Vooruit: socialistisch dagblad

639185 0
12 oktober 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 12 Oktober. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 08 december 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c824b2z95m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

» i '• Orukster-U itgeefstcr $am; Maatschappij H ET LICHf k bestuurderi F. DZ VIS CH. Ledcberg-Gcnt f . . REDACTÏE . . ADMINISTRAT1E Î1G0GP00RT, 29, GENf VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedétipartij. — Verschijnende aile da^en. ÂBONNEMENTSPRIJS BELG1E Dfie maanden. . . , , fr. 3.2Ï Zes maanden > , . , . fr. ô.5fl Een jaar fr. 12.50 Men abonneert zich ep elle postburtele» DEN VREEMDE Drie maanden tdagelijk» verzoriden), . , . « . fr. 4,7g ANTWERPEN GEV ALLEN ! De ReipsÉs afvaardiging in à Vsreenigde States Een interview van M, Hymaiïs, lid der delegatie Ken der opstellcrs van de Flandre. Libérale heeft M. Hymans ondervraagd, die uit de Vereenigde Staten is teruggekeerd, met zijne an clere collegas der Belgische zending: gezel Vandervelde, M. De Sa-çfelçer.Président Wilson, zoo zegt M. Hymans, nefcmt een houding van strikte onïijdig-heid aan, en der.e zelfde houding is aan-gecomén in de regeerende kringen en z:uîks met eene bewonderenswaardige discipline. Men mag niet vergeten dat de be-volking der Vereenigde Staten 15 mil-iioen Duitschers telt. Maar bij de gansche openbare opinie is er eene grootc sympathie voor Beigië. Van af hare aankomst, op 16 September, heeft voorzitter Wilson, de inissie ontvangen, en twee uren naciien heeft hij ge-antwoord op een telegram die Willem II acht dagen te voren had gezonden. De président heeft van bij het begin van ziyn onderhoùd, eene groote sympathie getoond voor Beigië, een groote eer-bied voor zijn koning en een groote be~ wondering voor het Belgische voile Hij heeft, op het einde van zijne toespraak, deze uitdrukking herhaald. Wat vooral de publieke opinie van het araerikaansche volk heeft getroffen, was de schending van onze onzijdigheid door -eene natie die zc nochtans heeft gewaar-borgd. De Belgische missie heeft zich vex-bonclen in betrekking te blijven met de îcgeerders der Vereenigde Staten. Bij haar bezoek te Haward, was zij het onderwerp der warmste ontvangst. Te Chicago vergaderde de zending met 1 cle groote weréldmannen der financie, * der nijverheid en der vrije beroepen. , Te Cleveland heeft zij een belangrijk gesprek gehad met den oud-president 1 Rcosevelt. Te Philadelphia is zij ontvangen door de gemeenteoverheden en in Canada te Montréal, met eene onbeschrij fbarc an- thousiasme. 'Aan een kieme statie ' \ oer Montréal werden zij ontvangen door twee duizend personen zwaaiend met de belgische drie-kleur en de Brabançonne zm-gehde, die gepaard ging met toejuichin-gen waaraan geen einde scheen te komen. Te Montréal werden de paarden ait h un rijtuig gespannen door de menigte welk '•cartels droeg met de afbeelingen van on-zen koning en de kontngm. Eene groote meeting waarbij 5-0OO personen tegenwoordig waren werd gegçven, waar een telegram van sympathie door den hertog Connaught, aîgemeene gouverneur werd afgelezen. Eene groote redevoering werd in eene prachtige letterkundige ta al uitgesproken door den advokaat Tendeman. De in-schrijving voor Beigië bedraagt op dit oogenblik 400.000 franken. De missie heeft eene brochuur uitgege-mt getiteld «DE BELGISCHE KWES-FIE'w met", de documcnttiii en heeft die op tien duizend exemplareri doen yer-3preiden aan al de regeerders. M. Hymans en gezel Vandervelde heb-ben belangrijke artikels geschreven in zeer âanzienlijke tijdschriften. Bijgevolg, is de belgische missie zeer auttig geweest, al ware het maar geweest Dm de vuige, duitsche propaganda tegen :e werken. Een artikel, in een dagblad ïldaar verschenen, onder duitsche inge-cing, zegde dat de Franschen reeds van i{ de maand Juni in Luik waren. De thesis der afgevaardigmg is ge-iveest : dat in het drama dat zich op dezen jogenblik ontrolt de eenige rechter is DE aROOTE ONZIJDIGE NATIE die in 3e wereld aan het hoofd is der ontwikke-!ing, die de leer van het recht heeft en ien eerbied voor het gegeven woord. De heer Hymans voegt er bij dat men i\t Beigië moet gaan ora te weten in wat ïanzien ons land gestegen is door zijne îeldhaftigc verdediging. Europeesche Oorlog Antwerpen Is gevallen De « Flandre Libérale » vaa gisteren sclirijft-. - Het isjdaelaas, niet mser te betwijfeleîi dat Antwerpen? onze groote nationale versterMng in de handen der Duitschers is gevallen. Wij sagen twee personen die zaterdag morgend* Antwerpen hebben verlaten. Zij bevestigen ons dat de Bel-gen ganscîi de stelling îiadden verlaten, na hetgeen nog over bleeî van de forten en de redou-ten te hebben doen springen. Duitschers, in klêin getal, waren er in geliikt vriidag na-middag in Antwerpen te drin-gen door eene bres welke zij langs de omheining van Kiel wisten te ma'ken,. Om er toe te geraken Jiadden zij twee wilde treinen vol dyna-miet od de lijn Boom-Antwer-pen in voilé snelheid laten rijden. De Engelschen îiadden de ke-tels der steamers, welke zich in de haven bevonden, doen springen.De schade door het bombardement in Antwerpen-stad aan-gericlit, is minder'dan men v/el gedacht had. Ha andere inlichtingen die ons zijh toegekomen vernemen wij als dat een deel van het Belgisch garnizoen der forten en het meerendeel der Engelschen de Hollahdsche grensen bereikt hebben. # # ïjt • Da Duitschers koudigen den vai »«n Aiîfwsrpasî m Amsterdam, 10 October. •— Een telegram uit Berliin meldt dat men vrijdag te Berlijn olli-cieel den val van Antwerpen aankondigde. V£ • _ ■ TESOGGETROiCKEK G-eneraal Olooten, gouver-neur-generaal te Gent, heeft zich gister op lekloo terugge-trokken.De staî en de censuur hebben zijn voorbeeld gevolgd en men verzekert dat verleden nacht ïietzelfde zou gebeurd ziin met . ie angelsche krijgsoverheid. Wat er van zij : er is gister ivond eene sterke terugtrek-îsende troepenbeweging waar te aemen geweest te Gent. De belgische troepen kwa-nen met stoomtrams toe en irokken in de richting van Sekloo. >• De s!ag van Malle-Quatrechl Na. den slag van vrijdag, die belangrijk® is geweest dan men eerst dacht, hebben d' Duitschers zaterdag morgendi een wapenstiî stand gevraagd om hunne dooden te begra^ ven. ) Hem niet bekomen hebbend, zijn de Duit sehers spoedig fceruggetrokken. Men zag dan dat er zeer vele duitscher gesneuveld waren en de Belgen wilden zo bt graven. Maar een rneer talrijke groep vijandeïj kwam terug bij de statio van Quatrecht. Da Franschen, die eveneens versterkîng had den gekregen, g ingen er duchtig op lo« en het was slechts zaterdag middag dat du vijand langzaam acht-eruit trok, zich krach' tig verdedigend. Men heeft op den weg hollende paarders gevonden zonder ruiters, zadols en harnas-'. suren, geweren en pakken kardoezen. De Duitschers werden teruggedrongen toS in Oordegem, waar zij in de bosschen lego^! ren. Een 700-tal Duitschers werden krijgBgea vangen genomen en zaterdag morgend werïï den reeds eenigen per automobiel en gen ; darmen uaar Gent gebracht. Tijdens de bataille werden de daken vas eenige huizen van Melle beschadigd. Eec' obus is door de kerk gevlogen. De gemeente, heelemaal ontruimd zijnde, zijn er geene persoonlijke ongelukken. De kerk van Melîe is door'een zestal hou witsers getroffen. Het raderwerk der horlc-gie werd oôk getroffen alsmede het groot harmoniuiu. -, '■ \ " . • s SZ-% " A De Duitschers sbhijnen niet tôt in Oordc^' gem te zijn teruggedeinsd, want van de rich ting van Lemberge (men veronderstelt uii, de gemeenten Gijzenaeele of Landscauter) zijn zaterdag avond kanonschofcen gehoord,' HET GETAL DOODEN • • I Men heeft landbouwera moeten vragen cas de lijken te begraven; gister namiddag wa-, ren er nog een zestigtal die VQpn niet had kantien delven. : , . ? , y v,. ^ De « Bien Public » spreekt van 400 duitsche dooden en 200 gekwetsten ; het «Volkj van een goed ipaar îduizend dooden, zelfs 3000 ; «De Genfcenaar» heeft er 4 à 5000 dob-den ! ! . Wij gaven 700 dooden en denken het naasi bij de waarheid te zullen zijn, onze inlich tingen geput zijnde aan de meest geloofbars bron: de nïannen van het Roode Kruis, di« de indelving der lijken deden. De « Flandrs Libérale » geeft hetzelfde getal als wij. î Eene ovèrweging: als de gentsche bladec! z66 t'akkoord zijn op cle gevolgen van eer slag, nevens hunno deur, wat moeten hunn«i; 4 Rond den Oorlog Ile! Stmscns Spfoenage-systeem door de militaire correspondent van de « Times » De belangrijke notifies omtrent de spioe-aage der Duitschers in het front der legers in Frankrijk.die generaal French ons zendt, brengt ons op een onderwerp dat zieh beter bespreken Iaat in tijd van oorlog als in tijtï van vrede. Aile lanaen enderhouden spioenen. Som-migen Ianden spioeneeren openfclijk, in het groot en op de meest sehaamtelooze wijze, terwijl anderen het meer in stilfce doen. Het is de kwestie maar om het sleeht o! goed te doen. De oude hertog van Wellington sehreeî in een van zijne brieven uib Eeigië gedu-rencle den Waterloo-veldtocht zeer waar : Er is veel charlatanerie in wat men noeoit militaire inliehtingsdienst ». Van de geheele ma-ssa spioenen welke hij gebruikte om Napoléon te bespieden, deug-den er slechts een paar. De schrijver sympathiseert sterk met den heer Churchill's zinspeling op de «laaghar-tige duitsche luitenantjesï die in Engeland, Beigië n Frankrïjk reeds voor jaren kw*-.J gaKsov t jjiiv/iL* cjj vci ut aagz.fctamiioia, een apioennet over die landen hebben gespreid. Maar de sîechtste en gevasrlijkste van dio schelmen zijn niet de lage luitenantjes, maar booger geplaatsten, clie m de ftoogere gezelschappen en in de hooge financie ver-keeren.Maar het duitsche systeem brenlt zieh over aile klassen uit eu ailes is goed voor zijn molen. Voor vele jaren, vo6r het verbond met Frankrijk, kwamen sommige van onze offi-eieren in aanraking met den duitschen inliehtingsdienst en leerden daar veel ken-nen. Juist in dien «jd — 30 jaar geleden — r. a-s het duitsche net zeer ver uitgespreid. Het was in Amerika gespreid, waar zijne igenten handelsfirma's vormden en in vele anden liefcen zij zich naturalisëoren om des :e meer vertrouwen te hebben. In den oorlog van 3870-71 is het spioenage-vtelsel aan het licht gekomen en desniet-;egenstaande lieten aile landen toe dat dit çevaarlijk stelsel werd hernieuvd : wij naakten geene wetten daartegen of zij sa-en veel te kinderachtig". Iemand die onder jus leeft en tegen otis komplotteert nioest >ehangen worden, ten minste eene langdu-•ige gevangenisstraf ondergaan. Hoeveel jeld dat do Duitscliers daaraan besteed lebiien is niet te berekenen. Krijgt de inliehtingsdienst eene '« hooge >ersonaliteit » in zijne netten of een be-i-mbte van den verdedigingsdienst, dan teeft hij goede waar voor zijn geld. Maar dat ïiin uifeonderingen. Indien wij «»»ww«mh8ï fiismJbm- onze reçhtbanken zijn gekomen moeten wij ons verwonderen over de onbekwa^imheid der gebruikte agenten, de onbeduidend-heid van hun werk en hunne domheid. In het algemeen worden bij die sujetten vraag-lijsten gevonden, waarop zij aan hunne dienstheeren in Berlijn moeten antwoorden en het is werkelijk waar dat wij in die gevallen meer leeren van duitsche plannen en duitsche voornemens als omgekeerd. Voor den oorlog waren vooral Brussel en Amsterdam de dépôts voor dit soort nieuws. In de groote generale stat' te Berlijn zijn de vreemde landen in verschillende inlich-tings-departementen verdeeld. Maar het bespiedings-werk wordt niet door deze beambten gedaan, noch door militaire attachés, clan zouden die wel dwaas zijn. Het bespiedingswerk is in de handen van het «Nachrichten-Bureau*, een eentraal bureœl hetwelk een rroot veld van werkzaamheid heeft en die de inforrnaties moet verschaffen die de departementen van den staf wagen, betreffende de verschillende landen. Sommige vas ' de mannea welke vroeger aan het hoofd van dit bureel gestaan hebben waren zeer bekwame mannen, zooals kolonel Dame en graaf Waenke, en zeer weinig moet den generale staf ontgaan, als, gelukkig, de groote meerderheid der agenten niet gewoonweg stommerikken waren. Natuurlijk kan men de militaire attachés en burine meerderen in tijd van vrede niet 1 afhouden, om ter zoogenaamde studie voor de militaire wetenschap forten, kusten en andere werken te bezoeken en reeds daar-van weet de duitsche staf ailes betreffende de defensie. In spijt van dit ailes heeft de schrijver geen hooge gedachte van het duitsche inlichtings-systeem, met uitzonde-ring van de barakter-schetsen van vreemde generaals, waarvan een enzer eenige proe- ! Wel is waar hebben generaals geen z-wak- : heden of zonden,, maar als ze er hebben | worden die goed in deze schetsen getee-kend. Zijne vrienden en vriendinnen worden onderzochtj zijn gewoonten en gezondheids-toestand beschréven, kortom ailes wat hem betreft in de uiterste détails. Maar de duitsche staf is in grooter din-gen, zeer sleeht bediend. Dat hij niet wist dat den 20 Âugustus er een Engelsch leger in Frankrijk was, is het beste bewijs zijner onbckwaamHeid. Hij zal weten op één man, één paard, één kauon na, de sterkte van ons expeditie-korps, maar heeft niet het minste idee wat Engeland en het Rijk kan doen in tijd van nood. De slechte gewoonte van den Kaiser om aile informatie eu rapporten die niet met zijn vooropgevatte idee strooken, te ver-werpen heeft hem doen omringen met krui-pende vleiers, die wel oppassen in het be-lang van hun avancement, aile onplezierige berichten van hem weg te houden. Zonder twijfel is hem door dit pak van vijfde-rang'-diplomaten verteld dat in 1er-lancl een opstand op het punt was uit te breken ; dat Indië en Egypte zouden revo-lutioneeren âls zij in den oorlog betrokken' werden en dat ons kleine legertje van 350.000 man ailes was wat wij doen konden om onze vrienden te hclpen. ' Zeker is liem niets gezegd van de flinke geest, de eenheid en de hulpbronnen van het Brjtsche Rijk, anders zou hij het twij-felachtige voordeel niet aangegaau hebben om België's neutraliteit te verkrachten, tôt zeker verlies en ruine voor hem en zijn volk. Indien de oude Molkte nog had geleefd ! Waa.r, in al zijne correspondentie en ge- j denkschriften heeft hij ooit goedgekeurd I eene gewelddadige verbreking van tracta- i ten of eene vreeslijke politieke risico voor ( icgi^twgf^laehtiMr^ Wjijitair jo^eel î eens maar meer malen heeft Moltke (be.^ doelcl wordt hier de veidmaarschalk Moltke van 1870-71) verklaard dat de vriendschaiii van Beigië eçn precieus voordeel was; dai' het niet goed voor Duitschland zou zijn eeii vijandelijk Belgisch leger in hun flank te; hebben en dat Duitschland een ernstig na. deel zou lijden indien de front van hart strijdende legers zich nitstrekken niet van' Bazel tôt Luxemburg, maar van Bazel toi Oostende. Zeker, indien haastige politiel boven wijze stratégie gaat, indien de Duit sche strijdlinie zich altijd meer westwaartr verlangt, meer en altijd meer manschap peu vergend, dan zal de Kaiser op hei laatst weten wat te denken van zijne om geving van kleine geesten, die de waar ; schuwing van den gestorven wijzen leider/ in den wind geslagen hebben. f De jammerlijke, gemaakte en kruiperig* spioenendienst van Duitschland heeft zonder twijfel ongetelde paperassen gevuld met détails voor iedere smidse, bron, bak; kerswinkel, enz. in de landen en strekenj Maar in het opmaken van zijn strategiscb plan heeft het jammerlijk gemankeerd. Hei patriotisme van Beigië, de wacht van EoJ' geland, de vaste houding der Fransche, dr gemakkelijke mobilisatie van Rusland en d« onzijdigheid van Italie zijn ten een en misverstaan. De duitsche spioenen-dienM was niet. in staafc het woud door al de boo^ men te zien. Juist als Napoléon I het ka rakter van Alexander en de vaderland»;: liefde van het Russische volk in 1812, mi»-; verstond, zoo heeft de nieuwe kandidaat voor de opperheerschappij in Europa hel karakter van de volken mis verstaan di« hij onder de wapens joeg. Even als Napof-, leon III doof was voor de waarsehuwingen van Generaa! Stoffel is ook de Duitsche Monark met zijne militaire kliek doof ge. ' bleven voor de waar,schuwing uit het graîr S© jaar »- fi. 284 Prijs pêr atanater : vor.r Beigië 3 eentiemeii, v5#r ara Vreemde 5 eentieaiM Telefoon s Rodastie 247 - Administrafie 2845 IKaandaa 12 October 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie