Vrij België

1351 0
14 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 14 Januari. Vrij België. Geraadpleegd op 25 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sq8qb9w267/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VRIJBELGIE ONDER LEIDING VA^ FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. ,W \ y fs PRIJS PER NUMMER: f NEDERLAND |p cent. ENGELAND 2 pence. ,,xANKR:!:v eu ' •'Uiic, . . ... 0.20 fr. VERSCH1JNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND f \.~ ENGELAND 2 sh. FP.AlNK.RijK en BBLGÎË "O n. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIE TE ZENDEN: VAN LOOSTRAAT 89, DEN HAAG. Een Belgisch dorp in Nederland. Onder de nog talrijke behoeftige vlucli- '/i.jn toen met of zonder pas naar Neder- telingen, die zich op Nederlandschen bodem land weergekeerd om zieh te Amersfoort, bevinden, verdienen de vrouwen en kinde- te Harderwijk enz. zooveel mogelijk in de ren der geïnterneerde soldaten een bijzon- onmiddelli.ike nabijheid der interaeerings- dere belangstelling. kampen te komen vestigen. kamers" in velerlei opzicht zeer te wen- schen overliet Deze toestand mocht ni et langer voortbe-staan en 't is met 'n ware voldoening, dat we vernomen hebben hoe allerwege thans ge-i.iverd wordt om voor de gezinnen der ge-interneerden specia'e houten woningen, Het Élisabeth-dorp bij Amersfoort. De meesten liunner zijn van ailes ver-stoken en lïebben geen ander inkomen dan de eenige cent en bedi-agende soldij, welke den militair ten goede komt en de militie-vergoeding, welke door den Belgischen staat aan de echtgenoote wordt uitbetaald. Zooals men weet bedraagt deze vergoe-ding 0.75 fr. per dag voor de vrouw en 0.25 fr. per dag voor elk kind, en zij is, zelfs verhoogd met de soldij, ontoereikend om in de meest noodzakelijke levensbehoef-ten van het gezin te voorzien. Yele dezer vrouwen waren na den val van Antwerpen met den grooten stroom vluchtelingen naar Nederland uitgeweken, en 't is enkel aan een dier loutere toevallen, welke zich toen zoo dikwijls hebben voor-gedaan, dat zij van 't verblijf van hun echt-genoot in een der interneeringskampen hebben vernomen. Andere dezer vrouwen hebben slechts na hun terugkeer naar Belgiië geweten, dat hun man zich in Nederland bevond. Yele Wat een vreugde was dat eerste \"?eer-zien na eene scheiding van maanden, in angst en vertwijjfelingi doorgebracht. De kleine stadjes in wier omgeving de interneeringskampen waren opgericht, waren echter allerminst berekend op de huis-vesting van een betrekkelijk aanzienlijke vreemdelingenkolonie. Ten eerste hadden ze logies te verschaf-fen aan de geïnterneerde officier en, waar-van er vele door hun gezin werden ver-voegd. Daarbi) komen de officieren der Ne-derlandsche bewakingstroepen, welke in de stad moesten worden ingekwartierd. Daarenboven verblijven thans te Amersfoort ongeveer duizend gezinnen van ge-interneerde soldaten en te Harderwijk is hun aantal nagenoeg even hoog. Overal zijn deze cijfers nog in voortdurende stij-ging. Geen wonder, dat tengevolge van het verschil in vraag en aanbod, de huurprijzen opgedreven werden tôt 'n ongekende hoogte en dat de geschiktheid der ,,gemeubileerde - welke een apart Belgisch dorp zouden vor-men, in de nabijheid van de interneeringskampen tôt stand te brengen. s Wij geven op deze bladzijde eenige kiek-■ jes van het onlangs te Amersfoort ge- - stichte Elisabeth-dorp, dat onder leiding » van den heer Omer Buyse, directeur der Werkscholen door de stad Brussel gesticht ten voordeele der in Nederland geïnterneerde soldaten, door vaklui uit het internee-ringskamp werd- opgebouwd. De nette hnis- - jes zijn een geschenk van het ,,Belgian ! L'epatriation Fund"; de woningen van een- voudiger constructie werden opgetimmerd - op kosten der ,.Society of Friends". Ook te Harderwijk zal de heer Buyse - kortelings uiteenneembare huisjes bouwen, l terwijl, naar men ons verzekert, de Neder- landsche Liegeeriug het plan heeft opgevat t om houten loodsen, in welke 20 gezinnen l zullen kunnen samenwonen in de nabijhejd î van het kamp op te richten. ; Te Gaasterland. waar 300 Belgische ge- Boven links: De toegangspoort. RecMs: Het dorp. Beneden links: Een paar huisjes op het Albert I plein. Rechts: De woningen aan de Friends-laan. ■»x" zinnen verblijven, zijn thans ook houten woningen in aanbouw, zoodat wij de hoop mogen koesteren, dat binnenkort het wo-ningvraagstuk, zoo al niet geheel opgelost zal wezen, dan tocli een grooten stap na-der tôt eene gelukkige oplossing zal zijn gebracht. E. Nabeschouwingen. De ijveraars voor aansluiting van 16el-gio bij het verdrag van Londen zijn Tan hun ontsteltenis nog niet bekomen. Zij waanden het partijtje reeds gewonnen. En paf! Al meteen breekspel. Dr. Van de P*rre in ,,De Standaard", E. H. Prims in ,,De Stem uit België", Jules Destrée in ,,Le Petit Parisien", ikzelf in ,„Vrij België" e. a. lieten stemmen klinken van beslist verzet. Gelijktijdig liaast, en zoo spontaan, dat men onmiddellijk voelt, dat onze op-vatling voor de hand ligt bij alwie, zonder eenige bijibeuoelingT zuiver het stand-punt van ons nationaal belang inneemt. Luz-e opVttillug irouwens is ook do/.e \ -a het binnenland, wat ,,Le NXe Siècle" be-weren moge. Het Belgische volk maakt zeer duidelijk het onderscheid tusschen zijn eigen zaak en deze onzer tijdelijke boadgenooten, en wenscht dit ook onver-miaderd te bewaren. Het spreekt vanzelf, dat het met zijn haat tegenover Duitsch-land en met zijn hart aan de zijde der Entente staat, maar het heeft niet vergeten uit. de dagen, dat het geheel alleen den druk van de vijandelijke overmacht hadl te dragen, dat het strijdt voor iets aparts, voor iets veel hoogers dan om het even welke andere natie, en het voelt zich niet getrokken tôt een verbond, waarvan het geen voordeelen ziet, en de verre gevolgen niet weten kan. Dat ons standpunt het goede is, blijkt overigens uit het zwak verweer van onze tegenstanders. Zij nemen hunnen toevlucht tôt nevenzakelijke beweringen en uitroe-pingsteekens, of irachten zich te redden met begripsverwarring, maar argumenten, die liout snijden, kregien wiji niet te lezen. Het voornaamste stuk, dat tegen ons wordt aangevoerd, is een brief van den heer Mélot in ,,Le XXe Siècle" van 4 Jan. Ik zal op het juridische gezag van mijn geachten collega niets afdingen en kan zelfs zonder veel bezwaar de hoofdbrokken ran zijn betoog ondersclirijven. Maar deze brief bewijst ook niet, en bedoelt ook piet te bewijzen, dat België aansluiten moet bij het verdrag van Londen. De heer Mélot zegt het uitdrukkelijik. Maar hij wil alleen in het licht stellen, dat België tegenovei Duitschland en Oostenrijk het recht zou hebben, om tôt dezen stap over te gaan. Welnu, dat recht' heeft niemand betwist, ook Dr. Van de Perre niet. Want men gaat toch niet veronderstellen, dat de afge-vaardigdte voor Antwerpen onwetend zou zijn van de oorlogsverklaring van Duitschland aan België, van de gruwelijke behan-deling, die ons land te ondergaan had? Maar daar zit de knoop niet. Het is niet genoeg, dat België vrij is van elke neu-traliteitsverplichting tegenover de centralen om ons onmiddellijk aan de overzijde vast te meeren. VRIJDAG 14 JANUARI 1916. EERSTE JAARGANG. Ne. 21.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes