Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

440 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 09 April. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 25 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hm52f7kq1f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

gonderjiag 9 April 1914 5 eeiitieinea 20 çeiilieinsn per week 7de Jaargang - SBSEgagM'iw^amCTM^^ ft' 295 ABONNEMENTEN &Hktuuzririir:'*' 20 eeittiemen per vteeh aan huit teste t$, Voor 't feuUenlguJ, met hijvoeging ier verzenaingskosten. j[j]ijnnëmeliten worden aangenomen iji j#è fjùreéftn, Baron JoosSensatraat, g ' ^ptwerpe», eo ip aljo postk*ntorènS TELËfUOK 439| UlTGAAF 6 & Volkstribuun AANKOND1GINGEIM ld° bladzijde, per kleinen regel . 0.30 Heklaam (onder stadniauw») 4©U regel 1.0© îtadnieuws, den regel 0 o • g 2>00 itegrafenisbericbt ® • • 5.00 Voor âankondigingen zich io wenden tôt onze hureelen Baron Joostensstraat, 2, Antwerpen I^LEFOO.V 4L3&1 5U Uitgaaf 'S) ^ 2d# Uitgaaf Dagblad voor CnafhankeUjke Vakbonclen ISedactie eaa i^dîMianistratie : Baron Joostënsstraat, j^l«ag,,MIIIIIIIIII IIMWPH III ■!! Il b U I II il is Iiternationale Mbmging Loonen en werktijdeis in lie Duitsche bouwvakken Hebben we dezer dagen gegeveija mede-ràîéeicl ovej de loonen en de -tferktijdeii van le arbeidérs <|ie werli-zaanj zijn in de bou\v 'akken in Frankrijk, tjjans volgen hier eenige bijzon4°rheden over loonen én Werktijdon van de boirwvakarbeiders in Duitâchland, onileend aan een Orovangrijk verèlag, waarifl de uitsiagèn zijn neefgelegd van een onder-zoek helwelk door den iBouwvakarbeiders-bond is ingesteld. Daaruit biijkt, dat, zoo-•jel wat het loon Elle wat de werktijd dan» gaat, in Duitsehlanci beel wat fliéér is bë-r'fikt dan fe Jfrankrijfc. Van ruirii 75,wO arbeiders is Jjet uur-iooh opgenomefi. Van dezen verdiendén PER U'tJR : beneden 30 pfennig 586 arbeiders vin 2kÔ tôt 40 pfennig 9,31$ afbejders ,, 40 „ 50 „ 24,238 „ 50 „ Cip „ 1.8,51# " i> §0 t; 70 iy 13,52Q , 7C „ 80 „ s,m t, „ 80 „ 90 „ 2,663 i, meer (Jafi 90 Rfennig 35i> „ Daaruit biijkt, dat vàn de In deze statistiek mïenomen pej§onen meer, dan de lieift .\CKER DAN 7 0 CBNTlEîfEN PER VUB VURDIBNÊN. Het hoogsfc loon vindt men in Hamburg, ivaar thans het gemiddelde uurloon 84.4)0 pf. bedj-aagt, of MEER DAN EÊN tfRANfe PER 1ÎÙR. Pààr is de organisatie der arbeiders ian ook het sterkst. Ôp Hamburg volgen Bremen, Lubeck, Berlijn en de steden in de Rijnprovincîe, ■waar het uurloon overal fejven de 60 nf, per uur stijgt. ^inds 1006 Is het gemiddelde uurloon met ruim 7 pf. per uur gestegéji. De werktijp oër llïftebrl/iepçn bedroeg in 1911 : voor 10,20(5 pçr3onen 9 uur „ 11,057 „ M „ t, 27:1 j, 9^ ,, „ 5,2:19 ,i lô'/j ,1 i» 2,1 W ,, " 1^0. § ïoeer dan 11 uur. Hienni bfijkt, dat de 11-urige çn langere m tt\iei(îsduur in de Duitsetie bouw^akken zoo m joeà ais verdwençn is, en in de hooîdsteden ■ i/gcmeen 9 uur worclt gewerkt. De WERK'tlJD DÈR ^CETrSEŒlS EN OP-PERLIEDEN bedroeg thans ; i voor -1,363 personen ininder dan â uur. ,, 57, ^&9 ,, 9 uur " f1,955; ,4 ÔV2 „ " 219,503 10 " " 6,2ig ,, m ,, „ 16,665 X là „ 173 toeer dan 1J yw. meer dan 400q cazhr arbeiders i réskën dûs rébdé ^ en 8 oit®! Zôô naderen wij den 8-urbnaag al meer en I neer, door de kracbt dey organisatie, terwijl ■ ander^ijds belangrijk'e arbèidersgroepen, als ■ ie mijnwerkers,; dèn 6-urigeh werkdag heb-I lien gekregen door de wetgeving. UH de ËngeSsche wafokewîegin^ I W BE1LANGRIJK MOREEL SXJCO'ES 8 (\eeft de tjhanp door de sanuenBonelbing va»n ■ een aa&al aizoin|d'eï'l|ijlie vetrioeaiiig^ngen zoo ■ sterk'e îederatte van spooinveg^'ea/mbteD ia ■ Ëngéand:, te boeken, dOordat de vea-efenigdîe ■ (larbljcaliiere spoorwegdireetiën bobben bcsHoten B DE ORGANISATIE TÉ ERKENN0N1. ïlâeirmee is een eisch vervuld, waarvoor de ■ orgajiiteaiiee /an stpporiweigboainibten reeds 40 ■ |aar lang. gcstmien hebben, maàr steeds te- ■ vergeiefe. Onder dlen invloed van den enormen ■ groei der organisatie is edndelijk deze er-I Iv'emiing VGtrkregèfi. Bi| de algemleetne spoor-I •v^a'idng in 191,1 telden de drie organisa- ■ lies to simon 1^,000 led.etn. Aan het eânde I van 10!tS, toetn de drie vereen%frnge(n\ to>t een ■ wareii saâmge^nioltlen, bed'roejgi dit aantal reeds ■ ^3,iVp efti sçdei* <îien zijh er -wed'en roéér ■ ilan ^ 2(3,000 nieiuwe leden bij gekomen. Zôô is dt oi^ganteati'o vàn stoooi^vegi-per-';oneel een tnaeht. geworden, waàrvO'ou zieb îen slotto de kapitâlistentrots vaki d'é spoor-'•egi-clirectiëft. hjeeft moetep buigen. Vloio&' dè g^tnsche vak(bewegiî^g îs dit nao» ;eele succès beteeltcnisi. ÇENTRAïis/^riE IN D[E ENGEL-SOIT0 v Â\ÏJB^WEGINTÔ: maakt og voort-| îwnd meu'veh vnortga'ng. TÎuitig zijn vr&-I il» 'î?6 bejangrijfto eaiijfinvoeginglen (lot stand pKdn^n, ni. tuetithfâu de ûrg'i-nLf:.iitife van S*6 «•beidére en niet.vakarbeid'ers in d'en Uftnsp0rtàrl*îidereb0iidi, waardbor dvu*. I «SM«a organisatie tôt 400,000 ledein za] [ ^ etî/0OT't tusscHen NEGEN organisa, ï? il j kl6îi-makers, die voortaan één gnoo->«n bond zullen vormUn. i-en succesvol vahvereeniginnscongi'es m Portugal maand hwft iD Th'oinaiv lin ! »o»„ïl§a Ie1 vakv'ene«™gSkigscongrae plaàts I n 1161 eerstte weden na dô révolu- I wa^r6o4 urt<aiiss™ -V Iilafete Swe»- Er I MM OTganisaties met 50,[00 leden ■ tlehrelk 0nd6r gege<ven ■ nnJj? n ^ bevrèdïgeod' aantal gë- ■ nomd! mag ™rdeln, ■ te vin.vî]£re3 eef e'tuls werlî ■ iarrn na de trocbejeo! der laatste I iccdL .nof ^ moeilijkheid voor I '-'ertèeeinmnK rlc™ngen op het <sjngros I Hi SSy T' nL ^ ayndicalistm I mS™ Seiïla«g«'e ridli'tmg of ■ ien infc^ ^ ^e tussoheiikomst van I m ffi°5honal® VertegemvooirdigBr Bartrio I fend wl; • ïîens, redevoering geestdriftig I rlchtlng^ÏÏ10^'i, M amen echter de twee ■ iawi Tf.j eénhead, en kw«(m er- vrneht- I «m a^w t0t Stand' Em resill,l«a "J I iôn nn-/r.n,0imen' waarln de arbeiders "wor- ■ leA v£Sen; a!,Ie tlxe°i,e|i9c^e geschilpun-I oibociâ te iatçp fusfëni en vborloomia j ■' 1 ■■■■"'■■irrniri l ziob' ?e wijdlen aan den opbouw organi-satfèsi.Vfers'chill'endei o,pdraç>hteD', a.l^e fcen deel bebbeiid'e otm viea'be^eringen te krdteeib in do âoeialo wetgîeving, weiraen aan de fâdang gpgieveio, on tôt het licudien van eon nieuw congres in l9fi'6 het be&luit gemplmfeai!. Het oongreg is eeodraclhiig ei> geeistdlri/ftïg uiteen gegam, H. 3. • ; i t' ■ Vaa Éfaâ eu Regeling der zitting van den Senaaf Het vOQrnemen b.estond onii den Senaat van af Woensdag 8 April te laten vér-lof pemen tôt 21 April. De rechterzijde stelde echter als voorwaarde âat ni en van dan ai ook op Ma-andagen ep Za-terdagion zou gezeteld en zelfs faorgen-zittirigen zou gehoudeb hebbài1. Dit hoeft de voorgenomefi rêgeling dtoein ttrislukkeri., zoodat de Senaat nu al- 1 leen verlof neeint tôt Woensdag i5 Âpril. Troepen vevplaatsing Ofe 8, 0 gn 10 April zullen niet min-der dan 25 bijzondeîe treinen in oimloop wordèn gebraGht, die dë ti-oepen thans in • het kflinp van Beverloo verblijvend,naar . htinne bezettingseden zullen brengen. Gelukkige werkeloozen i Twee^eni-zeiveuUg ibeaxnbten va^ het 1 ministerie van koloniën wordein, wegens afschaffing van bediening, in besehik- 1 baarheid gestejd. - 1 Toch zullen zij v,oortdurend' dë % vian hun jaarwedde ontVangen. Het overige zal hen worden toegekend uit het bïftzon- ' dter fonds, door Leopold1 II gesticiit. Zoo 'w'ordt er met het geld gebrast dat | de brave. Èelgfen moetên bij passen om . tôt meerdër winst van eenige kapitalis- \ ten de groote neger-eolonie van MSddon-Afrika te ondërliouden. Spelen in de treinen D© rn&tiisfrr van spoorweg'eh heeft Dinsdag de inspecteurs gezondten op de sxueltredjiéii, die des morgens Brussel ! Verlâten, uit hoofde der talvijke klàohteu, c welko wegens het spelen op dë treingn ! ingieikomeri waren. En alleen in de trein 1 Brussel-Verviers wérden 'niet œindër d'an i 20 pi'ocessen-verbaal opgemaalct. < In het telegraatheheer Het telegraafbestuur heeft besloten 327 Ieerlingeini-telegrafisten aan te wervon.die als volgt zullen verdeeld Word'étii over 1 het land : Arlon, 8; Aalst, 2; Ath, 1; 's Gravenbrakel, 1 ; Brugge,, 9 ; Brus- 1 sel, N., 100; C-harleroi, laag gedëelte ( der stad, 38 ; Clnfijy, 1 ; Kortrijk, 10 ; ' 2 ; Jfemi'elle, 1 ; La Louvière, 2 ; Lan-den, 3 ; Ldbrawont, 4 ; Luik-Gui'llejnjins, Gont-Zuid1, 40' ; Hal, 3 ; Haseelt, Cënter, E 40; Leuven, 7 ; M|aés^yiok, i ; Meehe- i lem, 6 ; Mlanage, 1 ; Bergen, Ï5 ; Çîà- 1 m.em, 12 ; O'ostendë, 10 ; OttigaieS, ï ; i Taimiines, 1, ; Doorniik, 12 ; Yper,- l.Ëen é groot getal kandidaten zullen onjniddel-lijk kunnen in diens-t treden, ond^r an- 1 der 80 te Brussel, 11 te Gent-Zui'ê en i 15 te Luik. ^ Drukpersoongressen De middenraad van den "Bond der é Belgisehe Drulspers'5 vergaderdtt verle- £ den Maa-ndag en vernam van M1. Fritz 1 Iiotiers, afgevaajrdigdë van Beîgië in het 1 internationaal eomiteit, dat het XVIe c Drukperscongres op 12, 13 en 14 J'uni te Kopenhagen zal plaats hebben. 1 Verseheidëne vraagpunten van beroeps- 1 belang zullen er behandeld wordën. Bel- ( gië zal er door 10 afgèvaardigdën ver- ' tegemvoordSgd zijn < De congreesisten worden ontvangen door deii Koningi ; ook heeft eeïie ont-vangst ten. stadhuize plaats, een uitstap t naar Elseneur, een feestmaal, enz. 1 Het jaarlijkgeh conig!res der Belgisehe t Drukpers Wordt op 31 Mei en 1 Juni te 1 Luik gehoudën. Onder de te besprekën 1 punten treft inen aan . rechtspleging in d orirkperszakein en drukperszaken en het 1 werkkontrakt der dagbladschrijvers. I Vitstapjes aaar Engeland ' Bij gelegenheid van het Paaschfeest L worden van 8 tôt 13 April, door het Be- £ heer van spoorwegen, plaatsbef.vijzen te- j gen verxninderden prijs voor Engeland r afgelevei'd : In de statiën Antwerpen-Centraal.Blan- j kenbergiie, Brugge, Brussel-Noo^d, Gent z Zuid, Gent-St Pieters en Luik-Guillemins voor Dover en voor Londën ; In dë statiën Brussel-Zuid. en Esschen elilcel vooi Londen ; 0 In de. statiën Bergen, Doornijk, Leu vejit Moeseroon, Namen en VerViers Ouest, enkel voor Dovèr Die pla'atsbehvijzen zijn persoonlijfî, 15 8 dagen lang geldig, en aan het winket verkrijgbaar zonder eenige îormaliteir v Op dezelfdte dûtums -worden dooi - de statie Oostemdle-kaai en door dfe kaartjes- v afgeviïrs op de paketbooten plaatsbewij,-zen tegen venmnderden prijs, 8 dagen lang geldig, voor Dover en Londten, ai geleverd. StrQoibriefjes betreltende die plaatsbe- i wijzen zijji in aile statiën verkrij'gbaa Daar zijn ook dë plakbrieven ter iteai Wereldkongres voor de heelkunde Maamdag aanstaandë wordt te N'e1 York, onder voorzitierscha,p van Dr. î) P%'6, van Brussëî, het . viei'd'e werel kf>Bgres tôt bevorderiïig der heelkun' geopettiî. Er zijn omstreeks 800 heelmeeeters i jlle rijjcen toegetreden. Président VVilst sal d^ openingszitting voorzetelen. De Beigen op Sumatra De bedirjjvigheid dfer Beigen op" Swn. ;ra heeft ziçh vooral gericht op h lanleggeji van kaoetsjoekplanten. Des îijverheid heeft dan ookj een groete ui jreiding genopien- Het kapitaal in d'e plantagies gestokt jereikt ruim 250 jnillioen frank.D© voor irengst klo'ni in 1&13 tôt 3,500 ton haoe sjoek ; meln vo_preiet 8000 ton ktioetsjoc n 1914 ; 10,000 ton op het jaar 191 >œj te geraken tôt 44,000 ton in 1919. Vcor de houwmeesters Het gouwbestuur van Brabant moeddi le kunst aan onder al hare uitingei l'hans komt dte bestendige deputatie ee vedstrijd ujt te schrij|ven voor het on verpen van een telefoon'inast, te plaa îen op een openbare plaats of in ee ;quare. Aile bouwinëesters mogen hieraani dëe îelnen : er wordt eert premie uitgelool 'an 2,000 fr. Het nut van het melktoezicht In de laatste zevCn, jaren zijp te Nefô i'ork 41,000 zuigelingen minder gestoi 'ëli, dan het gevàl zou geweest zijp a! îet steHtecijfer der 5 voorafgaandë jare ;ich had gëhandhaafd. De Melklflommii lie aldaar sohrijft dit toe aan het strei ;e toezicht, db,t gedurende zeven jare lu al Wordt geoefend op de aanglevoerc nelk in verbànd met de p'laatse<n va îej-komst. Te Chicago, Philadelphia en andëi ;roote sterTnn is de kindersterfte eer to< :an afgenomen- Daar is blijikbaar — d n'oet imimers wel de reden zijp waaroi ieze steden ook genoemd' word'en ;een of een minder doeltreffénd1 tôezicl >p de melk. Landverhuizing naar Canada loi het jaar 1918 zijn blijkene dë thar 'erschénen officieele opgaven, rulm 4j lu&cnd imimdferalntep iCansd'a binïicîng* [Qjmen. Van deze. kwaaien er 156,484 u lët Vereenigd Koninkrijk en 115,751 u te Vereenigdë Staten : 146,135 kwame fus uit Eïiropa en van elders. Eene hegrsving per vliegtuig Een Eussische aarts-millionnair, Iva lopornoweki, een vijand v<an allen vooi litgang en die nooit in een automobii iad' \villan stappen, heeft iD zijn testf nent de volgende buitengewone bepalin ;elast ; — fk Vermaali 200,000 roebels aan e :en persoon die mijn lijk van mijpe Vf( iing per vliegtuig naar het kerkhof z< «{fen voeren." De erfgenamen waren wel wat teleui ;esteld toen zij d&t hoordën, maar z telden zich spoedig gerust, denk'endë di liemand "gek" genoeg -zoù zijn om zu :en onwaarschijnlijken "wil'' van de io'ode uit te voeren. Helaas ! Een jongé vliegei, Mich« 'osow, bood zich aan. Hij plaatste d ijkkist op zijn tweedekker, steeg op,vei mgelukte bijna bij de landing, besehj ligule deerlijk dë kist... maar streek j WO.OOO roebels op. Genaaide roeihooten De bewoners van JN'oord'-Arniam bezi ?n over het algemeen noch ijneren, spi :ers, noch schroeven of Weimimeh., e och w£>teïi zjjj £tevig«- booten> t lOUiWën. Hun booten la.tein aa .eëhtheid niets te weinschen over en zij aarbij vaak tneer dan 10 meter lang [oe die booten dan zijp ? Wel,-de plai en heeft men eenvoudig met tomv aa Ikaar igënaaid1, n:et de ovetrhalndlsehe teek, zouden de geleerden in de cdel aaikunst zeggten. De zijkanten dfer plai en zijn van te voren zoo afgeschuinc ût ze goed sluiten Met werk wordt d uîrate îusschen steeli en naad' gevuld )iume latjee, dïe onder de steken woi en gesehoven, persen het werk aan.E oo wordt het geheel gansch. waterdichi Perzische gelijkenis Een Derwisch ging naar een gierig ard en vroeg hem een kleinigheid1. De laatste zeidë tôt hem : — Wanneer gij naar mijn Woorde andelen wilt, dbn beloof ik u ailes we ij van mij verlangt. — Wat is dat dan ? zeidë dë Dei 'isch. — Vraag nooit iets van mSj, an' roordde de gierigaard daarop. In den Senaat ZITTING VAN 8. AiPRIL De zitting wordt ten 2 u geopend, onde oorzitterschap van M. DE FAVEREAU. r. Met ScfcoofiwetsoBsSwerp ;e. M. qOBLET D'ALVIELLÂ! beraeeimt ( besprekiîig die hij gisteren aanving eoi tooi fret poiitiek karaktci- der schoolwet aan M. Wg^ENER dringt àan, opdat d"e rege e- ring dleai te'kst der nieuiwo schoolwet /.o 1- saiitenvoegen met diien dea* o.y.do, ter Verdju ie deiijjkihg van het ontwerp zel'f. ^lin^.sjteir POUIX-^T. ' — Dat kan niet g« Il soliiedien zoolang het ontweir[p niet aangent ( men is. Echter kan hij een tabçl laten oj maken, waarin beidie tsk&cein nèvetn elkaa geplaa,tst zouden ztjn. M. DiË BAST brandl^ei-kt het sclioolwets i- ontwjstrp als een werik van sékjaristçi e dubbedzinnigliçdd, een anti-natioïiale (Si 01 "e grondwe^edijko wet. 1 Men wil ' het lager ondea-wî^s geheel Vei ftlerii^lisèeren; nu. reeds is. dat doel in d meteste gemeetnte van lict iVlafeinischie land b< V- reikt. Doch wees op uwe hoede. Uw gjf t- weld!, uw o^rdreven' sektarism zaj u ten. v« t- brengen voor de wet haa-r, vollp kraeJit zs k hebbétn bereikfc. (To^iuichi^g^n links). M. SPEYEiR ond'erzocht de v ernoiudipg tus sohen dè vrijet en openbàre scholoii. in na genoeg aile provintiën en z«lf& :n fîenogou wen zijn de vrije klassen tali-ijker daii d çt Ofpfônbare; alleen in. de provintie Luik zjj: i. er, nog: meeir openbare klassen dan vri:e n In ^e provintie Antwerpen zijn er, 813 o t- zîjra'gié lagere klassen, tegen lSOO konfes?;ôr neelë; in Bradant 1665 tegen 2-iC?-; in Wesi VJaanderen 68 tegen 0321; in Oo^t-Viaan-lc n ireln 40Ô teg.en 21867 ; in/ HenegOiUwen 1145 tegen 1,933; in Lujk 1)379 tegen 1321 } i: I- Limburg slechts i (ééffli) tegen 818,lu Liixera d burg 58 tegen 817 en in Namen lojS tege: 10'^5, izpodat ex in geheel OBelgie maar 584 oniKge lagfore klassen zijn tegen 5,24 kojijfessionr.eele Het_ onderwijs op het Vlaaimtsteho plattc '■ land- ie trjeied^ geheel v^klerikaldzeerd ; n s wil ïïiën dit 0'ok' doe,n in Wallonie en in d! n groote sted'en. 5- Mèm wti ohs v'Oilk gellieel veirkllerâ^lifeee [- ren, aldus besluit ^prdcetr; men wil overa n de vtrij/zilmige gedachten uitroeâen. Docjhi ws iQ e? ook gebeurie, wij zijn overt^igd dat d liber a Je gedachte, .verre van uit te slierver n ten slotte in o-ns land zegfâvieren zal zeoal .zij ^n andere landen gezegevierld hieeft. (Le e vendigie toejiiiehfi'ngein links"), î Mk LE-Kj^t) boudOt lezibg van eene lang it |redbvoeri[ag waarin het r.eeJit der kjlndï n .ren té^en de wâllejl^m* d'er kleirikale lilejea _ se hep s' verdledlgt'. De openbare school mû€ Lt °PeJ1ba^r zijn en bli.i;ve,n; en diaarom $n toc reikende niftte' toelagén ontvangen; Kjj moe opensfcaan vooriedereen. De vrije eehool ma: j est aan ja, iïiàar alleen in bijkomend' ge|vai lS Spreker haalt txlrijke verklariugen aani vai ^ Fransehe ministens over de onziidige, wetreld seheo]. welke veîrkla.ringen hit ste\t te . genoveir die van M. de Broqum-Sjltle. ÏSpreker zeit daarna uitesn hoe sleejhfc d! voofrbere^ding.^ voor den st?rf.jd om 't levé] n door do kïerika] eiregeering wordit yerzekerdi gétufeo do ivWnig emstige ivijze w«arop zi clo^ innchting " van het 4e graadsondblrlvvîijjS op n Dp heer LiScou zal zijne radaVofeto li : de volgende zitting; voortzàttei. De zitting wonK o,ro 6 uur geheven. s Uit de IrljeMerswereM i- Œe S5s.3o^effjsa£4fesE?î5 SK 14a2â^ i- ^ Ofmtrent het onderhoud tusschen den mi ■1 nister van spoorwegen en de afgevaardig den der spoorwegbeambten, vinden wij no£ .. vermeld, dat de minister de verzekering gaf [i dat de belangen van het personeel zijn vôlli , aandacht hadden en dat jaarlijks een be drag van 15 millioen zoû worden bestamc L" voor îotsverbetering. n Tevens zal de regeering een uitgebreic onderzoek instellen naar den toestand var ?1 het personeel. e Voor zoover uit de berichten valt af te leiden, bestaat er versehil in de houding _ van het syndikaat der. ferrovieri en den "Bond ' Bij den minister zijn dan ook uitsluitenc àfgevaardigden van don Bond geweést Het sjrndikaat, waarbij de maehinisten er stokers zijn aangesloten, heeft zich, volgens de cîagbladen, ten gunste eener spoorweg j. staking uigesproken, het verbond van spoor Q wegpersoneel zal onder zijn leden een re- 0 ferendum over al of niet staken houdèn. 1 De werkstaking le Yorkshire n Honderd vijftig afgevaardigden, 709,OOC . mijnwerkers vertegenwoordigende, hebben eer bijeenkomst gehad om de kwestie der werk staking te bespreken. Zij hebben twee be n sluiten gestemd, het eerste de geldelijke on i derstand van de Federatie aan de mijnwer e kers toekennende, het andere bestemd tôt he - nemen van maatregelen om allen uitvoer vai . kolen, in de distrikten door de werkstaking g aangetast, te beletten, omdat de verbinteniS' sen door de werkgevers onderteekend, niet zouden kunnen uitgevoerd worden. 1 wcB*kstakii3g te Riga opgeheven Uit Riga wordt gemeld dat de staking, di( aldaar Maandag laatstleden uitgebroken was thans is opgeheven. 1 Oaling van den levensstandaard :i De kosten van h'et levensonderhoud dei j. Engolsche arbeidersklasse, zoo stelden wi; onlangs (numimer van 2 Septeinber) aan d( hand van de nieuwste officieele gegevens verzameld van 88 steden vast, zijn in d( zeven jaar tijds van 1905 tôt en met 191,2 - gestegen met gemiddeld 11.3 procent He wil zeggen dat aan het eind van 1912 de - arbeiders voor een gulden "en ' elf cent slechts dezelfde hoeveelheid levensmiddelen kondei koopen als in 1906 voor één gulden. D< in deze Engelsche steden ii^ dat tijdperk nie r ©f weinig gestegqn huishuren zijn in dez< verhoudingsp'rijs 'eveneens begrepen. HBOSBBS8SBSSHHK8BHSHBSBHBBBB5HH3HB3BSMHHBHWHBHB3HBBBBWHHB Hoe ging het nu in datzelf^e tijdperk met ie de loonén der georganiseerde arbeiders ? în H 1906 en 1907 slaagden de georganiseerde arbeiders in een aantal vakken er in om ï- loonsverhoogingen te verkrijgen. In] 1603 u en in 1909 daalden in bijna aile vakken de i- loonen weder. In 191Ô tôt en met 1912 was er over het algemeen weder stijging der .. loonen. Het rapport geeft echter slechts van i. een drietal groote vakgroepen nauwkeurige j. ciji'ers ten opzichte van de gezamenlijke gè-ri middelde uitkomsten der loonbeweging in die zeven jaar tijds, n.l. voor de bouwvakken, i- de anachien-industrie én de typografen. In q deze vakgroepen was de stijging der loo-i. nen als volgt : Stijging der gemiddelde loonen in de jaren 1906 tôt en met 191B 0 "geschooldé" "ongeschoolde" arbeiders arbeider - Bouwvakken ,1.9 procent 2.6 procent 1 Wachicn-industrie 5.5 „ 2.6 ,, ,1 typografen 4.1 „ — „ Voor al deze arbeiders dus, voor de - eigenlijke vaklieden met groote geoefendheid - zoowel als voor hen die geene bijzondere - vakopleiding hadden noodig gehad, de ge-b trainden en zoogenaamd ongeoefenden, bleef i de vetfkregen loonsverhooging zeer aanzien- lijk beneden de stijging van den .prijs van i het fevensonderhoud. Al deze arbeiders kon- - den einde 1912 minder levensonderhoud koo- - pen dan zdj in 1905 hadden vermocht. Want - terWijl zij 1912 een gulden en elf cent noo-J dig hadden om zich hetzelfde té verschaffen i dat m 1905 éen gulden had gekost, ontvin- - gen ze einde 19,12 aan loon slechts een i gulden' en twee cent tôt een gulden en vijf i cent vergeleken met een gulden in 1905. Er ) kwam dus van zes tôt negen cents per gulden tekort om hetzelfde te kunnen\ koo- - pen als in 1905. Deze georganiseerde i arbeiders, anders gezegd, waren er tén 3 spijt van hun loonstrijd niet in ge- slaagd oin in die zeven jaar tjjds hun lb- - vensstandaard ook maar op hetzelfde peil te 1 houden. Er| was ten spijt van de vèîhoo-t ging der geldloonen, aanzienlijke achteruit-3 gang i'n de mate waarin deze arbeiders in , reeoîs verkregen béhoefte konden voorzien, s door de aaling van de koopkracht van het . loon. Èr zullen allicht vakken zijn fvaar de loonstijging grooter was e'n dus de ferhQp-3 ding gunstige'r. Doch er is volstrekt mit i. naar gestreefd oin eënige vakken te Ver-, meldert, die ongùtistige verhoudingen ^èr-î toonen. Deze drie groepen werden u gekozeh oindat hiervan de meeste en t de meest vertrouwbare gegevèhsi konden r worden verkregen.. Zoo moet worden aan-] genomen dat de uitkomsten der vergêlijkipg, i voor talrijke andere groepen arbeiders, niét l gunstiger zouden zijn. In Engeland, dit is . de onahvijsbàre slotsom/ waartoe de cijfers voeren, heeft de n^euwôte ontwikkeling van 3 het kapltalisjne, met zijn gestadige stijging ^ van den prijs van het levensonderhoud, vocfr : ; groote groepen arbeiders, volstrekte "Ver-j elendung" gebraciit, volstrekte daling van ; den levensstandaard. Er wordt, naar men weet, in de laatste i paar jaar ook in Nederland bevroren rund-Vleesch uit Argcntinië aangevoerd. Het vleesch i| over het algemeen van goede ■ kwaliteit. Het voornaamste versehil met het •vleesch van inlandsch geslacht vee is,^ dat het bevrorên aangevoerde na ontdooiing spoe-diger bederft. Er is van het aanvoeren van dit bevroren vleesch de verwachting ge-koestei'd, dat zij het gebruikeîi van runds- . vleesch voor de massa der arbeiders iets ' minder. onbereikbaar zouden maken. Imîmers, | ten spijt, van de propaganda van het vege-' tarisme, zijn de .meeste niet-vleescheters slechts gedwongen vegetariërs. De verwachtingen van " goedkoop" Argentijnsch vleesch Zijn echter tôt nu toe voor Nederland niet ver-wezenlijkt. In enkele steden bedraagt het prijsverschil met inlandsch i geslacht rund-vleesch 7 ]/£ tôt 10 cents per halve kilo, in andere steden slechts 5 cents per halve kilo. Een der voornaamste oorzaken dat dit Ar-gentijnsche bevroren vleesch veel duurder is geworden, biijkt te zijn, dat de beruchte Amerikaansche vleesclitrust, de meer dan , eens gerechtelijk ontbonden, maar in werke-. lijkheid steeds even kraclitig voortbestaande aaneensluiting der vier reuzenfirmia's in Chicago die met elkander het slagers- en vleesch-verkoopersbedrijf in de Vereenigde vStaten vrijwel beheerschen, zich in Argentinië ge-nesteld heeft en ailes in het werk st'elt om daar den vleeschuitvoer onder hare Jieer-schappij te brengen. De Aimerikaansche vleesehtrust heeft reeds sedert enkele jaren exportslachterijen in Argentinië ingericht. Het middel, dat zij vooral in den laatsten tijd aanwendt om hare kon-kurrenten, die daar deze industrie gevestigd hadden en tôt sterke ontwikkeling hadden gebracht, ten onder te brengen, bestaat in het in sterke . mate opdrijven der veeprijzen. De Amerikaansche vleesehtrust betaald aan de veeboeren veel hoogere prijzen voor het vee dan vroeger golden en telkens hooger. i Aldus hoopt zij het bedrijf voor de vroeger i gevestigde slachterijen onvoordeelig, verlies-brengend te maken, Met de bedoeling om ■ daarna de zaken dezer konkurrenten te koopen. De taktiek biijkt te slagertv Althans volgens de berichten is de Amerikaansche vleesehtrust er voor een paar Hiaanden, in I Septembcr j.l., reeds toegekomen een der ! grootste Argenti^nsche exportsiagerijen op , te koopen. Er blijven er nu nog vier over, : tegen wie de strijd wordt voortgezet. Dit optreden kost, naar men begrijpen zal, de t vleesehtrust ook geld. Doch aan de zaken : in de Vereenigde Staten wordt genoeg ver- i diend om in de Argentijnsche afdeelingen i van het bedrijf eenige jaren lang verliezen î te kunnen lijden. t Trouwens, deze verliezen worden later, : wanneer het gelukt is de konkurrenten ten \onder te brengen of op te koopen, "met interest " ingehaald. Soortgelijke praktijke/ zijn op allerlei gebied bij de trustvorminê toegepaçt_. In den regel is het wglslage'n slechts eën kwestie van volhouden en van geld. De Argentijnsche veeboeren varen voorloo' pig bij dit optreden van de vleesehtrust zeer wel. Zij maken hoogè prijzen. Zoodra echter de vleesehtrust het slachtersbedrijf geheel of voor het overwegend grootste d^el onder hare heer'scliappij heeft gebracht, zullen de veeprijzen dalen. Want dan staat de Amerikaansche vleesehtrust als eenige koô-per van al het ve"e, dat voor den uitvoer moet worden geslacht. Bepaalt eigenmachtig den prijs. Maar de tijd, dat het bévroren Argentijnsch vleesch in Europa goedkoop wordt, zal dan ook niet zijn ingetreden. Ook dan wordt het niet goedkooper dan dé vleesehtrust zal beslissen in het belang van haar -winst. fndien dus ook het Argentijnsche bevroren rundvleesch, nog veel meer dan bij natuur-lijke prijsvormiing het geval zou behoeven te zijn, buiten het bereik der arbeiders blijft, dan weten zij aan wie zij deze ontbering hebben te wijten : aan een groep groot-kapitalisten, die de ijleeschvoorziening vaç millioenen verbruikers beheerschen in hQt belang van hun winst. Het vleesch wordt door deze kennis niet goedkooper. I)ocb het verzeî. tegen het stelsel, dat in doze hanteering door enkelen van de levens-behoeftén der massa, zijn meest konsekwente toepassing vindt wordt er allicht door ver-siérkt." Het Volk " F. M. W. . - ; be Commissie der XXXI Deze comiaiissie vergaderde gisteren op-nieu^.M. Franco tte zette zijne mededeelingen voôft oVfcr ïiôt be'staur der kïeine geiueen-ten. Hij gaat voort met het onderzoèk der Waarborgen die éen goed beheer zouden ver-zékeren.ïîij ônderzocht de verschillende stesels in comirhissiè ^Ooruitgezet, doet er de gebrékën van uitschijnen en de moeilijkheden van toe. pas$in£. Hij '2ou voor de vertegenwoordiging déï •belafl'gen die der beroepen vefkiezen, maài1 deze zrou -kunnen leiden tôt de afsteliing van de parlementaire regeering. H&é Aieér men toelaat aan de E. V. en het A. §.: waar deze doelmatig kan ingericht Worden, hoe meer ook moet men ze beletten door te dringén in de andere. dee-len van het aîgemeéii of plaatselijk bestuùr. M. 'î'raéénter kan noch het meervoudi| steinrecht van heden, noch het A. S. aan-nemen. Oito de werking der E. V. te rége-len, zou men op de provincie het éénig getal moëten toepassen en afzien van de gé-durige toename der openbare mandaten. Men èou de. chineezerijen moeten doen ver-dAvijnen en de operatiën veel vereenvoudi-gen.M. de Kerckhove d'Exaerde, gouverneur van Oost-Vlaanderen, onderzoeèt ook de verschillende gedane voorstellen voor de ge* meentekiezingen. Ilij toont de gevaren van de stelsels van A. S., vooral met het oog op de gemeerite-kiezingen. Iedereen eischt waarborgen, m^ar over de manier van ze toe te passen wordt men het oneens. în 't algemeen zijn die waarborgen zeer verschillend onder elkander. Men dient eerst op te zoeken, degenen, die de waarde van ■ het kieskorps verzekeren. Sprekcr zal in de volgende zitting, op 6 Mei, voortgaan Op 29 April zal de ondercommissie ve^ gaderen, om de voorstellen te ontvangen di^é nog kunnen inkc\men en ze te regelen, om de besprekmg der arikelen te kunnen begin-nen, wanneer de redenaars, nog ingeschréven voor de algemeene bespreking, zullen gè-daan hebben. -4* : i- De dood van M. Calmette De rechter van instructie heeft gistëi Barthou en Caillaux met elkaar gëcoti-fronteerd. Daatstgenoemde heeft verklaard nooit iôts te hebben gedaan, dat op zijjj eer een smet zou kunnen werpen. Hij was als minister van finantiën gerechtijfà déni ïiiinister-president kennis te geiven wel-ken schadëlijken invloed op de geddlmarkt pleidoeien van bepaaldë strekliing na de zaak-Èochette kondën hebben. Fabre en zijn opvolger H«t staat thans vast, dat Herbaux be-noenid is tôt procureur-generaal bij het hof van beroep en dat Fabre lieni op-volgt aïs raadsheer in het hof van cas-satië•ww In IViexiko ' Uit Washington wordt gemeld, dat (Je overwinning van generaal Villa in Toi'-reon ten voile bevestigd wordt. De cq'n-stitutionalisten zijn meester van dë stad'. Het overschot van het regeeringeleger, onder generaal Velasco — volgeais andere lezingen was deze generaal aohtcr gebleven in eën der hospitalen te Tqï-reon — tracht terug te trekken, waa'r-schijnlijik nâar Saltillo, maar wordt doqr de vervolgers zeer in t nauw gebraciit. Volgens de verslagen van den Anieri-kaanschen consulalren ambteiiaar.dSe aiqjj bij de troepen van generaal Vil'a bevindl hébbeo de opstandëlincer 1200 man

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes