Vooruit: socialistisch dagblad

481 0
27 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 27 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 30 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rr1pg1jw9k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

mm 34ejaar — N. 2© Zond&a 27 Januari t@18 3 centiemen tier nummer Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. — Verschijnende alle dagen. Drukster-Wtgeefstcr Ram Maatsch HEI LICHT Besi. P Ds Visch, Ledeberg~G«nt - Red. Adm Hoogpoort. 29, Gent moldisa Marcel Jaauaremsfcw« 8 j., aHelmus — VirPetrus ilbertua - Man-— Al- sidorus 1. ~ mar-sraentia Bruyn-na Deis Van - Maosephus; être, 1 M j-, 88 j., rugstr. Roode- fir im 11 ur« ., IÇlas. CàabficJ s-«tv*. £LEWJë! i NulHj a halst) a.jó-uat' Belgische vraag. Wat de Belgische vraag betreft: het is door mijne ambtsvoorgangers herhaaldelijk gezegd geworden, dat nimmer binst den oorlog, de gewelddadige inlijving van België bij Duitschland een punt uitgemaakt heeft van het program der Duitsche politiek. De Belgische kwestie behoort tot den samenhang der kwestiën, waarvan de bijzonderheden voor de oorlogs- en de vredesonderhandelingen zullen te overwegen zijn. Zoolang onze tegenstrevers zonder terug-, houding niet uitgaan van 't beginsel dat de onschendbaarheid van het grondgebied' der Verbondenen de eenig mogelijke grondvest voer vredesonderhandelingen kan aanbieden, moet 'ik op 't huidige standpunt ' blijven en eens voorafgaande wegruiming der Belgische aangelegenheid uit de geza- ; menlijke bespreking van de hand wijzen. Ten achtste. — Ontruiming van het ■ Fransche grondgebied. Da bezette deelen van Frankrijk zijn een waardevol pand in onze hand. Ook hier maakt de gewei dadige inlijving geen deel uit van de Duitsche politiek. De bepalingen en geb'ruikelijkheden der ontruiming, die rekening moeten houden van da levensbelangen van Duitschland, moeten tusschen Duitschland en Frankrijk vastgesteld worden. Ik kan enkel nog uitdrukkelijk zeggen dat van eenen afstand van grondgebied van het Rijk nimmer of nooit spraak kan zijn. 't Rijlcsland dat zich intusschen meer en) meer bij het Duitschdom heeft aangesloten, dat zich op hoogst verheugende wijze ekonomisch gedurig meer ontwikkelt; van hetwelk meer dan 87 per honderd de Duitsche moedertaal spreken, zullen wij ons door den vijand door geene weldanige schoone woorden weer laten ontnemen. (Levendig bravo). Punt negen, tien en elf. — De Italiaansehe grens. De nationaliteitskwestie der Donaumona/rchie en der Balkanst&ten. Wat de door W^son onder punten 9, 10 en 11 besproken vraagpunten aangaat, die , betreffen zoowel d© ItaÉaansche. grenzen als de toekomende ontwikkeling der , OostenrijkHonga^jsche monarchie, als de' toekomstige vraagstukken ier Balkapsfa-' ten, bij dewelke grootendeels de politieke belangen van onzen bondgenoot Oosten-rijkHongarije >;an overwegendeii aa-rd! zijn. WaaT Duitsche belangjen op he* spel staan, zullen wij die oj1' de " uijMrukkeÜjksts manier vrijwaren',' maar' niettetrâin mocht ik het antwoord op de vo.oristelten van president Wilson om^renj 4W punt, in' eersten aanleg overlaten aan'ió%n minister! van buitenïandsehje zaken. " idler Qösten-< rijksch-Hongaarscbe nioaaaJüi».'' Dç. ieo$e'; gemeenschap metti de b^oejde rj^pna-rohie, maakt het kernpunt uit van'örïze hjeidien«

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes