Vooruit: socialistisch dagblad

1190 0
06 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 06 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 19 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8g8ff3n243/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

J"i <aaP W, 5 frijB pet nommer : voor Belgie 3 cermemen, vooi den (reemda 6 oanti8man Telotoon r ded<iGii «£47 » ^dminlstpatle ^34S Wo<)n»<l9<i 6 JanuaH i BIS Dr'tatar-U ItgceTatc» Sam: Maatschappij H ET LICHT bestuurder s p. DE VIS CH. Ledeberg-Oent . . REDACT3E . . ADM8NISTRATÎE HOOGFOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaan de? Belgische WerkHedenpartij. — Yerschijnende a/k dagen. ABONNEMENTSPRSJS BELGÎE Dr!e maanden. , . , , fr. 3.2S Zes maanden » . , . . fr. 6.52 Ken jaar ....... fr. 12.3(1 Mtn abonneert zicfi cp aile postbureclei DEN VREEMDE Drle maanden (dagelijkt verzonden). ..... Cr. 0.73 £ek> ndmakingen Van af 7 dezer zijn in 't Etappengebied nog slecht-s deze belgische dagbladen bot der verkoop en den handel toegelaten, die hier gecensureerd worden. H et BurgerlijJc Beheer VON KEUDELL Gent, 5-1-'15. Tegenover vastgestelde vernieuwde pogin-•en der Belgische regeering om Belgen tôt lienstname in haar leger te bewerken. vordt nogmaals erop gewezen, dat door vettelijke verordening van het generaal-çouvernement, aile bevelen en besehikkin çen der voormalige belgische regeering ouiten kracht gesteld zijn. Zooals reeds v66r eenigen tijd door affi ;hen bekend gemaakt is, stelt zich elke Belg, die zou pogen aan zulke opvordering gevolg te geven, aan de zwaarste straffen bloot. Buitendien worden, voor zoover het geluk-ken zoude de wijk te nemen. zijne naaste verwanten daarvoor verantwoordelijk ge maakt. De Etappen-Inspecteur. W * J erordeniogen De bepalingen der verordening, betreffend net verkeer met stofîen voor krijgsbehoeften van 26 October 1914 (Nr 10 van het Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België) zijn ook op de volgende stoffen itoepasselijk: Platina, kwihzïlver, speciaal staalsoorten, blik, zoutzuur, ammoniakwater, teerverf-stnffen, invoerhoutsoorten in blokken en stammen, peddigriet, stoelriet en wilgroe-den, balata, vuulkaanwezels, zijde, zifdeaf-vallen, zijdegarens, lucifers. Deze verordening wordt onmiddellijk van kracht. Brussel, den 20™ December 1914. De gouverneur-generaal in België VR1JHEER VON BISSING Generaal der ruiberij. Aile bekendmakingen, die op grond der Belgische YVetgeving in het Belgisch Staats-blad of Moniteur of zijne bijbladen moeten verschijnen, moeten van heden af in het Gezetz- und Verordnungsblatt (Wet- en Verordeningsblad voor het bezette gebied in België) of van zijn bijbladen, geschieden. Brussel, den 23e" December 1914. De Gouverneur-Generaal in België VRIJHEER VON BISSING Generaal der ruiterij. ART. 1. De rechtstreeksche en onrechtstreeksche belastingen, in principaal en opeentiemen ten voordeele van den Staat bestaande op 31 December 1914, zullen gedurende het jaar 1915 geïnd worden volgens de wetten en de tarieven welke de zetting en de heffing er-van regelen. ART. 2. Deze wet zal verplichtend wezen van en met 1 Januari 1915. Brussel, den 23en Deoember 1914. De Gouverneur-Generaal in België VRIJHEER VON BISSING Generaal der ruiterij Kreupele weerlegging In het blad Le Bruxellois verscheei het volgende over de regieën : Hetgeen heden gebeurt met de bak kerij — en men mag daar of omtren hetzelfde zeggen voor wat de been houwerij, den kolenhandel, de cocke: en de petrocl betreft — zal dienen al: een kensche'csend, onweerlegbaar ar gument aan de aanhangers der re gieën, der gemeentelijke diensten. De tijd is misschien niet ver mee: af, waarop al de handelaars die te vee willen winnen, omdat de concurrent^ haar matigende invloed riet meer doe gevoelen op de prijzen en dat zij aldu: hunne kliënteel kunnen uitbuiten, dit de keus niet heeft elders te gaan, d* openbare besturen al de diensten vai openbaar nut in handen zullen ziex nemen. De tegenwoordige ondervinding be wijst zonneklaar dat de inrichting vai de monopools en der regieën voor d( voeding geenszins een droombeeld i; en dat dit punt van het socialistiscl programma een weldoende werkelijk heid voor aile belastingbetalers kar worden, ten zelfden titel als de tram ways, de elektriciteit, de gaz, hei water en de ijzerenwegen. * * * 't Is de stelling die Vooriiît reeds her-".aalde malen verdedigde, met het ver-schil dat wij den weldoenden invloed de: regiën niet alleen toekennen aan de zoo-genaamde belastingbetalers alleen, maai aan allen. Overigens ailes wel ingezien, zijn d< werklieden de voornaamste belastingbetalers, om niet te zeggen de eenigen. Natuurlijk is Le Bien Public zoomir t'akkoord' met Le Bruxellois als hij hel met ons was. Dat mirakel hadden wi; dan ook niet verwacht. Volgens het klerikaal orgaan regell de vrije concurrentie veel beter de diensten van voedsel, vervoer, verlichting er.z., die nu door de openbare besturer worden waargenomen. Maar Bien Public, als dat waar moest zijn, van waar komt dan uwen schrii voor de « binnenpalming »' van koopwa-rrn, die, volgens u, de tusschenkomsl der openbare besturen noodig maakte? Zekerlijk is er nu gebrek aan warer °n dat feit drijft tôt binnenpalmen. Maar als de kapitalisten van het onge-iuk van den oorlog gebruik maken en pkoopers worden, hoe is het dan moge-lijk dat die wreede, onbarmhartige ke-rels in normalen tijd brave en eerlijke handelaars worden? Le Bien PwfoliG weet zoo goed als wij zelven, dat er buiten den oorlog ook nog andere oorzaken bestaan die naar op-hooping en opdrijving der prijzen voe-ren, zooals bijvoorbeeld een of meei mislukte oogsten. 1 K*»cf a nmc*r\\raancrli» fcruîtii zijn een treffend bewijs dat de kapitalis-tische monopools niet noodwendig moeten ont^taan uit den oorlog en ook aldus de vrije concurrentie gedood wordt. De ontwikkeling zelve van het kapita-lisme brengt de trusts, de monopools er de vernietiging der vrije concurrentie mede. Dat laat ons de keus tusschen de ka-pitalistische alleenhandel, die de ge-heele wereld uitbuit, of de exploitatie door de openbare besturen, die de alge-mexene belangen behartigen. Wij verkiezen het laatste. * « * Le Bien Public heeft nog eene andere grief tegen de regieën, hij ziet er name-lijk een middel in om geld te kloppen, en hij haalt de gaz, de elektriciteit aan als voorbeelden. Deze redeneering houdt geen steek. Laat de steden geld winnen aan a! deze diensten, waar gaat dat geld naar-toe?Het wordt eenvoudig in de gemeentelijke begrooting geschreven als ontvang-sten.Ofwel komt dit geld van pas om ce belastingen te verminderen, die de be-volking te dragen heeft; Ofwel het komt ten goede om de ge-meente in staa'; te stellen nieuwe inrich-tinge.i te scheppen, of om noodige wer-ken uit te voeren tôt nut van iedereen. Nu Le Bien Public zal wel willen aan-nemen dat als Staten en steden aan som-mige regieën geld winnen, de bijzondere ondernemers voor de gratie Gods niet exploiteeren, ja dat zij veel meer geld winnen dan wanneer deze diensten dooi de openbare besturen worden waargenomen.Aan wie komt dat geld dan ten goede, Bien Public ' , Het gaat eenvoudig in de zakken dier heeren, die er millioenen op vergaren en daarbij nog een leventje van vroolijken Frans leiden. En dat vindt Le Bien Public beter en verkieslijker. Hewel wij niet. * * * Dat de Staat en de steden regieën heb'oen die geld opbrengen, heeft nog eene andere reden van bestaan. 't Is dat zij ook regieën hebben die niet alleen niets opbrengen, maar die veel geld kosten aan Staat en steden. Het onderhoud van kerk en leger, het onderwijs en de openbare weldadigheid, nm maar deze te noemen, kosten en ver-slinden vele millioenen, ja milliarden jaarlijks. Van waar zou het geld komen, indien de Staat en de steden niet beschikten over de regieën van ijzerenwegen, posten, telegrafen, water, gaz, elektriciteit enz., die wel geld opbrengen? De lasten zouden verdubbelen, handel en niiverheid zouden onmoeeliik worden gemaakt, en de klachten zouden zoo al-gemeen worden als de elleride. Is het dat wat Le Bien Public ver-langt ? Dat hij den moed heeft het open-lijk te zeggen. Het klerikaal orgaan vindt dat de roo-kers geen belang hebben van den tabak-verkoop in regie te zien overgaan. In Frankrijk bestaat de tabakregie wel en wij bekennen dat de prijzen hoo-ger zijn dan in België. Maar Le Bien Public moet daar geen argument in zoeken. De fransche Staat slaat daar munt uit iets dat toch geene levensbehoefte is, maar eene eenvoudige fantazij. 't Is dus nog maar eene belasting te meer die aan 't zelfde adres gelogeerd is als de belgische belasting op den al-kool, die ook eene schadelijke fantazij is. Zeker is het dat die belasting op den tabak verreweg te verkiezen is boven de schandelijke înkomrechten op het vee en de accijnsrechten op de suiker, waar-mede wij hier geheuld zitten. Geheel de argumentatie van Le Bien PlîbliG springt dus op krukken en de toe-komst zal hem bewijzen dat het beginsel der regieën, verre van een harden slag te hebben gekregen, helder en dieper in de hoofden is doorgedrongen door de ondervinding in dezen tijd opgedaan. F. H. Nog É inwijding onze? lierai esstzaal Onze medewerker Mz. sclireef terecht in zijn relaas over de inwijding der Groote Zaal van ons nieuw lokaal : En de saamgestroomde menigte, ouden en jongen, deden door hunne stille, waardige houding zoo recht hunne opvatting blijken van een broeder-lijke tezamenkom3t om te midden dezer droeve tijden, hsm beëngd hart te ver-hefi'en eu iroost te zoeken hij waardige bunst ea gepaste, ernstige opbeuriug. Inderdaad, dàt was het : «troost zoeken midden deze droeve tijden », want verder gaat het inrichten van een avondstond niet. De « vertroosting » van een door oorlog geteisterd volk, van eene zeer diep beproef-de arbeidende kl&sse, is zooals Edward An-seele in zcjne rede zegde : « balsem spreiden op de geslagen wonden ». Onmogelijk is het mijne indrukken en gevoelens weer te geven, — evenmia als de o-ntroering die ik onderging, — toen de eerste toonen onzer harmonie door de zaal weerklonken. Was deze aandoening het uitv/erksel van het te lange gémis a.an het zielLreffende en het streelende van de muziek 1 Was het de vervloeking welke ons door den geest vloog van de vreeselijke en bloedi-ge dagen die we beleven en 't verlies dat de harmonie reeds door den krijg aan leden te betreuren heeft? Nogmaals, 'k kan het moeilijk zeggen, maar vermeen dat de gevoelens en gedach-ten die me beheerschten aan elkaar verbon-dej waren. Maar stilaan verdween deze treurnis, werd de droefgeestige stemming kalmer, en konden we, na. de prachtige en opwekkende redevoering van partijgenoot Anseele, ge-makkelijker het oog over de « Schouwburg-zaal » laten gaan. Ronduit gezegd, alhoewel we tijdens het voltrekkeu van den bouw de beste vooruit-zichten hadden, toch hadden we e«en ver-moeden va.n den prachtigen, zelfs overwel-digenden indruk die de bomvol bezette en klaar verlichte zaal zou hebben gehad. Maar nog mooier was de aanblik toen het gordijn was opgehaald. Terwijl de scène helder verlicht was, was het in de zaal minder en bestond de verlichting uit blauw en wit licht. Deze kieurenvermenging maakte het geheel der zaal zeer schilder-achtig. alsook de lichtweerkaatsing van het groote ingezette gekleurde glazen plafond. Iîet was eene sa.menvloeiïng van zachte kleuren die in de zaal neerkwam. De feestzaal is zonder blaai noch overtol-lige pracht een waar juweel op gel'ad van bouwkunst. Het a.mphi-theater is sterk klimmend, do zitplaatsen zijn uiterst ge-makkelijk en overal ziet men het gansche tooneel. De plaatsen op de galerijen zijn eveneens zeer gemakkelijk ingericht, zooals onze medewerker Mz. reeds schreef. Overal goed gezeten, hooren en zien, zijn de bij-zonderste vereischten van een schouwburg, en wij vermeenen dat onze feestzaal bijna in aile lijnen daaraan voldoet. Nochtans zijn we vaa oordeel dat aan de eerste rij stoelen van de eerste plaatsen eene verandering zal dienen gebracht t® worden, daar de ruimte te genîjen i? om de binnenkomenden door te laten. Onze gezellinnen en gezellen zullen bij bijeenkomsten of avondstonden goed doen hunne mantels, regenschermen, hoeden, enz. aau de kleederbewaarplaats af te geven, daar dit vele gemakken aan hen zelf en hunne geburen zal geven. De yestiairen zijn degeliik ingericht, evenals de W.-O. die buitengewoon net ei ruim zijn, en de buffetten waar men aller-lei ververschingen zal kunnen b>.k nen. Evenals de honderden aa.... !gQ gezellinnen en gezellen ?ijn we overgelukkig over ^het « nieuwe materiaal » dat Moeder «Voor-uit» ons beeft geschonken, en dat in ~ulke benarde tijden, als deze die we beleven, meer dan anders tôt zijne bestemming Kan benut worden : hoop en moed inspreken tôt onze partijgenooten, hen bezielen et onze strevingen, hen opkweeken in de zedever-heffende en hoogvoerende kunst, dit in de aan den tijd passende voorwaarden. De « inwijding onzer Volksscht uwburg » zal op de aanwezig geweest ziijnde gezel-linneu en * gezellen een grootsc' en indruk laten. Zij zullen hun ha-rt hebben voelen kloppen terwijl zij, evenals wij, hardnekki-ger dan ooit den oorlog vervloekten en den wensch uitten : « Mocht de bloedige krijg weldra eindi-gen, om midden eene weldoende algemeene vrede hel verbroederingsfeest, — dat op 15 Oogst 1914 moest plaats lie' .en ter gelegen-heid der plechtige inhuldiging van ens « Feestpaleis », — te kunnen vicren ». E. V. Hoe en oorlof ontstaaî De kleine Karel die dagelijks toehoort als zijne ouders over den oorlo^ spreken, vraagt onlangs aan zijn vader, hoe eigen-lijk een oorlog ontstaat. «Ja, m'n jongen» antwoordt deze, «daar zijn zoo verschillende oorzaken. Daar hebt ge bijvoorbeeld : eens is haast een oorlog uitgebroken tusschen Duitscnland en Spanje, omdat ze daar ergens de duit-sche vlag naar beneden gehaald hadden. » « Maar, neen » zegt moeder er tusschen, « dat was de oorzaak niet, vader » dat ging toen zôô... « Maar » onderbreekt haar man, « als ik de jongen wat verklaren wil, dan zal ik toch wel weten... « Ja, maar, in die geschiedenis dwaalt ge! » « Wat, ik dwaal volstrekt niet! » « Toch, ik weet bepaald dat de oorzaak was... » « Maar, nu verzoek ik je toch zoolang te zwijgen tôt ik... < Wel, ja, dat ontbrak er nog aanl Natuurlijk gij hebt altijd gelijk ! » « Zeker, natuurlijk. Overigens heeft nie-mand om uwe meening gevraagd I « Maar ik kan het niet aanhooren dat ge de jongen onware dingen verbelt; ik zeg nog eens... » Vader werpt zijne wederhelft een' bitter hoozen blik toe, neemt den jongen ter zijde en wil zijne uitlegging we8r bsginnen : « Ziet ge, mijn jongen, de oorlog... Maar nu onderbreekt Karelke hem.; « Laat maar, papa, ge behoeft niet verder uit te leggen. Ik weet nu al hoe een oorlog ontstaat ! » («Vorwârts») Een russisch bloed-PorÉe! Ons broederorgaan «l'Humanité» krijgti het volgende bericht uit Moskou: Het krijgsgerecht in Perm veroordeeldel 22 arbeiders ter dood, welke gedurende eene werkstaking onlusten veroorzaaktej;, wa-arbij eenige huizen in brand raakten, een ingenieur, een politie-beambte en zes fabrieks-beambten gedood werden. Twee; en twintig anderen werden tôt dwangar-, beid van 10 jaren veroordeeld. 38 werden vrijgesproken. j aje J{C # # 5^ JJC sSt aje 3^c 5^ * * * * j)c AAN ONZE ABONNÉS De abonnés van Gent en omliggende worden verwittiod dat, — door het tweemaal1 schorsen van het blad; — het jaarabonne- ! ment enhel den 17 Januari eindigt. Het kwytschrift vaor het jaar 1915 zal eerstcLaags worden aangeboden. De abonnés uit de provincie, — die, door h't onderbreken van den poetdienst het blad niez meer ontvingen, — kunnen, ofwel het te veel betaalde bedrag temgbekomen, ofwel de ontbrekende bladen verkrijgen: hunne rtchten blijven totaal voorbehouden. DE ADMINISTRATIE. lu Wsst-Vlaanderen iiH 'i Noorden van Franck Otfieiesls lelegramman : GROOT HOOFDKWARTIER, 3 Januar 1915. — Westelijk oorlogsterrein. — V66: Westende verschencn gisteren middag eeni ge, door torpedobooten begeleide vijandelij ke schepen, zonder te vuren. Op 't gansche westelijk front vonden ar tilleriegevechten plaats. (Het overige vai dit telegram, betreffend de oorlogsoperatiei in 't Westen, werd gisteren reeds door on; gegeven.) Oostelijk oorlogsterrein. — Inname vai Borzymow, door de Duitschers (reeds giste: gemeld door ons). De in de russische berichtcn meermaal: gewaande russische vooruitgang bij Inow lodz is gansch verdicht. Gezamenlijke russi sche aanvallen in deze streek zijn met zwari verliezen voor de Russen afgewezen en nie meer weer herhaald. Overigens is de toestand ten Oosten de: Pilica onveranderd. Hit Fs'iiîisotî® isr©^ PARUS, 2 Januari (Reuter). Het mid dageommuniqué meldt : de aanvallen vai de Duitschers op Oudejaarsdag op fer scheidene punten van ons werden gemak kelijk afgeslagen. Een hevig artîTleriegevecht had plaati in de duinen van JSieuwpoort. De door de bondgenooten behaalde voor deelen bij St. Joris werden gehandhaafd De Duitschers deden tusschen Beaumet: en Achicourt twee ammunitiewagens dei bondgenooten in de lueht springen. De artillerie der bondgenooten bereikt< ook gunstige uitslagen in de streek aar de Aisne. De bondgenooten richtten zich ir het plateau Nouvron en sloegen aile Duit-sche tegenaanvallen af. J)e omgeving van Reims werd hevig be schoten door de Duitschers. De bondgenooten namen een bosch in het district Perthes en heroverden een ge deelte vpji het verloren terrein in de Argon nen., ' PARUS, 3 Januari (Reuter). Uet mid-dageommuniqué meldt : Ten Noorden van de Leie beschoten da Duitschers La Boisselle. Tusschen de Oise en de Maas vernietlç-de de artillerie der Bondgenooten verschei-i dene werken op het plateau Touvent. Bij de heuvelen aan de Maas wonnen dq Bondgenooten eenig terrein, eveneens iit het Bois Lebouchet, ten N.-O. van Troyoq en in het Bois Le Prêtre ten N.-W. van Pont-à-Mousson en in de Vogezen, nabi} Sourplains. Over het algemeen is er een verzwafekinjj in het offensief der Bondgenooten, die moet worden toegeschreven aan do onop< houdelijke regens, die den bodem doorwe» ken en de operatiën bijna onmogelijk ma* ken. PARUS, 3 Januari (Reuter). Het avond-communiqué meldt: Er is geen verandering in den toestand. Het weer blijft zeer slecht over bijna hef geheele front. Ain k Russisst; PootfGlig-GiSioiscig gree Oit Oostenrijksche ^s»®28 WEENEN, 3 Jan. (Ambtelijk© meldin van Oostenrijk). De nieuwe poging \an d Russen om ons slagfront westelijk e noordwestelijk van Gorlice door te brekei fàalde weder onder zware verliezen voc don vijand. Gedurende dezen strijd, di den ganschen dag duurde, werd eene vee' bestredene hoogte ten zuiden van Gorlict door onze troepen stormerhand genomer en een vijandelijk bataillon vernietigd; ee stafofficier, vier officieren en 850 ma werden gevangen, twee machiengtwere buitgemaakt en ook een aëroplaan de Rnssen neergeschoten. Aan 't orerige va 't front geene veranderingea. liât fîresni PETROGltAD, 3 Januari (Pet. Tel. Ag. De groote generale staf melelt : « De Russen gaan aan de Bzoera en di Rawka voort de aanvallen der Duitscher met goed gevolg af te slaan, ondanks he , vuur van bat Duitscbe zware geschut eJ

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes