Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

1075 0
13 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 13 Februari. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 27 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bc3st7fn9b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

^^^|^Februaril9l4^^ Jaargang ■■ H' 183 ABONNEMENTEN ta ]*u : 10 fr. — Zes m»«nd#n : 8 tr, Drie maandon 2 tr. 50 00 oentiamen pur ieuh aan huit tuUIX Voor 't buitenland, met bijvoeging der Terzeadingskostâzu ^honnementen worden aangenomon is olU9 bureelen, Baron Joostenaatraat, 9 AatwerpeD, eu in aile postkantoren. TELEFOON 4391 UITGAAF S © Volkstribuun Dagblad voor Onafhankelijke Vakbonden E&edactie en A.dLmSnfstr'SitSe : Baron Joostensstraat, S5, AANKONDIGINGEN I'1 blidzijdo, per kleinen regel . 0.S0 Roklaam (onder «tadnUuw») den regel 1.00 Stadnieuws, den regel • • • . 2-00 Begrafenisbericbt §.00 Voor aankondigingen zich te trenden tôt onze bureelen Baron Joostensstraat, 2, Antwerpen TELEFOOS 4391 !"• tJitgaaf " 2a" Uitgaaf De talpaliscls Mminip Onrtrent djei sociale toestanden in Australie ig bekend, dat voor d!e tegemvvoordlge maa'c-schapîpij daar de denkbaar bea.e verhoudkngen voor die arbeideride klassen bestaan. Nergens aja die arbeiidsvoorwaarden zoo gunstig en àientmg,ôvx>lge de matertieele posilie van den arbedder zoo bevrediigend: als in dit verre werelddeed. Hejt is in de eerste plaats aan de ointwik. fceling der vakbewegnng. dat deze geaonde toestanden in» Australie svorden toegieschreiven, waar bij nie] ovei het biooid is te zian, dat Euro(pa in 't algeineen aan Australie _eer dfuch'dg) aa-beidersmalieriaal levert. De arbeids-loonen zijn or hoogor daD in Amarnka of Bngoland, de arbeiidstryden korter, terwijH net op het gebied dtei arbcàdswetigevmg vooraan &caat. Als uitgangspunt voor de Aiisfcra-lijscihe vakbeweging is te besohouwen de stnjd v0or de® aelh&urendagi, diie door de Ajustralisohe arbeiders van zoo groote Deteekenits _ wordt geaohlt. dat een arbeidôrsgrœip, die dit doe] n'iet heeft bereikt als de vakvereeniging niet wordti erkiend. Het warem de b o u/wvakarbei-ders, die hef eerst den scrijd voor den aclit-urigeh dag lanlbonden ; zdj vormdien ïn 1856 een vakvereeniging- en slaagden er in zonde* op al te fellen tegenstand detr werkgevers' te stoofi^î-, het gjowenscMe te bereiken. Kenteo kenend) voor die sociale verhoudiingen in Australie het dat de dag, waarop dit ge-Boliiedde, 23 April, niet alileen nog elk jaar als zoog-ezegde ''démonstration da^ )cllooir{. geheele arbeidereklasse met grooteJn luis-tetr wordt herdacht, maar aan dit feest de hoogste regeeringôpersonen en oiok vertegenr woordiigers van de pairoonsvakveirecnd(giingen deelneunea. In aile op^roliten zijn die omstaladigbeden gamsiiig ter bevordJering d<er vakorganisatie. Ook in de laaste Jaren gageai âe AustraliiscHie vakv eiv. eenigâûgen lmi> leoental weder aanmerko1ij|k groeien. H<Jt ombrent defzen groei mediege-deelde verelag betreft niet ALIjE bes'llaaïidie organiïsaiiea, maar ui'csiui'tend' dfie, weiUke van het rocht van inschrijivniig hcfbbeai gebruil? geanaakt. Et bevûnden zich evenwel in de drie staten : Nieorw - Z uid- VVal es, Westh Australie an Niesuw-Zeefland betreto'icélijjlv zooi wei--aig nfet-ingeschrevem organisal'i'es, dat het offloifeale overziclït een vrij volledig beeld van don stand dleir valcbev^ging geeft. Tn Nieuw-Znidi-"W.aleisi, anet 1,646,700 ïn-woners, telde men aitide 1911 174 giere-gistreierde vakvereenigdogiein met 151,019 le-den, daarvan 146,275 inannelijWe eni 4-7'U vrouwelij,ke personeai. Het vooirafgaandie jaar bedro-eg het aantal leden 128,517, zoodat bet jaat 19»11 een venmeerdering' van 22,502 leden aan^viijat — voorwaai' geen' kleiniglied. In het vakvepeqn'igànjgereigfLstor werden 5 arboi. dersorganisaties nieuw ingeadhreven in 1911, geschrapt werdien 11, ontlbonden is één OTga-nisatie, twee vakvereenig(inig<3u sloten zich bij eene andere aan, zoodat de gieheele winsl op 11 vakotrgaitisiafLiQs koroD. Het grootsifce aantal leden vdindili men bij ie organisatie van spooinvogjpersoneel, 23-,663 an bij don landbouw, 23,605. Dan vtJflgfea de mijnwerkors met 19.560, de zeéliedietn met 15,541 leden. (h)vallend is het geringe aan-,al georganiiseerue vroawol;:,jke arbeidera. Van ie 4744 vrouwen komen er voor rektemâng ran de kloedingnjijvcrlieid 1628, voor het levensroiddelenbedrijf 911, voor die g.rafisdhe oijverheid 198, voor den landilxmw niet meer âai) 10, voor vefrsQhllletnde andierie beJjrijvon tezamen |906. Ook Sn Austa-alië schlijnen vrouwelijke kootsiers, dieze triisml van he'i feDiiDflS'me, te beataan ; er is ten minste g&iq bij de /akvereeniging aangesiloiben- Voora] sterk îs de groei vani ledental go-vveest bij den vakbond. van het 9poorwegi-persioneel. Het arteteg van 17,775 led'en in 19.10, tôt 23,663 m 1911. Daairentegen zag er men in de groep lamdbomv, waair hoefdza'co-lijlc veehouders zijn georgainiseerdl, het ledental sUerk dalen, n.d. van 9,666 op 2r3%, 05. Eveneens valt bij den bond van mijjnwerktèrs een vermîndei*ing -waaT te nemen, n. 1. van 20,124 tôt 19,560. De organiaatie der zee-Iieden mooht op een vermeordoring van 2B20 leden bogen. lin den ten noorden van Nieuw-ZuicVWailes gele^en staat Queeasdand met 605,800 inwo-ners, bestonden 34 va^vereanigingen op het einde van 1911. Er werdien 5 nileuwe lng,o-aahreven en 8 gieschrapt. Het led'antal van d"e 20 valcorganisaties, die de bedde jatrera-wa-ren ingeschreven, éteeg van 6383 tôt 7818, een vermeercfcelr^ng alzoo van 1530. Van d!e geregiscreerde vakvereonigingen »verden o a. afgeseh/reven' d'e plaatseiîjjke groepan der " Au&tralian Wo'r/l^er's Ubion *' dea- herdfôrs1, die te s^amen meer Iteden tellen dan aile dere in Qaeiensland bestaande fvakvereeijiigin-gen, ni. ia,270 in, 1 11. In West-Aus'txalië met 262,100 in'woniGtt-'s bestonden 151 geiregàstreerdie vakveresnigin»-gen met 29,8881eden op het eàndle van i9il. In dfen loop van het jaar bediroegi de vor-meetrdering 9013. Daar de tolling van 3 Apri'f 1911 een aantai van 9.3,760 looinarbeïders aa^, wees, blijflct dat bijna een derde dieu perso-oen tôt de vakvereetnigingen "be^boren. Het bes't georganiseerd zijn d*e m'ijnwerker^, de houtliakkersi en d© arbeiders, Sn de hoiic-zagerijen.Van de drie s^tiaten Victoria, ZuidJ-Ausralfé en Taslnmnië ontbreken de opgflven ov^r de sterkte der vakorganisaties. In beide laatst-genoerad'e staten moet he getal georganâseerde arbeMers gering zijn ; in Victoria wordt het Dp ongeveer 80,000 tôt 100,000 geschat. In Nîefuw-Zeeland mot 1,Û0B1,500 Ewro' peesehe inwoners:, daalde fn 1911 het aantal gerégist'reerde vakveJrpenigingen van 308 tôt 307 en het ledemtal van 57,09.1 kot 55,629. Deze achteruitgang is v©rOoi*za«a!:ct dooniien eenige der kracSitigsoe plaatsel^f^p vetL'eeni-gingen zich ui'v het ambtsti-egilS'ter lîeten schrap pen, terwiil de nieu-vr toegetj'edeii .vy^cvereeni gingen meestal slechts weiinîg leden telden. De uitgetreden Organûsatlies vereeinigden zich in een andaren niet gisfjegisrtreerden bond, ni. in de " New 'Zealaud Fédération of Labour ",die ongeveer 20,000 leden moet tellen. Deze nifeuwe centraiLe organiisatie maaltt front tegen het in Nieuw-Zeeland bestaandie gedwo'ngen scheidsgiereclht voor arbe^iei^on-flicten, daar geb'leken is, dat dlit sy'&beem iq het nadeel der arbedders werkt. Uit deze door de Aus'lralische arbeidlers opgiôdane er^'aringi moet dan vermoedeiUjik) v ei-iviaai-d worden de tegien&itand, die de op-gewojrpen plannen voor een; gediwong-en scheidfeg,erechti voor» arbeî'dfeigesiclh(il|len onder de Bngelsche arbeidei'S vinden. Een poging tôt invoering van een ge-dwopgen schejdsgBreoht jn Niieu!Wj'Walesi iin de jaren 1890 ie afgies'Snit op het Hooig&r-huis, dat hét des'betreffonde wetsont\verp ver-wierp. En giunstJig'ar reslultîaat bereiiktë .mm met de zaak in Nieufw-Zeeland. Een door de regeering in 1891 ingedliend wetsontwerp word spoedig aangenomen. Krachtens d'LeWet heeft elke parLij, weuikgever oC valivereenil-ging, het reclrt in geval van een gerezen gesoliil over de arbelidsverhoudling de teigen-partij voor den Districbsraadi (district board) te d'agen, die na grondig o'nderzoek uit-spraak dkDefc'. Deze is intusfe'chein niet ver-plichtend', draagt alleen het kau-akter van een goed'en raad, maar wanneer deze niet wordt opgevolgd, kan de boslissing. van een scheidsg-erecht (court of arbitiratfion) word'en inge^iepen. Dit hof van arbitrage bes'iaat uât een rechter van het Hoogjgeredht^hof en uit twee bij«it.ters, dq eene door d'e georgpni-seerde werkgevea-e, do andere dj'oor hset ar-beâdersvakverbond gekozeni. De uitspraak van dit gerechstshof, dat de zaak dan een nieuw nauwlcesurig onàerzoeflt ondierwerpt, kan vooir zoo ver heï hol zelf beslist, bindende kraoht hebben, doordien den werl^gever of de vakvereeniging die zichi niet naar de uitsipraak voogt, geldboiete tôt 500 p, st. kan opgele\gd wordten. De boslissing'en betreffen : Saur v^n den arbejidstijd, vTije dagen, bedlragi van bet'JLoon, het vraagsfcuk van liet stukbon, het gelai leerlingen, het recht der vverkgevers om niet georg^niseerde arbeiders aan te nemen of georganis'eei'de buiten te sliwteai, en voorts den plicht der ar'be'idfôré oun aan de steuin-kàssen bjij te dragon. Aanvanikelijk heette hét, dat d!e Wet, dio d'en len Januari 1894 in vverkRng trad', lot algemeene tevrecleniliedd werkte. Men sohrer4 dllt vooïviamolijk toô aan de gji-oote voorzichi-tigheid1 waanmode men bij de Ideuze der be-trokken reohters te werk @ing, want veel, zoo niet ailes hangt bij dit s'oe-lse^l er van af, hoe zulk een sclieidsigerecht in wierkeJijkjhtoid wordt gohaiwUliaafd. Dat întussohen dJe inge-nomenheid van d'e NieuAv-Zea,,andsche arbei-dersmot dit gedwongen s'cbeiidlsgiereoht niet zoo groot is, als mon in den beginne meeind'e o te rnalken, bli|klt uit het boV^mvfirmcildei feit van de opriobtiing van het nieuw e Arbeidiers-vakverbond als pi*orfcast tegén die beetaande Wet op het gedwongen sclvadspgerecht. Ten slotte zij nog vermeld, dat het trweede jaaroomgres der Australisohe vakorganisatie : " InduStiial Workers of ttue "World", z$ob verklaard heeft t.egen het syndlicalisime. Do vergad'ering wilde niets v/eten van de "directe actie op guiond dat zij toit die .imiddio-len behoort, die <5oor "onverantwooi^olijko personen meb anarch'istiscflie denl^beeàdjsn " worden aanbevolen. Waa Sfad en ILand Losgehroken tijgers Ter gelegenheid der ontsnapping over een paar dagen geleden van een jongen tijger uit den cirk Hagenbeok, te Blse-n'en, wordt aan een voorval hermnerd van dcnzelfden aard dat in ornze stad voorviel, maar dat niet zoo goed ailiep daar een nian door het wilde dier ver-sehieurd werd. Het was m den nacht van 6 tôt 7 Ju-ni 1868, dat een prachtige koningstSjger door de Antwerpsehe Maatschappij van Dierkuinde aa.n den dierentuin van New-York verkocht, uit een houten hok ont-snapte. Na eenigen tijd rondgedwaald le hebben langsheen het statiegebouw.waar hij opgemerkt werd door werklieden die -zich naar den arbeid begaven, liep hij de richting in van de Geméenteplaats, welke te dien tijde aog weinig bebouwd was- Daar ontmoette hij een voerman met zijn span welke hij eohter onge-• deerdliet. Minder gelulckigi was een werkman welke zich van zijn bezighe-den huiswaarts bega{. De tijger kwara op hem toe en ofschoon de man in allerijl over pen hooge afalinting klauterde, sprong het dier hem achterna.doorkert-de hem met zijn klauwen en liet hem dood liggen. Aanstonds werden de heer Vekemans en het personeel van den dierentuin ver-wittigd, dat op jacht ging om het wilde dier te vangen of onsohadeiijk te rnaken. De tijger werd aangetrofien in de St. Annagang ùitgevende in de lange Sint-Annasfa-aat Hij was op het dak van een hui&je geldommen en daar het weldra bleek dat het onmogelijk was het dier levend te vangen, werd hulp lngeroepen. Twee behendige jagers die in de buurt woonden, de heeren Werbrouck en Ver hoeven, benevens 110g een kunstschildër, wiens naam ons onbekend is, kwamen met h un geladen geweren aangesneld en vatten post in het vensler van een aan pa/lend huisje. De tijger, een luid gebrul aanhetîend, maakwe zich gereed tôt den aanval. Op het zelfde oogenblik had een losbran-ding plaajts. De tijger maakte een ver-vaarlijken sprong eu viel, door het lood in het hart getrolfen op den slag dood. Tegen de melkvervalschers Dooi een volksvertegenwoordiger werd in de Kamer de volgende vraag gesteld: Zekere wemig eerlijke melkboeren.aan-hangers van de leer der vergoedingen, vergenoegen zieb niet hunne waar met 50% van haar vet te berooven.zij. voe-gen er zelfs 10 à 15 t.h. water bij. Te Luik heeft onlangs de ontleding vap eene reeks monsters melk aan het licht gebracht da<t er op 196 onderzoeh-te melksoorten, 130 vervalscht waren- Te Antwerpen eerbiedigen de melkver-koopers al niet meeT de belangén van hunne klanten. Zoo er geen middel bestaan om tegen die openbare vergiftigers op te treden en zou de minister van justieie aan de reohtbanken niet kunnen aanbevelen aieh strenger te toonen, want dikwijls ziijn zij al te toegevend. De heer minister heeft inlichtingen ge-vraagd eu zal later op de kwestie amt-woorden.De Belgen in Perzi'ô De Peraisehe regeering heeft besloten, de herinrichting van het département van ■ openbare werken toe te vertrouwen aan de Belgen. Bijgevolg zullen er weldra 80 tôt 100- Belgische ingénieurs,van onze versehillende hoogescholen, door de Perzische regeering aangeworven worden.Vrouwelijke hihliothecaris Volgens den Brusiselscben correspondent der "Meuse" heeft de minister van binnenlandsche -aaken Mej. Denis, doeh-ter van wijien Hector Denis, aan de boekerij van zijn département gehecht. Tentoonstellinif van pssieibakkers te Brussel De Vere&niging van Pasteibakker&ba-zen van België richt in Mei aanstaando in de izalen der groote Harmonie te Brus-sel, onder hooge beschermin^. van de Koningin, eene wereldtentoonstelling in van banket- en suikerbakkerij, tevens van werkmateriaal en van grondstoffen. \''onrdfax.'hte: zullen er geliouden wor-deD en wedstrijden uitgeschreven voor :vakrnannen. Verdere inlichtingen zijn te vi'i aijgeii in hei Huis der Pasifibak-kers, Steenstraat, 38., te Brussel, jtist vervoer der pakethooten Gedurende de maand Januari laatstle-den hebben de pakçtbooten van de lijn Oostende-Dover 0845 reizigers vervoerd (6614 gedurende de maand Januari van het vorige jaar). Groote legeroefeningen Deecn Zomer zullen er belangrijke legeroefeningen oiaatb hebben,waaraan drie afdeelingen deelnemen die niet in ver-sterkte plaatsen gekazerneerd zijn- Naar aile waarschijnlijkheid zullen zij gehou-den worden in Vlaanderen. De iiehaamsîengie van den Duitschen soldaat De geneeskundige dienst van 't Duit-sche l'eger heeft statistische cijlers afge-kondigd, nopens het onderaoek van 70j duizend jongelieden bij 't leger ingelijfd. Daaruit blijkt dat de gemiddelde leng-te van een Duitsch soldaat 1.67 m. is ; de onderofficieren van beroep, bereiken bijna 1.60 m. en de eenjarige vrijwilli-gers, 1.71 m. Schachten van meer dan 1.90 m. treft men slechts in verhouding aan van 3 per 10,000 ; van l.tO tôt 1.80 m. zdjni er 2.12 t.h. ; van 1.7a m. tôt 1.65 m. bereiken 22.46 t.h, en de heel kleinen (minder dan 1.60 m.) 7.26 t.h. De streek die de langste soldaten in-zendt is het groothertogdom Oldenbui'g. De gemiddelde lengte is 1.69 m. Aangemerkt dient te worden dat de gemiddelde lengte van den Duiteahen soldaat. deze van den Franschen met 6 centimelter overlreft. Verheerlijking van Perd de Lcsszps Volgsns den "Matin" heeft de Ameri-kaansche gceant te Parijs, Herriek, aan de regeering van de Vereenigde Staten voorgesteld een standbeeld op te richteoi voor Ferdinand de Lesseps aan den ingang van het Panamakanaal. Suikei uit maïs Proeven werden genomen vooi een be-ter verbruik van hefgeen de maisplant levert. Met» had het vermoeden dat maïs çen groot percentage suiker bevatte. an men heeft gevonden, dat dit vermoeden waarheid is Deze graanplant, die men tôt nog toe slechts ais meeivruch* ken-de heeft geblekeD grooter suikergehalte te bezitten dan suikerrief of biet De Anaarikaan — wiii- ,ram is onbeloencî gebleveD — die deze proeven nam.zegt, dat men de areu der mr.ïsplanten moej atsnijdç-n %on 1 y.p nog melkaehtia ®ijn om ze te verandereD in suikerplanten Iù den etengel hoopt aich de suiker dan i ïuc-or en uit^r op, totuat het geliaite ten slotte 17 t.h. oî meer bedraagt. De waarde der maïsplanten zal na-tuurlijk, wanneer iilthans deze mededee-lingen feiten zijn, buitengewoon stijgen, en dit te meer, omdat bij de behandebng tôt SMikerpiant de veaal eenige hoeda-nigheden als papiérmateriaal verleent en t»n laatste van de resten alkohol kan worden gesiïookt, of in den vorm van koeken aan het vee kan worden voor-gezet als voedsel. Ni&uwe munt China slaat nieuw geld. De munt-een-heid is de Chineesche dollar, geldstuk van ongeveer 27 grammen zuiver zilver De andere geldstukken zijn van 50, 20 en 10 cents, 10% koper bevattend. Er 'zullen alleen koperen een- en tweecents-stukken zijn, en niekelstukken van 5 cents. De dollars, die thant. in omloop &ijn, ■wllen lit nog geruimen tij,d blijven. Het aantal ganeestieeren in Europe Men heeft bevonden dat in Europa 203 duizend geneesheeren zijn, verdeeld als volgt : 48,000 in Engeland, 32,OCO in Frankrijk, *26,orO in Duitsehland. 24,000 m Italie, 20,000 in Rusland, 13,000 in Oositenrijk, 1B,OO0 in België, S,0.)0 in Spanje, enz. De verhouding van genees-| heeren met het getal der bevolking is I veel grooter in het Vereenigd Konink-irijk dan in elk ander land. Brussel ge-' niet de eer in gansch Europa de stad te aijn waar, in verhouding met de bevol-! king, de meeste geneesheeren zich be-i vinden. ! Voor elke 10,000 personen zijn er 24 | geneesheeren. Beeldspreak — Ik ben vanmorgen van huis ge-. gaan zonder een cent in m'n zak. : " — Hoe kwam dat zoo ? I — 'k Weet het niet. Ik vermoed, dat rriiio. vrouw er de hana in heeft gehad. In de Kamer ZUTTINCt VAN 12 F. IJHl'ARI De zitting begint ten 2- uur, M. SCHOI* ; i«AEE.T zit voor ^erkmanswonsngen ! M. DRION verklaart dat, moetendle kielzen j tusscilien het ontw-erp van de î^g^rinig en , dat ma den versla^g^veri. M- T)tiilbbaulb» hij ! liet laatste verkie<#c | N*ochicans moet er vôôr allea ietS' giedaan j worden. Welk ontwerp er ook gcs'lerad v.'or | de, 't zal een groote sociale vooruitgang' ziijn I fiL BEiRTEAMiD vraagt datJ men zionier I uitstel de ongeizonde wijrœn der groote ste-deai gezond nuke. In vole gemeenten,, vooral op den buiten, houdt men zich niet genoeg met gieizonxi'liieifis^ver^en bezig. De wetl van 188V heeft alleen voordeel bij-giebracht voor ekere btfvoori'ecbte kllassien \ van werktàejd-en. Zij stretifilen ei* naar werk-' liedeneigenaars te maken. De grooto fout was, dat aj juist geen rekening hieild met de sleiohitet bedteelde arbeidiea's. In 25 jarein heeyrt die wet het bouwen van 60,000 werk-manshuizein mo'gelijJv gemaakt, iraaïir elk jaar worden er zoowat 20,000 huisgeizinnen ge-vortnd. DU zegt gjenoeg dat de wetl tekort geschioten is, 1 Sprtedc'pr houdt een geschieSclkundig ovei-ziicht van w^t reeids op liet gebie'd ddr goed-koope woningen ie gedaan. Hij haalt het ^oorbeeld aan van Praisfen, waar de Staat d& gemeenten ver plicht goedkoope wioningpn in régie of op and'ere wijae te dbdn bouwen. De groote openbare besturen en vooral het ôpoorwegbe'etuur beste'den er etteii|ke □ifiàilioenen voor het boivwen van goedl^oope woningen ten behoeve van het la-ger peirsoneel. Spreker sluit zich aan bij de a&iïendlefrnen ten Devètze-Hyni'ins en druikt tau slotte dien wensCh uit, dat de regeering de. giemeenten zou mHditigen d!e meerwaard© der gironldefci ten bâte van den bouw van goedkoopex wo. ningien aan te wenden. M. DAEiN'S oordeelt, dat het h'uidigie wets-ontwerp, met de noodige verbeteringenj, niet alleen voor de werklieden der stad, maar ook voor die van het platteland een wel-daad zia<l zijn. Het is hoog.tij<t,dat mien g"oed-koope, mime en gezonde woningen in 't be-reik der arbeiders en kleine bedienden stelle. M. A. DELPORTE — Het oprichten eiekier natdonalel m^lfeohapipij vooi gotid^oope woningen en woonverlreklten 7Al een gro'ote voornstgang zijn, doch het ontwerp is voor veeJ Verbe^ering vatbaar. De niôufwe maatschappij stelt te weinig eefld ter be?'chikking j van de kleine beurzen. Da maatech&ppti is i ook niet national 1 genoeg ; zij zou gron. j den mioeiten aankoopen in d'e Keanlpen en in i het niduwe koolbelcken, oim er te gepasten tijd goe<lik©ope woningen op te ricditen. ! Sprelk-er vraagt ook dat de maatsohlappij | het recilufc zou hebben de gioedlidoo.p© AVKi^nîn-i gen welke hun oigenlijke bestemnmng- hebben : verloren, terug te koopen, te-n einde aldus | te belettem; dat èaarmee do or Joapitw-listen. ge-: spe^uJeerd worde (Onderbrekingen rechtsi). ILTMlA.NS. Gij wilt dten- werkman I beletten met z^jn. huis te do en wfit liiij wil j M. ViAND0RVELDE. — Wij "ftillen dat j 4e gpeékoope woningen ter beschikkingi vïin ; al de verkfjeden gehonden worden. j Tvï A DETvPOUTE dringt /erder alan op-i dat de gefneenfen no oit in een toestand' van ] minderheH ^oud^n worden g-ebracjb't teigen-j over de nationale mjaatstlhapipi;j. Dje\^mrien-[ teo zoudem van de maatscluip'pij fie/elfde voord'eelm mioeten krijgen alsi de bijjzjondere boutwh en kr^liiefamaatschiappajen. JMD. -VlAND^fR/V'ELDE. — Het ontwerp dat ons voorgielegicl is heel, in zdjn groote trek-ûe alge^jueen© stomming. 8lpreik;er wijst op de brodhujur van M. Cn37litj3i, pastoor te Kuregcimi, die met r.edten vegt diat, moefâtetn de regeierdters de woningen foei/ioeken dlie hij bezoeht heeft, aij da idélijj'o een veel beter en vollediger ^ontwerp zo,Mplen ifidd-enen. Verde-r klaagt spreker er over diat het ont werp juist de minst bedeeldie- en d'e eliendig-&te on/der de werklieden van hulp zal ver-&to!i\Jen ho lichen. M- TIBBAOT wijst op de cnoeili.i(l<died'en voor d^n aankoop van gronde®. D© re»donaar handelt breeah'oerig- over de tusteicg-enlcomet der gemïeeiniten en der beschermlkojiiQfiteji'tein. Begroofirsgen Na lezing d^r verslagen over de betgtroio-tingien van oi^waarden, van terugil^eringeni, der ontvangSLen en nitgaven op beviol en 'aer gendairmierie, ,A"ordt de zitting om 5 niur ge-heven.De gezondheidstoesiand in het Fransche leger Dis Fransche djagbladen bevatten thatosi dia-gelijjks zeer verontrus'ieude bericnten over den gezondheidfstoe&fcand der soldUten in versehillende guruizoonplaats van het land. M'-n leest van beSîuiettingen en van sterfigevailen, van overvolle gurfDiiuizen en door uitputting ontoereùkeiid geworden gezondheid^dfrenfcîiien. Dezen toeistand wordt door de bestej^lers der wet op tien drijjaarlijj'.tschm dienstpiicht uitgeb^iat en die partiijgangers dezer ong^uks-wei kunnen niet ont^ennen dat de toestand bedenkelij^ is, alhoewCl zâj hunne tegenstre-vers van oveirdnjving bescliuidli^ien eni Iwn ver-wijten een panieii in het land t.e w'ilien vei--wu'eken.V'olgjcne den "Temps", nogth'ans1 een vti-rigfâ v oors'tandeœ van den driejarigen dienst-plicht:, zijn m de laatste dagen te Creuset elt doodelyke gevallen van besimetteliijke ziek-ten \ras:fcgest&ld, en in Autun vij,ï. Onder de honderdvijftig à honderdtachtig aielten in deze beide garnizoens, die te zanien éénenkel re-gdjment herbergen, zijn er nog) een> stuik of tien voor wiea- leven eveneens gevreesd' wordt In Epinal alleen zijn sinds 1 Fe>bru.ari ze-ventien sterfgevallen voorgeAomen. En zoo is het over al. Algorueen vviorden dez:e epid'emiën van rood'volnic, typhus, mening^tis cerebOu&^jXialie toegesehreven aan de onvoldeende hygâënis^-he toestanden die de diens-lt^L-verlengingi met de daariinee gepaard gaande opeen-stuwlingi van een veel te groot aantal jongelui ln een te kleine ruifcnte vei*ooi*zaakt heeft. Men heeft niet den. tijd gehad, voldoende siaaipgeijiegetti-boid en onderdak gfereed' te maken, en weot eigenlij(k geien weg met den overvloed vain soldaten. Jaurès, die de drtejaars'wet alti(d zoo veroordeeld heeft en nu zijn sombere pro P'hetiefen voor een deel verwezentl^,(a ziet, is zeloer niet ver van d'e waarheid/ ajsi hij sehrijift : "Indien de gezondheid van de soldaten op dfit oogenblile allerbedelnkelîjkst is1, indien er garnizoenen zijn waar Bo % der mansiehapper 's morgens bij d'en dokter komt, indien over-il ziedsîenhuizen, hos'pitalen en giimrprovfiteeer-de ond,erdak.gieilegenhecîen vol liggen met zie-k et)., indien de imeest uliiiaenloo ponde ei mien in vele centra verontruS^iende a.fmetiln> gen aan nemen, dan komt diat oimdfet de Soldaten zonder eenigen voorzorgsmaatregel in voehitilge en tochtig.e kazernes- zijn ojpgehoopt omdat de omistandighecien van ligging, voed-sel en verwarming onvoldoende warejn,opnd]at dluizenden sichoenen na enkele dagen kapot w«ren en de ijskoude morider doorlieten van d^bi^ienlpjlaiaiSieln, U'ie men .tiog niiejt had kunnen gedijc-niaken en bestrtaen, omdlat in de te nau,we en sleoht geluchte ca-mbrée'e be smette!ij^e^B.iekfe.-^iemen si eh opiheopten, en omdrait al dfczo noodlottinge oorzaken hun in vloed uitioefenden op het weinfilg kraclitige orgfliniBme »ran de inderhaast, zonder méthode of tceiwijjding, in massa opgeroepen mdli-ciens". X3ieduren.de enkele weken hebben ze weerstand gieboden daarna 'bebbon1 hun kracli-ten lien begieven, ennu doen de meest afwij-kende ziekten hun intooht". "D'Hiomime Libre", het orgaan van Cle-aiDenceain:, die meer dan iemiand and'ers voor de dien^tljfK^lJengi'ng gepleit heeft,îaat ai eh minder la-as uit over den tegen w opr di g en toe stand- Het blad vertelt dat aile officieele re-gesrin,gi"Ldié;iienïi'a onbetroujwbttr zlijn en geefft van zijn kant cijfers: in Mans «es d)ood!en d'en drie sterve-nden aan neldcramp^ î^n Toul aehttien dooden iD veertien dagen, ena Zelfs wanneer men het grooter aantai m'iM'Càenfc ln aanmerking neeimt, is, -naar verhouding», he* slerftecfljjfer vief- of yijfmaal zoo groot aïs het vorigpjaar. Oorzd'ak vain dît ailes Î9^ meenï "I/Fom-me Libre", da+ men, tegen het, oorsipronke-lijke adjvifes van der mditd'iren gezondiheids^ raadi in, de jongere lichting opriaps in plaats van d.e oudiere wat langer te houden- Nu kreeg men een ophooping van jonge 3011 gens1, die in de strenge Avinterkou niet tegen dien eersten drifttïjd besiband' bleken. Hbe dit ook zij de tegen wo or dfi^en toe-standJ té zeer bodenkelijk. Een gevolig va^ het verfoeilijjk màlitdrismus dat het ïwaat ! scha-ppielijk leven in Europa vergiftigd en d'at ! niet alleen in tijd van oorllog! onlieil stiebt, ! maar ook in vredesiijd, de beistfc) kraciliten i uit het voUk jpzuigt en velo measlchenlevens vergjt. » Uit fls ArlîeiilerswereM WerkeSoosheid an Frankrijk ifTal van groote zeermv elbeAverkers te Granl-het in het departaiiaent Tarn maken een slechten tjijiQ1 door. De in de wifclfcoieriiïen bê- reide penoducten worden slecht -verkocht, <ïe gronldstofïen worden steedib d'uurder. Zoo zijn zij er- toe geikoimen hun personeel sterk in te krilm'pen en zelfs helbben sonmûge loioierâ hun fabrieken tijidelijik gesloten. Door dieze s'opte in het bedrijf die na een zeer barren winter komt, worden meer dan twee duizend van de drieduizend arbeiders en arbeid^tera van Grauihet gei-roffen.De gemeentera&d heeft nu besloten de tôt werlklloosheid ged'wongen mtenslcïien aan het werk te helpen en de re, ge'ea-ifeig om b.ijstand te vragetn. De gebeurtemissen van Zuid-Afrikâ in het Lagerhuïs In het Lagerhnis heeft gisteren de arbei» dersiparfcij; ne verbanning van werkllted)enleil-< dea.'s uit Zuvï-Afri)ka ter s'prake gebracht. Eamfelay Maedonald diende een amen^leunenl op liet adres A'an antword op de troonrede in, waarin wordt gevrâagd den gouverneur-generaoïi vian Zuid-Afrika op te dragen "de indesiMPÛtleàiBlwet niet te bokracli'tjgen, tôt tijd en wijle> er een gerechtelijk onderzoek iis in-gesteld naar de omstandigheden, ,/aaronder de verbanning is1 gesohied. Spreker verklaard'e da-t er voor de afkondiging der krijgswel geen reohtegrond was en beweerde dat het de regieiering van Znid-Afri'ka te d'oen is ge-wieest het vakvereeniging&wezen op den Rand te fnniken. Het amendement werd door Haroourt, mi-njis|ter van kfeloniën bestreden en met 2d4 tegen 50 stemm en door het Lagerhuis ver-■sv^orpen.De indemniieitswet în den Volksraad 'In tweede lezing is gisteren de beshroking der induirai iteitb wet in den Volksraad te Kaap stad) voortgezet. Mfendsiter Smuta verdedigde, in antwoord op een reide /an Ci-esiwell, de weigering op he| verzoelk omi Zondag a^>. op de marktplei'n te Johalnneteburg een groote vergadering te bou-dien. Het verbod1 tôt het houden van openbare vergiaderingen is wel iingetrokken, dolob alleen voor g'.wone vergadering'en in zalen». De' îiegeerin^ kan een openbare b^oging bujitenshuis' nog niet toe&taan. Werkeldozen in GaEicië Gisteren ziijn te Weenen zoo wel alsi te Dam berg" en andere siteden in Galicië, optochten van werjkeloozen gehoud'en Hier, ife ailes! kalimi afgieloopen, de duiaenden deelnalmerS hiefltten zich rustig. Te Lomberg echler zijn taj van wiinkel^ gejplunderd, zoodat de po'litiw stirenigi heêff moeten cptreden. In andeiv Gnlàciscihie ste-den fcebben de betoogers een di-eigende hoil-dingi aangenomen, . ■ De crisis in Zweden On-ze lezers kennen de voorvallen die zicîj dezer dagen in Zweden voiordosn. Er hebben voortdurend betoogingen plaats voor en tegen de versterking der legien nacht. De regeei'ing, die anti-milicaristisch gezincl is, heeît haar ontslag genoraein., omdat zij het met den koning oneens. le, welke voop de vei-sterking van de legiermacht is, de be-weging daaiwoor openlij^c steunt en in redq-voeringien in het openbaar uitgeieproketn dkiar-voor ievert, waard'oor hij zjjn grondwetteilâjjlvQ roi te buiten gaa.ti Wij wil'ten dien thana în Zweden bestaan-den ùoestand nader toeLichten en drukkeaa met dit doe|l gedeeltolijk een arlûkel over dat iq het n,ummer van Woensdug 1.1. van " Hei Volk ' , van Amsterdam, versohenen is. " Het gjewtchtigste wat die voorgescln' ede^ia der betoogdngfâo ons leert ls ongeiwijfeld' de-zeMde waarheid dîe de hi&torie van de meeste andere landen — hjet onze inbegrepen — in de laatste tijdçn te zier geeff . n.l. dau aile burgei'lij.ke partiijen die eîleander a/ls jregee. ringspartij aiwisselen door den loop der maat-sclxappolij;ke omstandiigineden. geaioodzaakt wor« deai een " steede grooter deel van de staats-geidlen voor militaire uitgaven beschikbaar t« stellen. Libeanlen of klerika1len, dîem(^v{fa/ten oB ko nacr valiez en, alien moeten ziijj op h'un beurt do hand loenen tôt dieae verspilliing van g'ôldmiddelen, die volgens het algemeen ge* voelen oneindig veel nutbigetr voor andere zakien bes'i-eed zouden Kuinnen worden, een verspilling. dâe bovendlien den belastingdlruk ondragelijk maakt. D© waarschiînlijkheid dat de vertegienwoordigiere van dîe regieerewde klasse, die zeli m/eeirmaletn blijjs ge^'eni van hec getvaar dat hieru-it vooa- hun stelsel ont-s'taaÈ geenszins- bniad te zijn, bijtijids dit ge-vaar zullen weten af te wenden, wordt s'teeds kleine. —• juist o-md)at onen iediere burgerliike partij dtoor dien oinweerstaanbaren stroora meegesleept ziet. Het is d/azo stroom dio de kapitalistisch%irgerHijke tmaaîtschappii, naar den afgrond voert die haar zal Verzwelgen. Niet zonder geiwefld'ige schok'ken, moet men besMten, zal de tegenwoord'igie maatschappij haar einde haleta, zij zal onder den drak van haar eigeo fouten, in elkandier storten, het socialisme zal optreden als de rieiddei uit den nood, die uit de oiuhoudbaarheid van het k'a> pitailieme voor welhaast de geheele bevolking za) ontstaan. ''' De poging van hefc ? weed'sebe volk om aan de las'cen van de steeds stijgjende Wiger-uitgaven te ontkomen, leidJdb in Septèmber 1*913 tot den val van het konservatdleve mi-uisterie, — en tihaus ziet men hefc daarnai opgletreden radiale kabinet heengaan, omdatl het geen kans zjec de eischen van het milf-tarisme af 'ce wijzen. In de paar tussehen-liggende jaren is het voilgiende giebeurd. " Twee radikalen, ledon van hei, nileulwe bewind, belasttem zich m et het beheer y an leger en vloo-t : dluidelijker kon de regeering niei uitsprekesn dtat de vrijzinmge anti-miîlita'. ristiselie verk-i ezjin.gsleuzen er.nsliig. gomeend waren. Do begrootitiigen van dAe dopar'îe. m en-ton -\varon in de lantaie. jaren angstwokkencl hoog gewordetn,. -în 190Ô, b. v., be^roog het perceniiage van de uitgaven voor dlaifensio ruim 54 ten hoaiderd van aile inkomsten.VoOi 1913 îs uit-getroldien <K) milllioen kroiaen (54 millioon guiden) ^ehc^le s^atebearooHiins

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes