Voor Vlaanderen

636 0
01 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 December. Voor Vlaanderen. Geraadpleegd op 19 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/v69862c77h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VOOR VLAANDEREN Onder Redactie van C. K. ELOUT, M, C. M. DE GROOT en L. SIMONS Uitgeg'even door het Comité Nederland-Vlaanderen Verschijnt op ongeregelde tijden. Wie zich de toezendinj; wil verzekereti, zende eene bijdrage van ten minste —f 0.50 aan den Heer O. PLOKHOOY, Anna Paulownastraat 113, DEN HAAG —:— INHOUD VAN HET TWEEDE NUMMER: Ingeko.men bijdragen. — Kernwoorden. — Ons Standpunt. — Is Pro-Vlaamseh zijn Anti-Belgiseh wezen? — Nog eens: De Taalgrens in Belgieseh-Vlaanderen. — Vlaanderen en de Belgisehe Regeering. — Vlaamsehe grie-ven : De Vlamingen in het Belgisch. Leger. --Emiel Hulle-broeck spreeKt verder uit. — Wat een treinconducteur vertelt. Comité Nederland-Vlaanderen. Bij ondergeteekende zijn ingekomen de navolgende bijdragen : M. C. M. de G. te S. f40.—, Th. v.W. R. te 0. f 30.—, L. S. te 's-Gr. f 50.—, J. C. M. B. te 's-Gr. f 2.50, Ch. A. B. te H. f 1.50, Mej. A. B. te 's-Gr. f 2.50, R. P. te 's-Gr. f 5.—, 0. K. P. te 's-Gr. f 3.—, B. G. J. B. te H. f 25.—, J. v. E. te 's-Gr. f 5.—, F. M. K. te R. f 1.—, F. B. L. te Sch. f 1.—, Mevr. K. te B. f 10.—, M. L. B. L. te G. f 5.—, Dr. B. J. K. te A. f 2.50, — Jhr. de B. te D. f 1.—, ô. II. ie G. x 2.50, — De. A. v. te 's-G. f 2.50, — Mevr. C. J. D. t. M. te A. f 3.—, Mevr. K. B. te L. f 2.—, J. W. IJ. te 's-G. f 10.—., Mej. A. G. H. te A f 0.75, — Mej. H. M. J. B. te W. f5.—, Dr. W. J. L. te 's-G. f 1.—, A. S. te L. f 2.50, Mevr. A. M. G. v. W. te A. f 0.75,— M. E. te 's-G. f 25.—, Mr. S. W. H. te V. f 1.—, K. E. 0. te's-G. f 0.75, — Mevr. W. v. H. G. v. W. te D. f 2.—, H.S.teW. fl.50,— L. T. v. H. te t.N. fl —, Mej. B. v. H. te V. f 0.75, - Mej. M. G. te 0. f 1.—, H. v. d. P. te S. f 1.—, B. K. te D. f 1.—, Dr. P. M. te 's-G. f 1.—, A. J. W. te R. f 1.—, Dr. H. D. te A. f 1.—, Prof. J. W. M. te L. f 2.50, — W. N. K.teA. fl.—, J. C. J. te R. fl.—, W. S. te D. f 1.—, W. H. te A. f 1.-, Mr. M. J. d. W. H. te 's-Gr. f 1.—, A. H. v. H. te E. f 15.—, J. C. v. d. B. te M. f 1.-, fa. A. T. R. te H. f 10.—, C. C. v. d. G. te U. f 1.—, E. W. te 's-G. flO.—, M. N". te 's-G. f 3.—, Mevr. M. K. te 's-Gr. f 1.—. B. A. V. te H. f 1.—, Th. v. W. R. te 0. flOO.—, A. H. G. F. te 's-G. flO.—, G. A. M. d. B.teR. flO.—; Mr. A. J. M. v. W.teA.flO.—, J. J. G. te 0. fl.—, Mr. P. W. d. K. te A. flO.—, Mr. C. d. W. Jr. te U. f 2.50; — L. E. F. te G. f3.—, C. A. P. te TJ- f 25.—, L. v. L. Ezn. te A. f 5.—, Mr. J. d. L. te H. flO.—. P. D. te A. f 1.—, Dames M. te R. f 20.— ; I'. A. te C. f 5.—, Mr. H. C. L. te A. f 2.50, — H. G. C. C. S. te D. f 5.—, P. R. te A. f 10.—, A. F. T. te A. flO.—, A. A. J. v. E. te U. f 2. -, D. d. V. L. te G. f 1.—, J. H. S. te V. f3.—, Mr. W. A. M. te R. flOO.—, A. C. v. y. G. 0. te L. f 2.50, — Mej. A. E. S. te A. f —.50,- Dr. J. v. d. H. te E. f 5.—, Prof. Dr. C. A. V. S.teU.f5.—, Dr. R. L. te G. fl.—, T. L. te N. f 1.—, A D. te D. f 2 50, — D. J. J. de V. teL. f 5. —, A. B. C. D. de W. te R. f 1.—, C. W. J. te A. f 25.—, H. C. te S. f 25.—, Dr. H. M. te 's-G. f5.—, J. F. H. te 's-G. f 5.—, Jhr. Mr. 0. K. C. d. B. te 's-G. f 5.—, J. S. d. J. R. te 's-G. f 2.50, — F. P. t. M. te 's-G. f 2.50, — C. B. te 's-G. f 3.—, D. J. R. J. te 's-G. f 2.50, —Jhr. Mr. R. v. L. te 's-G. f 5.-, Dr. N. B. T. te 's-G. f 5.—, A. F. J. R. te's-G. f 5.—, Dr. N.' J. te 's-G. f 5.- | Gr. Ned. A. N. V. te D. f 150.—, J. H. v. c. B. te A. f 0.75, — A. V. te 's-G. f l.50, — C. W. A. B. v. P. te L. fl.—, J. J. K. t.a R. f 2.50, — Afd. Den Haag A. N. V. f25.—, benevens 69 maal een bijdrage ad f0.50, f 34.50. Totaal f 982.75. De onkosten van b»t eerste nummer, in oplaag van 20.000- ex., hebben, met verzending, porti en oakosten, beloopen f 623.25; voor de volg^nde nummers, in oplaag van 3000 ex., blijft dus ter be-schikking f 359.50. C. PLOKHOOY, Penningmeester. Anna Paulownastraat [13, Den Haag. Kernwoqirden. Wij willen Vlamingen zijn, om daardoor Europeeërs te worden. Prof. August Vermeylen. Gij Hollanders, weet niet, hoe wij Vlamingen onderdrukt worden. Emiel Hullebroeck. Een leugenachtige eenheid, opgelegd door en gegrond op het brutale geweld van het getal; een eenheid, die alleen in de officieele proclamaties en niet in het hart der burgers zou zijn te vinden, zal nooit de waarde hebben van een vrij-willig erkende unie, van een „ entente loyale et cordiale". J. Destbée (Lettre au Roi), Ons standpunt De aankondigingen van ons eerste nummer waren in één opzicht stellig volkomen bevredigend: Men heeft ons van den kant der Passieve Vlamingen doen gevoelen, dat onze sympathie voor de Aktivisten in een enkele uitdrukking te duidelijk zou zijn uitgekomen. En van den kant der ' laatste groep met zekere teleurstelling uitgesproken, dat wij onze sympathie voor hen niet hadden doen blijken. Zoo viel het juist uit naar ons be-doelen : * * * Want wij hebben in onze actie alleen willen doen spreken, onze levendige be-langstelling in en warme genegenheid voor : het goed redit der Vlamingen op zelf-verwezenlijkingbuiten allen druk van verfranschenden of Duitschen kant. Doch dit in het algemeen, zonder eenig partijkiezen voor of tegen Passieven of Aktivisten, waar deze hun standpunt bepaald hadden uit eerlijk en oprecht overwegen van het toekomstbelang van hun volk. In beide groepen kennen wij eerlijke, oprechte Vlaamschgezinden. Voor beide groepen vinden wij de keus tusschen : zwijgen tôt nà den oorlog, of handelen nu tijdens de bezetting, buitengewoon bezwaarlijk. Er zijnzooveeloverwegingen, er is zooveel verschil van inzicht, zoo-veel onderscheid van toestand en ge-moedsgesteldheid, ook al van de omstan-digheden waaronder men leeft, die de moeilijke keus zullen bepaald hebben ! En terwijl de Vlamingen, na het doen dier keus en onder de gesteldheid van het oogenblik, wellicht niet konden na-laten elkander om die keus te bestrijden, kunnen wij, vrienden van Vlaanderen in Noord-Nederland, ons gelukkig van dien strijd onthouden. Wij kunnen ieders op-vattiDg en overtuiging eerbiedigen, en niet anders hopen en vertrouwen dan dat beide groepen, ook de eerlijkheid van der anrferen overtuiging erkennen^ to+ die samenwerking zullen geraken, die hun felgemarteld volk behoeft, om deze worsteling naar zijn zelfverwezenlijking in deze tragische tijden tôt een zege- vierend einde te brengen. * * * Zoo zijn wij noch aktivistisch, noch passief in den zin, dat wij partij zouden kiezen tegen een van beide groepen, of een van beide zouden willen verketteren. En zoo hier of daar soms een uitdrukking ons mocht ontvallen, die al te zeer zou doen denken aan voorkeur naar de eene of de andere zijde, men weet thans dat dit niet beteekent : een af-keuring van de andere zijde. Is Pro-Vlaamsch-zijn Anti-Bel-gisch wezen? Telkens weer tracht men van frans-kiljonsche zijde, en van verfranskiljonste N ederlandschen kant, de meening ingang te doen vinden, dat ijveren voor het goed recht van Vlaanderen, thans tijdens den oorlog, een verzwaklcing beoogt van België, nu en later. Wonderlijker opvatting is zelden ver-dedigd. Zij kan alleen geboren worden uit totale ontkenning van deze werke-lijkheid : dat België vôôr den oorlog steeds geweest is een tweeledigheid, niet een werkelijke eenheid. En dat als gevolg van het pogen, om Vlaanderen mede te verfranschen, bij toeneming verzet daar-tegen in Vlaanderen gegroeid is, naar-mate het zelfbewustzijn der Vlamingen wies. Voor deze bewusten was aldus Vlaanderen het moederland, terwijl zij zich in België slechts geduld voelden, en be- handeld als stiefkinderen. * * $ December 1917 N°. 2

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Voor Vlaanderen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Schiedam van 1917 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes