Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

336 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 07 Maart. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 28 november 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/b56d21sc2q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ga«crJajj_7_ jgaart '9 5 cesifleamen - 29 centiemen per «ree» 7«3e jaargawg .. H' ES? ABONNEMENTEN fer jaar : 10 fr. — Zes maanden : 5 ffc Drie maanden : 2 fr. 50 20 ccsïtîomen per week aan huis bestc1& Voor 't buitenland, met bijvoeging der verzendingskosten. A.bonneinenten worden aangenomen in inze bureelen, Baron jocsiefiîsstraat, 2 Antwerpen, en in aile postkantoreû. TELEFÔOIW 43 91 U9TÛA&F © © Volkstribuun Dagblad voor Onafhankeîïjke Vakbonden Redactie en Administratie : Baron «foostensatirsiat, î8, AraT,W AANKONDIGINGEN 4d# bladzijde, per kleinen regel . G«8Û Reklaam fonder stadnicuws) den regel 8.0$ Stadnieuws, den regel • • • • 2. Si) Begrafenisbericbt . . . * * . 5.00 Voor aankondîgingen zich 1e wenden toi onze bureelen Baron Joostensstraat, 2, Antwerpen TELBPOOS 43 ©a l#te Uitgaaf 2d® Uitgaaf Dit n u ni mer bestaat oit 6 bladzijden Brieven uit Brussel (Bijzondere correspondentie) Een Staatsraad Minitlïer Carton de Wiart, die zonder toe-(00 noch blazên, de menschiievende watgevimg van wijfien .nvjnister Jud«© Lejeune voitooit, houdt zich ook met andetre hetrvoriningen bezig. Ondtei die hervotrmfiingeu aom ik op de hervorming met het oog op de Bears eu. de inrichting van een Siiaa/tsa-aadi. AIJie parlementaire Janden bezitten zulfke iusteltfingen iie zeer veel nul kunnen siichten. Ben StaaJvsraad heeft immers voor zending de wet-ten en dekret'en voor te beredden en de ge-âohilfën van bestuiibrîijken aard op te lossen-[n Duitsohland bestaat een spéciale reototer-Lijke organisât ie in zake die b^m*irtyg|e|Bdhilr len. Ff'.'oi ùp het bestendige deputaiiein en mâhistors cL li. o>nverantwoordelâjke en Soms oabevoegde lessenaarsivcrs'i^lters die den staf brekeu). Dit is onzin. Dit is aan d'e bujreau-aratifc d/er pro-v incie of des lands eene macht taakennen waar von zij ginaag màs'bruik maakt, au vôoral het Parlement op zoo'n laag- peil is gezouiken, Met eon Staatsraad zal m en s'taam .'oor magîâtraton — raadsheeren van State àjin het — die de eersten de toesteln ni et sufllen imogen zijn', wilïon zij geene opspraak fenvekken. Onder hen zal imen telllen rechts-jeteerdeîD van erkeaide laattn en deskundîgon in besfcuurL'j&e wetensehappen. Op diie wijze sufflen onze wetten beter voorboreid kurinor .vor&oi) dan nu. N»u hebben wij in a1 le mi-ii&lea*ies hooge i-ad'en van handel, niFerbeid. irbeddi, land^ojuw, oodo'gi, gêevaari, vi>seh« ?aiigst, tuinbouw, muziek en wat weet ik il, doch de meeston ai^n maar het viijfde :ad van den Srtaatewaigen, g0ed maar onn de jd-elhieddj van eenooigig-em te streoloni waaraain ms land van blàndon zoo rijk is. Het ge-lûurt dan altijd dat de wets^'Oorstcllen waar-lan zij gesiponneiD. en gewetvep. befobemi, iln de )uroelon van die resjpecllieve minisiteries van le keten woi'dien gedaan en Oindterst oeven jekeei-d. Wat blijft eu; b. v. ovej van het l'ooiroutwerp vaai de Coimmiseie deo* goed koope woningeo waairvan patetr FeereUoom het scliiiIdorachtiifeste ornament was,? Boiiten iet prihioieip van hjoinderd maîllioem , wcûïiïig f nicts De Staatsi*aad zal tevens een gansoh ieuw radbirwerît wezen jmefc raadfâhtwan, udîtors, griffiers enz.. verdeold in versohàl 3nde vakken. Miisfedhien zullen er oetns o/udi-lims'ters van deel inakem zooals diit iji, Ne^ «rland het gjeval is an-et den heer Heems * :erk, gewezen kabi'netsiliooitdj, die bo-vetndîen on pensioon van 1000 gulden trekt. Het is (y'jns eu-achftens betoi dat zok> item&lod aldlaa Qn Staat d'ient dan Mammoin. In 'Beilgië zou-ien d'e i-aa/Mieeren van State 3000 frank aarweddten genie!en. Ko-rat eens die raad tôt ■land: dan la het te ho pan dat de vooa-ait-itrevendo en democa-atiscllie OrnenteiQ) niet iullen wordJen uii'^esloljecn. Oud-minister Levrc M1. Le vie, die een bloedendfâ en "witosifc-;eveode positie in d'e bijzondere ni|verheid Charlerod liadj ver aten om numistjor van ïnantiën te woi*den on ri^k gezegenid is mei findloron, is gôer. iailûionair. fii] is î-eedg te bejaaixl om nog; het ver-orene terug te winiien aan db balie van JtiatJiîroi. M'en heeft liem djue de piaats van 'oo-railier van de Nationale inaatsohappi] van juui>o3,jk)0ii'\vegen voorbehoudeji en gfiigeven. f I^vie is een der uiterst zetld^aine réesht iinnige (femokraten van reohts'. ledereen açhtt 11 eiirt dien braven menjsdh», d'ie zedcqr geon ©kelen vijand in de Kametr telt Vooa° de lemoiaratie, die hc/ji in den raad der kroo^ erlieet, fe zijn heengaan to betreuren, d.efe 3 meei* daar liiij niiet vervangen weird! do or &n demooraai van zijne geihalte, zooals b.v . iofessor Mlabiljle, die ondanks zij|ne 70 ja 0n,e,r n°g ^'ne jo>n/lç|uÈid nitziet. Het is eJeer diat de Maateqhap.pij van fBu,urtsipoor. rogien «in man als l^viie aari haar hoofd rî^' /^i'n _ voorgai^r, senatoi Pris was nuei on alleen mn gcf.dJrnan, Dit was ojofo • i£0va ,va" dlen bestuurder, dm heer De ni? ù -j • X>s^um<de. fivngeert sed'ert eeni-nnM 13|genfeud* Coinfiauix, ooid kabinets-S VT baroa BroquevWe, die zdjtne lodowerkort- ^eot vooruit te stoken De lo0-ofâr bedjendeii en arbeiders van de *P°? ^ v**®«lijk laa©. fti-A - om ^liuin bestaan te var/,e- ia..iv o 'j ic ^0lP°n daA de heetn Letvie SZ kVi^+ ^ ^ zal brengen. De omdkni-ister blijft Brussel bowonen. 'im&ter xfati de Vyvere De nieuwe minier va® Bnmlien beWoott 'ï lojiger geelaclit. Hij, moot ,Bct dan ï* S3sm ,aai°l A" miuis'flrs toll». Do »ai7"nT D Vf5f®l iS G^tenaar, xmia L« Peuple het verkaSriplifc asoéMi 11 nf °™3PTOnkBi'jk en geboortig van Tbiittt 1 west-Vlaatideren, de balcermat van een raeren raadïhoer der kïOoJi, Olivier, den tuvel ol De Nookere, ministor van den anaewan kœiiag Lodeivijk XI. Reeda toœ à JT4" studon' «us had de kattiolictee partij og! op hem. J11> was een uitstekend1 leor* fe, z«t begaafd en zeer vrooljjk vain'aard. Lr% 1 ^to&en en sUl. Men ' noârmt hem » Zwijger. Te Gent vestigdie hiii ziot, m fw ^ wei d °°k ad -okaat va^ ùiaat, hd van den provinitialen raad; en kwam hiij langs Tliielt — saut in erigie^ ; _ ; i,n Kamer, waar hij ' in Beetr- ! ceTi maehtigeu peler vond, die hem o>n • ^mslerbank braoht. Eer&t was hij mi-van landboirw en openbare werfeen. ^nover de Antwerpenaren maakte hf.i ^.ich ^nsitoLiîk. Hij was op het punt die stn-0IY]^ de havenwerken te voltooiem, to-^n : de hjcietr Helicputte zioh bij den heer die !Broi queville als minister opài-ong. Met teigenzij verliet de heer Van de Vtyvere het dte^iar-temetnt. Ja dredgde zelfs met O'.nfâlag oandat men Ixeun naar d'e qpooirwegien verzondi, de ondankbaarste po&f otndieir de min^stenëîi'. Toen .vas het dat de iBroqueville hem, de portefemllle, van hfet Geldwezen be'loiofde ân ge.al hij mi •zdjn inzieht, wû'.IdJe af/|m. Met minister Pouile'c ie de nieuwe piinister van finantiën de langete onder de m&ntstersi. Dit geiluks'kind ie geroepen later, watnneer de omstandfigh.eden hem z/ullen easchesn, hoofd der re©eeai«g te woaxlen. Als mensciï isi hftj g een zietrije trotseh Toen hiij met Anspeile deelmaalite van het katfholie^-siooiali&tiseh. CQiV loge van stehepenen te Gernt, had Uâj de t>este buirakkingen met die sodialiô'ten. Ook oefe-nt geem enkel minister zooveeil inivloed op d)e rechtetnzijde uit dan hij- Als de heer Woeste zal vei-d'wenem z'ijn, zaïl Van de Vytvere waai-gohjjnli^c het hoofd van. de * rediteirz^de worden. StUle vijvers hetobeii diepe gironden. De ontriggeling van on zen spoorweg Wie is de ooraaak van de oaitrigg^lliing van dlen spoorweg ? Z ondeir aai-'zeil'ing ant-woorii Ik Vandenpeerelt^ooro en. Liebaert, tiwee Kortiijksch.e fenilcsen, d'ie do or hunrue be-sparijjgen op matiea-ioal. loonen, jaarweddJeai en ook nog bij de njoodtzakelijk geworden uit-breidjingen dei- statifeni, lijun vTekicigiheid' en klein-steedsohhieid) hebben vertoond In de hoogie sferen van de po'litîëfe diàidt men hinn stelsol aan ondetr de weinig vleiende bena-jningi an "esprit ooturtra!;^ien De burgers van Darlingen zijn geen moritous. Lieibaert voor ail meent nog altijd dat een wetrkman van het spooT met 2 frank daags zfijn gezin kan onderhloudetn en op den hoop toe eige-naar van eene woning worden als hjij eerlij,.k is. Tejgen diren geest te niets Uj doen. Voor zich zell is een Lieibaert veefleisehemi. De man is nu bostunrdier van die Nationale iBank, liij, hjoopt lang genoeg te leven om eens gouverneur te worden m vervaing^ng van, den tachtigija'i!igon vader De Lantsheere. Over dlenzelfd'en heer Liebaert hoorde ik het voLgende-. Toen de heer de Broqueville hem als ministei van spoorwegen was op> gevolgdl, wil'de hij d'e brievenbestellere een lioogc-r jaarwedd'e verleenen. Zijne voo^tel lan vonden weinig bij^r«l bij den _ mSiij&teT van finantifen, die den nieuwen ministier ant-woor dde dat de postboden maar tevreden a»o«5Îen zsjn methun lot. Het ging1 zob ver dat de heer de Broqueville mes _ ontslag dreigde. De minister van finantiën ging zijn collega in zijn kabinet opzoeken, en tti6sehen beide ministers had een ^vioordieipjwisseli'ng piaats. Wanneer Lieibaert zijn eoltega had: verweten den S'baat te willen ruï'necren.voeg-de hij Br bij : ''W«ïou zou diit niet gewild hlebbeni" (Door zijne vrouw is de heer d'e Broq,ajévîl] ; een kleiriKoon van dCen katîholia km SltsUatsmian). De tminfster van het spoor aaitwoDrdde spottendJawel, Mflou zou het p-eker gewild heil)ben. Is het Mivloa niet ge-wee^t die in 18*73 den eersten ofpslag, aan de wicrklied'Otn en beambten van den Staat heeft doen geven. De heer "Liebaert wfis reedS cïe deur uit. Toen de' h'eex Sohbllaert vie! en d£ heer de Bro^ueville met de vormingi van het niiduw •kabinet word geilast, VBHGAT htfdfen heer TJebaert te vr^gen of hij nog minier wilde blijven,, Avat deze hoog heeft opgano ri&nj. Men had gemeend dat hij na zijne benoecningi in de Nationale Bank, uit edgen beiwegàng de Kjamier ziou verla-ten hebben. zooals' de heer GoOreVriia.Ti dit zal doen in Miei,, onn zich aan zijn ambt van directeur dter Société générale tê wijo©n. Men bediroog zioh Uit vrees dat de hfei1 Van Overbergn in zijne piaats aou kunnen komen, bli.ift de heer Liebaert in de Kamier. Hij houdt zijn zéte] warm vooi «in zoon, een picpjong advokaatie waarvan men h fit Ioojbinietshoofd van minister Hubert neeft geniaakt, omdat hij met dezej; eenige dochter is verloofd — een naar millioene'n ! Nationale maalscbappij van go edko ope woningen HoCwel d'e wet betreffende de goedkoops wermanswoningen nog door d'en Senaat m^et worden ges'tenicl duidt men ireeds den be-stu'urdfcr aan : de he'er V'an Billoen, secre tarisi-generaa] v-an de Spaar- en Lijfrentk^e. oen Antwerpenaax zoo het schijnt. Die heer is de bescherineling van pater Peereboom, voorzitter van d'e oommissie, waarvan de heer Van Billoen toegevoegd schrijver vas. De bestnurder is1 het die het personeel nan-iverft.Twee maten en twee gewichten Ate_ een kleine man iets aan den Staat schuidâg is, moet hij tôt den laat^ten cent betalfin, do oh wanneer een groote in h. t ylpel is, kan hij ' geîmiakkeliijker ®r doorgl'.b-jeron. Hoeveel bromwers en stokers,àie d'(,or Jen fiscus ^erdJen gekniipt en tôt unote hominien Veaiwfezen^kiegen niiet afslag, of Idwijt scheldting ? ]Ds't is obk di'kwijlsi het geval van onderïie'mcrs die over tijd zijn en boe-i^n mioeten betalen. Zôô wer^'en d'e jongste >ostbooton '|T Pe Stad Antwerpen '* en de 'Ville de Liège'' verschefidene maanden Gâter lan aljgesipro.kfen watel, aan den Staat geie-^erd'. De boete d'ie' Cocfkerill moet betalen, Dedraagt 30f),*XK) fr, Thans1 loopt de heer freiner bestumvler van Codkerill, de mints-teribn af. namelijk dit van Zeewejzen, om !<wîjîtr.eiheiding fie bekomen. Dfetzelfde - Gtreiner looîit zich des1 te trotsohfâr, wpnai&er hâjtegen 3''er werklieden staat, zooals dit het gievai ie ^eweost tiidens de laatste algeaneiene s'iakin^. \ oor iile Jedige sfchatk'iet iS 3(00,000 fr. een rui texane je. Wij hopen d'us dat de regee-Mng die s>om niet zal s'ehenken aan d'e rijke landicialhonders van het nii^'erheid'S^astidht van jerning of anders zou daarover knnnen: ge ntorpel'eerd worden door î(amiel HKi-ysmansi. De christenjko democraton aan de leeuwen De heet I^^nan, is de hoofdman der cfhirftsu elijke werki5ed,en van het land vfliQ Waes. iijij lis bovendien een der ijverigste luPkefnai i t&n va,n Pater Ruuen, den leider der eiirif telij-ke sjynd!ik<alisten. Hij is welsprekend e overtuigd'. In toen de katholieiken ze ven vi-œstden te tuimelen-, had1 men van lie,) man een plaatsvervangend Ka^nerlid g$niaa,o Nu dat de reactie zegevkrt en de bevpeeid burêjeinj naar de katholieken is overgeioope is de demoeratie opnieuw de pest. Te fcjtt'n Niktaas is er poil geweest. Een oud' schoo-meeeter.is als vertegenwoordjgjer van de klfin burgietriji, die men zoo sterk niet waande, 4 effectuer en 2e plaatsvervainger gewordÇinitei wijl een flamingant, een vrederechler a.u-b. nog voor Heyman komt. Deze staat d'us zin nobfceldig en werkelijk aan den sta^.ri;. D ohrisïeiijtke wf-rklieden, welke men heden nie mleer' rnoodig, heeft om de kas!t/a.njes uit h€ vunr t-e halen, wfôrpt imen fchans aan d' leeuwen. De katholieke partij wordt opaiieu\ een klaslsepartiij bij Uatnemendheid, i'Ooal voorheen tôt het alfcemeen stfcanrecht d' werklifeden van aile ric'htiiigen zal vrijmakeu Dien slagK in het gelaat is de eerste nie voor de christelijke werklieilen. Te Gent zoi de heei* Ceoiwnan reeds g©ruimen tijd zfe\J ontteïa-g hiebben genotmen, doch hij ma'g oandat zijjn opvelger ooJc een christenwûemo kraat is, oud-schepene bylenboseb, die oi-oo: zijne verkïariingen ten gunste van het algie meen kiesrecht, de bot?r heeft opgegeten El zoo zullen overal de ôhrîstelijke werklliedlej of oud--werkMen spiits hun reeht en hunn< verdiensten, in den hoek worden gedu'wrdi-voo: niete'zegjgende en mets beteeikenendti kUSieel heeren, advokaten of zelfs kleine burgers. Zonderlinge démocratie Vier man en een korporaal komen bij^sn besïiteeen dat te Aalst eene lijst van dri< rnannen zal worden gevormd, , dat een vre^n de dokter kandidiaat zal zijn te Gent,, d&i ei kandlidaten zullen gesteld worjden in de an dere arrondisskn en t en van Oosit-Vlaandferei en rollen dan hunne schildei-ij op. J2n d< poil zal men vrageni?' Die telt niet! Bui^Qr of barsten! Dit is de historié van de vij: Daensisten, die dezer dagen te Oudenlaarà verga)dei-den en eigenmaehtig betsljfîfetinge^ na ni en zooals hooger ges'chreven. Zuze un peu indien het geene demokraten w»ren. Fransch wat de klok slaat Om dte waarheid te zegi»ien in de piaats van onze vlaamseligetzinde- dagbliïden-, die fel niet- d;arren of mogen dbp-n, graat het al t{ bont — in het Fransch wel te verstaam — 'an ons joug konkikJijk hof. Geon acadeini-cien m 't Frankrijk koint naar Brussel oi lïiij woixlt aan 's konings tafel ont^aai^k>n, wat fceer lief is, indien andere vreieiind^ schrijvers, artistdn eai geleerden dezelfde eei gonoten. — Van de Vlamingien kan h&ei natuurlijk geene spraak zijn, want diie tell en niet mee.De Fransche coniponist Saint Sa^ns is _ ook ten hbve ontn-aingen en met veel ^'î-iandelijlvheid. overlaoen geweisst. Wij zuilen zeei goed zeggen als de koninig eens zal overwegen dat er ook eene [Beligdsche mu, ziek bestaat, die echter zee^ versîmatod! is omttat zïij niet fransch is. Wij beat ten kom-ponisten, die hoewel zij geon deei'maken van het Institut de France, toqhi de ear \erdtie-nen aan het Hof te worden onitvaing'en. Wij betà'fefcen te AWtîwerpen vdfs een Vlaa/iiBeOae Opéra, diie de belangstelling van den kioninc verdient. Genoegi. ''Nul n'est prophèfte dains sbini pa|ys|", ^eg gen de Frahs^hen. M. de hestuurder kent geen Vlaamsch In een versiag over de dKfbatie.i van ci ne Tmoofrd, voor het assis'edhoS van Oost-Vlaan-deren, las ik het volgendb "M. de e^uur der kent geen VflBfi.misch'". Hier \v»?rd be-doCld dè beslbuiurder van de Staatsgevn ngenis, waar de beosdoenei- werd opges'loten en waar hij iin 't Vlatonus>ch! zekere voor h en ge-^arJlijke woorden sprak. Men becft.lo 'ziohjeans in d|at die besbuurdfôr der gévangenis1 van Namen geen Fransch kent. Wat gebml Uieve broedbrs1, zou niet opgaan — en teréchlt — in de Waalsahe pers. Hier in 'Vîaanrleren îs ailes goed. "Wel Kjdiaaami zijn 's lands : nn-deren.'. Hlot is zoo sterk als op de po-t-boqlen tu^edhen Oostesnde en Dover, iwaa/r mis seh/ien de helft der offiçieren de taal der Yteattu^hie bemanning niet kennen. Nia bljua 8i jaren Belgi'sbhe onafhankelilkheîd, ' ' SfiâTERSâ!. ITam Sta^ !Laad HalfvBsten 1914 Ten einde meer leven en beweging' te wekken tijdens de HalfvastenJeesten van Zondag, 22 Maart a.s., heeft liet Ge-meenCebesnmr basloten premign uit te loven voor gemaskerde groepen, al oi niet vergezejd van muzielf. De groepen mogen de gansche stad doorkruisen en zijn niet gehouden een vooraf vastgestelde wegwijzer te volgen. Zij zullen zich echter tusschen 2. en 5 uur namiddag moeten aanbieden aan den kontrool op de Meir, waar huûne een.zeJlvigheidskaart moet afgeteekend worden door den Stadsîejss|ïcoin!missaxis. De groepen aullen moeten sa.menge-steld zijn uit minstens 35- g&masikerde personen en de muaieicen uit minstens 25 gemaskerde muzikanten. De muzieken zullen eene vaste premie ontvangein van 125 fa-ank ; zij zullen niet in aanmerking komen voor de trekking der premiën, maar indieo de groep gemaskeriïen die dit muziekkorps verge-zelt, uit minstens 26 personen bestaat, zal deze groep als eene afzondsrlijke groep gelden. Verder zullen de volgen-de m'emiëû verloo* worden tusseh'en de ■-1 groepen die zich aangeboden hebben aai v den kontrool : 1DU, 75, 50, 513, 50, 50 5 50, 25, as, 25, 25, 25, 25, 10, 10, 10 10, 10 frank. pe vieirsChilltende groepetn en e ken moeten zich aanmelden op het Se 1 cretariaat ten Stadhuize, vôôr Maandag i- lft Maart. Zij zullen eene eenzelviglieids - kaart ontvangen, die zij op de Meir aan 2 de kontrool moeten laten onderteekenen. 3 De trekking der premiën aal gebeuren ten Stadhuize, militiezaal, op Maandag, l 23 Maart, om 1è1/2 uur. De premiën zal ; len uiibetaald worden tegen vertoon van t de e e n ze 1 v i ghei d « k a ar t. Het gedenkteoken Appelmans Het Éfeat nu vast dat het denkmaal s voor Appelmans van den beeldhouwer : Lambo tegen den gevel van de O.L.V. ■ Kork zal geplaatst worden. ' De Komnklijke Kommissie van Monu-j menten heeft Donderdag aan de stad la-i ten weteri, dat zij die piaats goedkeurt. . Echter, stelt zij aan het denkmaal eeni-. ge. wijzigmgen voor. Aldus zou zùj verlangen dat er min-i der bloksteenen bij de groep lagen en i ook dat de bovenste dezer steenen ge-' modeleerd zouden zijp, alsmede dat de balustrade en aile bouwkundige motie-ven in den. stijl der kerk zouden wezen. Herkasseiïngcn Op de agenda van de Gemeentaraads-: zitting van Maandag aanstaande lconit , onder meer voor de goedkeurîng van het lastenkohier voor d» nj'euwe bestrating van de Balans-, Cuylits- Emile Ban-1 ning- en Abdijstraten. De onkosten wor-1 den begroot op 36,2_0 tr. Het werk zal : moeten worden voltrokken in 2/ maan-. den. Ook de rijweg van de Chai'les Ro-gierstraat, zal weldra worden hernieuwd wat een werk zal z,ijn van een kleine maand. De kosten hier van worden be-rekend op 2S,3/0 fr. De autohussen Gisteren middag vea-gaderde in 't ka-1 b;.i©t van den heer burgemeester De Vos, do komniiasie van betwiste zaken met de ujtbaters] der aulobussen, om de voor-Waarden der uitbating nader te bespre-ken.Een nieuwe vaart Op last van het département van open-bare werken is een wetsvooi s'tel ter studio gelegd voor het graven eener vaart, verbindende Antwerpen, Herentha}e,Qiua-edmœohelen, Hasselt. Men zal met de werken een begin van uitvoering maïen, onmiddellij,k na den afloop der voorbe-Midende stuties. Vuurschoo! le Brssscheat Gezien de toeneming van het aantal bWterije.n>-artill)è,i'i,e zullfch izij, vooi'tfiVln slechts 19 dagen oefeningen gaan doen in het kamp van Brasschaet in stee van 14. De eerste batterijen begeven er zich reeds den 23 Maart heen en zoo gaan ze voort tôt m September. De zieken vei'pSeging hij het leger Destijds werd door den minister van oorlog. een rondschrijven gericht aan leger en rijkswacht betreffende de ver-pieging en izolfverpleging op het alagvpld. De minister heeft nu aan zijn schrij-ver herinnerd en aangedrongen op het geven van lessien in dien zin aan de militairen. Van nu af zullen dus zulke lessen piaats hebben. Nieuwe verbandzakjes worden vervaar-digd, die veel verbeterd en naar de laat-ste wetensehap vervaardigd ziin.De eerste aanbesteding bedraagt 100,0001 aak-jes, die. zullen rondgedeeld worden. De krijgsdoktoren der garnizoenen zullen deze lessen geven ; de rijkswacht van den buiten zal die ook verscbeiâe-lie malen per jaar bijwonen. Militaire çtehauwen Een crediet van 10 500,000 fr. is inge-sclireven op de buitengewone begrooting tran 19.14. Daarin worden voorzien : 300,0l.'.0 fr. voor de St.-Joriskazerne uit de Prinsenstraat te Antwerpen, om die behoorlijk bewoonbaar te maken voor een regiment en de hoogeschoolcompag-nie ; 20,000 fr. voor de kaonzernen der oude omhsining en forten der tweede verde-digingslinie ; 500 000 fr. voor leveringen em werken van vei-grooting. en verplaa.tsing. 2ft),00O fr. voor instellingen voor de pontonniers^ .11 millioen voor den bouw deor axtille-riekazerne te Lier ; 2.150,000 fr. voor de voorfejefcting der worken te Beverloo . militair gasûiuïs. sjîijszalen, waterleiding ; 100,CWO fr. voor den aankoop der eerste gronden van het kamp van Hoog* straten ; ! 5lf> 000 fr. voor uitbreiding der kazer-neering in het kamp van Brasschaet ; 7?.,000 fr. voor woonst van gehuwde ond«r-officieren in de nabijheid der for-! ten i 200,000 fr. voor bewoonbaarmaking en bemeubelen der onder-officiersvertrekken in het fort van Schooten. Een Beigisch kiokkenspel te Lyon Het gemeentebestuur van L|yon heeft aan een klokkengie.ter van Mechelen een kiokkenspel van 35 klokken besteld. Hat kiokkenspel zal uit 60 toetsen be-staan.De inwijding zal piaats hebben in Juli aanstaandfe en men kondigt aan dat président Poinoaré bij deee pleohtigheid zal voorgaan. Slechte vosding der lendhouwers Do gezondhe;dsk(ommi(?!:1ie jn Jeu kring Winterswijk wijst er in haar jong-ste jaarverslag op, dat de voeding der plattelandsbevol.king niet zoo goed meer is ails vroeger. Door het zuivelbedrijï wordit thans op de boerderij zuinig met rnelk omgesprongen, de margarine doet haar intaiede, eicjren worden naar de I markt gebracht, in piaats van brood uit leigen verbouwd graan bereid, gebruikt men bakkerswaren van rvleirsohillelnde meeleoorten gebaklcen. De Jlcommi^ede j aeht het daarom gewenscht beiere be- i grippen omtrent de voedingswaarde van . verschillende levensmiddelen onder de bevolking bekend te maken. Deze opmerking is niet alleen toepas- 1 selijk voor den kring WinterswSjk, zij 1 is voor de plattelandsbevolking in nage- . noeg aile landen geldend. | Vrouwenkiesrecht Een moeder en haar .lochtertje voer- , den het volgende gesprek : Het dochtertje. — Als ik trouw zal ik wel zorgen, dat ik een goeden man : kies. Haar moeder. — Maar kindjelief,meis- < je& kiezen zelf niet, maar worden geko- 1 zen. Het dochtertje. — 0 ! ik kan best nog ' wachten. Want tegen dien tijd is hfet ! vrouwenkiesrecht er aeker al" ! ( în de Kamer» ZITTING VAN G MAARl c De ziltini; beglni ten 2 unr, M. SOHOIi c LAERT zit voor E3es3rijdï($b ?an den kasiScer De Kàmea neemt zonder bespreking in i aanmerkâiig het wejts-ointwerp-PasVur: e(/rek. : kende <yui de burgerlijke verpersoonlijking fie geven aaD den bond tegen den kanker. à Begrooiinr van susfâcie M. PQNOELBT vraagt vorbotering van de " iaarwedden der magistiratuur, vooral van de vredlorechters, ten einde eene betere aaniwer-ving van die magistraten te bekomen. M. HËMil) ERIQK.X vraagt verbetering- va® de jaarwedde der griffiers. I M. OZKRAY sfceunt de opmerkingen ten r i g.unste der magistratuur. M. VERSTEYLtJN verdedigt de besluitSe-ien \ian zijn verslag, onder een onophx>u dend rumoer, hetgeen de herhaaldle tus^dlien/ r koinst v an den voorzitter vergt, ten (tndb de = stilte te bekometu. * M. MONV'I-LLE zet de beweegredens uit een dio hern aangespoord hebben zijn amen demont in te dieneu. L M. LEMONNIER pleîfc . ten voordeeLe dei <' ondor-beamlyten van de reahterlijke oaxle. s Begrooting va» bnî3bouw 1 openkat'e werken 1 Na enkele opmerkingen van de heeren D'E !' PONTHIEKE en NECJiEAN gaat de Kamer 1 om 3 uui over tôt. d'e stemuning bij naaju f afi-oeping over de begirooting van Ea'ndibouw \ en openbare werken. ' 150 ledan nemeD er aan dee\J. De begrooi/ing wiordit aangenvoimetn niiot ^Ci < tegen 58 stenirnen en 2 onthoud'ingen. .N Voortzettsng tiet Eiespreking c M. CAPELLÊ vindit het treturj^ dat de c vrederechtetrs, die zoo veel dlicnS'teh bewjjfzen. £ ten onrechle vergeton goweesî) zijn in die c vooingestelde verhoogtingietn ' M. M ECF* "L YN'GI. — De middenaldeeling r heeft ten voordeele der griffiers een verhoo h ging van jaarwedde ges.emd van 300 frank. 1 De Ministetr zoo zuiiks niiet aanuemen. Ile c maak beroep, zegt liij, op zij,n î^eehtvaardlg-heid en hoop dat hij tôt eon ander g.ovooi1 zal komen. j M. ROYER plei't ook voor de onder-be s ainbteij van het Parket en dinultt detn w^asch i mit aan die hongerloonen een einde te v zien atellen. \ M. THEODOR spreqkt over den h'oohe^ Ujken toestand vari het '2e en 3e lcanton tt <_ Brussel. Hij wonsolit de iaarwedde der bï>. t gevoogide refei-endarisiseii aan de Koophan ] delsi*ecihtbanken met 1000 frank te 7Â& ver- . meerderen. M CLAES spreekt over enkele punton van bestuurlijken aard. M GIROUL vordectigt heft amendement iiv gediehd door dên liogr Jourez, en vragendc. de wet een «erugwerkende kraoht te gseveo J van af 1 Januari "li>13. ! M MAStSON vraagt de terugwerkende kraoht ? van af januari 1914. j i 1 M . CARTON D'E WIART, minister ~ van < i Rechjiswezen, zegt dat enkele verlioogJuxien j van jaarwedden ten voile gereohtvaairdtgd : i zijn, tengevolgie dfâr stijgende levensdam te. : Hij antwoordi breedvoerig op die opmerkojn» i gen door de Kamerleden gedaan. Hij spreekt over de o.nderzoeksreohiters ©r ; zegt dat aan die instolling. mo«t verandei^ng gebracht worden. < i Do heer minister ltan het Wiorsteï Ponce- let niet aanvaarden, want hier geldt Ji'et en-kel een verhooging van klassen en met ai-)ean een veranderâng van oijfers. PeraDonlijk wenschte ik de recfbtbanken van 3le klas af ta sohaflen. Maar. historisahe beweog^xxïens laten mij zulks niet toe. Sprelcer brengt huilde aau do kindea-.reoh-tera, dio maeiten aang(emoediigid woo^den, op-dat zij niet geneigd zouden zijri hun plaaits te verlaten, enkel om een verhooging van jaarwedde te bekomen. Dit ailes heeft de Regeering er toe ge-bradhlt d)e bezoldJiging te veiuneerderen van [îe meeste armbtenaren en beambfcen der reeht-tei'lijlce orde. (Zeeu" wel, o,p vei'scheidene banken.) Het amendement Claes wordt verworpen. Het amendement Theodor (7000 frank in piaats van 6000 frank aan de bdjgevoegde î-e-ferentfarfeiseni) heeft hetzelfde l'od als vo-or-gaande w ijzigi n gisîvoo rst'01. Heft amendement Monvill'e werd't insgelijk^ /erwotrpen, altijd1 redhterzijde tegen linkei> sijde. De amendementen éooti de regeering voor-»esteld' worden aangenoiinen. — De tweedla îtemming zal AVoensdag piaats hebben. Begrooting van rechtswezen M. OR1QK roept de aandacht van den îeer minister op d'en verplieliten leefifc ji 1er kandidlaat-îiotari'ssen. Die wordt nog ge-•egeea'd door een verauderde wet. Men zou moeten een exaam insltellen waar le kandidaat-notarissen zouden op praktiscli ;ebied! ond'ervraagd worden, door aJeskundî-?en.M. ROYER. — Wat ook zou moe&etn, ver. tnderdi worden îs' het tarief der no tari ssen, n dit hangt enkel af van den goeden wij 'an d^n hear mfinistor M. HXIYSHAU VVER drukt de hoop uit d'en îeer minister de jaarwedden der gevangen> lewaardérô en opieners te zien verbeteron. M. VAN MEKRIS Spreekt (n dent&elfdJen ;in als voorgaan die î-edenaarr M. 'MEOHELYNOK oppert het godarih't, lat er missohien een kominitesie zou ktunnen tenoemd1 worden, samengesteld uit leden die® iamer, d!ie aan enlcele neehterlijke kwest<-iën een betere oplossing- zouden wlillen zdea ;even. M. BRUNtET zou willen in die i-echtbanlflem e BruSsel iedere zitting. zien verieragen met en 20-tal m'inuten, en een nieuwe boet-tralïel'if.ce kamer zien dameastellen. Hert ware ook wensehelijk de politïek ein-lelijk niet meer te laten tusschenikoanen iia » benoeming dei- reohJtere. Enkele sprekers roeren punten aan via® bé« ituurlijken aard. Nadat de heqr minister Vooo> ;aan.de red'enaars géantwoord: en huldie go-iraoht heeft aan het verslag van den ter, îtanidiaert, neeint deze laat^te het woo-rd. Daama wordt die algemeone bcaprekxngi loten eni de begrooting ge^tamd. Do zâtting wordt geheven om 7 Uur. Dit fia ÂrMflerswereld SSaking te Seraing Eetno stak-ing, waaaraan 300 werklieden deel emeh,i 5® uâtgebroken te Ouxl Ma-r},<hla(>ne, Se^-aine. D© niachtploQg hoeft zioli later bi,i deze teStog «(angetsloten, zoodat er in liet geheol UO staïkiers zjijn. De oorzaalc is dat voor lénigte dagen twee werklioden d!ie to laafi zijn :elibmicn. door den meestergast werden g^a-traft «net eeene "'fhouding van hun loom. Be werk- en dakBoozen te Kew-YorSs De bewieg^ng. A-an de werkeloozen en daM )o«en in New-York, weLke zich voioral uitf» oor hetl binnendringen van kerken om daar chuilin^ te vinden., heeft geleid tôt een ge-eehlte'Lrîde vervolging-. Ëen vrouiw en _ ISO Tannen, allen leden kan de Indufstrial W or-ers of fche Worid.waren een katholieke kerk rninerjgegaan, waar een /(astânK&east iwerd jehou^un. Politie, voor liet gebouiw aanwe-ig, had de werkloozen gewaarsehniwd, d.e :ei-3c niet binnen te gaan. Zij d'eden het jdh; en aood'ra de sitoet binnen was slioo( e politie aile deuren en liet zij gevangen-^ag>ens aanrukken. De opgesGoteriefn maaikten i de kork eon heidenscli ' gieweld, olfsdhoon e a&njwezge priestors aile mogelâjke mioeite eden oan de otpwinidiûg te doen bedare/n. De aUgefliouj^enen werden onmidrtellfijjfe n'a die v'en-bren»ging voor het naehtgeredhtsfhof ge-:riidv v^aar h^n leider, zekere Frank Tan. enibaujn in beschuldigting wor-d gestefljd we-ens a ans po ringi . tôt waiio rdetliiijklheden'. De îondterd en een en negentig werden daarop pgesloï3n. boycott To Johannesburg zijn particulière telegmto ien onitvanjgen, beheizendo dat de Uran'^ourt-rbc^srt- en hiaveinarbeiders'vereienijgintgen té >on<îen hesloten hebben. als protest tegrm <ïe ndenwigl'teitswet!, prod'iïoten uit Zuild-Afrika esitaind'. niet te ha.nteeren. In dit verbanu wordt ook van gedacihjtâQ ewis&eDd met het hoofdk\vartier van d'en in. ernuiROnaliien bond van vakjvereenigimgen tQ îerlijn. TLXjLt; Mechelen De werkstaksng des* stoeïmaicers De werkstaking der Stoelmaker. hiecft 0'en ieer rustig en kalm verloop De werkHeden îoud'en dagelijks hiunne gev/one bijeen.kom-ten. Door beide parti jen worden vlug^'nTf-en uitgegOA'en, waarin elk op zij|ne manier len toestand uiteenzet. Als wij goed ingeliolut zijn hOblwn de ba-:en eeno " afvaardiging benoemd om den toe. itand van het stoelmaker s vak te gaan on-lorzoeken in Meenen o» omstreken. De werkliedan hobl>en tegen "Maandag aa^,->taande eene t: • ensprc'cel'ijùo mee.ing beleg^ vaarop de bazen zullen uii'genoodigd woç-len.Aan die static van geederenver^idiing,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes