Vrij België

687308 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 15 Maart. Vrij België. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dz02z13j7z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VRIJ BELGIE ONDER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 121 cent. ENGELAND 3 pence. FRANKR1JK en BELGIË . . ... 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.75 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRAT^ TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. 1NHOUD: Oude Bondgenooten ; Fr. van Cau-welaert. — De Fransche IVeduwe, (gedicht) ; J. Si-mons. — De Duitsche Politiek in het Oosten en de Vrede; J. Hoste Jr. — Hun opdracht; Fr. van Cauwelaert. — De Duitsche Vrede met Rusland. — De Hervorming van ans Hooger Onderwijs; Prof. J. E. Verschaffelt. — Over Vakboeken. — Benoorden Kamerijk; J. De Maegt. — Kantteeke-ningcn. — Tijdschriften; H. Hoste. — Jnternatio-naal Overzicht. — Nicmus van het Front. — Nieuws uit het Land. — Nieuws uit het Buiten-land. — Boekbespreking. — Advertentiën. Oude Bondgenooten. Het gaat zooals we het voorzien hadden. De straatleurders van het franskiljonisme in Nederland hebben opnieuw de handen in me-kaar geslagen met enkele belhamels van het aktivisme; ze trachten de klare en onaantast-bare besluiten door het Vlaamsch-Belgisch Verbond op 4 Maart aangenomen, te vertroe-belen en ze voor te dienen als een aktivis-tisch brouwsel. Er behoort heel wat kwaad-willigheid en kwade trouw toe om zulks aan te durveni, maar men zal — om man en paard te noemen — zelden een zoo volledig stel van journalistieke ondeugden vereenigd viraden als bijv. bij het duo Monet en Ducastillon. Het is de moeite waard om dit met enkele voorbeelden aan te toonen, maar zonder de geringste aandacht te verleenen aan1 de - , 1 , * 1 : ' t1» : îedere polemiek van bedoelde heeren ziet te-rug verschijnen gelijk de steeds wederkee-rende verweerde bakjes en paardjes van een dorpschen mallemolen. De eerste vervalsching der waarheid is, dat de wenschen van het Vlaamsch-Belgisch Ver-bond zouden' gelijk staian met een verz'o'ek aan onze regeering, om nog vôôr zij in het land terugkeert, de hervormingen door de akti-visten tôt stand gebracht te bekrachtigen. Welruu men neme den tekst van onze wenschen ter hand, men doorloope al de verkla-ringen van ons verbond' sedert den eersten dag van zijn bestaan, men doorzoeke al de verslagen van onze afdeelingen en meni zal geen woord ontdekken, dat deze 'bewering kan redhtvaardigen! Integendeel, wij hebben al de zoogen. Vlaamsche hervormingen door de Duitschers met de hiilp der aktivisten in-gevoerd, de verylaamsching van de Gentsche Hoogeschool, de bestuurlijke scheiding en de politieke zelfstandigheid'sverklaring van Vlaanderen, den gezags-roof door den Raad van Vlaanderen gepleegd en wat dies meer met aile duidelijkheid veroordeeld. Niet alleen het bestuur, maar etk van de leden van het Vlaamsch-'Belgisch Verbond moet deze veroorideeling met naam en toenaam onder-schrijven, vooraleer zelfs tôt onze vereeni-ging te worderl toegelaten. Het kan ons dan ook nooit binnen vallen om de bekrachtiging van deze hervormingen aan ontee regeering te vragen. Het werk der aktivisten is ,voor ons volkomen rechtloos; het is in strijd met de internationale overeerikomsten, in strijd met onlze Belgische wetgeving en in .strijd met den wil van ons volk. Het bestaat voor ons niet en wij zullen geen virïger uitsteken om er eenig voordeel uit te halen. Maar wij ontzeggen evenzeer aan de vijan-den van onze beweging, tôt welke de heeren Monet en Ducastillon zich tijden,s den oorlog hebben verla-agd, om het aktivistische wan-bedrijf tegen ons volksbelang uit te speten, en het is o.a. om te verhinderen, dat zij door hun hatelijke verdraaierij de openbare mee-ning binnen en buiten België zouden vergifti-gen met anti-Vlaamsche gevoélens door middel van de kwade bestanddeelen die zij aan het activisme ontleenen, dat wij onze Vlaamsche beginselen in hun klaar-heid en waarheid !hoog boven het ge-woel der geesten uitsteken. Want onze te-genstrevers zijn niet zoo kiesch als wij. Zij maken wel gebruik van de ellende van ons volk, van de ni-sdaden der Duitschers en van het geknoei der aktivisten voor het verster-ken van hun positie en of zij het aantal der Vlamingen,* die uit veribittering overstag gaan vermeerderen, dat deert hen niet. Het land moge vergaan, als hun anti-Vlaamsche haat maar bevredigd en hun kas,te-voorrech-ten maar behouden blijven. Wij vo'lgen ze niet op dien weg. Onze zaak is goed en wij hebben vertrouwen, in de kracht van ons volk. Maar het is wel ons ele-mentairâte recht om tegenover de aktivisten , v "r bu '• - '■< t . ' T-■ i v t r- zij, de franskiljons, ons pragram te ontvou-wen, opdat ons Vlaamsche volk den rechten weg blijve vinden, door deze donkere dagen, en in geheel ons progrâm komt er niets voor, dat niet reeds vôôr den oorlog als het ge-meengoed van de Vlaamsche Beweging bon worden beschouwd. Het aanknoopingspunt van onze taalpolitiek is 4 Augustus 1914; ons standpunt is zuiver Belgisch, onze doeleinden zijn de geestelijke vernieuwing van Vlaanderen in een hecht en geheel onaf-hanikelij'k België, en wij weten ons in onze opvattingen volkomeni één met de Vlaamsche voormannen uit het bezette gebied aan wier jongste protest aan Hertling zelfs onze te-gemstrevers hun eeresaluut niet duriven te weigeren. De tweede valsche bewering vloeit uit de eerste voort. De belagers van het Vlaamsch-Belgisoh Verbond schamen zidh niet te schrij-ven, dat wij het behoud zouden verlangen van de Gentsche Hoogesohool, zooals zij door v. Bissing wend opgericht. Ons ant-woord ligt reeds in vorige beschouwingen, Deze universiteit mist ook in on'ze oogen ieder bestaansrecht. Zij is voor ons nooit iets anders geweest dan een oorlogstuig. Maar wij staan op ons recht om aan onze regeering ons verlangen te doen kennen, dat de oude universiteit, onmiddel'lijk na de bevrijding van onis land, worde vervlaamsdht. Ware de oorlog niet uitgebroken, zoo ware deze ver-vlaamsching reeds nu een voîdongen feit.Onze regeering voelde zelf, dat zij aan den aan-drang van 't volk niet kon weerstaan. Welnu de wil van ons volk is onveranderd gebleven. Het zal niet rusten voora'leer de Gentsche Universiteit vervlaamscht zij. Dit heeft niet belet.dat bijna de algemeenheid derVlaamsch-gezinden onvoorwaardelijk deze vervlaam-sching'heeft afgewezen,toen v.Bissing ze aan-bood. Officieel hebben de Duitschers erkend, dat onidergeteekende daarbij een hunner hardnekkigste tegenstanders is geweest en hij beklaagt het zich niet. Maar m de plaats, dat de oude bestrijders van de vervlaamisohing der Gentsche Hoogeschool in deze bewijzen van onvervalsohte vaderlandsliefde der Vlamingen een aanleiding zouden viinden om dezer hartewensch met eenig ontzag te beje- genen, hebben zij gejubeld bij den misgreep der aktivisten en zioh de handen gewrever, van blijdschap omdat zij daohten, dat de ge-dadhte van de vervlaaimsching der Gentsche Universiteit nu voorgoed door de Duksdhers gedoodverfd was. Zôô tradhten on'ze belagers bij elke gelegenheid ons onze onvervreemd-bare rechten te ontstelen, maar wij zeggen hun uit naam van de 6000 ieden ,van ons Verbond: handen af! De derde valsche bewering is, dat wij Duitsche leugens zouden verspreiden, wan-neer wij eerherstel vragen voor de Vlaamsche militairen, die om daden van Vlaamsoh-gezindheid zijn gestraft geworden. Wij zijn in de mededeelingen omtrent die misstanden in ons leger steeds zeer sober geweest en zullen het blijven. Het uur der voile veropen-baringen zal maar slaan met het uur van de uiteindelijke bevrijding van België. Maar het is voldoende om n.aar de officieele stukken te ver wij zen, welke zijm uitgegaan van on'zen minister van oorlog zelf, het is voldoende te herinneren aan de redevoering door minister Vand'ervelde, te Parijs gehouden voor de ..Société des gens de Lettres", aan het geval Van der Meul'r .-n >> «• .! -.fiien over de mentaliteit van sommige officieren, zooals wij er staaltjes kennien onder de ge-interneerden in Nederland, om te begrijpen, dat het taalstelsel in ons leger onvermijdelijk tôt conflicten en tôt ohbillij'kheden tegeniover de Vlamingen moet aanleiding geven. Het belang van leger en land eischen daarin ver-betering en liefst zoo spoedig mogelijk. De Duitschers zullen er allerminst goed bij' va-ren. Intusschen is het voor onze Vlaamsche jongens op het front een weldaad, dat zij zich zedelijk gesteund gevoelen door een1 zoo machtige vereeniging als het VI.-B. Verbond. De vierde valsche bewering is, dat het Vlaamsch-Belgisch Verbond de toelating zou wenschen op het front van geschriften, welke de landstrouw van de soldaten zouden aantasten. Dit is meer dan valschheid, dat is laster. Het Vlaamsch-Belgisch Verbond be-strijdt, op grond van zijn beginselen zelf, ailes wat afbreuk doet aan de landsverdedi-ging. Wij laten dan ook de censuur onge-moeid in zooverre zij te zorgen heeft voor de gaafheid van onze weerkracht. Maar wij wenschen geen censuur. welke onder den dekmantel van den godsvrede de politieke opvattingen van een beperkte politieke groep aan onze openbare meening wil opdringen, en1 welke oorbaar acht dat men de Vlamingen persoonlijk verdacht maakt en ons Vlaamsch programma bestrijdt, maar het verweer van de slachtoffers zelf stelselm'atig onderdrukt. Wij hebbem tegen deze partijdigheid' al sedert jaar en dag gestreden. In den Jaatsten tijd schijnt er eenige verbetering in den toestand te zijn gekomen, maar het is nog niet voldoende.De vijfde valsche bewering is, dat wij partijganger zouden wezen van het behoud der bestuurlijke scheiding, zooals zij door de Duitschers aan ons volk is opgedrongen. Het Vlaamsch-Belgisch' Verbond wil een-voudig bestuurlijke aanpassing en de hervormingen, die daartoe vereischt zijn, wil het alleen van onze eigen regeering of langs den weg onzer eigen wetgeving verkrijgen. De heer Monet beweert geen onderscheidi te zien tusschen d'e geestelijke zelfstandigheid, waar-op onze wenschen steunen, en de bestuurlijke en politieke autonomie van het activisme. Hij spreidt daardoor alleen zijn, eigen1 on>we-tendheid ten toon. Immers, wij hebben reeds tal van wetten, waarin afzonderlijke bepa-lingen voor ons Vlaamsche en voor ons Waalsch grondgebied voorkomen. De cultu-reele zelfstandigheid'sgedachte is dus geen geheel nieuwe zaak, maar voor zoover het Vlaanderen betreft is onze taalpolitiek steeds beheerscht geweest door de valsche voorstel-ling van de historische tweetaligheid. Daar-aan willen wij een einde maken, maar dat gaat ook zonder politieke scheiding als er ■maar tegenover ons zooveel goede wil eiï eerlijkheid wordt betoond als wijzelf steeds aan den dag hebben gelegd! Dit zijn slechts een deel der vervalschingen, met welke onze tegenstrevers het werk van het Vlaamsch-Belgisch Verbond trachten aan te randen; doch genoeg om de minder-soortigheid van hun optreden aan te toonen'. Zij zijn even madhiavellistisch als de aktivisten bij de keuze hunner mddelen en zij trachten hetzelfde te bereiken: zooveel Vlamingen mogelijk te drijven buiten het goede spoor. Want aktivisten en franskiljons zijn niet alleen verwantschapt naar den geest, zij "'j " f! 1;jks. bcridgenootoRi de aktivisten vermeerderen door hun drijverijen het aantal der franskiljons, de franskiljons door hun hatelijkheden het aantal der aktivisten. Geen wonder, dat de aktivisten uit het bezette gebied' eindelijk hebben begrepen wat een partij zij konden trekken, van de ingevin-gen hun door de Vlaamschhaters uit onze Hollandsche vluchtelin^enipers als met den lepel opgegoten eni dat zij, op hunne beurt, zijn gaan uitbellen dat Van Cauwelaert en1 zijn- vrienden met hen zouden medegaan. Ge-lukkig hebben zij bijtijds, door hun soms schuimbekkende aanvallen tegen ons, elk ern-stig misverstand omtrent onze politiek in het bezette gebied onmogelijk gemaakt, maar het zal heusch niet aan den ijver van de heerew Monet en, Ducastillon e.a. hebben gelegen, indien zij niet meer slachtoffers onder de op-rechte AHamingen hebiben gemaakt. Dat aktivisten en franskiljons eChter hun begooehe-lingen afleggen, indien zij verhopen het VI.-B. V. in zijn eensgezindheid, in zijn snellen wasidom en in zijn zuivere maar krachtige Vlaamische en vaderlandslieven'de houd'ing te schaden. Maar zij schaden, eilaas, intusschen 's lands eendracht en 's lands zaak. FRANS VAN CAUWELAERT, Voorzitter van het VI.-B. V. DE FRANSCHE WEDUWE Met rnijn regiment in rust Op een dorp nabij Boulogne, Had 'k mijn kamer langs de kust In de villa van vrouvv Hogne. Zij was weed'we met drie zoons Toen de stormklok joeg: „Te wapen !" En drie krijgers uit 't Bouloonsch Togen uit om eer te rapen. De eerste viel in Henegouw; Bij Verdun sneefde de tweede, En den jongsten werd — o rouw! —■ Arm en voeten afgesneden. De oude moeder sust haar wicht, Haren zoon, ineengekrompen Van de pijn, die huilt van jicht Aan zijn drietal roode stompen. O 'k beklaag uw beider lot, En 'k begrijp uw wreed in-niood'-zijn Als gij schreit, vrouw: ,,Dank u, God, Dat mijn andre jongens dood zijn." J. SIMONS. No. 134. VRIJDAG 15 MAART 1918. DERDE JAARGANG. j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie