, gedragen {wiorden or "e nationale schatkist, terwijl er nog togemoetkomingen zijn voor li- imS?1 r° opvoeding der kinderen, open-n enz* den ^ ^îe •grootere uit^aven dekken wor-^ , r'jken, opgevorderd meer van hunne ^omsten in de schatkist te betalen. Maar het is niet alleen aan sociale h'ervormingen daj; het grootere budjet gaat, en ook ditmaal heeft Snowden, de socialist, niet nagelatcn daarop in het Parlement te wijzen. Niet minder dan 100 millioen sterling of twee milliard en half frank gaan dit jaar naar het leger en vloot. Die som vertegenwoordigt 5 frank per week en voor elk huisgezin, voor, zooals Snowden het uitdrukte, " Poeder-Kei-zerrijk en Glorie Engeland geeft tweemaal zooveel uit aan oorlog dan aan onderwijs en aile sociale hervormingen te samen. Het is een, verblijdend teeken dat de rijken meer van hunne fortuinen zullen moeten afstaan, maar het is niet verblijdend dat een groot deel van dat geld gaat naar scheepsbouwers en kanonnengieters. Honderd millioen sterling voor oorlog, slechts 30 millioen voor onderwijs, inbegre-pen de gemeentebijdragen, en nog geen 20 millioen voor. sociale hervorming. Die tegen-stolling kenschetst ook de burgerlijke regeering in Engeland. • * • De Mijnwerkersfederatie is zoo pootig op-getreden tegen liberale mijnersleiders, dat zij in open oorlog leeft met de liberale partij. O.'nlangs was Kenyon als liberale mijners-kandidaat naar het Parlement gezonden. Gij kent die historié, Kenyon was opgenomen in de arbeidersgroep tegen den wil van de Mijnersfederatie. Een paar dagen nadien ver-voegde hij weer de liberale groep in het Parlement, waar zijne plaats is^ De bij^on-derste verdediger van Kenyon was de andere mijnersleider van Derbyshire, Harvey", die in den kiesstrijd openlijk den oorlog ver-klaarde aan de Arbeiderspartij. 'H|ij verklaardQ toen dat zij hun eigen gang zouden gaan, desnoods tegen de Arbeiderspartij. Maar Har-■ vey bleef in naam lid van de arbeidersgroep in het Parlement totdat hij over veertien dagen overleed. Dat maakt eene bijverkie-zing ïn Derbyshire noodzakelijk. De "Mijnersfederatie was, nu vast besloten geen tweede Kenyon-zaak te hebben en besloot dat de mijners-kandidaat zich aan te sluiten heeft bij de Arbeiderspartij en volstrekt niets zal te doen hebben met de liberale partij. De liberalen in Derbyshire meenen echter dat de zetel een liberale zetel was, waar in zij natuurlijk gelijk hebben. Er is in Derbyshire geen politieke orga-nisatie der Arbeiderspartij, omdat nâjners-leiders als Harvey steeds beslist geweigerd hebben zulke organisatie te dulden. Zijn kies-vereeniging was de liberale kiesvereeniging. De Mijnwerkerslederatie staat er nu echter op dat aan dergelijke dubbelzinnigheden een einde moet komen. De voorzitter van den Mijnwerkersbond in Derbyshire is nu kandidaat der mijnwerkers, heeft met de liberalen niets te doen en wenscht er niets mede te doen te hebben. Dat is de liberalen niet meegevallen en zij hebben nu besloten een afzonderlijke kandidaat in 't veld te brengen tegen den mij-nerskandidaat. Dat is het begin van het einde. Zoolang Edwards nog in leven was en als voomtter der Mijnersfederatie zijln invloed kon doen gelden, waren liberale mijnersleiders in het Parlement mogelijk. Nu echter den invloed in de federatie uitgaat van de jongeren als Smillie en Hartshorn is die dubbelzinnigheid' niet meer mogelijk. Met Edwards is het einde van een geschie-denis heengegaan. De geest van politiek'ï on-afhankelijkheid onder de Engelsche arbeiders wint veld en zij wenschen tertegenwoordigd te zijni in het Parlement door mannen die niet met mijneigenaars in dezelfde» kiesver-eenigingen zitten. De mijneigenaars in Derbyshire hadden ge-noegen met de vertegenwoordiging van Harvey, omdat zij hem gebruiken konden als hun wsrktuig. Nu de Mijnersfederatie dien toestand niet meer duldt, komen zij met een kandidaat tegen den mijnerskandidaat en nog wel een mijneigenaar ! Bij de Iaatste alge-meene verkiezing was Harvey gekozen met 7,838 stemmen tegen 7,086" aan den conser-vatief. Nu er drie kandidaten zijn gaat heel waarschijnlijk de zetel aan'. den conservatief, omdat de liberalen Derbyshire het distrikt tegen den invloed van de socialisten willen vrijwaren. De bijzonderste bescheraner van Harvey was de multi-màllionair sir Mark^nan, die beheerder is van 4 koolmijnen. Hij is uu de bijzonderste beschermer van den liberalen kandidaat. Sir Markman is er niet ver af de Mijnersfederatie, en de socialisten daar-in, te beschuldigen Harvey te hebben ver-moord, "Zij hebben het leven van Harve"y'on-mogelijk gemaakt, door hem bestendig aan te vallen ! Niemand wilde hem nog helpen, omdat hij de liberale partij... en koolmijneige-naars... getrouw bleef ! " Heel het incident is een verblijdend teeken. Er zijn nog mijnersleiders in het Parlement die in hetzelfde geval verkeeren als Harvey. Zij zijn liberale vakvereenigingsleiders, wei-geren afzonderlijke politieke organisaties in hunno kiesdistrikten te organiseeren, zijn lid van liberale kiesvereenigingen en gaan voort in liberale openbare vergaderingen als spre-kers op te treden. Maar 't zijn de mannen van gisteren, oude lui die gauw uitgestorven zullen zijn. In korten tijd zijn er reeds 3 verdwenen » Edwards, Haslam en nu Harvey. Van Sfad en Land Gemeenteraacl Dagorde der openbare zitting van Maan-dag 18 Mel, om 8 uur 's avonds ; J Konlnklijko Aeademie van Schoone Kun-sten Herinriehting van den leergang voor juffrouwen. — 2. Meisjeeberoepsohuol Vei slag over 1913-1913. — 3. B iroepsscliool, Verordenlng Wijziging. — 4 Vaeantieklas sen Inrichtlng — 5. KonlnUlijk Atheneum. Begrooling 1911. — 6. Middelbarp school van den Staat. Begrooting 1914, — 7. Vijfde Con gres der Yilaamsche bedienden van openbare besturen. Toelage. — 8. Stadswerkelooiaanlcas. Bijkrediet 19lâ. — 9. Pensioenkassen. Toelage 1913. Bijkrediet. — 10. Normaal- en oofensehool voor jongens. Buitengewoon lire-diet. — Il Dienstjaar 19.13. Bijikrediet. — 1 Normaal- en oefensohool voor raeisjes. Dienstjaar 1914. Begeling van het krediet en herstentining van het beschikbaar saldo — 13. StadhuisDureelen. Vtergrooting en berneu-beling. 'Buitengeu'oon krediet en; lierstem1-ming \Tan het beschikbaar saldo. — 14 Kra-nen voor de dokken. Toesiel voor verplaat-sing Buitengewoon krediet. — 15. Levoring van 12 waterperskranen van 2 ton. Plan en laatkohter — 16. Veerpont aan het Mar goriedok. Onderhouds- en herstellingswerken. Buitengewoon krediet. — 17. Noorderpers-huis. Levering van eene stoomm'achien met porspojnpen, Toewijzing. — 18. Aankoop van eene vlottende kraan van 100 ton voor do dokken, Aanbesteding. — 19. Haveninrichting ten Noorden. Steenweg achter de kaai 72-73. Verlegging. fToelating van de krijgsoverheid. — 20. Afbraak en herbouwing van een ge-deelte der glooiing op de Westkaai (28) van Asiadok. Plan en lastkûliier. — 21. Ver-lengd Kanaaldok en nieuwe Havendoklcen. Levering van electrische kabele. Toewijzing. —• 22. Oefenschool voor jongens, Zirkstraat, voor meisjes Hopland. Menbeleering, Plan-nen en lastkohier.— 33. Levering van brand-waar. lastkohier — 21. Politiebureel der le ■wijk, St-Andriesplaats,. lEigeningswerken. Plan-nen en lastkohier. — 25. Leopoldslei. Her-kassoiing der zijdelingsche rijwegen. Plan eu lastkohier. — 26. Leopold de Waelplaats. Herkasseiing. Plan en lastkohier.—27. Steenweg achter de Oostkaai (71-72-73.) van het eerste Havendok. Herkasseiing, plan en last-* kohier. — 2c:. Trapstraat, Herkasseiing van den rijweg. Plan en lastkohier. — 29. Pa-leisstraat. Herkasseiing van den rijweg. Plan en lastkohier. — 30. Burgerlijke Godshuizen Rekening over 19,12. — 31. Godshuizeu. Voet-paden. Aanbesteding —32. Godshuizen, Bou-wen van 2 hoeven te Ilove. Plannen en lastkohier. — 33. Godshuis O.-L.-Vroivw Alaerts-Martinus. Afsluitingsmuur, Toewijzing. — 31. Lange Looibroekstraat. Lijnrichting. Aankoop van eene strook gronds. — 35. Lange Lozanastraat. làjnrichting. Aankoop van hvee strooken gronds. — 36. Julius de Geyterstraat, Lijnriehtmg. Aankoop van eene stroôk gronds. — 37. St-Augustinuskerfc. Glasramen — 8,9. Ste-Catharinakerk. Plaat-' sen van biechtstoelen. — 3»; Sinksenfoon 1914. Standplaatsverpacliting. Goedkeuring. —. 10. Zwemdok. Kleedkamers en iustelling voor betalenden. Verhuring voor 1914. Goedkeuring. — 41. Begraafplaats. Vergunningen van grond. Goedkeuring. — 41b. Verhurin-gon aan de haven. le kwartaal 1914. Opcn-baar domein. — 42 Verkeer in de dokken, Politieverordening. — 43. Com'imssie voor havenbeweging. Herinriehting. Voorstel van "Raadsheer Roy ers. — 44. Lokalen Vrede-gerecht. Ondervraging van Raadsheer Cornette.Op de Vischmarkt Gistereo voornoen is op het Stadh'uis een afvaardiging der vischverkoopers, die uitstaiUinge.ii] op de vieelimarkt liebben,, ontvangen. Zij kwarnen om te sprekeu oveï Eet giasehil dat ontstaan is, tus-schen hen en den best/uurder der vischr inarkt, over de toepassing van het règlement van inwendige orde. Geschil dat zoo onze lezers weten op zeker oogen-blik in een werkstaking dreigde te ont-aai'den.Thans ia men tôt overeenstemming ge-komeai.De afgevaardigdenj hebben bekomen dat geen proce&verbaal wegene ovea-treding van het règlement meer zal opgemaakt wordetn, maar daar tegenover hebben de afgevaarddgden zich namensi het Igildi verbondan voortaan 'zalf de pol'iltiie tel doen en o(p de markt de stipsle geaond-heidsreinheid te handhaven. Einde goed ailes goed. Prijskamp vau Rome van Bouwkunst van 1914 Zieihieir den uitslag der voorbereidende proef waarbij de eeven mededingers aan-gewezen worden die toegelaten worden aan den eindprij&kainp deel te nemen :■ 1. AntooD De Mol, leerling der Aeademie van Antwerpen. 2. Karel Bar, id. van Gent en Joris Brosens, id. van Antwerpen. 4. Emiel Van Leemputten, id. id. &. Karel Debels, id. id- 6. Paul Sinekens, id id. en van de Ecole Nationaile des Beaux-Arts van Pa-rijs en Paul Stordiau, id- id. M. Joaef Staolderen, leerling der Aeademie van Antwerpen (Hooger Gesiticht) eu 2e prijs in 1911, is tôt den gindprjj© kamp toegelaten krachtens het konink-lijk besluit van 20 Februari 1004. De werken der 7 mededingers zullen publitik tentoon gesteld worden in de Aeademie, ingang VenuS6traat, van, Vrij-dag 16 tôt Zondag J7 Mei inbegreipen, van 10 tôt 17 uur. In het Muséum Plantijn Gis(eren namiddag werd m het Muséum Plantyn de heer Max Rooses ge-vierd. die zooals men weet zijn ontelag. als consiervator van het Muséum Planr tvu gegeven heeft Het is teir gelegen-heid van zijn afscheid1 dat zdjne talrijke vriend«n en verteirders hem een blijk hebben willen geven van hooge waar-deering en genegenheW Toespraken werden gehouden en den geviea'dîa werd in prachtig gebondem en met platen versierde boekdeelen de Ring der Niebelingeai, Nederlandsche ver-taling. van Kloos, aangeboden. De stad heeft ook besloten zijn por-tret, — waarvan de. uitvoering opge-dragen isi aan den schilder Henri Luyr ten, — in een der zalen van het Muséum t© hangen, ten einde op de plaats z.elf waar bsij arbeidde.de gedachteinis te huldigen van den man, die met zooveel doorzicht en wetenschap de belangrijke dokumentatie in, 't licht steldfc, die in dat muséum berust, en die het wist in te richten, sliijlvol en bélangw.ekkend tôt een der schoonste gedachten.issen uit het verleden, die onze stad béait. Om het luchivliegen aan te moedigen De Belgische minister van oorlog heeft beslist dat de offieieren en onderoffieie-ren van aile wapens, die er langs den gewonen weig de aanvraag zullen toe doen, EMllein gemachtigd worden; om1 vludhten mede te maken als pagsagier, maar zonder buiten de vliegpleinen te gaan en met de toestemming van den oversto van hel vliegeentrum of van den bevelhebber der luchtvloot. Men wil al-dus den lust opwekken om aan het vlie-g«n mede te doen. Officiecle vertegenwoordiging De Regeering heeft de heer Frana Van] ! Oauwel'aert, vollksvhrtiegiefciwoordil-ger, aangeduid, om offioieel België te vertegenwoordigen op het "Nederlandseh Taal- en L&tterkundig Congres", dat te Haarlero zal gehouden worden, van 26 tôt 29 Augustus a-s. De sluiting van den zittijd in den Senaat Waarschijnlîjk zal de Senaat aanstaan-de week zîjn werkaaam'heden eindigen. De sehoolwet .is nu gestemd en de volgende week zou al wat. nog aan de dagr orde staat (de Sociale Verzekering, aJsi-mede enkele begrootingen en kleine welsi-ontwerpen) afgehandeild worden. VIIe Lenddag der Belgische Drukpers Dit congres 'zal gehoudm worden te Luik, den 30, SI Mei en 1 Juni. Er zull'an eokel dagbladschrijvers van be-roep aan de©l nemen. Ingericht ond'er begunstiging van den Belgisclien Druk-persibond, is het congi-es gep'laatst onder beseherming van de ministers van Rech/tswezein, van Wetenschappen en Kunst, van Buitenlariclsehe Zaken, van Oorlog en van Binnenlandsohe Zaken, alsmieide ond'er deza d'ar stad en der gouw. Aan de daigorde van den la.nd!da)g staan de volgende puiiten van behande-ling : 1. Helt arbeidscontrakt van de dag-bladsohrijvea-s ; 2. Het bea-oops'geheim in de pers ; â. De keus der taal waaa'in een irukwersged'ing moet a'fgehandeld) worden. Voor dit Iaatste punt wordt voorge-steld, izooajls overigens maar reidemaltig is, het geding te doen afhandelen in dis taal waarin het gewraakte artikel is gesteld1.Feestelijkheden en uitsta.pjes zullen met dezen landdag gepaard gaan. Er heeiît namelijk een groot feestmaal plaata, een bezoek aan het sanatorium, te Borgou-mont, aan den waterval van Coo en aan de badstad Spa. Om te slAiiten, oefenin-£en door de militaire luchtvloot. Veiiigheid op straat De openbare veiligheidsdienst te New-York heeft voorgeschreven, dat de wie-len van wageng voorzùen dienen te van een speciaal instrument, tôt het op-scheppen, als het wai'e, van aangere-den personen. Thans wordt het reeul-taat van deze instelling meegedeeld. In den tijd' van drie dagen waren elf per-6onen aangereden. In tien gevallen deed het instrument uitstekendi zijn plichit. Zelfs werden een kcer twee jongens te-gelijk opgeschept. Tegen de tering ProCesaor Letulle, versiaggever der Akademiî van geneeskunde van Frank-rijk, duidde de maatregelen aan, te nemen tegen de kwaal. " Indien dt, Staat, zegt hij, op de hoogtfe wil zijn van, zijne roi, moet bij: "1. Geweldig strijden tegeD het al-koolism, de groote "bron vain ellende", het wtonderbaar kweekvseld voor de te-ringikiem ; "2. De ongezonde hiuisvestingen en hutten verwij,deren en geizonde woningen bekomen aan goedkoopen prijs, om al de weinig gegoede on soms zeer talrijke familiefe te huis'Vesten -, " 3. Aan 3e arma Pamilies voedsel verzekeren aan bereikbaren prijs ; " 4. Voedselvervalschmgen bestrijden ; " &. Voor de werklieden een, geneeg-zaarn veUfçeldenà' loon tt bekiomen, dat hen toelaat naar genoeger te eten ; ". 6. Hen ook dagelijks een normalen rustti.id verzekere® ; de menschelijke ma- chien verslijt te veel en herstelt zich moeilijk, wannesr zij dageijjks overspan-nen woi'dt." Ver val Gevangenbewaarder. — Zoo, zoo, mensch, eerst in de verbeteringschool, dan inj 't prison en nu in het dwangar-beidhuis, weet ge wel dat ge eer acb-teruit dan vooruit gaat, en gij u schrik-kelijjt zult moeten veranderen, voor gij nog op de rechte baan komt ? — Jawel, vvalcer, jawel, ge ziet, dat ik betere dagen heb gekend t.o. tn den Senaat ZiOTINGEN VAN 14 MEI De zitting wordt ten 10 u. geopend, onder voorzitterscha/p van M, GO BLET D'ALVÏEL-LA.SV8aatschapB>ij van goedkoope woniitgen M. DE U-HELLIiNC'K ein^gt zijne rede. vocaûng van gJisteren en zou uit het ontwerp willtin zien veixliwjjnen de fcvepajitog, dlia deiii dwang toelaat. DIze mag sleclrts zeer uit-zOii.dJ.*rlt]I<. gebruikt worden eu enkel tegen weer&pannige besturen. M. HJAiNIREZ verklaart dat de linkerzijde g-eneigd i9 v^n, hare amenidementen af te zâen, indiion de Senaat de wet onverandeid1 wi'l aaaiîieaiieiii. Hij vxaagt dat dte raad d'er maatschappij der wediuLan^fwoningen geen nest wordfe van poKft|elce ^inecurcn geijk het belieer der buuii apooi^vegen- <M(. DÏ)ll(BAIX doet opmei-ken dat de wet van 1839 de kwestite der werikrinanswoningen niet h^eJt opgelost. Hij vreest dat dis huidige wet everumiim de zaak za.1 oplossen. Wat nioe'c belet wordien is de hfcrbomving der krotten. Mgr I^EÎESjEL zet versebillende maatregelen vo.oruit, diie het de werliJlieden moet mo-gedijk maken hiun huis te bousven, zelfs bij maaudelijiksche bel. > 1 ingen. Ml BHUNARlJ lioudt zich b^zig met den invloed der slechte woningen. op de ziekten, en hij hbopt dat deze wiet d'aar verbetering zal in brengen- M. DESA1AR1SIERES ontwikkelt de be~luit. selon van zijn verslag g(tieunendl op de ma^k-regolej"? dite hjj vooruit^îlle De zittingi wordt om lj2 % ure geheven. NAMIDDAG ZITTIN'G Do zittiiiig wordt ten 2 uur geopend,onder vooi'zitterschap van M DE FA"VÉREAU. Heî SchooEweisonmerp AùL'fc. 2'i wordt aangenomen na opvo]s5onli)ke verwenping d'er amend^nenten Lekeiai-Narpen-tier, enz. Het'/iolfde gebourt met de volgende artik'elen ïo't n. 30. Over artikel 31, luadiende : 'iHlet ondttrwijzencL v«i-sonee] onthoudt zich in zdjn onderrichit van elken aanval tegen de pitirsonieni, of tegen de gjbdsidienstige o^ er-tniigfingen d'er fa.miliën wier kind'eëen he.n z4jin ioeWriirouwd" ontstaat een oesppeking, inge« leid d'aor M. LElCElU, en v.«iatr>uin MM. FLEQLl}^, DE BAST, LARPENTI^'E, LI-BIOUT/rE, B.A.LLET, BRUNA'RD.POXJLLEI en GOtBL/Rfr D'AiLVIELIjA deelncanein, Amieinidlbnienten sïrek' endie om d'e g.eweten's-urijheddi le doen eerbiedigan worden door le-<îea dea* Mm erzijde ingediend doch '4ij word'en allen verworpen. Aaitàkel 31 wordt aangenomen. Ook die artikela 32 tôt en met 3B, wordien zondletr bespreking van eenig bejang aangenomen;.Verkiaring dep liberale 8inkerzij(lrâ M. BUN"JIE.Z. — De libérale linkerziidc; zftl geen deel nqaïen aan de stemmàng over een v/dtaonCwen-p, da<(i in strijd isi met] de gtrtpnd-begoiaseleîn onzér grondwet. Deze kondig^ de gewetansivnijheid «f en de vri.jlieid van onder-A'ijst; zij dri,ngb den Staat de. verpliichting op een openhaar ondea-wiis m te ricditen.Dit on-dlei-uii.jiS bestaat en is o>n,beïûspdIïjk ; hejt is ûndterworpen aan het toezicht der plaatseliik^. o-veirhodiem, veraiitwoovdel^k voor de faaniliën en vootr het kiezerskorps. Nui, dUt on.twecrp bedreigl ons openbaar on-derwi.i(S door vcorrechten die a&n het klooe-erofndeipwlijs worden toegiesttmn Dit oinderW'i.fs het reoht hebben van den Staa^t boelagen te eitechen zonder a-an eenig foezicltt te worden ondetrworpCn. Het onlwerp verzekert den leerp^ïcht niet.. Do titel is eien maskjer, die zi.|n eigenlij^ dbel verherglt. Bei wil don huislvader dwingien db kindeiiein op to leiden in den eenigen katholieken gode-daenalc, hun dlwoepzucht en onverdraag^/iam-heiid ilnprenien, om ea* kle/rikale kiezera v'a-n te imaklfln. Die zei1 tôt verdeeldheid' en hlaat aan tôt zelfs onder dJe kinderen. bedrei^t den openbare vrede, en de nationale eenheid Die wet i^teunt bôvendien niet op de cneea-dierhed de*r burgei-s. "Wij teektenen er teppn verzeJ: aan dNt d'e regieerring den. Seaiàait dwong al onze amender menten te venverpen Daarom weigeren 4wii deel te nert.on aan de • stenïming eener on-grondwettebjlko en onvaderlandsche wet. De linikerziide juicht "M. Fanrez toe. Verkiaring der socêaliistîsche linkerzijde M. COPPIETERS- — Sedert rateer d'an twee jaar strijden de beide linkerzijden van der Senaat lesren het noo<ïloittige wetsiomtweTp,da^ de regeering onveranderd wou doordirîjven.D( socialiPtiH's'ch'e groep heeft een Jiar-dnekki^or tegensHand geboden. "Wij hebben het terreir betwiéfc zondeir eenig andter doel dan onzer Dliclit te betrachten. Onze taalc fe' gteëindtgd Zondecr ons zult gij dit weTk van onver-dxaagzaafnhoid en haat doordrijven.Door eer parti}wet wilt gij de toand op de national» jeugd leggen. Uw wet brenert aan do -\ver lcersklas enkel leugCD en fopperii voor dei lêernlicht. H)et doel îs enkel het kloosteron derAvijs in de g^meenjten te begunstïgen, ten einde het opeinbaar onderw'ijs uit te ro-eien. Aan, 't onder'svij^end j#ersone>l wordt slech'tg ontbea'eiilvende volld'oeniing gegeven Zonder wa^rbiorg, noch .toézicht gaan millioenen b&q de kloositers worden toegeworpen. Binnen enkele jaretn zullen er, behalve in de gjroote stede», geen andere onderwijzers en onder-wijtzorossen zijn dan lieldebroers en non nen. Onverdiraagfctiaimjheld en haat treden in onze scholon. Steîmt de wet, doch het land zal u vetoordOolen. CToejuSchingen, ïinksj. M. VIANDE'NPEER "BOOM. — De reg<ee. ring heeft enkel de vrijhefid van ieder geëer/ biediigjiî. jDe grondfoeginseien die ons leidd^n, zullen groeien, door die vrijheid. D«e s'preJier huldigt den voorzitter om de wijze Av-aarop hij; d'e debatten heeft gfôleid, en AT. PouLIet; om de wjj5:e waarop h)ij de wel tijdens <Ke lange b^spretangen heeft ve;rd'e-diigid. (Toejuidliingen rechts) M. LFtKli,U'. — Leve 't algemeen stem-rechti ! Gij paa;rt de schaamteloosheid uwer wet aan uw cynism ! DB LINiKERÉIJDE. — Weg met de school wet ! Die linkerzijde verlaat de zaal v6ôr de stemening. De stemming der sehoolwet ©e wet wordt aangenomen door die 58 ann-wezige leden der reclit9rzijde. Deze. jiuioHI den uitslag toe. De zitting wordt te 5 % uur geslo'ien. «ww — Uit de Arbeïderswereld Regeling der arbeidssnarkt van staats* wege De Engelsche regeering deelt aniibtelijk mee, dat zij een kommissie heeft ingesteld, om de vraag'. te onderzoeken, of er, en zoo ja, wel-ke schreden zullen ondernomen worden, om> de uitvoering der van regeeringswege of van wrege eenig plaatselijk bestuur onderno-men of aanbestede openbare werken, met het • oog op den stand der arbeidsmarkt, aldus in te richten, dat de vraag naar en het aan-bod van, arbeidskraehten in versehillende jaren en opeenvolgende seizoenen zoo weinig mogelijk zullen verschillen. Onder de negeu leden dezer kom'iuissie is ook het parlements-lid, onze partijgenoot Geo Barnes. Geeindigde s&afcingen Do staking der werklieden van de Ou-nard-lijn te Liverpool is geëindigd. De sta-t kers .hebbeu genoegen genomen mei het voorstel der maatschappij osn den werktjjd in den winter op 44, in den zomjer op 48 uur per week te bepalen. Gestoord ffîeifeest Naar aanleiding van het Meifeest hebben gisteren te St-Petersburg 50,000 îabrieksar-beiders gestaaict, daaronder die van de Poe-tiloffabriek en de Oboekofabriek. IBîj het te-gongaan van pogingen om te betoogen, zijn verseheiden arbeiders aangehouden. Belgische Koloniaie Vereeuiging Met grooten luister werden Wocnsdng avend te Brussel de praefriige lokaien ingehiuldigd der Belgisch» Coloniale Veiv eenigiing. De genoodigden waren zeer talrijjf en de groo't» feestzaal was vollè4ig bezet. De plechtigheid werd voorgezéten door heer Cooreman, voorzitter der vereeni-ging, hc'bb&nde aan zijne zijden heeren Renkin, minister van colon.ion.de volks vertegenwoordSged'S Franck, Van Cau-welaart, Van. de Velde en Tibba.ut, oiidervoorzitteirs, en majoor dli Brencq, algemeene secretaris. In de zaal werden tal van hooge oer-sonaliteitein opgamerkt De muaiek der grenadiers luisterde d« pleohtigfieid op. Na diriei merkwaardige en. praohtige redevoerlngen van heeren Cooreman,mai-joor du Breucq: in naam van gemeraal Thys en Renkin, werd de plechtige zitting geheven, en terwijj de muaiek der grenadiers eenige arias liet hooren, be-zochten de genoodigden de nieuwe lokalen, alwaar Zaterdag aanataande, Zijne Majesteit Komng Albert, insgel|i|k6 eeu bezoek aal brengen. — Het Becker-proces In het procès tegen den voormaligen politie-luitenamt Becker te New-York is gisteren de vooamaamste getuige à, charge, de sltille vea-klilaker en ophiiteinigst agent Jack Rose gehoord. Deze her-haalde zijn mededeelingen. reeds to de vorige prooeissen tegen Becker ein dei vier (aindsdie,n terechtgestielde) moorde-' naars gedaan, dat n.l. Becker last had gegeven, den speelhuishouder Rosenthal om te brengen. Rose was als tuEBeheo-persoon opgeti'eden en had den band'iet Zelig met Beoker in aanraking gebi acht. Hij. Rose, had daarvoor 100 p st. get kregen van Becker. Ook staat het, vol-gens Rose, vast, dat Becker en Rosenthal vroeger met elkaar knoeiden en dal Beckeir voordeel trok uit de speelhuis-winsten door Rosenthal in zijn clanfJee». tien sipeelhuie behaald. Het kiesbedrog te Rijssel ' De minister vai. Binnenlandsche Za> ' ken heeft den prefekt van het Noorden j verzoefat (len over^e van de Broeders . | der kristelfcjjce scholen te Anna.ppes aaa

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes