Vrij België

3662 0
16 augustus 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 16 Augustus. Vrij België. Geraadpleegd op 23 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/p843r0qs1k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

| No. 156. VRIjDAG 16 AUGUSTUS 1918. DERDE JAARGANC VRIJ BELGIË ONDER LEIDINQ VAN FRAN8 VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER. NEDERLAND 12| cent. ENGELAND 3 pencc FRANKRIJK en BELGIË . . ... 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND . . 2 sh. 9 d. PP4WU1IW an RPI PvlP 7^ fr ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN:1 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. INHOUD. à INHOUD: België en het zelfbeschikkingsrecht ; G. Opdebeek. — Het tweede bedrijf; J. Hoste Jr. — Wederopbouw; H. Hoste. — Verdraagzaam-heid; E. Hullebroeck. — Op Reis: Naar Domburg II; A. Hans. ■— Was Vlaanderen tweetalig? III; Dr. A. van de Perre. — Uit den oorlog: Namen 1914; E. Claes. — De algemeene bijeenkomst der Belgischc leerkrachten in Nederland. — Kantteeke-ningen. — Internationaal overzicht. — Nieuws van het front. — De gestrafte jongens (gedicht); Daan F. Boens. — Nieuws uit het land. — Nieuws uit het buitenland. -— Brievenbus. — Advertenties. België en het zelfbeschikkingsrecht. Het pathologisch geval der taaltoestanden in België is een duidelijke illustratie van de moeilijkheden eener toepassing van het zelf-. beschikkingsrecht naar strak-theoretische re-gelen.1) Als elke nieuwe leus; oefent het zelfbeschikkingsrecht een verlokkelijke bekoring op de geesten uit. De Jngewikkelde proble-men dOen gemakkelijk en soms zeer lichtvaar-dig naar schijnbaar eenvoudige oplossingen grijpen. De volksniassa houdt van klinkende formules; zij praat ze gaarne na, maar ver-■gee4- 1 gi* wr*9n 1 ijk rekcnschap te geven van den geestelijken inhoud, die achter deze wel-luidende frazen staat. Het groote bouwwerk van het bestaan-, waaraan de eeuwen 4arbeiden, vol'trekt zich uiterst langzaam en wie aan de grootsche taak leid'ing wil geven, dienit over veel ge-duld, een breed inzicht en een beredeneerd optimisme te beschikken. Het vurig enthousiasme van den hervormer erkent zelden de traagbeid. der energie, welke de volkeren ' stuwt; men ziet immers zoo graag zijin droom 'verwezenlijfct. En toch moeteni wij den opzet onzer plannen ernaar regelen. De overmaat van'het goede; het opdringen vao een idéalisme, dat zijn levensvatbaarheid nog niet heeft bewezen, sch'aden slechts de zaak, waaraan men zich heeft gewijd. Een aantal onzer Vlaamsche krachten mee-' nen het a.fdoende in een welsprekend betoog een radikaal programma te ontwikkelen. O, schoon en beminnelijk is hun geestdrift voor-zeker; al te vaak evenwel is deze lyriek van ondeugdelijke kwaliteit en dient zij hoofd-zakelijk om eigen geestelijke armoede met een laag klatergoud te bedekken. Aan de werkelijkheid, in haar schamele naaktheid schenken deze apostolieke zielen weinig of geen aandacht: hun vlucht gaat hoo^er, met het weinig fortuinlijke gevolg, helaas, dat zij zich in de wolken verliezen. Volksontvoogding is een taak van weten-schap eh overleg, waar de toestanden dienen genomen £elijk ze zijn en niet zooals men ze gaarne zou willen. Het Vlaamsche volk verkeert in een tijde-lijke apathie. Niet ongestraft kan men op een gezond lichaam experimenteeren en zoo men ons een heele eeuw lang met een onzalige ver-fransching heeft vergiftigd, hoeft het geen verwondering dat wij deze laboratorium-proef niet pngeschonden hebben doorstaan. Houden wii met dezen toestand van inzinking rekening, dan lijkt het wel eenigszins voor-barig viktorie te roepen en de Vlaamsche be-. weging in een genereuse peroratie opgîlost te verklaren. Kunnen wij op een aantal intellek-tueelen wijzen,die in1 kunst en wetenschap op-nieuw den eerbied voor Vlaanderen afdwin-gen, dan bewijst zulks nog niet veel, zoolang het volk zelf tôt in zijn diepste lagen niet zelf-bewust wordt. Niet in Vlaanderen hebben Vermeylen, Teirlinck, Streuvels, Van de Woestijne hun eerste en hun overtuigdste be-wonderaars gevonden. De vorming eener Vlaamsche élite is slechts de eerste stap op den zwaren weg. Beschouwen wij het vraagstuk in zijn kern, dan zien wij de zuiverste toepassing van het zelfbeschikkingsrecht in het plebisciet, waaraan de geheele bevolking, op grondslag van het algèmeen stemrecht, deel neemt. Scherper kan de eisch niet worden doorgedreven. Wij hebben dus te oncjterzoeken of wij op dezen grondslag de volledige verwezenlijking van het programma der Vlaamsche beweging kunnen erlangen.2) Wij meenen hierop negatief te moeten antwoorden. En wel om de vol-gende redenen: Ons volk, in de breede lagen der massa heeft verleerd Vlaamsch te voelen ten gevolge eener kunstmatige verbastering. Onze te-genstanders, die voor dezen toestand groo-tendeels aansprakelijk zijn, redeneeren met een klaarblijkelij'ke sofistiek aldus: „Vermits deze beweging geen weerklank vindt bij de massa, beantwoordt zij niet aan hare levens-behoeften, dus hebben de flaminganten on-gelijk zoo zij de vervlaamsching van Vlaanderen voorstaan". Deze drogreden is al te doorzichtig. Eerst heeft men de eigendommelijke energieën door de verfransching lamgelegd en als dan de massa tôt een droeve moreele degeneratie is ingezonken, gaat men haar deze als een deugd aanrekenen! Met deze zinloo^e theorieën moet eens en voor goed gebroken worden. Men heeft toch geen Vlaamsche beweging in het leven geroepen, gelijk men een muziekfanfare sticht; zij beantwoordt wel degelijk aan de diepste wezenlijkheid van ons volk, en aan zijn nooden; hetwelk men veilig aan de tra-ditie kan toetsen. Wordt ons volk dus, in den toestand van ■halfslachtigheid, waarin het zich nog steeds bevindt, tôt het uitspreken van zijn nationàal bewustzijn geroepen, dan kunnen wij deze uitspraak niet als een zuivere beschouwen Wij dienen ze te verwerpen. Een national* groep, waarvan de meerderheid vooralsnoj zichzelve niet is en een groot aantal niet een: lezen noch schrijven kan, geve men geen instrument in de hand, waarmede het zich maai al te gemakkelijk zou kunnen kwetsen. De meest vooftvarende flamingant zal met on; hieriti akkoord gaan. Waa^om zouden wi aan Vlaamsche beweging doen, zoo het niel was om ons volk tôt ontwaken en bewustwor-ding te brengen? Ons werk is waarlijk geer uiting van dilletantisme, maar een harde noodzaak. Over zichzelf te beschikken is eer te belangrijk voorrecht, opdat men het licht-zinnig, te pas en te onpas, zou aanwenden. Kunnen wij dus geen heil in het plebisoiei zien, nog minder voelen wij, voor wat Vlaanderen betreft, voor de tweede intefpretatie van het zelfbeschikkingsrecht, die de uitspraak in de handen der intellektueelen legt Steeds aan dezelfde oorzaak der verfran scfhing is de hedendaagsche armoede aan eer hooger, Vlaamsch leven te wijten. Wij hebben niet eens een Vlaamsche hoogeschool. De beschaafde en bezittende standen hebber maar al te zeer de aantrekkingskracht der La-tijnsche kultuur ondergaan.Hun verlies vooi den Vlaamschen stam is echter op een paai uitzonderingen na geen winst voor Frank-rijk geweest, waar hunne ontaarding slechts aan een Beulemansfamilie het aanschijn heefl gegeven. Ook de demokratische gedachte komt bij deze zonderlinge praktijk - danig ir het gedrang. Of achtten de bevoorrechte klas-sen de kloof tusschen hen en het volk nog niel groot genoeg, zoodat zij haar ten overmate gingen verbreed'en door het aannemen van eer vreemde taal en een vreemde beschaving? Geen lang betoog zal noodig zijn om te bewij-zen dat wij aan een verfranschte élite het rech/l op zelfbeschikking van het Vlaam'sche voll< niet wenschen toevertrouwd te zien. Het wa-re bij den duivel te biechte gaan. Van deze elementen kan men slechts de bestendiging der historische tweetaligheidsleugen ver-wachten. En daartegen zullen wij, tôt he1 uiterste, opkomen. Zoo staan we dus voor een vraagteeken, Geen van beide toepassingen van het zelfbeschikkingsrecht kunnen wij aanvaarden. Mer kan daaruit opmaken dat het stellen van een beginsel, praktisch zijn uitvoerbaarheid niel bewijst. De verstandigste weg om uit de moeilijkheden te komen, lijkt ons nog sleeds langs de oude, beproefde banen te leiden, d'.it hoeder wij ons voor een internationaliseering vati het Vlaamsche vraagstuk. Laten wij het zoe trouw mogelijk als een binnenlandsche aan-gelegenheid bewaren. Een eerste experiment tôt zijne Intefnatio-naliseering is reeds deerlijk mislukt. Het werd door de aktivisten beproefd met het gevolg dat zij in de armen van de Pruisische junker vielen! Wij kunnen ons onmogelijk indenken dat een vredeskonferentie, waar Duitschland — en welk Duitschland dan nog! — niet als overwinnaar verschijnt, maatregelen zal bevestigen tegen de bepalin-gen van de Hfaagsche konventies in, door von Tirpitz en de zijnen geïnspireerd. Arm Vlaamsch volk dat zoo moet worden gered! Komt evenwel na den oorlog een organisme als de Statenbond tôt stand, — en wie onzer ziet daarnaar niet hoopvol uit? — dan zal België, als integreerend deel ervan, zich ook aan zijn bepalingen moeten onderwerpen. En waar het zelfbeschikkingsrecht een der essentieelste beginselen dient te zijn, waarop de Bond gevestigd is, zal ons land zich er aan niet kunnen onttrekken. Dus komen we voor dezelfde moeilijkheden te staan! Wij voelen ons niet geroepen de clefiruitie-ve oplossing van het lastige vraagstuk aan te geven.-Het eenige wat we kunnen doen, is ons bescheiden deel er toe bij te dragen om het probleem zoo alzijdig mogelijk te, belichten. Heel wat wijsheid zal er toe noodig zijn om een bevredigenden uitweg te vinden. Wij dienen er over te waken dat er niets gedaan of beproefd worde, dat duurzaam de levensmo-gelijkheden van het Vlaamsche volk als Vlaamsche volk in het gedrang zou kunnen brengen. Het ware wel een bittere ironie, zoo • eens de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht toestanden in Vlaanderen zou bestendi-gen, die wij als een kanker voor ons nationaal leven beschouwen. Misschien kunnen de moeilijkheden aan-zienlijk worden verminderd, wanneer het zelfbeschikkingsrecht niet rechtstreeks wordt toegepast'en men bijv. zou steunen op het al-gemeen geldend principe dat een nationaliteit noodzakelijk eentalig is en Vlaanderen, ook geschiedkundig, hierop geen uitzondering maakt of indien men ten rade zou gaan bij de volksoptellingen, wier uitslagen een regel-matige toename van eentalige Vlamingen uit-wezen.Welke oplossing men eventueel ook aanvaarden moge, onverminderd blijve onze, eisch, die zich in de bekerude formule „In> Vlaanderen Vlaamsch" laat samenvatten. Elke andere beslechting van het nationaliteits-en taalprobleem in België, moeten wij met de uiterste krachtdadigheid verwerpen. Daarojn.' oogen open en de aandacht strak. En blijven wij ons volk en zijn recht onwrikbaar ge-trouw ! A GABRIËL OPDEBEEK. 1) Op deze moeilijkheden wezen wij reeds in ons voorgaand artikel : „Over zelfbeschikkingsrecht" (»Vrij België" van 9 Augustus j.l.) ") Dit programma werd, o.i. uitstekend samen-gevat in de principieele verklaring, aangenomen op den eersten Landdag van het „Vlaamsch-Belgisch Verbond". In dit programma werden de voorwaar-den ontwikkeld, door dewelke men, langs grond-wettelijken weg de integrale verwezenlijking van het eentalig Vlaanderen kan tôt stand breneen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes